Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B03-02-02b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:III-2.2b (B03-02-02b)
(128 records)

Display songs in class at higher level (B03-02-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:III-2.2b (B03-02-02b) - Kṛśṇa cycle / Fond and Pride / The dear one

Cross-references:B:VII-2.2c (B07-02-02c) - Basil / Basil and gods, ascetics / Kṛṣṇa
[1] id = 8645
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
गवळ्याच्या सुना आल्या कृष्णाला न्यायाला
येसवदाबाई माझी दूध देती प्यायाला
gavaḷyācyā sunā ālyā kṛṣṇālā nyāyālā
yēsavadābāī mājhī dūdha dētī pyāyālā
no translation in English
▷ (गवळ्याच्या)(सुना)(आल्या)(कृष्णाला)(न्यायाला)
▷ (येसवदाबाई) my milk (देती)(प्यायाला)
pas de traduction en français
[2] id = 8646
कंधारे शाहू - Kandhare Shahu
Village चिंचवड - Chinchwad
येसवदाबाई बोल हरी माझा वरसाचा
गोकुळपुरामधी सण होतो गोरसाचा
yēsavadābāī bōla harī mājhā varasācā
gōkuḷapurāmadhī saṇa hōtō gōrasācā
no translation in English
▷ (येसवदाबाई) says (हरी) my (वरसाचा)
▷ (गोकुळपुरामधी)(सण)(होतो)(गोरसाचा)
pas de traduction en français
[3] id = 8647
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
सोळा ना सत्रा नारी नारी गेल्यात पाण्याला
यशोदा घाली पाणी किस्न देवाच्या न्हाण्याला
sōḷā nā satrā nārī nārī gēlyāta pāṇyālā
yaśōdā ghālī pāṇī kisna dēvācyā nhāṇyālā
no translation in English
▷ (सोळा) * (सत्रा)(नारी)(नारी)(गेल्यात)(पाण्याला)
▷ (यशोदा)(घाली) water, (किस्न)(देवाच्या)(न्हाण्याला)
pas de traduction en français
[4] id = 8648
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
यसवदाबाई सांग तपल्या बाळाला
बाळाच्या छंदासाठी मोती विषल टाळाला
yasavadābāī sāṅga tapalyā bāḷālā
bāḷācyā chandāsāṭhī mōtī viṣala ṭāḷālā
no translation in English
▷ (यसवदाबाई) with (तपल्या)(बाळाला)
▷ (बाळाच्या)(छंदासाठी)(मोती)(विषल)(टाळाला)
pas de traduction en français
[5] id = 8649
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
येसवदा बाई बोल कृष्ण माझा माझ्यापाशी
कृष्ण माझ्यापाशी चोरी गोकुळी झाली कशी
yēsavadā bāī bōla kṛṣṇa mājhā mājhyāpāśī
kṛṣṇa mājhyāpāśī cōrī gōkuḷī jhālī kaśī
no translation in English
▷ (येसवदा) woman says (कृष्ण) my (माझ्यापाशी)
▷ (कृष्ण)(माझ्यापाशी)(चोरी)(गोकुळी) has_come how
pas de traduction en français
[6] id = 8650
सांगळे गुणा - Sangle Guna
Village मुगाव - Mugaon
यसवदेबाई हरी तुझा लहान तान्हा
आळ घेत्यात येवढ्या गवळ्यांच्या नाल सुना
yasavadēbāī harī tujhā lahāna tānhā
āḷa ghētyāta yēvaḍhyā gavaḷyāñcyā nāla sunā
no translation in English
▷ (यसवदेबाई)(हरी) your (लहान)(तान्हा)
▷  Here_comes (घेत्यात)(येवढ्या)(गवळ्यांच्या)(नाल)(सुना)
pas de traduction en français
[7] id = 8651
शेडगे सोना - Shedge Sona
Village धामणवळ - DhamanOhol
यसवदेबाई बाळ तुझा पाळण्यात
दही दुधाची चोरी होते गोकुळात
yasavadēbāī bāḷa tujhā pāḷaṇyāta
dahī dudhācī cōrī hōtē gōkuḷāta
no translation in English
▷ (यसवदेबाई) son your (पाळण्यात)
▷ (दही)(दुधाची)(चोरी)(होते)(गोकुळात)
pas de traduction en français
[8] id = 8652
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
यसवदे बोल हरी माझा पाळण्यात
दह्या ना दुधाची चोरी झाली रावळात
yasavadē bōla harī mājhā pāḷaṇyāta
dahyā nā dudhācī cōrī jhālī rāvaḷāta
no translation in English
▷ (यसवदे) says (हरी) my (पाळण्यात)
▷ (दह्या) * (दुधाची)(चोरी) has_come (रावळात)
pas de traduction en français
[9] id = 8653
दातीर हौसा - Datir Hausa
Village माले - Male
यसवदेबाई तुझा हरी वरसाचा
गोकुळी करी चोर्या सडा देतो ही गोरसाचा
yasavadēbāī tujhā harī varasācā
gōkuḷī karī cōryā saḍā dētō hī gōrasācā
no translation in English
▷ (यसवदेबाई) your (हरी)(वरसाचा)
▷ (गोकुळी)(करी)(चोर्या)(सडा)(देतो)(ही)(गोरसाचा)
pas de traduction en français
[10] id = 8654
पडवळ गवू - Padwal Gawu
Village साकरी - Sakari
गवळ्याच्या नारी आल्या तुझ्या दारी
पाच महिन्याचा कृष्ण तुझा आळ घेत्यात त्याच्यावरी
gavaḷyācyā nārī ālyā tujhyā dārī
pāca mahinyācā kṛṣṇa tujhā āḷa ghētyāta tyācyāvarī
no translation in English
▷ (गवळ्याच्या)(नारी)(आल्या) your (दारी)
▷ (पाच)(महिन्याचा)(कृष्ण) your here_comes (घेत्यात)(त्याच्यावरी)
pas de traduction en français
[11] id = 8655
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गोकुळपुरात हाये कृष्णाच लहानपण
खारीक खोबर सया वाटत्यात वाण
gōkuḷapurāta hāyē kṛṣṇāca lahānapaṇa
khārīka khōbara sayā vāṭatyāta vāṇa
no translation in English
▷ (गोकुळपुरात)(हाये)(कृष्णाच)(लहानपण)
▷ (खारीक)(खोबर)(सया)(वाटत्यात)(वाण)
pas de traduction en français
[12] id = 8656
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
यशवदाबाई बोल किती हरीइला सांगू
हसता खेळता त्याच्या रागाचा होईल भंगू
yaśavadābāī bōla kitī harīilā sāṅgū
hasatā khēḷatā tyācyā rāgācā hōīla bhaṅgū
no translation in English
▷ (यशवदाबाई) says (किती)(हरीइला)(सांगू)
▷ (हसता)(खेळता)(त्याच्या)(रागाचा)(होईल)(भंगू)
pas de traduction en français
[13] id = 8657
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
यसवदे बाई बोल खोडी करतो कशाला
सांगते बाई तुला किस्ना बंदीखाना बसला
yasavadē bāī bōla khōḍī karatō kaśālā
sāṅgatē bāī tulā kisnā bandīkhānā basalā
no translation in English
▷ (यसवदे) woman says (खोडी)(करतो)(कशाला)
▷  I_tell woman to_you (किस्ना)(बंदीखाना)(बसला)
pas de traduction en français
[14] id = 8658
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
यसवदी बोल गवळणी बाई वाट सोडा
नका तुम्ही आट करु हरी माझा आहे येडा
yasavadī bōla gavaḷaṇī bāī vāṭa sōḍā
nakā tumhī āṭa karu harī mājhā āhē yēḍā
no translation in English
▷ (यसवदी) says (गवळणी) woman (वाट)(सोडा)
▷ (नका)(तुम्ही)(आट)(करु)(हरी) my (आहे)(येडा)
pas de traduction en français
[15] id = 8659
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदा बाई बोल मी तर तुला कुठनी पाहू
राधीका गवळणीच्या तू अंगणी नको जाऊ
yasavadā bāī bōla mī tara tulā kuṭhanī pāhū
rādhīkā gavaḷaṇīcyā tū aṅgaṇī nakō jāū
no translation in English
▷  Yashoda woman says I wires to_you (कुठनी)(पाहू)
▷ (राधीका)(गवळणीच्या) you (अंगणी) not (जाऊ)
pas de traduction en français
[16] id = 8660
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
