Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-02-07a03
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-2.7aiii (A02-02-07a03)
(64 records)

Display songs in class at higher level (A02-02-07a)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-2.7aiii (A02-02-07a03) - Woman’s social identity / Hostility / Enmity between neighbours / Neighbour abuses son, brother

[1] id = 3058
शेडगे किसा - Shedge Kisa
Village धामणवळ - DhamanOhol
शेजी देती शिव्या माझ्या बाळाला देखूनी
जाई मोगर्या कळ्या वटी घेतल्या तू वेचूनी
śējī dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhūnī
jāī mōgaryā kaḷyā vaṭī ghētalyā tū vēcūnī
Neighbour woman starts abusing on seeing my son
Jasmine and Mogara buds, you pick them up and put in the fold of your sari
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखूनी)
▷ (जाई)(मोगर्या)(कळ्या)(वटी)(घेतल्या) you (वेचूनी)
pas de traduction en français
[2] id = 3059
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
शेजी देते शिव्या ही तर पाण्याला जाता जाता
वाणीच माझ बाळ तिथ उभा माझा पिता
śējī dētē śivyā hī tara pāṇyālā jātā jātā
vāṇīca mājha bāḷa titha ubhā mājhā pitā
Neighbour woman is abusing on the way to fetch water
My dear son and my father are standing there
▷ (शेजी) give (शिव्या)(ही) wires (पाण्याला) class class
▷ (वाणीच) my son (तिथ) standing my (पिता)
pas de traduction en français
[3] id = 3060
मारणे सीता - Marane Sita
Village सिध्देगवर - Siddheshwar
शेजी देती शिव्या तिची तीला मुभा
आता माझ बाळ कडव्या लिंबोणीखाली उभा
śējī dētī śivyā ticī tīlā mubhā
ātā mājha bāḷa kaḍavyā limbōṇīkhālī ubhā
Neighbour woman keeps abusing, she is free to do so
Now, my son is standing under the bitter Neem* tree
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या)(तिची)(तीला)(मुभा)
▷ (आता) my son (कडव्या)(लिंबोणीखाली) standing
pas de traduction en français
[4] id = 3061
मारणे सीता - Marane Sita
Village सिध्देगवर - Siddheshwar
शेजी देती शिव्या तू आणीक दे ग बाई
देवाजीच देण तुझ शहाणे होईल काही
śējī dētī śivyā tū āṇīka dē ga bāī
dēvājīca dēṇa tujha śahāṇē hōīla kāhī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
What God has decided for me will happen, you can’t change it
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) you (आणीक)(दे) * woman
▷ (देवाजीच)(देण) your (शहाणे)(होईल)(काही)
pas de traduction en français
[5] id = 3062
मारणे माना - Marane Mana
Village सिध्देगवर - Siddheshwar
शेजी देती शिव्या माझ्या बाळाला देखुनी
जाई मोगर्याच्या कळ्या वट्या घेतल्या वेचूनी
śējī dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhunī
jāī mōgaryācyā kaḷyā vaṭyā ghētalyā vēcūnī
Neighbour woman starts abusing on seeing my son
Jasmine and mogara buds, you pick them up and put in the fold of your sari
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखुनी)
▷ (जाई)(मोगर्याच्या)(कळ्या)(वट्या)(घेतल्या)(वेचूनी)
pas de traduction en français
[6] id = 3063
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
शेजी देती शिव्या माझ्या बाळाला देखुनी
मोगरीच्या कळ्या वटी घेतल्या वेचूनी
śējī dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhunī
mōgarīcyā kaḷyā vaṭī ghētalyā vēcūnī
Neighbour woman starts abusing, on seeing my son
Mogara buds, you pick them up and put in the fold of your sari
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखुनी)
▷ (मोगरीच्या)(कळ्या)(वटी)(घेतल्या)(वेचूनी)
pas de traduction en français
[7] id = 3064
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
शेजारणी साळू नको बोल कसमस
बाळायाच माझ्या माझ्या हिर्याच सैन मोठ
śējāraṇī sāḷū nakō bōla kasamasa
bāḷāyāca mājhyā mājhyā hiryāca saina mōṭha
Salu*, my neighbour woman, don’t utter abuses
My diamond, my son has a big group of friends
▷ (शेजारणी)(साळू) not says (कसमस)
