Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-05b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.5b (H21-05-05b)
(25 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.5b (H21-05-05b) - Ambedkar / Comes to meet me / Bhīm, a guest in my home

[1] id = 37537
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-03 start 10:35 ➡ listen to section

अग शेजारीणी बाई दुध कर पेला पेला
माझ्या घरला पाव्हणा भीम माझा ग बंधू आला
aga śējārīṇī bāī dudha kara pēlā pēlā
mājhyā gharalā pāvhaṇā bhīma mājhā ga bandhū ālā
O, my neighbour, please bring milk in a cup
My brother Bhim* has come as a guest to my house
▷  O (शेजारीणी) woman milk doing (पेला)(पेला)
▷  My (घरला)(पाव्हणा) Bhim my * brother here_comes
Femme, ma voisine, donne-moi une tasse de lait
Frère Bhīm est venu me rendre visite dans ma maison.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[2] id = 37538
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-03 start 11:06 ➡ listen to section

अग शेजारीणीबाई साखर करा वाटी वाटी
साखर करा वाटी वाटी भीम आले ग भेटीसाठी
aga śējārīṇībāī sākhara karā vāṭī vāṭī
sākhara karā vāṭī vāṭī bhīma ālē ga bhēṭīsāṭhī
O, my neighbour, please bring sugar in cup
Bhim* has come to meet me
▷  O (शेजारीणीबाई)(साखर) doing (वाटी)(वाटी)
▷ (साखर) doing (वाटी)(वाटी) Bhim here_comes * (भेटीसाठी)
Femme, ma voisine, donne-moi une coupelle de sucre
Bhīm est venu me rendre visite.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[3] id = 37560
भदरगे पार्वती - Bhadarge Parvati
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-09 start 01:35 ➡ listen to section

माझ्या घरला पाव्हणा शेजी म्हणीती कुठले
माझे आंबेडकर बाबाचे टांगे रस्त्याला सुटले ग
mājhyā gharalā pāvhaṇā śējī mhaṇītī kuṭhalē
mājhē āmbēḍakara bābācē ṭāṅgē rastyālā suṭalē ga
The guest has come to my house, my neighbour asks from where they have come
My Ambedkar Baba’s horse carts are in the street
▷  My (घरला)(पाव्हणा)(शेजी)(म्हणीती)(कुठले)
▷ (माझे) Ambedkar (बाबाचे)(टांगे)(रस्त्याला)(सुटले) *
Un visiteur dans ma maison, la voisine demande : “D'où çà?”
La carriole de mon Bābā Ambedkar a pris la route.
[4] id = 37562
भदरगे पार्वती - Bhadarge Parvati
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-09 start 02:19 ➡ listen to section

बाई पुरणाची पोळी लाटीते घाई घाई
माझ्या घरला पाहुणे भीमा संग रमाबाई न
bāī puraṇācī pōḷī lāṭītē ghāī ghāī
mājhyā gharalā pāhuṇē bhīmā saṅga ramābāī na
I roll stuffed sweet bread with haste
To my house, Ramabai with Bhim* has come as a guest
▷  Woman (पुरणाची)(पोळी)(लाटीते)(घाई)(घाई)
▷  My (घरला)(पाहुणे) Bhim with Ramabai *
Femme, je passe au rouleau des galettes fourrées vite, vite
A ma maison un visiteur Bhīm avec Ramābāī.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[5] id = 36314
फुलावरे प्रयाग - Phulaware Prayag
Village मोगरा - Mogara
UVS-05-28 start 00:13 ➡ listen to section