यशवदा बाई बोल मी तर तुला कुठूनी पाहू
गडबड नको लोळू खाया देते मी तुला खाऊ
yaśavadā bāī bōla mī tara tulā kuṭhūnī pāhū
gaḍabaḍa nakō lōḷū khāyā dētē mī tulā khāū
no translation in English
▷  Yashoda woman says I wires to_you (कुठूनी)(पाहू)
▷ (गडबड) not (लोळू)(खाया) give I to_you (खाऊ)
pas de traduction en français
[17] id = 8661
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
यसवदाबाई बोल काय किस्नाचा खेळ
कपडे काढूनी हा माझ्या अंगणात लोळ
yasavadābāī bōla kāya kisnācā khēḷa
kapaḍē kāḍhūnī hā mājhyā aṅgaṇāta lōḷa
no translation in English
▷ (यसवदाबाई) says why (किस्नाचा)(खेळ)
▷ (कपडे)(काढूनी)(हा) my (अंगणात)(लोळ)
pas de traduction en français
[18] id = 8662
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
यसवदाबाई बोल काय किस्नाचा नाद
जाते मथुरी बाजारा येतो माझ्या माग माग
yasavadābāī bōla kāya kisnācā nāda
jātē mathurī bājārā yētō mājhyā māga māga
no translation in English
▷ (यसवदाबाई) says why (किस्नाचा)(नाद)
▷  Am_going (मथुरी)(बाजारा)(येतो) my (माग)(माग)
pas de traduction en français
[19] id = 8663
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
किस्नाची खोड चिंता पडली मनाला
सकाळी उठूनी किस्न येतोई धान्याला
kisnācī khōḍa cintā paḍalī manālā
sakāḷī uṭhūnī kisna yētōī dhānyālā
no translation in English
▷ (किस्नाची)(खोड)(चिंता)(पडली)(मनाला)
▷  Morning (उठूनी)(किस्न)(येतोई)(धान्याला)
pas de traduction en français
[20] id = 8664
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदाबाई बोल किस्ना आहे माझ बाळ
राधा येळीला ऐक बोल कृष्ण कवसाचा काळ
yasavadābāī bōla kisnā āhē mājha bāḷa
rādhā yēḷīlā aika bōla kṛṣṇa kavasācā kāḷa
no translation in English
▷ (यसवदाबाई) says (किस्ना)(आहे) my son
▷ (राधा)(येळीला)(ऐक) says (कृष्ण)(कवसाचा)(काळ)
pas de traduction en français
[21] id = 8665
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खेळ या खेळत्यात माझ्या आळीच्या बायका
किस्ना रहातो मधी उभा गाण किस्नाच ऐका
khēḷa yā khēḷatyāta mājhyā āḷīcyā bāyakā
kisnā rahātō madhī ubhā gāṇa kisnāca aikā
no translation in English
▷ (खेळ)(या)(खेळत्यात) my (आळीच्या)(बायका)
▷ (किस्ना)(रहातो)(मधी) standing (गाण)(किस्नाच)(ऐका)
pas de traduction en français
[22] id = 8666
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पिरतीचा कृष्णदेव उभा राहिला दिंडीत
यसवदाबाई बोल हात घालतो बंडीत
piratīcā kṛṣṇadēva ubhā rāhilā diṇḍīta
yasavadābāī bōla hāta ghālatō baṇḍīta
no translation in English
▷ (पिरतीचा)(कृष्णदेव) standing (राहिला)(दिंडीत)
▷ (यसवदाबाई) says hand (घालतो)(बंडीत)
pas de traduction en français
[23] id = 8667
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
देवा ना किस्ना शोभ अंगात याच्या बंडी
यमुनेच्या तिरी उभी राहियली दिंडी
dēvā nā kisnā śōbha aṅgāta yācyā baṇḍī
yamunēcyā tirī ubhī rāhiyalī diṇḍī
no translation in English
▷ (देवा) * (किस्ना)(शोभ)(अंगात) of_his_place (बंडी)
▷ (यमुनेच्या)(तिरी) standing (राहियली)(दिंडी)
pas de traduction en français
[24] id = 8668
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दिंडी माग दिंडी किस्नाची आगळी
उभी राहिली बारीत लोक पहात्यात सगळी
diṇḍī māga diṇḍī kisnācī āgaḷī
ubhī rāhilī bārīta lōka pahātyāta sagaḷī
no translation in English
▷ (दिंडी)(माग)(दिंडी)(किस्नाची)(आगळी)
▷  Standing (राहिली)(बारीत)(लोक)(पहात्यात)(सगळी)
pas de traduction en français
[25] id = 8669
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
दिंडीमधी दिंडी किस्न उभा तो राहिला
येवढ्या लोकामधी नाद गवळ्याइचा आला
diṇḍīmadhī diṇḍī kisna ubhā tō rāhilā
yēvaḍhyā lōkāmadhī nāda gavaḷyāicā ālā
no translation in English
▷ (दिंडीमधी)(दिंडी)(किस्न) standing (तो)(राहिला)
▷ (येवढ्या)(लोकामधी)(नाद)(गवळ्याइचा) here_comes
pas de traduction en français
[26] id = 8670
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
येवढ्या दिंडीमधी किस्न चालला घाईघाई
येवढ्या लोकामधी त्याच्या गळ्याला आवाज लई
yēvaḍhyā diṇḍīmadhī kisna cālalā ghāīghāī
yēvaḍhyā lōkāmadhī tyācyā gaḷyālā āvāja laī
no translation in English
▷ (येवढ्या)(दिंडीमधी)(किस्न)(चालला)(घाईघाई)
▷ (येवढ्या)(लोकामधी)(त्याच्या)(गळ्याला)(आवाज)(लई)
pas de traduction en français
[27] id = 8671
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
किसन म्हण देव भजन म्हणाया उठला
येवढ्या गोकुळात संग घेतो विठूला
kisana mhaṇa dēva bhajana mhaṇāyā uṭhalā
yēvaḍhyā gōkuḷāta saṅga ghētō viṭhūlā
no translation in English
▷ (किसन)(म्हण)(देव)(भजन)(म्हणाया)(उठला)
▷ (येवढ्या)(गोकुळात) with (घेतो)(विठूला)
pas de traduction en français
[28] id = 8672
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
येवढ्या भजनात कोण गात अधम
येवढ्या सभमधी गुण किस्नाच आगळ
yēvaḍhyā bhajanāta kōṇa gāta adhama
yēvaḍhyā sabhamadhī guṇa kisnāca āgaḷa
no translation in English
▷ (येवढ्या)(भजनात) who (गात)(अधम)
▷ (येवढ्या)(सभमधी)(गुण)(किस्नाच)(आगळ)
pas de traduction en français
[29] id = 8673
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दिंडीत बसला किस्ना बोलतो अभंग
देवा का किस्नाची माझी साधुंची दिंडी संग
diṇḍīta basalā kisnā bōlatō abhaṅga
dēvā kā kisnācī mājhī sādhuñcī diṇḍī saṅga
no translation in English
▷ (दिंडीत)(बसला)(किस्ना) says (अभंग)
▷ (देवा)(का)(किस्नाची) my (साधुंची)(दिंडी) with
pas de traduction en français
[30] id = 8674
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
किसन देवानी कंबारी बांधल धोतर
किस्न म्हण देवा टाळ मृदुंग उतर
kisana dēvānī kambārī bāndhala dhōtara
kisna mhaṇa dēvā ṭāḷa mṛduṅga utara
no translation in English
▷ (किसन)(देवानी)(कंबारी)(बांधल)(धोतर)
▷ (किस्न)(म्हण)(देवा)(टाळ)(मृदुंग)(उतर)
pas de traduction en français
[31] id = 8675
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
किसना देवाईच ध्यान चळाण भरल आईला
मी तर सांगू गेले माझ्या शेजार सईला
kisanā dēvāīca dhyāna caḷāṇa bharala āīlā
mī tara sāṅgū gēlē mājhyā śējāra saīlā
no translation in English
▷ (किसना)(देवाईच) remembered (चळाण)(भरल)(आईला)
▷  I wires (सांगू) has_gone my (शेजार)(सईला)
pas de traduction en français
[32] id = 8676
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदेबाई तुझा किसना कसला
यमुनेच्या तिरी पेटी वाजवायाला बसला