▷ (बाळायाच) my my (हिर्याच)(सैन)(मोठ)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[8] id = 3065
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
शेजारीण साळू तू नको बोलू खवूनी
सांगते बाळ तुला बाई येतो धावूनी
śējārīṇa sāḷū tū nakō bōlū khavūnī
sāṅgatē bāḷa tulā bāī yētō dhāvūnī
Salu*, my neighbour woman, don’t speak hurting words
I tell you, woman, my son will come running
▷ (शेजारीण)(साळू) you not (बोलू)(खवूनी)
▷  I_tell son to_you woman (येतो)(धावूनी)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[9] id = 3066
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
शेजी देती शिव्या तू आणिक दे ग बाई
तान्ह माझ बाळ बाळ माझ घरी नाही
śējī dētī śivyā tū āṇika dē ga bāī
tānha mājha bāḷa bāḷa mājha gharī nāhī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
My little son is not at home
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) you (आणिक)(दे) * woman
▷ (तान्ह) my son son my (घरी) not
pas de traduction en français
[10] id = 3067
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
शेजी देती शिव्या तिला बोलाया फावल
बाळ माझ नाही घरी रान सून ग घावल
śējī dētī śivyā tilā bōlāyā phāvala
bāḷa mājha nāhī gharī rāna sūna ga ghāvala
Neighbour woman keeps abusing, she got a chance
My son is not at home, she found the ground open
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या)(तिला)(बोलाया)(फावल)
▷  Son my not (घरी)(रान)(सून) * (घावल)
pas de traduction en français
[11] id = 3068
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
भांडण भांडती हिची जिभ मोडली
तान्ह्याची माझ्या भेट सरज्याची पडली
bhāṇḍaṇa bhāṇḍatī hicī jibha mōḍalī
tānhyācī mājhyā bhēṭa sarajyācī paḍalī
Quarrelling, quarrelling, her tongue is broken
She met Sarja, my little son
▷ (भांडण)(भांडती)(हिची)(जिभ)(मोडली)
▷ (तान्ह्याची) my (भेट)(सरज्याची)(पडली)
pas de traduction en français
[12] id = 3069
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
भांडाण भांडती हिच्या जिभला मोडू काट
तान्हा का माझा राघू नको जाऊ बाळाच्या वाट
bhāṇḍāṇa bhāṇḍatī hicyā jibhalā mōḍū kāṭa
tānhā kā mājhā rāghū nakō jāū bāḷācyā vāṭa
Quarrelling, quarrelling, her tongue is broken
My son Raghu* is small, don’t cross his path
▷ (भांडाण)(भांडती)(हिच्या)(जिभला)(मोडू)(काट)
▷ (तान्हा)(का) my (राघू) not (जाऊ)(बाळाच्या)(वाट)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[13] id = 3070
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खेळ तू खेळ बाई खेळ आपल्या अंगणाला
शेजारीण भांड खेळ काढला भांडणात
khēḷa tū khēḷa bāī khēḷa āpalyā aṅgaṇālā
śējārīṇa bhāṇḍa khēḷa kāḍhalā bhāṇḍaṇāta
You play, you play in our courtyard
Neighbour woman quarrels, she mentions your play in her quarrel
▷ (खेळ) you (खेळ) woman (खेळ)(आपल्या)(अंगणाला)
▷ (शेजारीण)(भांड)(खेळ)(काढला)(भांडणात)
pas de traduction en français
[14] id = 3071
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
शेजारणी साळू तू तर नदीचा दगड
बाळाला माझ्या बोल नार मनाची दुधड
śējāraṇī sāḷū tū tara nadīcā dagaḍa
bāḷālā mājhyā bōla nāra manācī dudhaḍa
Salu*, my neighbour woman, you are like a stone in the river
I tell my son, the woman is a double speak
▷ (शेजारणी)(साळू) you wires (नदीचा)(दगड)
▷ (बाळाला) my says (नार)(मनाची)(दुधड)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[15] id = 3072
उघडे साळा - Ughade Sala
Village गडले - Gadale
अशी जातीची कळवातीण बाळ देखुनी देती शिव्या
तुझ्या शिव्यानी होईल काही माझ्या चिर्याला भंग नाही
aśī jātīcī kaḷavātīṇa bāḷa dēkhunī dētī śivyā
tujhyā śivyānī hōīla kāhī mājhyā ciryālā bhaṅga nāhī
A Kalavantin by caste, she starts abusing on seeing my son
Your abuses cannot break my son, he is like a chiselled stone
▷ (अशी)(जातीची)(कळवातीण) son (देखुनी)(देती)(शिव्या)
▷  Your (शिव्यानी)(होईल)(काही) my (चिर्याला)(भंग) not
pas de traduction en français
[16] id = 3073
कांबळे लीला - Kamble Lila