आयानो बायानो साखर द्याग पसापसा
माझ्या घराला पाव्हणे भीम आले लई दिसा ना ग बाई
āyānō bāyānō sākhara dyāga pasāpasā
mājhyā gharālā pāvhaṇē bhīma ālē laī disā nā ga bāī
O women, give me a handful of sugar
After many days, Bhim* has come as a guest to my house
▷ (आयानो)(बायानो)(साखर)(द्याग)(पसापसा)
▷  My (घराला)(पाव्हणे) Bhim here_comes (लई)(दिसा) * * woman
Mères et femmes, donnez-moi du sucre à pleines mains
Bhīm est venu en visiteur à ma maison, après tant de jours.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[6] id = 37951
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
घरात करते काम बाहेर माझा कान
माझ्या बाबासारख कोण करीत जयभीम
gharāta karatē kāma bāhēra mājhā kāna
mājhyā bābāsārakha kōṇa karīta jayabhīma
I am working in the house but my ears are listening outside
Who is saying “Jay Bhim” like Baba
▷ (घरात)(करते)(काम)(बाहेर) my (कान)
▷  My (बाबासारख) who (करीत)(जयभीम)
Je fais mon travail à la maison, mon oreille est au dehors
Qui fait “Vive Bhīm!” comme à mon Bābā?
[7] id = 37953
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
सकाळी उठूनी सडा टाकते दह्याचा
असा मला काय ठाव भीम वाड्याला इयाचा
sakāḷī uṭhūnī saḍā ṭākatē dahyācā
asā malā kāya ṭhāva bhīma vāḍyālā iyācā
In the morning, I was sprinkling curds in the courtyard
How do I know that Bhim* will come to my house
▷  Morning (उठूनी)(सडा)(टाकते)(दह्याचा)
▷ (असा)(मला) why (ठाव) Bhim (वाड्याला)(इयाचा)
Le matin au lever, j'asperge ma cour de lait caillé
Je ne sais comment j'ai l'idée que Bhīm va venir à la maison.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[8] id = 49135
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
आला भिमराज बसायला टाकू काही
काचेचा पलंग वर अथरवा जाई
ālā bhimarāja basāyalā ṭākū kāhī
kācēcā palaṅga vara atharavā jāī
Bhimraj* has come, let us put something to sit
A glass bed, spread jasmine flowers on it
▷  Here_comes king_Bhim (बसायला)(टाकू)(काही)
▷ (काचेचा)(पलंग)(वर)(अथरवा)(जाई)
Il est arrivé Bhīmrāo, jette quelque chose pour qu'il s'installe
Répands du jasmin sur le lit de verre.
BhimrajBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[9] id = 51156
साबळे अनुसुयाबाई राणबा - Sable Anusuya Ranba
Village माटेगाव - Mategaon
आयांनो बायांनो साखर घ्या पसापसा
भिम आले लई दिसा
āyānnō bāyānnō sākhara ghyā pasāpasā
bhima ālē laī disā
Women and mothers, give handfuls of sugar each
Bhim* has come after a long time
▷ (आयांनो)(बायांनो)(साखर)(घ्या)(पसापसा)
▷  Bhim here_comes (लई)(दिसा)
Mères et femmes, donnez quelques poignées de sucre
Bhīm est venu, après tant de jours.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[10] id = 40162
खरात इंदु - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
अंगणात उभा अंगणाला देतो शोभा
आला भिमराया दलिताच्या राजा
aṅgaṇāta ubhā aṅgaṇālā dētō śōbhā
ālā bhimarāyā dalitācyā rājā
He is standing in the courtyard, he adds beauty to the place
Bhimraya*, the king of Dalits* has come
▷ (अंगणात) standing (अंगणाला)(देतो)(शोभा)
▷  Here_comes king_Bhim of_Dalits king
Il est debout dans la cour, il lui donne son éclat
Bhīmrāyā, le roi des dalit, est arrivé.
BhimrayaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[11] id = 49356
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
उन्हाच्या कहारामधी बायसीकल घरामधी
भीमसेन बंधु माझा बायसीकल दारामधी
unhācyā kahārāmadhī bāyasīkala gharāmadhī
bhīmasēna bandhu mājhā bāyasīkala dārāmadhī
In the scorching heat, there are bicycyles inside my house
Bhimsen, my brother, his bicycle is at the door
▷ (उन्हाच्या)(कहारामधी)(बायसीकल)(घरामधी)
▷ (भीमसेन) brother my (बायसीकल)(दारामधी)
C'est la canicule, il y a des vélos en ma maison
Bhīmsen, mon frère, il y a des vélos à ma porte.
[12] id = 49357
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
घरला पाव्हणा शेजी म्हणती बघु बघु
माझ्या भीमरावाच्या छत्रीला चिमणा राघु
gharalā pāvhaṇā śējī mhaṇatī baghu baghu
mājhyā bhīmarāvācyā chatrīlā cimaṇā rāghu
A guest in my house, the neighbour woman says, “Let me see!
My Bhimrao*’s umbrella has a small parrot
▷ (घरला)(पाव्हणा)(शेजी)(म्हणती)(बघु)(बघु)
▷  My (भीमरावाच्या)(छत्रीला)(चिमणा)(राघु)
Un visiteur à la maison, la voisine dit : “Voyons! Voyons!'
A l'ombrelle de mon Bhīmrāo des ponpons de perroquets.
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[13] id = 49358
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
घरला पाव्हणा शेजी म्हणती कुठ गेला
माझ्या भीमरावाचा टांग्या सडकला सुटयला
gharalā pāvhaṇā śējī mhaṇatī kuṭha gēlā
mājhyā bhīmarāvācā ṭāṅgyā saḍakalā suṭayalā
A guest in my house, my neighbour woman asks, “Where has he gone?’
My Bhimrao*’s carriage is on the road
▷ (घरला)(पाव्हणा)(शेजी)(म्हणती)(कुठ) has_gone
▷  My (भीमरावाचा)(टांग्या)(सडकला)(सुटयला)
Un visiteur chez moi, la voisine dit : “Où est-il parti?”
Les carrioles de mon Bhīmrāo ont repris la route.
BhimraoBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[14] id = 49344
लाड कविता - Lad Kavita
Village निपाणा - Nipana
पावण्या ये पावणचार करते दुधाचा खवा
बाळाबीसाहेब तुमची तातडी जेंव्हा तेंव्हा
pāvaṇyā yē pāvaṇacāra karatē dudhācā khavā
bāḷābīsāhēba tumacī tātaḍī jēmvhā tēmvhā
A guest is there, I want to treat him, I make a sweet with milk
Balasaheb, you are always in a hurry
▷ (पावण्या)(ये)(पावणचार)(करते)(दुधाचा)(खवा)
▷ (बाळाबीसाहेब)(तुमची)(तातडी)(जेंव्हा)(तेंव्हा)
Des visiteurs sont là, je prépare du lait solidifié (khava)
Bālāsāheb, avec vous c'est toujours la presse, la hâte.
[15] id = 42513
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
UVS-46-22 start 09:54 ➡ listen to section