yasavadēbāī tujhā kisanā kasalā
yamunēcyā tirī pēṭī vājavāyālā basalā
no translation in English
▷ (यसवदेबाई) your (किसना)(कसला)
▷ (यमुनेच्या)(तिरी)(पेटी)(वाजवायाला)(बसला)
pas de traduction en français
[33] id = 8677
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदेबाई हरी तुझा जोरात
येवढे दिंडीत इणा घेऊनी फिरत
yasavadēbāī harī tujhā jōrāta
yēvaḍhē diṇḍīta iṇā ghēūnī phirata
no translation in English
▷ (यसवदेबाई)(हरी) your (जोरात)
▷ (येवढे)(दिंडीत)(इणा)(घेऊनी)(फिरत)
pas de traduction en français
[34] id = 8678
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदेबाई तुझ्या हरीच काय ढोंग
हरीच काय ढोंग यानी उडविला रंग
yasavadēbāī tujhyā harīca kāya ḍhōṅga
harīca kāya ḍhōṅga yānī uḍavilā raṅga
no translation in English
▷ (यसवदेबाई) your (हरीच) why (ढोंग)
▷ (हरीच) why (ढोंग)(यानी)(उडविला)(रंग)
pas de traduction en français
[35] id = 8679
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदेच्या किस्नाच हाये सावळ त्याच रुप
राधा ग गवळणी अंगणामधी चाफ
yasavadēcyā kisnāca hāyē sāvaḷa tyāca rupa
rādhā ga gavaḷaṇī aṅgaṇāmadhī cāpha
no translation in English
▷ (यसवदेच्या)(किस्नाच)(हाये)(सावळ)(त्याच) form
▷ (राधा) * (गवळणी)(अंगणामधी)(चाफ)
pas de traduction en français
[36] id = 8680
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यमुनाच्या तीरी राधा मथुरा जात्यात
यसवदेबाई गुण हरीच गात्यात
yamunācyā tīrī rādhā mathurā jātyāta
yasavadēbāī guṇa harīca gātyāta
no translation in English
▷ (यमुनाच्या)(तीरी)(राधा)(मथुरा)(जात्यात)
▷ (यसवदेबाई)(गुण)(हरीच)(गात्यात)
pas de traduction en français
[37] id = 8681
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदाबाई किस्न तुझा हाये बाळ
यमुनेाचे तिरी लावी धोतराचा चाळ
yasavadābāī kisna tujhā hāyē bāḷa
yamunēācē tirī lāvī dhōtarācā cāḷa
no translation in English
▷ (यसवदाबाई)(किस्न) your (हाये) son
▷ (यमुनेाचे)(तिरी)(लावी)(धोतराचा) let_us_go
pas de traduction en français
[38] id = 8682
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यमुनेच्या तिरी लावी धोतराचा चाळ
जातोई दिंडीत हाती घेतो इणा टाळ
yamunēcyā tirī lāvī dhōtarācā cāḷa
jātōī diṇḍīta hātī ghētō iṇā ṭāḷa
no translation in English
▷ (यमुनेच्या)(तिरी)(लावी)(धोतराचा) let_us_go
▷ (जातोई)(दिंडीत)(हाती)(घेतो)(इणा)(टाळ)
pas de traduction en français
[39] id = 8683
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गवळण राधा बोल या तर किस्नाच काय रुप
एकीला एक बोल बाळासारख बारीक
gavaḷaṇa rādhā bōla yā tara kisnāca kāya rupa
ēkīlā ēka bōla bāḷāsārakha bārīka
no translation in English
▷ (गवळण)(राधा) says (या) wires (किस्नाच) why form
▷ (एकीला)(एक) says (बाळासारख)(बारीक)
pas de traduction en français
[40] id = 8684
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मथुरी बाजारी किस्ना रंगतो गुंगतो
यसवदा बाईला गुण आईला सांगतो
mathurī bājārī kisnā raṅgatō guṅgatō
yasavadā bāīlā guṇa āīlā sāṅgatō
no translation in English
▷ (मथुरी)(बाजारी)(किस्ना)(रंगतो)(गुंगतो)
▷  Yashoda (बाईला)(गुण)(आईला)(सांगतो)
pas de traduction en français
[41] id = 8685
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यमुनेच्या तिरी हरी गवताला गेला
यसवदा बाई यीळा त्यान हातात घेतला
yamunēcyā tirī harī gavatālā gēlā
yasavadā bāī yīḷā tyāna hātāta ghētalā
no translation in English
▷ (यमुनेच्या)(तिरी)(हरी)(गवताला) has_gone
▷  Yashoda woman (यीळा)(त्यान)(हातात)(घेतला)
pas de traduction en français
[42] id = 8686
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
यसवदे बाईच्या किस्ना माग माग जातो
लाकडाची मोळी तिच्या डोईवरली घतो
yasavadē bāīcyā kisnā māga māga jātō
lākaḍācī mōḷī ticyā ḍōīvaralī ghatō
no translation in English
▷ (यसवदे)(बाईच्या)(किस्ना)(माग)(माग) goes
▷ (लाकडाची)(मोळी)(तिच्या)(डोईवरली)(घतो)
pas de traduction en français
[43] id = 8687
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
ज्या गलीला कृष्णदेव त्या गलीला आनंद
सांगते बाई तुला बाळ कळीचा नारद
jyā galīlā kṛṣṇadēva tyā galīlā ānanda
sāṅgatē bāī tulā bāḷa kaḷīcā nārada
no translation in English
▷ (ज्या)(गलीला)(कृष्णदेव)(त्या)(गलीला)(आनंद)
▷  I_tell woman to_you son (कळीचा)(नारद)
pas de traduction en français
[44] id = 8688
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किस्ना म्हण देव देव निघाला थाटानी
यसवंता बाई बोल काय बोलती वाटनी
kisnā mhaṇa dēva dēva nighālā thāṭānī
yasavantā bāī bōla kāya bōlatī vāṭanī
no translation in English
▷ (किस्ना)(म्हण)(देव)(देव)(निघाला)(थाटानी)
▷ (यसवंता) woman says why (बोलती)(वाटनी)
pas de traduction en français
[45] id = 8689
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किस्ना म्हण देव उभा राहिला भजनी
यसवंदा बाई बोल आल भजन रंगणी
kisnā mhaṇa dēva ubhā rāhilā bhajanī
yasavandā bāī bōla āla bhajana raṅgaṇī
no translation in English
▷ (किस्ना)(म्हण)(देव) standing (राहिला)(भजनी)
▷ (यसवंदा) woman says here_comes (भजन)(रंगणी)
pas de traduction en français
[46] id = 8690
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किसना म्हण देव उभा राहिला एका पायावर
यसवदा बाई बोल काही पहात्यात राधा तुझ्याकड
kisanā mhaṇa dēva ubhā rāhilā ēkā pāyāvara
yasavadā bāī bōla kāhī pahātyāta rādhā tujhyākaḍa
no translation in English
▷ (किसना)(म्हण)(देव) standing (राहिला)(एका)(पायावर)
▷  Yashoda woman says (काही)(पहात्यात)(राधा)(तुझ्याकड)
pas de traduction en français
[47] id = 8691
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किसन म्हण देव हाती घेतोय धोतर
यसवंदा बाई बोल झाल भजनी उशीर
kisana mhaṇa dēva hātī ghētōya dhōtara
yasavandā bāī bōla jhāla bhajanī uśīra
no translation in English
▷ (किसन)(म्हण)(देव)(हाती)(घेतोय)(धोतर)
▷ (यसवंदा) woman says (झाल)(भजनी)(उशीर)
pas de traduction en français
[48] id = 8692
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
किस्ना म्हण किस्ना किस्ना कुणी या पाहिला
किस्ना याची खोड याला गवळणीन गाईला
kisnā mhaṇa kisnā kisnā kuṇī yā pāhilā
kisnā yācī khōḍa yālā gavaḷaṇīna gāīlā
no translation in English
▷ (किस्ना)(म्हण)(किस्ना)(किस्ना)(कुणी)(या)(पाहिला)
▷ (किस्ना)(याची)(खोड)(याला)(गवळणीन)(गाईला)
pas de traduction en français
[49] id = 8693
