Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2729
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kadam Kiwala”
1 record(s)
 
 

[2729]
कदम किवळाबाई
Kadam Kiwala


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: कंधार / Kandhar
Taluka: कंधार / Kandhar
District: नांदेड / Nanded
Gender: F

Songs by Kadam Kiwala (21)

वयः७०

मुलगेः २ मुलीः २ विधवा

व्यवसायः शेत नाही. मजूरी करतात
माहेरी शेती आहे. चार भाऊ आहेत पण विचारत नाहीत.

या आता नांदेड येथे रहातात. विहारात रायबोलेंनी यांना बोलावले. तिथे ओव्या सांगितल्या. भीमाची इतर गाणी म्हणण्याचा परिपाठ आहे. लिहीता वाचता येत नाही. लहानपणी दळण दळल आहे. त्यांनी पुष्कळ ओव्या सांगितल्या.
यांचे सुजाता महीला मंडळ आहे.
यांची मुलाखत व ओव्या २०.१०.२००१ला घेतल्या.