अशी सडसारवण ना शेजी म्हणता आज काही
पाव्हणी ग मला आली आंबेडकर अन् रमाबाई
aśī saḍasāravaṇa nā śējī mhaṇatā āja kāhī
pāvhaṇī ga malā ālī āmbēḍakara ana ramābāī
Neighbour woman says, “What is so special today, you are taking so much care int the upkeep of your house?
I have Ambedkar and Ramabai as guests
▷ (अशी)(सडसारवण) * (शेजी)(म्हणता)(आज)(काही)
▷ (पाव्हणी) * (मला) has_come Ambedkar (अन्) Ramabai
Voisine, quel grand ménage, aujourd'hui, quel entretien
Des visiteurs m'arrivent, Ambedkar et Ramābāī.
[16] id = 50514
कदम किवळाबाई - Kadam Kiwala
Village कंधार - Kandhar
आयानो बायानो दूध घ्या ग वाटी वाटी
आंबेडकर बंधुसाठी
āyānō bāyānō dūdha ghyā ga vāṭī vāṭī
āmbēḍakara bandhusāṭhī
Mothers and women, give a cupful of milk each
For brother Ambedkar
▷ (आयानो)(बायानो) milk (घ्या) * (वाटी)(वाटी)
▷  Ambedkar (बंधुसाठी)
Mères et femmes, donnez du lait dans des coupelles
Pour le frère Ambedkar.
[17] id = 51022
निकम सुपडबाई देवीदास - Nikan Supada Devidas
Village शेंदुर्णी - Shendurni
साती उतरंडी साती मधी ठेवा रवा
तुपाचा केला मेवा भीम दोन घास जेवा
sātī utaraṇḍī sātī madhī ṭhēvā ravā
tupācā kēlā mēvā bhīma dōna ghāsa jēvā
Seven pots, one on top of the other, keep semolina in all of them
I have made a sweet with ghee*, Bhim*, have a little
▷ (साती)(उतरंडी)(साती)(मधी)(ठेवा)(रवा)
▷ (तुपाचा) did (मेवा) Bhim two (घास)(जेवा)
Sept cruches empilées, mets de la semoule de blé au milieu
Elle fit un gâteau au ghee, Bhīm, mangez-en deux bouchées.
gheeclarified butter
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[18] id = 51023
निकम सुपडबाई देवीदास - Nikan Supada Devidas
Village शेंदुर्णी - Shendurni
पुरणाची पोळी लाडू घाई घाई
मया घरी पाव्हणे भीमासंग रमाबाई
puraṇācī pōḷī lāḍū ghāī ghāī
mayā gharī pāvhaṇē bhīmāsaṅga ramābāī
I make flattened sweet bread and sweet balls in great haste
To my house, Bhim* has come with Ramabai as a guest
▷ (पुरणाची)(पोळी)(लाडू)(घाई)(घाई)
▷ (मया)(घरी)(पाव्हणे)(भीमासंग) Ramabai
Des galettes de blé fourrées, des confiseries, vite, vite
J'ai des visiteurs chez moi, Ramābāī en compagnie de Bhīm
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[19] id = 51024
तायडे विमलाबाई - Tayade Vimal
Village आडगाव - Adgaon
सकाळी उठूनी सडा सारवनाची घाई
आमच्या दाराहुनी वाट भीम दलिताची जाई
sakāḷī uṭhūnī saḍā sāravanācī ghāī
āmacyā dārāhunī vāṭa bhīma dalitācī jāī
On getting up in the morning, I am in a hurry to sprinkle water and spread the cow dung
Bhim* and Dalits* pass in front of our house
▷  Morning (उठूनी)(सडा)(सारवनाची)(घाई)
▷ (आमच्या)(दाराहुनी)(वाट) Bhim (दलिताची)(जाई)
Le matin au lever, vite, j'asperge d'eau, refais le sol à la bouse
Bhīm prendra devant notre porte le chemin des dalit.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[20] id = 51153
निकम सखुबाई - Nikam Sakhu
Village बोरसुसाई - Borsusai
आयांनो बायांनो साखर घ्या पसापसा
आपल्या देशा भिम आले लई दिसा
āyānnō bāyānnō sākhara ghyā pasāpasā
āpalyā dēśā bhima ālē laī disā