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किस्ना म्हण देव किस्न कुणीतो पाहिला
यसवंता बाई बोल किस्न भजनी राहिला
kisnā mhaṇa dēva kisna kuṇītō pāhilā
yasavantā bāī bōla kisna bhajanī rāhilā
no translation in English
▷ (किस्ना)(म्हण)(देव)(किस्न)(कुणीतो)(पाहिला)
▷ (यसवंता) woman says (किस्न)(भजनी)(राहिला)
pas de traduction en français
[50] id = 8694
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते किस्ना तुला किती गाऊ तुझ गुण
पाण्याच्या वाटला नाही लागत तुला उन
sāṅgatē kisnā tulā kitī gāū tujha guṇa
pāṇyācyā vāṭalā nāhī lāgata tulā una
no translation in English
▷  I_tell (किस्ना) to_you (किती)(गाऊ) your (गुण)
▷ (पाण्याच्या)(वाटला) not (लागत) to_you (उन)
pas de traduction en français
[51] id = 8695
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किस्ना म्हणदेव उभा राहिला अंगणात
यसवंदा बाई बोल नाही दिसत घरात
kisnā mhaṇadēva ubhā rāhilā aṅgaṇāta
yasavandā bāī bōla nāhī disata gharāta
no translation in English
▷ (किस्ना)(म्हणदेव) standing (राहिला)(अंगणात)
▷ (यसवंदा) woman says not (दिसत)(घरात)
pas de traduction en français
[52] id = 8696
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
किस्न म्हणे देव किस्न उभा राहिला पांदीत
वशवदा म्हण बाई दिवा लावी तुळशीत
kisna mhaṇē dēva kisna ubhā rāhilā pāndīta
vaśavadā mhaṇa bāī divā lāvī tuḷaśīta
no translation in English
▷ (किस्न)(म्हणे)(देव)(किस्न) standing (राहिला)(पांदीत)
▷ (वशवदा)(म्हण) woman lamp (लावी)(तुळशीत)
pas de traduction en français
[53] id = 8697
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
किती रे किस्ना सांगू जग हाये पापाचा
घेईन हाताची गेाफण नाहीस माझ्या थापचा
kitī rē kisnā sāṅgū jaga hāyē pāpācā
ghēīna hātācī gēāphaṇa nāhīsa mājhyā thāpacā
no translation in English
▷ (किती)(रे)(किस्ना)(सांगू)(जग)(हाये)(पापाचा)
▷ (घेईन)(हाताची)(गेाफण)(नाहीस) my (थापचा)
pas de traduction en français
[54] id = 8698
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
किस्ना किस्ना म्हणताना किस्ना मांडीवर खेळ
यसवदा बाई बोल किस्ना माझ तान्ह बाळ
kisnā kisnā mhaṇatānā kisnā māṇḍīvara khēḷa
yasavadā bāī bōla kisnā mājha tānha bāḷa
no translation in English
▷ (किस्ना)(किस्ना)(म्हणताना)(किस्ना)(मांडीवर)(खेळ)
▷  Yashoda woman says (किस्ना) my (तान्ह) son
pas de traduction en français
[55] id = 8699
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
किस्ना म्हण किस्ना किस्ना शिमग्याच सोंग
एकाच दिवसात हायेत तीन रंग
kisnā mhaṇa kisnā kisnā śimagyāca sōṅga
ēkāca divasāta hāyēta tīna raṅga
no translation in English
▷ (किस्ना)(म्हण)(किस्ना)(किस्ना)(शिमग्याच)(सोंग)
▷ (एकाच)(दिवसात)(हायेत)(तीन)(रंग)
pas de traduction en français
[56] id = 8700
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
एकीला एक पुस वेळ झाला किस्नाला
विसरुनी गेला चुकला आपल्या वाड्याला
ēkīlā ēka pusa vēḷa jhālā kisnālā
visarunī gēlā cukalā āpalyā vāḍyālā
no translation in English
▷ (एकीला)(एक) enquire (वेळ)(झाला)(किस्नाला)
▷ (विसरुनी) has_gone (चुकला)(आपल्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[57] id = 8701
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
भूक लागयली चोरी केली गा म्हणूनी
दही दूध तुप लोणी तुजला देते साखर पाणी
bhūka lāgayalī cōrī kēlī gā mhaṇūnī
dahī dūdha tupa lōṇī tujalā dētē sākhara pāṇī
no translation in English
▷  Hunger (लागयली)(चोरी) shouted * (म्हणूनी)
▷ (दही) milk (तुप)(लोणी)(तुजला) give (साखर) water,
pas de traduction en français
[58] id = 8702
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यमुनाच्या तिरी गाया वळी थाटात
सांग यसवदे बाई दही मागे माठात
yamunācyā tirī gāyā vaḷī thāṭāta
sāṅga yasavadē bāī dahī māgē māṭhāta
no translation in English
▷ (यमुनाच्या)(तिरी)(गाया)(वळी)(थाटात)
▷  With (यसवदे) woman (दही)(मागे)(माठात)
pas de traduction en français
[59] id = 8703
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यसवदे बाई आता कस त्याला देऊ
गंगवरी धुण धुवाया आली माग माझी जाऊ
yasavadē bāī ātā kasa tyālā dēū
gaṅgavarī dhuṇa dhuvāyā ālī māga mājhī jāū
no translation in English
▷ (यसवदे) woman (आता) how (त्याला)(देऊ)
▷ (गंगवरी)(धुण)(धुवाया) has_come (माग) my (जाऊ)
pas de traduction en français
[60] id = 8704
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
सांगते बाई तुला किसनादेव तो आवडी
बघाया निघाले उभा आहे तो चावडी
sāṅgatē bāī tulā kisanādēva tō āvaḍī
baghāyā nighālē ubhā āhē tō cāvaḍī
no translation in English
▷  I_tell woman to_you (किसनादेव)(तो)(आवडी)
▷ (बघाया)(निघाले) standing (आहे)(तो)(चावडी)
pas de traduction en français
[61] id = 8705
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
रातरी ग किस्न किस्न भजनी बसला
राधेकडे पाहूनी किस्न गालात हसला
rātarī ga kisna kisna bhajanī basalā
rādhēkaḍē pāhūnī kisna gālāta hasalā
no translation in English
▷ (रातरी) * (किस्न)(किस्न)(भजनी)(बसला)
▷ (राधेकडे)(पाहूनी)(किस्न)(गालात)(हसला)
pas de traduction en français
[62] id = 8706
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
रात्रीयीची येळ किस्न भजनी बसला
राधाईचा रंग त्याच्या मानत ठसला
rātrīyīcī yēḷa kisna bhajanī basalā
rādhāīcā raṅga tyācyā mānata ṭhasalā
no translation in English
▷ (रात्रीयीची)(येळ)(किस्न)(भजनी)(बसला)
▷ (राधाईचा)(रंग)(त्याच्या)(मानत)(ठसला)
pas de traduction en français
[63] id = 8707
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
किस्नाच्या संगती राधा चालता चालता
उन्हाच्या भारामधी तान लागली बोलता
kisnācyā saṅgatī rādhā cālatā cālatā
unhācyā bhārāmadhī tāna lāgalī bōlatā
no translation in English
▷ (किस्नाच्या)(संगती)(राधा)(चालता)(चालता)
▷ (उन्हाच्या)(भारामधी)(तान)(लागली) speak
pas de traduction en français
[64] id = 8708
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
यमुनाच्या तिरी राधा किस्नाच गाई सुख
यसवदे बाई मन नाही लागत तहान भूक
yamunācyā tirī rādhā kisnāca gāī sukha
yasavadē bāī mana nāhī lāgata tahāna bhūka
no translation in English
▷ (यमुनाच्या)(तिरी)(राधा)(किस्नाच)(गाई)(सुख)
▷ (यसवदे) woman (मन) not (लागत)(तहान) hunger
pas de traduction en français
[65] id = 8709
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