Village कोळवडे - Kolavade
नार देती शिव्या माझ्या बंधूला देखूनी
लिंबा डाळिंबाचा देते उतारा झोकुनी
nāra dētī śivyā mājhyā bandhūlā dēkhūnī
limbā ḍāḷimbācā dētē utārā jhōkunī
Woman starts abusing on seeing my brother
I wave lemon and pomegranate around him as an antidote
▷ (नार)(देती)(शिव्या) my (बंधूला)(देखूनी)
▷ (लिंबा)(डाळिंबाचा) give (उतारा)(झोकुनी)
pas de traduction en français
[17] id = 3074
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
अंगणी खेळती किती करु वटवट
शेजारीण बोल माझ्या दारातली ऊठ
aṅgaṇī khēḷatī kitī karu vaṭavaṭa
śējārīṇa bōla mājhyā dārātalī ūṭha
They are playing in the courtyard, how much can I talk
Neighbour woman says, get up from my door
▷ (अंगणी)(खेळती)(किती)(करु)(वटवट)
▷ (शेजारीण) says my (दारातली)(ऊठ)
pas de traduction en français
[18] id = 13670
मोरे जना - More Jana
Village बार्पे - Barpe
नार देती शिव्या बाळा नको जावू तिच्या वाटा
रायरिंगणीच तिच्या जीभ मोडू काटा
nāra dētī śivyā bāḷā nakō jāvū ticyā vāṭā
rāyariṅgaṇīca ticyā jībha mōḍū kāṭā
Neighbour woman keeps abusing, don’t cross her path
We shall prick her tongue with the thorn of ringani* plant
▷ (नार)(देती)(शिव्या) child not (जावू)(तिच्या)(वाटा)
▷ (रायरिंगणीच)(तिच्या)(जीभ)(मोडू)(काटा)
pas de traduction en français
ringani
[19] id = 26168
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
नार देती शीव्या तुझ्या पडू उंबर्यात
आता माझे बाळ राघु पिंजर्यात
nāra dētī śīvyā tujhyā paḍū umbaryāta
ātā mājhē bāḷa rāghu piñjaryāta
The woman utters abuses, let your abuses fall within your threshold
Raghu*, my son, is safe in his cage (house)
▷ (नार)(देती)(शीव्या) your (पडू)(उंबर्यात)
▷ (आता)(माझे) son (राघु)(पिंजर्यात)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[20] id = 18291
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
वाकड तिकड कोण बोलती सुकाळ
वाणीच माझ बाळ याच बोलण निताळ
vākaḍa tikaḍa kōṇa bōlatī sukāḷa
vāṇīca mājha bāḷa yāca bōlaṇa nitāḷa
Who is this woman, speaking so much in bad language
My dear son, he always uses good language
▷ (वाकड)(तिकड) who (बोलती)(सुकाळ)
▷ (वाणीच) my son (याच) say (निताळ)
pas de traduction en français
[21] id = 26169
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
नार देती शीव्या तुत आणिक दे ग बाई
देव बर्यावरी तुझ्या शीव्यानी होईलकाई
nāra dētī śīvyā tuta āṇika dē ga bāī
dēva baryāvarī tujhyā śīvyānī hōīlakāī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
What God has decided for me will happen, you can’t change it
▷ (नार)(देती)(शीव्या)(तुत)(आणिक)(दे) * woman
▷ (देव)(बर्यावरी) your (शीव्यानी)(होईलकाई)
pas de traduction en français
[22] id = 26170
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
नार देती शीव्या तुझ्या जीभला मोडूकाट
आता माझ्या बाळा नको जावु तीच्या वाट
nāra dētī śīvyā tujhyā jībhalā mōḍūkāṭa
ātā mājhyā bāḷā nakō jāvu tīcyā vāṭa
Neighbour woman keeps abusing, let thorns prick her tongue
Now, my son, don’t cross her path
▷ (नार)(देती)(शीव्या) your (जीभला)(मोडूकाट)
▷ (आता) my child not (जावु)(तीच्या)(वाट)
pas de traduction en français
[23] id = 37282
शेख अमीना - Shekh Amina
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-08 start 01:55 ➡ listen to section
शेजी गाल्या देती भाई को डोस
तु और देना चार मेरे अल्ला घर के लाल हायाती है बाल बाल
śējī gālyā dētī bhāī kō ḍōsa
tu aura dēnā cāra mērē allā ghara kē lāla hāyātī hai bāla bāla
Neighbour woman abuses, threatens my brother
By God’s grace, I have everything
▷ (शेजी)(गाल्या)(देती)(भाई)(को)(डोस)
▷  You (और)(देना)(चार)(मेरे)(अल्ला) house (के)(लाल)(हायाती)(है) child child
pas de traduction en français
[24] id = 47180
रणपिसे नाजू - Ranpise Naju
Village गोंदवले बु. - Gondawale
शेजीना देती शिव्या बाळा माझ्याला देखूईनी
लिंब ना नारळाचा देती उतारा झोकूईनी
śējīnā dētī śivyā bāḷā mājhyālā dēkhūīnī