Mothers and women, take a handful of sugar each
Bhim* has come to our area after a long time
▷ (आयांनो)(बायांनो)(साखर)(घ्या)(पसापसा)
▷ (आपल्या)(देशा) Bhim here_comes (लई)(दिसा)
Mères et femmes, donnez quelques poignées de sucre
Bhīm vient dans notre pays, après tant de jours.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[21] id = 51154
निकम सखुबाई - Nikam Sakhu
Village बोरसुसाई - Borsusai
पुरणाची पोळी लाडू करते घाई घाई
आंबेडकरबाबांची मोटार आली संध्याकाळी
puraṇācī pōḷī lāḍū karatē ghāī ghāī
āmbēḍakarabābāñcī mōṭāra ālī sandhyākāḷī
I make flattened sweet bread and sweet balls in great haste
Ambedkar Baba’s car arrived in the evening
▷ (पुरणाची)(पोळी)(लाडू)(करते)(घाई)(घाई)
▷ (आंबेडकरबाबांची)(मोटार) has_come (संध्याकाळी)
Je fais des galettes de blé fourrées et des confiseries, vite, vite
La voiture d'Ambedkar Bābā est arrivée dans la soirée.
[22] id = 51155
साबळे अनुसुयाबाई राणबा - Sable Anusuya Ranba
Village माटेगाव - Mategaon
आयांनो बायांनो दुध घ्या पेलापेला
आवडीचा भिम आला गरीबाचा देव झाला
āyānnō bāyānnō dudha ghyā pēlāpēlā
āvaḍīcā bhima ālā garībācā dēva jhālā
Mothers and women, bring a cupful of milk each
Our beloved Bhim* has come, he has become the God of the poor
▷ (आयांनो)(बायांनो) milk (घ्या)(पेलापेला)
▷ (आवडीचा) Bhim here_comes (गरीबाचा)(देव)(झाला)
Mères et femmes, donnez quelques tasses de lait
Notre bien-aimé Bhīm arrive, il est devenu le dieu du pauvre.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[23] id = 84049
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
पाव्हणे माझ्या घरी घरी कशाचा गलबला
आवडीचा पाव्हणा भीम राज मला आला
pāvhaṇē mājhyā gharī gharī kaśācā galabalā
āvaḍīcā pāvhaṇā bhīma rāja malā ālā
There are guests in my house, what is this noise
My favourite guest Bhim* Raja has come
▷ (पाव्हणे) my (घरी)(घरी)(कशाचा)(गलबला)
▷ (आवडीचा)(पाव्हणा) Bhim king (मला) here_comes
Des visiteurs dans ma maison, qu'est-ce que ce tumulte
Bhīm rāj, ce visiteur qui m'est cher, est venu chez moi.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[24] id = 50564
कांबळे धुरपदाबाई गणपत - Kamble Dhurpada Ganpat
Village नांदेड - Nanded
घरातला कामधंदा बाहेर दिला कान
कोण केला जयभीम
gharātalā kāmadhandā bāhēra dilā kāna
kōṇa kēlā jayabhīma
I was working in the house, I stretched my ear
Who said, “Jay Bhim*!”
▷ (घरातला)(कामधंदा)(बाहेर)(दिला)(कान)
▷  Who did (जयभीम)
A mes tâches à la maison, je tends l'oreille au dehors
Qui a fait “Vive Bhīm!”?
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[25] id = 50568
खंदारे चंद्रकला - Khandare Chandrakala
Village वाई - Wai
घरातला कामधंदा बाहेर माझा कान
कोणी केला जयभीम
gharātalā kāmadhandā bāhēra mājhā kāna
kōṇī kēlā jayabhīma
I was working in the house, I stretched my ear
Who said, “Jay Bhim*!”
▷ (घरातला)(कामधंदा)(बाहेर) my (कान)
▷ (कोणी) did (जयभीम)
A mes tâches à la maison, je tends l'oreille au dehors
Qui a fait “Vive Bhīm!”?
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīm, a guest in my home
⇑ Top of page ⇑