येडा माझ किस्ना बाई मला तो हवा हवा
जाते आता मथुरेला राधा करीती देवा देवा
yēḍā mājha kisnā bāī malā tō havā havā
jātē ātā mathurēlā rādhā karītī dēvā dēvā
no translation in English
▷ (येडा) my (किस्ना) woman (मला)(तो)(हवा)(हवा)
▷  Am_going (आता)(मथुरेला)(राधा) asks_for (देवा)(देवा)
pas de traduction en français
[66] id = 8710
निवेकर जया - Nivekar Jaya
Village निवे - Nive
गोकुळपुरामधी हंडा शिजतो वजनाचा
बाळा ना ग याला माझ्या छंद लागला मजनाचा
gōkuḷapurāmadhī haṇḍā śijatō vajanācā
bāḷā nā ga yālā mājhyā chanda lāgalā majanācā
no translation in English
▷ (गोकुळपुरामधी)(हंडा)(शिजतो)(वजनाचा)
▷  Child * * (याला) my (छंद)(लागला)(मजनाचा)
pas de traduction en français
[67] id = 8711
भेगडे रेवू - Bhegade Rewu
Village पाषाण - Pashan
झाड सुरुच झाड बेलाच करकरा लवती बाई मोगरा जाई
लवती बाई मोगरा जाई कृष्णाला झोके देती राधाि बाई
jhāḍa suruca jhāḍa bēlāca karakarā lavatī bāī mōgarā jāī
lavatī bāī mōgarā jāī kṛṣṇālā jhōkē dētī rādhāi bāī
no translation in English
▷ (झाड)(सुरुच)(झाड)(बेलाच)(करकरा)(लवती) woman (मोगरा)(जाई)
▷ (लवती) woman (मोगरा)(जाई)(कृष्णाला)(झोके)(देती)(राधाि) woman
pas de traduction en français
[68] id = 8712
गरुड चंद्रभागा - Garud Chandrabhaga
Village कुंभेरी - Kumbheri
यसवदे बाई हरी तुझा कुणावाणी
आभाळी त्याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
yasavadē bāī harī tujhā kuṇāvāṇī
ābhāḷī tyāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यसवदे) woman (हरी) your (कुणावाणी)
▷ (आभाळी)(त्याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[69] id = 36885
गोरे सीता - Gore Sita
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-16-47 start 00:04 ➡ listen to section
असी पहिलीच ओवी गायीली देवाला
मी तर गायीली देवाला कृष्ण सावळ्या भावाला
asī pahilīca ōvī gāyīlī dēvālā
mī tara gāyīlī dēvālā kṛṣṇa sāvaḷyā bhāvālā
I sang my first song for God
I sang it for God, my dark-complexioned brother Krishna
▷ (असी)(पहिलीच) verse (गायीली)(देवाला)
▷  I wires (गायीली)(देवाला)(कृष्ण)(सावळ्या)(भावाला)
pas de traduction en français
[70] id = 37765
चौकीदार लीला - Chaukidar Lila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-74 start 06:09 ➡ listen to section
असे यशवदेबाई किसन तुझा कान्हा हरी
गाई वासर सोडूनी बैलाचे दूध काढी
asē yaśavadēbāī kisana tujhā kānhā harī
gāī vāsara sōḍūnī bailācē dūdha kāḍhī
Yashodabai, Kisan is your dear one
Leaving cow and calf, he milks the bullock
▷ (असे)(यशवदेबाई)(किसन) your (कान्हा)(हरी)
▷ (गाई)(वासर)(सोडूनी)(बैलाचे) milk (काढी)
pas de traduction en français
[71] id = 37782
होके सरस्वती - Hoke Saraswati
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-83 start 00:04 ➡ listen to section
काय बाळीच सोन झळकत
श्रीकृष्ण बाळाच सोन झळकत बाळीच
kāya bāḷīca sōna jhaḷakata
śrīkṛṣṇa bāḷāca sōna jhaḷakata bāḷīca
How the ear-ring is shining
Shrikrishna, the child’s gold is shining
▷  Why (बाळीच) gold (झळकत)
▷ (श्रीकृष्ण)(बाळाच) gold (झळकत)(बाळीच)
pas de traduction en français
[72] id = 39448
रंधे प्रयागा - Randhe Prayaga
Village खंडाळा - Khandala
यशेादेबाई तुझा हरी कोणावाणी
सावळं याचं रुप जवसाच्या फुलावाणी
yaśēādēbāī tujhā harī kōṇāvāṇī
sāvaḷaṁ yācaṁ rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यशेादेबाई) your (हरी)(कोणावाणी)
▷ (सावळं)(याचं) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[73] id = 39757
रंधे शांता - Randhe Shanta
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
यशोदेबाई हरी तूझा कोणावाणी
सावळ यांचं रुप जवसाच्या फुलावाणी
yaśōdēbāī harī tūjhā kōṇāvāṇī
sāvaḷa yāñcaṁ rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यशोदेबाई)(हरी) your (कोणावाणी)
▷ (सावळ)(यांचं) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[74] id = 35846
आवारी कचरा - Awari Kachra
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-09 start 04:04 ➡ listen to section
अशा तुळशीच्या पानाच्या शिवील्या पत्रावळी
मग ते जेवूनी गेलत व्दारकेच वनमाळी
aśā tuḷaśīcyā pānācyā śivīlyā patrāvaḷī
maga tē jēvūnī gēlata vdārakēca vanamāḷī
Plates were stitched from tulasi* leaves
Then he came and had his meal, Vanmali (Krishna) from Dwaraka
▷ (अशा)(तुळशीच्या)(पानाच्या)(शिवील्या)(पत्रावळी)
▷ (मग)(ते)(जेवूनी)(गेलत)(व्दारकेच)(वनमाळी)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.
[75] id = 45161
शिरसाठ इंदू - Shirsath Indu
Village बेलापूर - Belapur
आनंदाची दिवाळी घरी बोलवा वनमाळी
घालीते मी रांगोळी गोविंद गोिवंद
ānandācī divāḷī gharī bōlavā vanamāḷī
ghālītē mī rāṅgōḷī gōvinda gōivanda
no translation in English
▷ (आनंदाची)(दिवाळी)(घरी)(बोलवा)(वनमाळी)
▷ (घालीते) I (रांगोळी)(गोविंद)(गोिवंद)
pas de traduction en français
[76] id = 45163
गोर्डे सीताबाई गोरखबाबा - Gorde Sitabai Gorkhbaba
Village शिरसगाव - Shirasgaon
हारी म्हणू हारी मोटं हरीचं हारीक
टुटली गोफन मोती झाले दाणादीन
hārī mhaṇū hārī mōṭaṁ harīcaṁ hārīka
ṭuṭalī gōphana mōtī jhālē dāṇādīna
no translation in English
▷ (हारी) say (हारी)(मोटं)(हरीचं)(हारीक)
▷ (टुटली)(गोफन)(मोती) become (दाणादीन)
pas de traduction en français
[77] id = 52335
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
काळा ग कृष्णनाथ उडीदाचा दाणा
भुलत्यात त्याला सोळा सहस्त्र गोरांगणा
kāḷā ga kṛṣṇanātha uḍīdācā dāṇā
bhulatyāta tyālā sōḷā sahastra gōrāṅgaṇā
no translation in English
▷ (काळा) * (कृष्णनाथ)(उडीदाचा)(दाणा)
▷ (भुलत्यात)(त्याला)(सोळा)(सहस्त्र)(गोरांगणा)
pas de traduction en français
[78] id = 66552
ढाकणे पारूबाई संताराम - Dhakne Paru Santaram
Village अष्टी - Ashti
अडषंग गडावरी चिमण्याला नव्हता चारा
बाळकृष्ण महाराजाला मठ पेरीला सारा
aḍaṣaṅga gaḍāvarī cimaṇyālā navhatā cārā
bāḷakṛṣṇa mahārājālā maṭha pērīlā sārā
no translation in English
▷ (अडषंग)(गडावरी)(चिमण्याला)(नव्हता)(चारा)
▷ (बाळकृष्ण)(महाराजाला)(मठ)(पेरीला)(सारा)
pas de traduction en français
[79] id = 66567
ढाकणे पारूबाई संताराम - Dhakne Paru Santaram
Village अष्टी - Ashti
गडावरी चित्र काढले काळुचे
बाळकृष्ण महाराजांनी गवंडी आणले देहुचे
gaḍāvarī citra kāḍhalē kāḷucē
bāḷakṛṣṇa mahārājānnī gavaṇḍī āṇalē dēhucē
no translation in English