limba nā nāraḷācā dētī utārā jhōkūīnī
Woman starts abusing on seeing my son
I wave lemon and coconut around him as an antidote
▷ (शेजीना)(देती)(शिव्या) child (माझ्याला)(देखूईनी)
▷ (लिंब) * (नारळाचा)(देती)(उतारा)(झोकूईनी)
pas de traduction en français
[25] id = 49416
शिंदे लक्ष्मी - Shinde Lakshmi
Village मसलघर - Masalghar
लोकाच्या लेकी शिव्या देतात भावाला
लोभ वाटला जीवाला
lōkācyā lēkī śivyā dētāta bhāvālā
lōbha vāṭalā jīvālā
Other people’s daughters abuse their brother
I am happy, my daughters are not like them
▷ (लोकाच्या)(लेकी)(शिव्या)(देतात)(भावाला)
▷ (लोभ)(वाटला)(जीवाला)
pas de traduction en français
[26] id = 50197
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शेजीबाई शिव्या देती माझ्या अंगणीच्या सिळा
हरी माझ्या कर अंघोळ घनतीचा
śējībāī śivyā dētī mājhyā aṅgaṇīcyā siḷā
harī mājhyā kara aṅghōḷa ghanatīcā
Neighbour woman abuses, there are stones in my courtyard
My little son Hari*, you have your bath peacefully on the stone (in the courtyard)
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती) my (अंगणीच्या)(सिळा)
▷ (हरी) my doing (अंघोळ)(घनतीचा)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[27] id = 50198
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शेजीबाई शिव्या देती उसावरल्या दहीवराला
भाच्या हरीला माझ्या माता नाही कैवाराला
śējībāī śivyā dētī usāvaralyā dahīvarālā
bhācyā harīlā mājhyā mātā nāhī kaivārālā
Neighbour woman abuses the dew on the sugarcane
My nephew Hari*, his mother is not there to take his side
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती)(उसावरल्या)(दहीवराला)
▷ (भाच्या)(हरीला) my (माता) not (कैवाराला)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[28] id = 51629
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
शेजी ग शिव्या देती आपल्या लेकराला
झाडावरल्या पाखराला
śējī ga śivyā dētī āpalyā lēkarālā
jhāḍāvaralyā pākharālā
Neighbour woman abuses her own son
A bird on the tree (son)
▷ (शेजी) * (शिव्या)(देती)(आपल्या)(लेकराला)
▷ (झाडावरल्या)(पाखराला)
pas de traduction en français
[29] id = 51630
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
शेजी ग शिव्या देती उसावरल्या दैवाराला
नाही बहिण कैवाराला
śējī ga śivyā dētī usāvaralyā daivārālā
nāhī bahiṇa kaivārālā
Neighbour woman abuses the dew on the sugarcane
His sister is not there to take his side
▷ (शेजी) * (शिव्या)(देती)(उसावरल्या)(दैवाराला)
▷  Not sister (कैवाराला)
pas de traduction en français
[30] id = 52311
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
शेजी देती शिव्या माझ्या बंदूला देखुनी
जाईच्या ग कळ्या ओटी घेतल्या वेचूनी
śējī dētī śivyā mājhyā bandūlā dēkhunī
jāīcyā ga kaḷyā ōṭī ghētalyā vēcūnī
Neighbour woman starts abusing, on seeing my brother
Jasmine buds, you pick them up and put in the fold of your sari
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) my (बंदूला)(देखुनी)
▷ (जाईच्या) * (कळ्या)(ओटी)(घेतल्या)(वेचूनी)
pas de traduction en français
[31] id = 53197
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
शेजीबाई शिव्या देती माझ्या बाळाला देखूनी
लिंबाच्या लिंबोळ्या गेल्या वार्यानी झोकून
śējībāī śivyā dētī mājhyā bāḷālā dēkhūnī
limbācyā limbōḷyā gēlyā vāryānī jhōkūna
Neighbour woman starts abusing on seeing my son
Fruits of Neem tree were blown away by the wind
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती) my (बाळाला)(देखूनी)
▷ (लिंबाच्या)(लिंबोळ्या)(गेल्या)(वार्यानी)(झोकून)
pas de traduction en français
[32] id = 56845
भोसले रखमा - Bhosale Rakhma
Village जेऊर - Jeur
शेजी देती शिव्या माझ्या अंगणीच खड
पोटीच माझ बाळ वर बुटाचा पाय पड
śējī dētī śivyā mājhyā aṅgaṇīca khaḍa
pōṭīca mājha bāḷa vara buṭācā pāya paḍa
Neighbour woman abuses, there are stones in my courtyard
My little son steps on them with his shoes
