Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03g20
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3gxx (A02-05-03g20)
(70 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03g)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3gxx (A02-05-03g20) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Other relatives

[1] id = 52835
काकडे कौसल्या - Kakade Kaushalya
Village भेडापूर - Bhedapur
सरील दळण जात्या तुजला सुटले
माझ्या बाळांना आवक माघूनी उठले
sarīla daḷaṇa jātyā tujalā suṭalē
mājhyā bāḷānnā āvaka māghūnī uṭhalē
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(जात्या)(तुजला)(सुटले)
▷  My (बाळांना)(आवक)(माघूनी)(उठले)
pas de traduction en français
[2] id = 59745
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
सरील दळन सरल म्हणु नका
ओवी गाते राजे लोका
sarīla daḷana sarala mhaṇu nakā
ōvī gātē rājē lōkā
no translation in English
▷  Grinding (दळन)(सरल) say (नका)
▷  Verse (गाते)(राजे)(लोका)
pas de traduction en français
[3] id = 59746
हराळ अलका - Haral Alka
Village आचलगाव - Achalgaon
सरील दळण माझ्या सुप्याच्या कोणाला
आवुक मागते माझ्या कुकावाच्या धन्याला
sarīla daḷaṇa mājhyā supyācyā kōṇālā
āvuka māgatē mājhyā kukāvācyā dhanyālā
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (सुप्याच्या)(कोणाला)
▷ (आवुक)(मागते) my (कुकावाच्या)(धन्याला)
pas de traduction en français
[4] id = 64125
खांबे पारूबाई - Khambe Parubai
Village ढाळवाडी - Dhalvadi
सरल दळ्यान खाली राहील माती पोती
माझ्या डोरल्याच मोती
sarala daḷyāna khālī rāhīla mātī pōtī
mājhyā ḍōralyāca mōtī
no translation in English
▷ (सरल)(दळ्यान)(खाली)(राहील)(माती)(पोती)
▷  My (डोरल्याच)(मोती)
pas de traduction en français
[5] id = 65626
पगारे मीरा - Pagare Mira
Village चांगदेवनगर - Changdeonagar
दळण दळीते मी तर जात्याच्या खुट्याला
औक मागते सासुबाईच्या लालाला
daḷaṇa daḷītē mī tara jātyācyā khuṭyālā
auka māgatē sāsubāīcyā lālālā
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते) I wires (जात्याच्या)(खुट्याला)
▷ (औक)(मागते)(सासुबाईच्या)(लालाला)
pas de traduction en français
[6] id = 65643
कांबळे कस्तुराबाई - Kamle Kastur
Village हासाळा - Hasala
दळण ग सरील सरल म्हणु कशी
गव्हा जुंधळ्याच्या राशी बाळाच्या शेतीमध्ये
daḷaṇa ga sarīla sarala mhaṇu kaśī
gavhā jundhaḷyācyā rāśī bāḷācyā śētīmadhyē
no translation in English
▷ (दळण) * grinding (सरल) say how
▷ (गव्हा)(जुंधळ्याच्या)(राशी)(बाळाच्या)(शेतीमध्ये)
pas de traduction en français
[7] id = 65644
कांबळे कस्तुराबाई - Kamle Kastur
Village हासाळा - Hasala
सरल ग दळण हात लावी नाडावा
वेल मांडवाला जावा नेनंत्या माझ्या हरियाचा
sarala ga daḷaṇa hāta lāvī nāḍāvā
vēla māṇḍavālā jāvā nēnantyā mājhyā hariyācā
no translation in English
▷ (सरल) * (दळण) hand (लावी)(नाडावा)
▷ (वेल)(मांडवाला)(जावा)(नेनंत्या) my (हरियाचा)
pas de traduction en français
[8] id = 65775
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
सरील दळण माझ्या सुपात केवडा
जन्मा जावुदे माझ्या लग्नाचा चुडा
sarīla daḷaṇa mājhyā supāta kēvaḍā
janmā jāvudē mājhyā lagnācā cuḍā
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (सुपात)(केवडा)
▷ (जन्मा)(जावुदे) my (लग्नाचा)(चुडा)
pas de traduction en français
[9] id = 68648
शिंदे गंगुबाई - Shinde Gangu Vishwanath
Village कवठे - Kavthe
सरील दळण आल सुपवाच्या कोनी
बाबा काय बया मीत गायील्यात दोन्ही
sarīla daḷaṇa āla supavācyā kōnī
bābā kāya bayā mīta gāyīlyāta dōnhī
no translation in English
▷  Grinding (दळण) here_comes (सुपवाच्या)(कोनी)
▷  Baba why (बया)(मीत)(गायील्यात) both
pas de traduction en français
