Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 36314
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #36314 by Phulaware Prayag

Village: मोगरा - Mogara


H:XXI-5.5b (H21-05-05b) - Ambedkar / Comes to meet me / Bhīm, a guest in my home

[5] id = 36314
फुलावरे प्रयाग - Phulaware Prayag
UVS-05-28 start 00:13 ➡ listen to section

आयानो बायानो साखर द्याग पसापसा
माझ्या घराला पाव्हणे भीम आले लई दिसा ना ग बाई
āyānō bāyānō sākhara dyāga pasāpasā
mājhyā gharālā pāvhaṇē bhīma ālē laī disā nā ga bāī
O women, give me a handful of sugar
After many days, Bhim* has come as a guest to my house
▷ (आयानो)(बायानो)(साखर)(द्याग)(पसापसा)
▷  My (घराला)(पाव्हणे) Bhim here_comes (लई)(दिसा) * * woman
Mères et femmes, donnez-moi du sucre à pleines mains
Bhīm est venu en visiteur à ma maison, après tant de jours.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīm, a guest in my home