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या) my (अंगणीच)(खड)
▷ (पोटीच) my son (वर)(बुटाचा)(पाय)(पड)
pas de traduction en français
[33] id = 70601
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
शेजीबाई शिव्या देती तिचे तिला पडतील
बाळी माझ्या हरिण्या नाही लागु दिली नाही
śējībāī śivyā dētī ticē tilā paḍatīla
bāḷī mājhyā hariṇyā nāhī lāgu dilī nāhī
Neighbour woman keeps abusing, they will rebound on her
I did not let my dear daughter get affected by them
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती)(तिचे)(तिला)(पडतील)
▷ (बाळी) my (हरिण्या) not (लागु)(दिली) not
pas de traduction en français
[33] id = 113516
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
शेजीबाई शिव्या देती तिचे तिला पडतील
बाळी माझ्या हरिण्या नाही लागु दिली नाही
śējībāī śivyā dētī ticē tilā paḍatīla
bāḷī mājhyā hariṇyā nāhī lāgu dilī nāhī
Neighbour woman abuses me, but she will get them back
I did not let my daughter be affected by her abuses
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती)(तिचे)(तिला)(पडतील)
▷ (बाळी) my (हरिण्या) not (लागु)(दिली) not
pas de traduction en français
[34] id = 71655
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या तु आणिक देग बाई
तान्या का राघु माझ्या चिर्याला भंग नाही
śējī ga dētī śivyā tu āṇika dēga bāī
tānyā kā rāghu mājhyā ciryālā bhaṅga nāhī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
Your abuses cannot break my son Raghu*, he is like a chiselled stone
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) you (आणिक)(देग) woman
▷ (तान्या)(का)(राघु) my (चिर्याला)(भंग) not
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[35] id = 81196
धांडे दगडा - Dhande Dagda
Village भांड्याची वाडी - Bhandyachi Wadi
शेजारीन देती शिव्या माझ्या बाळाला देखुनी
सांगते बाई तुला मिठ मोहर्या दे जोखुनी
śējārīna dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhunī
sāṅgatē bāī tulā miṭha mōharyā dē jōkhunī
Neighbour woman starts abusing on seeing my son
I tell you, woman, wave salt and mustard seeds around him as an antidote
▷ (शेजारीन)(देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखुनी)
▷  I_tell woman to_you (मिठ)(मोहर्या)(दे)(जोखुनी)
pas de traduction en français
[36] id = 81197
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या माझ्या अंगणात खड
तान्याका राघुबाच वर बुटाच पाय पड
śējī ga dētī śivyā mājhyā aṅgaṇāta khaḍa
tānyākā rāghubāca vara buṭāca pāya paḍa
Neighbour woman abuses, there are stones in my courtyard
My little son steps on them with his shoes
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) my (अंगणात)(खड)
▷ (तान्याका)(राघुबाच)(वर)(बुटाच)(पाय)(पड)
pas de traduction en français
[37] id = 81198
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या तु आणिक देग बाई
तान्याका राघु माझ्या चिर्याला भंग नाही
śējī ga dētī śivyā tu āṇika dēga bāī
tānyākā rāghu mājhyā ciryālā bhaṅga nāhī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
Your abuses cannot break my son Raghu*, he is like a chiselled stone
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) you (आणिक)(देग) woman
▷ (तान्याका)(राघु) my (चिर्याला)(भंग) not
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[38] id = 81199
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या तुझ्या तुलाच माघारी
तान्या का राघु माझा कवळ्या लिंबाची आघारी
śējī ga dētī śivyā tujhyā tulāca māghārī
tānyā kā rāghu mājhā kavaḷyā limbācī āghārī
Neighbour woman keeps abusing, the abuses will rebound on you
I protect my little son Raghu* by waving a lemon around him
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) your (तुलाच)(माघारी)
▷ (तान्या)(का)(राघु) my (कवळ्या)(लिंबाची)(आघारी)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[39] id = 81200
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या माझ्या बाळाला देखुयनी