▷ (गडावरी)(चित्र)(काढले)(काळुचे)
▷ (बाळकृष्ण)(महाराजांनी)(गवंडी)(आणले)(देहुचे)
pas de traduction en français
[80] id = 66568
ढाकणे पारूबाई संताराम - Dhakne Paru Santaram
Village अष्टी - Ashti
गडावरी चित्र काढले काळुचे
बाळकृष्ण महाराजांनी गवंडी आणले पुण्याचे
gaḍāvarī citra kāḍhalē kāḷucē
bāḷakṛṣṇa mahārājānnī gavaṇḍī āṇalē puṇyācē
no translation in English
▷ (गडावरी)(चित्र)(काढले)(काळुचे)
▷ (बाळकृष्ण)(महाराजांनी)(गवंडी)(आणले)(पुण्याचे)
pas de traduction en français
[81] id = 66569
ढाकणे पारूबाई संताराम - Dhakne Paru Santaram
Village अष्टी - Ashti
आडषंग गडावरी पारवटाला नव्हतं पाणी
बाळकृष्ण महाराजानी हौद बनवील दोन्ही
āḍaṣaṅga gaḍāvarī pāravaṭālā navhataṁ pāṇī
bāḷakṛṣṇa mahārājānī hauda banavīla dōnhī
no translation in English
▷ (आडषंग)(गडावरी)(पारवटाला)(नव्हतं) water,
▷ (बाळकृष्ण)(महाराजानी)(हौद)(बनवील) both
pas de traduction en français
[82] id = 66570
ढाकणे पारूबाई संताराम - Dhakne Paru Santaram
Village अष्टी - Ashti
तुपामधी जेवणार दुधानी धुते हात
बाळकृष्ण महाराज लवंगानी कोरी दात
tupāmadhī jēvaṇāra dudhānī dhutē hāta
bāḷakṛṣṇa mahārāja lavaṅgānī kōrī dāta
no translation in English
▷ (तुपामधी)(जेवणार)(दुधानी)(धुते) hand
▷ (बाळकृष्ण)(महाराज)(लवंगानी)(कोरी)(दात)
pas de traduction en français
[83] id = 66571
ढाकणे पारूबाई संताराम - Dhakne Paru Santaram
Village अष्टी - Ashti
टाळ वाजविणे टाळकरी मृदंग वाल्याचा हात हाल
बाळकृष्ण महाराज किर्तन सांगताना घाम गळ
ṭāḷa vājaviṇē ṭāḷakarī mṛdaṅga vālyācā hāta hāla
bāḷakṛṣṇa mahārāja kirtana sāṅgatānā ghāma gaḷa
no translation in English
▷ (टाळ)(वाजविणे)(टाळकरी)(मृदंग)(वाल्याचा) hand (हाल)
▷ (बाळकृष्ण)(महाराज)(किर्तन)(सांगताना)(घाम)(गळ)
pas de traduction en français
[84] id = 67786
कागणे लता - Kangane Lata
Village पळसे - Palase
अकरावी माझी ववी यांच्या विचार सारखा
गरुड खांबावरी कृष्णाने बांधीली द्वारका
akarāvī mājhī vavī yāñcyā vicāra sārakhā
garuḍa khāmbāvarī kṛṣṇānē bāndhīlī dvārakā
no translation in English
▷ (अकरावी) my (ववी)(यांच्या)(विचार)(सारखा)
▷ (गरुड)(खांबावरी)(कृष्णाने)(बांधीली)(द्वारका)
pas de traduction en français
[85] id = 72781
वाणी इंद्रायणी - Wani Indrayani
Village मातूलठाण - Matulthan
येसवदे बाई ग तुझा हरी कोणावाणी
सावळ येचं रुप जवसाच्या फुलावाणी
yēsavadē bāī ga tujhā harī kōṇāvāṇī
sāvaḷa yēcaṁ rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (येसवदे) woman * your (हरी)(कोणावाणी)
▷ (सावळ)(येचं) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[86] id = 73894
जाधव सकुबाई - Jadhav Sakhubai
Village बेलापूर - Belapur
पाठच्या अबोल्यात घाटी वाजती मंजुळ
देवा केशवाला दह्या दुधाची आंगुळ
pāṭhacyā abōlyāta ghāṭī vājatī mañjuḷa
dēvā kēśavālā dahyā dudhācī āṅguḷa
no translation in English
▷ (पाठच्या)(अबोल्यात)(घाटी)(वाजती)(मंजुळ)
▷ (देवा)(केशवाला)(दह्या)(दुधाची)(आंगुळ)
pas de traduction en français
[87] id = 77542
काळदाते आशा - Kaldate Asha
Village निंबोरे - Nimbore
यशोदा बोल कृष्ण माझा बाळ तान्हा
तु पान घेत्याला गवळ्याच्या साती सुना
yaśōdā bōla kṛṣṇa mājhā bāḷa tānhā
tu pāna ghētyālā gavaḷyācyā sātī sunā
no translation in English
▷ (यशोदा) says (कृष्ण) my son (तान्हा)
▷  You (पान)(घेत्याला)(गवळ्याच्या)(साती)(सुना)
pas de traduction en français
[88] id = 81229
वाघ गौतमा - Wagh Gautama
Village औराळा - Aurala
यशोदाबाई तुझा कृष्ण कोणावानी
सावळं याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
yaśōdābāī tujhā kṛṣṇa kōṇāvānī
sāvaḷaṁ yāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यशोदाबाई) your (कृष्ण)(कोणावानी)
▷ (सावळं)(याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[89] id = 81230
बारबोले राजू - Barbole Raju
Village दारफळ - Darphal
यसवदेबाई हरी तुझ कोनावानी
सावळ त्याच रुप जवसाच्या फुलावानी
yasavadēbāī harī tujha kōnāvānī
sāvaḷa tyāca rupa javasācyā phulāvānī
no translation in English
▷ (यसवदेबाई)(हरी) your (कोनावानी)
▷ (सावळ)(त्याच) form (जवसाच्या)(फुलावानी)
pas de traduction en français
[90] id = 81231
उटवा वच्छला - Utwa Vachala
Village गिधाडे - Gidhade
देवकाबाई कृष्ण तुझा वरसाचा
सडीदे दही दुध मारा केला गोरकाचा
dēvakābāī kṛṣṇa tujhā varasācā
saḍīdē dahī dudha mārā kēlā gōrakācā
no translation in English
▷ (देवकाबाई)(कृष्ण) your (वरसाचा)
▷ (सडीदे)(दही) milk (मारा) did (गोरकाचा)
pas de traduction en français
[91] id = 81232
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
अग यशोदेबाई कृष्ण कोणावाणी
सावळे त्याचे रुप जवसाच्या फुलावाणी
aga yaśōdēbāī kṛṣṇa kōṇāvāṇī
sāvaḷē tyācē rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷  O (यशोदेबाई)(कृष्ण)(कोणावाणी)
▷ (सावळे)(त्याचे) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[92] id = 81233
शिंदे मालन - Shinde Malan
Village कुटी सावरगाव - Kuti Savargaon
अग ये यशवदा तुझा हारी कुणावाणी
सावळ त्याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
aga yē yaśavadā tujhā hārī kuṇāvāṇī
sāvaḷa tyāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷  O (ये) Yashoda your (हारी)(कुणावाणी)
▷ (सावळ)(त्याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[93] id = 81234
कदम पद्मा - Kadam Padma
Village आर्वी - Arvi
यशोदेबाई तुझा कृष्ण आवितर
पाणी यमुनाच भेसुर
yaśōdēbāī tujhā kṛṣṇa āvitara
pāṇī yamunāca bhēsura
no translation in English
▷ (यशोदेबाई) your (कृष्ण)(आवितर)
▷  Water, (यमुनाच)(भेसुर)
pas de traduction en français
[94] id = 81235
पगारे जना - Pagare Jana
Village साकोरा - Sakora
बंदी शाळेत तु जन्मला देवा गोकुळात वाढला
गाई चारीतो वनमाळी आलाय कसा सांग ना
bandī śāḷēta tu janmalā dēvā gōkuḷāta vāḍhalā
gāī cārītō vanamāḷī ālāya kasā sāṅga nā
no translation in English
▷ (बंदी)(शाळेत) you (जन्मला)(देवा)(गोकुळात)(वाढला)
▷ (गाई)(चारीतो)(वनमाळी)(आलाय) how with *
pas de traduction en français
[95] id = 81236
जाधव ललिता - Jadhav Lalita
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
सहावी माझी अोवी ग कृष्णाची ही लीला
सुगा लागे चरणाला गोविंद गोविंद
sahāvī mājhī aōvī ga kṛṣṇācī hī līlā
sugā lāgē caraṇālā gōvinda gōvinda
no translation in English
▷ (सहावी) my (अोवी) * (कृष्णाची)(ही)(लीला)
▷ (सुगा)(लागे)(चरणाला)(गोविंद)(गोविंद)
pas de traduction en français
[96] id = 82294
कांबळे भागीरथीबाई - Kamble Bhagirathi
उठा उठा पहाट झाली श्रीकृष्णाची वेळ झाली
चला जावु द्वारकाशी आंघोळ करु भागीरताशी
uṭhā uṭhā pahāṭa jhālī śrīkṛṣṇācī vēḷa jhālī
calā jāvu dvārakāśī āṅghōḷa karu bhāgīratāśī
no translation in English
▷ (उठा)(उठा)(पहाट) has_come (श्रीकृष्णाची)(वेळ) has_come
▷  Let_us_go (जावु)(द्वारकाशी)(आंघोळ)(करु)(भागीरताशी)
pas de traduction en français
[97] id = 82910
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
यसवंत झाला देव तुझा हरी
पाडव्याच्या दिवशी गुढ्या उभारी घरोघरी
yasavanta jhālā dēva tujhā harī
pāḍavyācyā divaśī guḍhyā ubhārī gharōgharī
no translation in English
▷ (यसवंत)(झाला)(देव) your (हरी)
▷ (पाडव्याच्या)(दिवशी)(गुढ्या)(उभारी)(घरोघरी)
pas de traduction en français
[98] id = 82911
चंदनशिवे शेवंता - Chandanshive Shewanta
Village शिराळा - Shirala
यसवंत झाला देवई तुझा तान्हा देवाजीन का पैदा केला
कडु लिंबाचा घोलाईना
yasavanta jhālā dēvaī tujhā tānhā dēvājīna kā paidā kēlā
kaḍu limbācā ghōlāīnā
no translation in English
▷ (यसवंत)(झाला)(देवई) your (तान्हा)(देवाजीन)(का)(पैदा) did
▷ (कडु)(लिंबाचा)(घोलाईना)
pas de traduction en français
[99] id = 82912
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
यमुनेच्या तिरी किस्न गवताला गेला
गवत काढताना छंद पण्याईचा आला
yamunēcyā tirī kisna gavatālā gēlā
gavata kāḍhatānā chanda paṇyāīcā ālā
no translation in English
▷ (यमुनेच्या)(तिरी)(किस्न)(गवताला) has_gone
▷ (गवत)(काढताना)(छंद)(पण्याईचा) here_comes
pas de traduction en français
[100] id = 82919
दहीफळे द्रौपदा - Dahiphale Draupada
Village महींदा - Mahinda
हरी म्हण हरी येड लागल जीवाला
शिनगारीले ढवळे वारु जाते हरीच्या गावाला
harī mhaṇa harī yēḍa lāgala jīvālā
śinagārīlē ḍhavaḷē vāru jātē harīcyā gāvālā
no translation in English
▷ (हरी)(म्हण)(हरी)(येड)(लागल)(जीवाला)
▷ (शिनगारीले)(ढवळे)(वारु) am_going (हरीच्या)(गावाला)
pas de traduction en français
[101] id = 83051
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
यशोदाबाई तुझा कृष्ण ग कोल्हाटी
गवळ्याच्या राहीसाठी डाव मांडीला उलटी
yaśōdābāī tujhā kṛṣṇa ga kōlhāṭī
gavaḷyācyā rāhīsāṭhī ḍāva māṇḍīlā ulaṭī
no translation in English
▷ (यशोदाबाई) your (कृष्ण) * (कोल्हाटी)
▷ (गवळ्याच्या)(राहीसाठी)(डाव)(मांडीला)(उलटी)
pas de traduction en français
[102] id = 83816
काळदाते आशा - Kaldate Asha
Village निंबोरे - Nimbore
यशोदा बोल कृष्ण माझा बाळ राजा
तुपान होत्याल्या सुना गवळ्याच्या ढालगज
yaśōdā bōla kṛṣṇa mājhā bāḷa rājā
tupāna hōtyālyā sunā gavaḷyācyā ḍhālagaja
no translation in English
▷ (यशोदा) says (कृष्ण) my son king
▷ (तुपान)(होत्याल्या)(सुना)(गवळ्याच्या)(ढालगज)
pas de traduction en français
[103] id = 83894
यवले सिताबाई - Yewale Sita
Village गेवराई - Gavrai
यसवदे बाई हरी तुहा कोणावानी
याच ग रंग रुप जवसाच्या फुलावाणी
yasavadē bāī harī tuhā kōṇāvānī
yāca ga raṅga rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यसवदे) woman (हरी)(तुहा)(कोणावानी)
▷ (याच) * (रंग) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[104] id = 83902
डोखे सुदंरा - Dhokhe Sundara
Village पुणतांबा - Puntamba
गवळी गायी चरण्या जाती
मारती दोर संगे हारीला घेतले
gavaḷī gāyī caraṇyā jātī
māratī dōra saṅgē hārīlā ghētalē
no translation in English
▷ (गवळी) cows (चरण्या) caste
▷ (मारती)(दोर) with (हारीला)(घेतले)
pas de traduction en français
[105] id = 88385
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
येसवदे बाई तुझा हारी कोणा वाणी
सावळ याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
yēsavadē bāī tujhā hārī kōṇā vāṇī
sāvaḷa yāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (येसवदे) woman your (हारी) who (वाणी)
▷ (सावळ)(याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[106] id = 88386
पवार कुसुम - Pawar Kusum
Village शेंगोळा - Shangola
यशोदाबाई तुझा हारी कोणावाणी
सावळं याचं रुप जवसाच्या फुलावाणी
yaśōdābāī tujhā hārī kōṇāvāṇī
sāvaḷaṁ yācaṁ rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यशोदाबाई) your (हारी)(कोणावाणी)
▷ (सावळं)(याचं) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[107] id = 88388
कापसे तारा - Kapase Tara
Village वडवली - Wadawali
येसवदे बाई तुझा हारी कोनावानी
सावळे रुप जवसाच्या फुलावाणी
yēsavadē bāī tujhā hārī kōnāvānī
sāvaḷē rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (येसवदे) woman your (हारी)(कोनावानी)
▷ (सावळे) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[108] id = 90714
रोकडे कौसा - Rokade Kausa
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
कृष्णानं उडी टाकली नेट नेट
ढासळु लागले गंगा जमुनाचे बेट
kṛṣṇānaṁ uḍī ṭākalī nēṭa nēṭa
ḍhāsaḷu lāgalē gaṅgā jamunācē bēṭa
no translation in English
▷ (कृष्णानं)(उडी)(टाकली)(नेट)(नेट)
▷ (ढासळु)(लागले) the_Ganges (जमुनाचे)(बेट)
pas de traduction en français
[109] id = 90715
बारबोले शकुंतला - Barbole Shakuntala
Village दारफळ - Darphal
बाळकृष्ण जन्मला जन्मतः रांगतो
काय होईल ते सांगतो यशोदा माता बोले
bāḷakṛṣṇa janmalā janmataḥ rāṅgatō
kāya hōīla tē sāṅgatō yaśōdā mātā bōlē
no translation in English
▷ (बाळकृष्ण)(जन्मला)(जन्मतः)(रांगतो)
▷  Why (होईल)(ते)(सांगतो)(यशोदा)(माता)(बोले)
pas de traduction en français
[110] id = 97973
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
यमुनेच्या तिरी उभ्या होत्या मायलेकी
बुडाला कृष्ण देव कस झाला एका एकी
yamunēcyā tirī ubhyā hōtyā māyalēkī
buḍālā kṛṣṇa dēva kasa jhālā ēkā ēkī
no translation in English
▷ (यमुनेच्या)(तिरी)(उभ्या)(होत्या)(मायलेकी)
▷ (बुडाला)(कृष्ण)(देव) how (झाला)(एका)(एकी)
pas de traduction en français
[111] id = 98702
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जन्मला कृष्णदेव त्याची कंसाला झाली दाटी
भजनी जाऊनी तो तर वाजवीत पेटी
janmalā kṛṣṇadēva tyācī kansālā jhālī dāṭī
bhajanī jāūnī tō tara vājavīta pēṭī
no translation in English
▷ (जन्मला)(कृष्णदेव)(त्याची)(कंसाला) has_come (दाटी)
▷ (भजनी)(जाऊनी)(तो) wires (वाजवीत)(पेटी)
pas de traduction en français
[112] id = 103426
शेकोकर रत्नप्रभा विठ्ठल - Shekokar Ratnaprabha Vithalrao
Village काकडा - Kakada
माळ्याच्या मळ्यात पेरला बाजरी
कृष्णदेवाच्या हाती फुलाचा गजरा