कडु लिंबाला टेकुयनी
śējī ga dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhuyanī
kaḍu limbālā ṭēkuyanī
Neighbour woman starts abusing, on seeing my son
Reclining against the Neem* tree
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखुयनी)
▷ (कडु)(लिंबाला)(टेकुयनी)
pas de traduction en français
[40] id = 83527
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
शेजारीण शिव्या देती रागाच्या तंबान
जळे तिचं तोंड आगीन गाडीच्या बंबान
śējārīṇa śivyā dētī rāgācyā tambāna
jaḷē ticaṁ tōṇḍa āgīna gāḍīcyā bambāna
Neighbour woman showers abuses, in the heat of anger
Let het her mouth burn with the railway engine
▷ (शेजारीण)(शिव्या)(देती)(रागाच्या)(तंबान)
▷ (जळे)(तिचं)(तोंड)(आगीन)(गाडीच्या)(बंबान)
pas de traduction en français
[41] id = 85545
टिळे हौसाबाई लक्ष्मण - Tile Hausa Lakshman
Village पळसे - Palase
शेजी देती शिव्या कडु भोपळयाचे वेल
आईच्या रे बाळा तान्हा शिवा खंदळीत चाल
śējī dētī śivyā kaḍu bhōpaḷayācē vēla
āīcyā rē bāḷā tānhā śivā khandaḷīta cāla
Neighbour woman keeps abusing, it’s like the climber of a bitter Pumpkin
Little Shiva, mother’s son, go properly
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या)(कडु)(भोपळयाचे)(वेल)
▷ (आईच्या)(रे) child (तान्हा)(शिवा)(खंदळीत) let_us_go
pas de traduction en français
[42] id = 85546
टिळे हौसाबाई लक्ष्मण - Tile Hausa Lakshman
Village पळसे - Palase
शेजी देती शिव्या आणिक दे ग बाई
देवाजीच देण तुझ्याच्यानी व्हत काही
śējī dētī śivyā āṇika dē ga bāī
dēvājīca dēṇa tujhyācyānī vhata kāhī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
What God has decided for me will happen, you can’t change anything
▷ (शेजी)(देती)(शिव्या)(आणिक)(दे) * woman
▷ (देवाजीच)(देण)(तुझ्याच्यानी)(व्हत)(काही)
pas de traduction en français
[43] id = 88801
पोमण रत्ना - Poman Ratna
Village पोखर - Pokhar
शेजी नार देती शिव्या तु तर आणीक देग बाई
बाळा नाग माझ्या माझ्या हिर्याला ग भंग नाही
śējī nāra dētī śivyā tu tara āṇīka dēga bāī
bāḷā nāga mājhyā mājhyā hiryālā ga bhaṅga nāhī
Neighbour woman is abusing, woman, keep abusing more
Your abuses cannot break my son, my diamond
▷ (शेजी)(नार)(देती)(शिव्या) you wires (आणीक)(देग) woman
▷  Child (नाग) my my (हिर्याला) * (भंग) not
pas de traduction en français
[44] id = 88830
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
शेजीबाई शिव्या देती तिची तिला पिसळिते
वानीच्या ग बाळ हरीला नाही लागु देते
śējībāī śivyā dētī ticī tilā pisaḷitē
vānīcyā ga bāḷa harīlā nāhī lāgu dētē
Neighbour woman showers abuses, I shall give them back to her
Hari*, my dear son, I will not let them affect him
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती)(तिची)(तिला)(पिसळिते)
▷ (वानीच्या) * son (हरीला) not (लागु) give
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[45] id = 88831
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
शेजीबाई शिव्या देती तिच्या तिच्या उंभर्यात
वानीचे ग बाळ राघु माझे पिंजर्यात
śējībāī śivyā dētī ticyā ticyā umbharyāta
vānīcē ga bāḷa rāghu mājhē piñjaryāta
Neighbour woman keeps abusing, from her threshold
My dear son Raghu* is in his cage (house)
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती)(तिच्या)(तिच्या)(उंभर्यात)
▷ (वानीचे) * son (राघु)(माझे)(पिंजर्यात)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[46] id = 88975
धांडे दगडा - Dhande Dagda
Village भांड्याची वाडी - Bhandyachi Wadi
शेजारीन देती शिव्या तुझ्या जिभला मोडु काट
सांगते बाळा तुला नको जाऊ तिच्या वाट
śējārīna dētī śivyā tujhyā jibhalā mōḍu kāṭa
sāṅgatē bāḷā tulā nakō jāū ticyā vāṭa
Neighbour woman keeps abusing, let thorns prick her tongue
Now, my son, don’t cross her path
▷ (शेजारीन)(देती)(शिव्या) your (जिभला)(मोडु)(काट)
▷  I_tell child to_you not (जाऊ)(तिच्या)(वाट)
pas de traduction en français
[47] id = 88976