māḷyācyā maḷyāta pēralā bājarī
kṛṣṇadēvācyā hātī phulācā gajarā
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यात)(पेरला)(बाजरी)
▷ (कृष्णदेवाच्या)(हाती)(फुलाचा)(गजरा)
pas de traduction en français
[113] id = 106455
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
यमुनेच्या तीरी चोरी करुन गेला चोर
आळ हरी वरती घेती गवळ्याची पोर
yamunēcyā tīrī cōrī karuna gēlā cōra
āḷa harī varatī ghētī gavaḷyācī pōra
no translation in English
▷ (यमुनेच्या)(तीरी)(चोरी)(करुन) has_gone (चोर)
▷  Here_comes (हरी)(वरती)(घेती)(गवळ्याची)(पोर)
pas de traduction en français
[114] id = 106456
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
येशवदेबाई तुझा हरी कोणावाणी
सावळ याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
yēśavadēbāī tujhā harī kōṇāvāṇī
sāvaḷa yāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (येशवदेबाई) your (हरी)(कोणावाणी)
▷ (सावळ)(याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[115] id = 106457
धावटे उज्वला - Dhawte Ujjawala
Village मालुंजा - Malunga
यशोवदाबाई हरी तुझा कोणावाणी
सावळ याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
yaśōvadābāī harī tujhā kōṇāvāṇī
sāvaḷa yāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यशोवदाबाई)(हरी) your (कोणावाणी)
▷ (सावळ)(याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[116] id = 108073
चौधरी विमल यशवंत - Chaudhari Vimal Yashavant
Village पुणतांबा - Puntamba
यसवदे बाई तुझा कृष्ण कोणावाणी
साऊळ याच सप जवसाच्या फुलावाणी
yasavadē bāī tujhā kṛṣṇa kōṇāvāṇī
sāūḷa yāca sapa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यसवदे) woman your (कृष्ण)(कोणावाणी)
▷ (साऊळ)(याच)(सप)(जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[117] id = 108079
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
यशोदेबाई तुझा हारी कोणावाणी
सावळ याच रुप जवसाच्या फुलावाणी
yaśōdēbāī tujhā hārī kōṇāvāṇī
sāvaḷa yāca rupa javasācyā phulāvāṇī
no translation in English
▷ (यशोदेबाई) your (हारी)(कोणावाणी)
▷ (सावळ)(याच) form (जवसाच्या)(फुलावाणी)
pas de traduction en français
[118] id = 108185
बोडखे सोना - Bodakhe Sona
Village तारुखेडल - Tarukhedal
जलमीले क्रिस्न देव न्याहाळीले दिव्य जोती
सोन्याचा मुखवटा शंक चक्र गदा हाती
jalamīlē krisna dēva nyāhāḷīlē divya jōtī
sōnyācā mukhavaṭā śaṅka cakra gadā hātī
no translation in English
▷ (जलमीले)(क्रिस्न)(देव)(न्याहाळीले)(दिव्य)(जोती)
▷  Of_gold (मुखवटा)(शंक)(चक्र)(गदा)(हाती)
pas de traduction en français
[119] id = 108187
वंजारी सरस्वती - Vanjari Saraswati
Village मोहमा - Mohma
क्रिस्न देवा आडवा लावला गंध
सोड राधीकाच छंद
krisna dēvā āḍavā lāvalā gandha
sōḍa rādhīkāca chanda
no translation in English
▷ (क्रिस्न)(देवा)(आडवा)(लावला)(गंध)
▷ (सोड)(राधीकाच)(छंद)
pas de traduction en français
[120] id = 108203
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
येडा माझा किस्ना मी तर सांगयते देवा
नको करुस येड्यावाणी ठेव हातातला पावा
yēḍā mājhā kisnā mī tara sāṅgayatē dēvā
nakō karusa yēḍyāvāṇī ṭhēva hātātalā pāvā
no translation in English
▷ (येडा) my (किस्ना) I wires (सांगयते)(देवा)
▷  Not (करुस)(येड्यावाणी)(ठेव)(हातातला)(पावा)
pas de traduction en français
[121] id = 113269
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
कृष्ण देव सावळा भारी आंगी त्याच्या चाळा
वेड केल गोपाळा भोगी गोपी बहिण बाळा
kṛṣṇa dēva sāvaḷā bhārī āṅgī tyācyā cāḷā
vēḍa kēla gōpāḷā bhōgī gōpī bahiṇa bāḷā
no translation in English
▷ (कृष्ण)(देव)(सावळा)(भारी)(आंगी)(त्याच्या) let_us_go
▷ (वेड) did (गोपाळा)(भोगी)(गोपी) sister child
pas de traduction en français
[122] id = 113271
वंजारी सरस्वती - Vanjari Saraswati
Village मोहमा - Mohma
सावळा कृष्णदेव आडवा लेला चिरी
उभा राधीकेच्या घरी
sāvaḷā kṛṣṇadēva āḍavā lēlā cirī
ubhā rādhīkēcyā gharī
no translation in English
▷ (सावळा)(कृष्णदेव)(आडवा)(लेला)(चिरी)
▷  Standing (राधीकेच्या)(घरी)
pas de traduction en français
[123] id = 113272
आढाव नादरा - Adhaw Natara
Village घायगाव - Ghaygaon
आपुन आसावा दुसर्याच्या वळ्यावरी
आपल्या द्वारकाची श्रीहारी
āpuna āsāvā dusaryācyā vaḷyāvarī
āpalyā dvārakācī śrīhārī
no translation in English
▷ (आपुन)(आसावा)(दुसर्याच्या)(वळ्यावरी)
▷ (आपल्या)(द्वारकाची)(श्रीहारी)
pas de traduction en français
[124] id = 113273
वैद्य पार्वतीबाई - Vaidya Parvati
Village गायकवाड जळगाव - Gaykwad Jalgaon
असा शिनगारीचा रथ रथ जुंपले उंट
मागे किसन देवाचा मुक्काम होवुन कुठ
asā śinagārīcā ratha ratha jumpalē uṇṭa
māgē kisana dēvācā mukkāma hōvuna kuṭha
no translation in English
▷ (असा)(शिनगारीचा)(रथ)(रथ)(जुंपले)(उंट)
▷ (मागे)(किसन)(देवाचा)(मुक्काम)(होवुन)(कुठ)
pas de traduction en français
[125] id = 113274
शिंदे सखु - Shinde Sakhu
Village वाकडी - Vakadi
कृष्ण रथावरी चढला
वसुदेव वाडवी पेटी तबला
kṛṣṇa rathāvarī caḍhalā
vasudēva vāḍavī pēṭī tabalā
no translation in English
▷ (कृष्ण)(रथावरी)(चढला)
▷ (वसुदेव)(वाडवी)(पेटी)(तबला)
pas de traduction en français
[126] id = 113275
वाघ मनकर्णा - Wagh Manakarna
Village किनोळ - Kinnol
काळा कृष्णनाथ माझ्या दैवात होता
वाळुतला नंदी पुजीयला येता जाता
kāḷā kṛṣṇanātha mājhyā daivāta hōtā
vāḷutalā nandī pujīyalā yētā jātā
no translation in English
▷ (काळा)(कृष्णनाथ) my (दैवात)(होता)
▷ (वाळुतला)(नंदी)(पुजीयला)(येता) class
pas de traduction en français
[127] id = 113276
डोंगरे सुमन - Dongare Suman
Village निमज - Nimaj
जलमाला कृष्णबाळ चला सयानों पहायाला
हातात वही पेन कृष्ण बसला लिहायला
jalamālā kṛṣṇabāḷa calā sayānōṁ pahāyālā
hātāta vahī pēna kṛṣṇa basalā lihāyalā
no translation in English
▷ (जलमाला)(कृष्णबाळ) let_us_go (सयानों)(पहायाला)
▷ (हातात)(वही)(पेन)(कृष्ण)(बसला)(लिहायला)
pas de traduction en français
[128] id = 113277
बागुल लक्ष्मी - Bagul Lakshmi
Village भादली - Bhadali
येडी ग यशोदा येडी झालीया दिवानी
सोकट्याचे डाव कान्हा खेळती इंद्रायनी
yēḍī ga yaśōdā yēḍī jhālīyā divānī
sōkaṭyācē ḍāva kānhā khēḷatī indrāyanī
no translation in English
▷ (येडी) * (यशोदा)(येडी)(झालीया)(दिवानी)
▷ (सोकट्याचे)(डाव)(कान्हा)(खेळती)(इंद्रायनी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. The dear one
⇑ Top of page ⇑