वाघमारे नानू मोगल - Waghmare Nanu Mogal
Village माळवडगाव - Malvadgaon
अग शिव्या नको देवु माझ्या दादाच्या जानीला
मोडतील काटे तूझ्या जुभेच्या आनीला
aga śivyā nakō dēvu mājhyā dādācyā jānīlā
mōḍatīla kāṭē tūjhyā jubhēcyā ānīlā
Don’t shower abuses on my brother’s youthfulness
Thorns will prick the end of your tongue
▷  O (शिव्या) not (देवु) my (दादाच्या)(जानीला)
▷ (मोडतील)(काटे) your (जुभेच्या)(आनीला)
pas de traduction en français
[48] id = 88977
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
शेजी शिव्या देती उसावरल्या दैवाराला
नाही बहिण कैवाराला
śējī śivyā dētī usāvaralyā daivārālā
nāhī bahiṇa kaivārālā
Neighbour woman abuses the dew on the sugarcane
His sister is not there to take his side
▷ (शेजी)(शिव्या)(देती)(उसावरल्या)(दैवाराला)
▷  Not sister (कैवाराला)
pas de traduction en français
[49] id = 88978
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
शेजी शिव्या देती आपल्या लेकराला
झाडावरल्या पाखराला
śējī śivyā dētī āpalyā lēkarālā
jhāḍāvaralyā pākharālā
Neighbour woman abuses her own son
A bird on the tree (son)
▷ (शेजी)(शिव्या)(देती)(आपल्या)(लेकराला)
▷ (झाडावरल्या)(पाखराला)
pas de traduction en français
[50] id = 88979
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
शेजरीन बाई नको येऊ दाती काती
राघी मईनाच खेळन तुझ्या पान्हाईच्या माती
śējarīna bāī nakō yēū dātī kātī
rāghī mīnāca khēḷana tujhyā pānhāīcyā mātī
Neighbour woman, don’t get angry and irritated
Raghu* and Mina are small, they are bound to play with mud and water
▷ (शेजरीन) woman not (येऊ)(दाती)(काती)
▷ (राघी)(मईनाच)(खेळन) your (पान्हाईच्या)(माती)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[51] id = 88980
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या माझ्या बाळाला देखुयनी
कडु लिंबाला टेकुयनी
śējī ga dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhuyanī
kaḍu limbālā ṭēkuyanī
Neighbour woman starts abusing, on seeing my son
Reclining against the Neem* tree
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखुयनी)
▷ (कडु)(लिंबाला)(टेकुयनी)
pas de traduction en français
[52] id = 88981
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या तुझ्या तुलाच माघारी
तान्या का राघु माझा कवळ्या लिंबाचा आघारी
śējī ga dētī śivyā tujhyā tulāca māghārī
tānyā kā rāghu mājhā kavaḷyā limbācā āghārī
Neighbour woman keeps abusing, the abuses will rebound on you
I protect my little son Raghu* by waving a lemon around him
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) your (तुलाच)(माघारी)
▷ (तान्या)(का)(राघु) my (कवळ्या)(लिंबाचा)(आघारी)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[53] id = 88982
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
शेजी ग देती शिव्या माझ्या अंगणाच खड
तान्या का राघुबाच वर बुटाच पाय पड
śējī ga dētī śivyā mājhyā aṅgaṇāca khaḍa
tānyā kā rāghubāca vara buṭāca pāya paḍa
Neighbour woman abuses, there are stones in my courtyard
My little son Raghoba steps on them with his shoes
▷ (शेजी) * (देती)(शिव्या) my (अंगणाच)(खड)
▷ (तान्या)(का)(राघुबाच)(वर)(बुटाच)(पाय)(पड)
pas de traduction en français
[54] id = 88983
मोरे कमल - More Kamal Chintamani
Village गुंधा - Gundha
जन लोक श्या ग देती जची त्याला परतील्या
नेंनत्या राघोबाला नाही त्याला लागु दिल्या
jana lōka śyā ga dētī jacī tyālā paratīlyā
nēnnatyā rāghōbālā nāhī tyālā lāgu dilyā
People keep abusing, I gave the abuses back to them
Raghoba, my younger son, I will not let them affect him
▷ (जन)(लोक)(श्या) * (देती)(जची)(त्याला)(परतील्या)
▷ (नेंनत्या)(राघोबाला) not (त्याला)(लागु)(दिल्या)
pas de traduction en français
[55] id = 88984
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
मला देती शिव्या आणीख दे ग बाई
देण देवाजीच शेजारीणी शिव्या देती माझ्या बाळाला देखुन
malā dētī śivyā āṇīkha dē ga bāī
dēṇa dēvājīca śējārīṇī śivyā dētī mājhyā bāḷālā dēkhuna
She is abusing me, woman, abuse me more
By God’s grace, nothing will affect my son, though neighbour woman abuses my son on seeing him
▷ (मला)(देती)(शिव्या)(आणीख)(दे) * woman
▷ (देण)(देवाजीच)(शेजारीणी)(शिव्या)(देती) my (बाळाला)(देखुन)
pas de traduction en français
[56] id = 88985
बागूल जना - Bagul Jana
Village भिवगाव - Bhivgaon
मला देती शिव्या आणीख दे ग बाई
देण देवाजीच शिव्यान होत काई
malā dētī śivyā āṇīkha dē ga bāī
dēṇa dēvājīca śivyāna hōta kāī
She is abusing me, woman, abuse me more
What God has decided for me will happen, you can’t change anything
▷ (मला)(देती)(शिव्या)(आणीख)(दे) * woman
▷ (देण)(देवाजीच)(शिव्यान)(होत)(काई)
pas de traduction en français
[57] id = 50156
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
शेजी शिव्या दिती तिची तिला परतल्या
माझ्या विलास बाळानू नाही तुम्हांला लागू दिल्या
śējī śivyā ditī ticī tilā paratalyā
mājhyā vilāsa bāḷānū nāhī tumhānlā lāgū dilyā
no translation in English
▷ (शेजी)(शिव्या)(दिती)(तिची)(तिला)(परतल्या)
▷  My (विलास)(बाळानू) not (तुम्हांला)(लागू)(दिल्या)
pas de traduction en français
[58] id = 51332
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
शेजी शिव्या देती तिची तिला मुबा
विलास बाळ माझे कडूलिंबाखाली उभा
śējī śivyā dētī ticī tilā mubā
vilāsa bāḷa mājhē kaḍūlimbākhālī ubhā
Neighbour woman is abusing, she can do what she likes
My son Vilas is standing under the Neem tree
▷ (शेजी)(शिव्या)(देती)(तिची)(तिला)(मुबा)
▷ (विलास) son (माझे)(कडूलिंबाखाली) standing
pas de traduction en français
[59] id = 51333
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
शेजी शिव्या दीती उसावरल्या दैवाराला
माझ्या विलास बंधवाला माता नाही कैवाराला
śējī śivyā dītī usāvaralyā daivārālā
mājhyā vilāsa bandhavālā mātā nāhī kaivārālā
Neighbour woman abuses the dew on the sugarcane
For Vilas, my brother, mother is not there to take his side
▷ (शेजी)(शिव्या)(दीती)(उसावरल्या)(दैवाराला)
▷  My (विलास)(बंधवाला)(माता) not (कैवाराला)
pas de traduction en français
[60] id = 83529
गायकवाड भीमबाई - Gaykwad Bhimabai
Village कारूंड - Karund
शेजी नारी देती शिव्या माझ्या बाळाला देखुनी
कडु लिंबाला टेकुनी
śējī nārī dētī śivyā mājhyā bāḷālā dēkhunī
kaḍu limbālā ṭēkunī
Neighbour woman starts abusing, on seeing my son
Reclining against the Neem* tree
▷ (शेजी)(नारी)(देती)(शिव्या) my (बाळाला)(देखुनी)
▷ (कडु)(लिंबाला)(टेकुनी)
pas de traduction en français
[61] id = 50157
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
शेजी शिव्या दिती माझ्या बाळाला दिकून
जाईजुईचे फुले गेले वार्यानी झुकून
śējī śivyā ditī mājhyā bāḷālā dikūna
jāījuīcē phulē gēlē vāryānī jhukūna
Neighbour woman starts abusing, on seeing my son
Jasmine flowers are bending down with the breeze
▷ (शेजी)(शिव्या)(दिती) my (बाळाला)(दिकून)
▷ (जाईजुईचे)(फुले) has_gone (वार्यानी)(झुकून)
pas de traduction en français
[62] id = 3113
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
शेजी देते शिव्या नको जाऊस तिच्या वाट
तिच्या जिभेला मोडू दे काट
śējī dētē śivyā nakō jāūsa ticyā vāṭa
ticyā jibhēlā mōḍū dē kāṭa
Neighbour woman is abusing, don’t cross her path
Let thorns prick her tongue
▷ (शेजी) give (शिव्या) not (जाऊस)(तिच्या)(वाट)
▷ (तिच्या)(जिभेला)(मोडू)(दे)(काट)
pas de traduction en français
[63] id = 110666
पाटील लक्ष्मी - Patil Lakshmi
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
शेजीबाई शिव्या देती बाळ माझ्याला देखुयनी
देतो उतारा फेकुयनी
śējībāī śivyā dētī bāḷa mājhyālā dēkhuyanī
dētō utārā phēkuyanī
Neighbour woman starts abusing, on seeing my son
I wave a lemon around him (to ward off the evil influence)
▷ (शेजीबाई)(शिव्या)(देती) son (माझ्याला)(देखुयनी)
▷ (देतो)(उतारा)(फेकुयनी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Neighbour abuses son, brother
⇑ Top of page ⇑