[10] id = 68651
शिंदे गंगुबाई - Shinde Gangu Vishwanath
Village कवठे - Kavthe
सरील दळण उरील माझ पोत
सांभाळ तुझ जात कशाला ग दिल होत
sarīla daḷaṇa urīla mājha pōta
sāmbhāḷa tujha jāta kaśālā ga dila hōta
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(उरील) my (पोत)
▷ (सांभाळ) your class (कशाला) * (दिल)(होत)
pas de traduction en français
[11] id = 72443
शिंदे सामा - Shinde Sama
Village हासाळा - Hasala
सरल दळण सरती होई शिराळाला
आवुस मागते गाडी बैल मुराळ्याला
sarala daḷaṇa saratī hōī śirāḷālā
āvusa māgatē gāḍī baila murāḷyālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरती)(होई)(शिराळाला)
▷ (आवुस)(मागते)(गाडी)(बैल)(मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[12] id = 73583
तेलतुंबडे आशा - Teltumbade Asha
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
सरलं दळण माझ्या सुपाच्या कोण्याला
औक्ष घाल देवा माझ्या कुकवाच्या धन्याला
saralaṁ daḷaṇa mājhyā supācyā kōṇyālā
aukṣa ghāla dēvā mājhyā kukavācyā dhanyālā
no translation in English
▷ (सरलं)(दळण) my (सुपाच्या)(कोण्याला)
▷ (औक्ष)(घाल)(देवा) my (कुकवाच्या)(धन्याला)
pas de traduction en français
[13] id = 73585
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
सरलं दळण कशी म्हणु मी सरल
बाई या भाश्याना माझ माहेर भरल
saralaṁ daḷaṇa kaśī mhaṇu mī sarala
bāī yā bhāśyānā mājha māhēra bharala
no translation in English
▷ (सरलं)(दळण) how say I (सरल)
▷  Woman (या)(भाश्याना) my (माहेर)(भरल)
pas de traduction en français
[14] id = 73594
इंगळे कौशल्या - Ingale Kaushalya
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण सरली ओवी शिराळ्याला
आयुष्य मागते गाडी बैल मुराळ्याला
sarala daḷaṇa saralī ōvī śirāḷyālā
āyuṣya māgatē gāḍī baila murāḷyālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरली) verse (शिराळ्याला)
▷ (आयुष्य)(मागते)(गाडी)(बैल)(मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[15] id = 74988
झुंबाड नरहरी - Zumbad Narhari
Village पानगाव - Pangaon
सरल दळाण आणिक घेऊ द्या
चहा बाहेर येऊ द्या
sarala daḷāṇa āṇika ghēū dyā
cahā bāhēra yēū dyā
no translation in English
▷ (सरल)(दळाण)(आणिक)(घेऊ)(द्या)
▷ (चहा)(बाहेर)(येऊ)(द्या)
pas de traduction en français
[16] id = 75614
शेळके अज्ञान - Shelke Adyan
Village राव टाकळी - Rao Takli
सरल दळण मी आणिक घेणार
नणंदी कुटीच येणार
sarala daḷaṇa mī āṇika ghēṇāra
naṇandī kuṭīca yēṇāra
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) I (आणिक)(घेणार)
▷ (नणंदी)(कुटीच)(येणार)
pas de traduction en français
[17] id = 75619
शिंदे अंबू - Shinde Ambu
Village सातारा - Satara
सरील दळायान सुप झाडुन उभ केल
चीतं बयाच्या गावा गेलं
sarīla daḷāyāna supa jhāḍuna ubha kēla
cītaṁ bayācyā gāvā gēlaṇa
no translation in English
▷  Grinding (दळायान)(सुप)(झाडुन) standing did
▷ (चीतं)(बयाच्या)(गावा)(गेलं)
pas de traduction en français
[18] id = 76182
मोहोल्ले इंदुमती - Mohalle Indumati
Village पठारा बुद्रुक - Pathara Bk.
दळयण दळयते राहील पाच दाणे
कृष्णासारखे माझे मामे
daḷayaṇa daḷayatē rāhīla pāca dāṇē
kṛṣṇāsārakhē mājhē māmē
no translation in English
▷ (दळयण)(दळयते)(राहील)(पाच)(दाणे)
▷ (कृष्णासारखे)(माझे)(मामे)
pas de traduction en français
[19] id = 76194
शेळके अज्ञान - Shelke Adyan
Village राव टाकळी - Rao Takli
सरल ग दळण मला आणिक घेण आल
भाऊ माझ्या भाच्यावाणी माझ माहेर दुणावल
sarala ga daḷaṇa malā āṇika ghēṇa āla
bhāū mājhyā bhācyāvāṇī mājha māhēra duṇāvala
no translation in English
▷ (सरल) * (दळण)(मला)(आणिक)(घेण) here_comes
▷  Brother my (भाच्यावाणी) my (माहेर)(दुणावल)
pas de traduction en français
[20] id = 76871
साळुंखे पार्वतीबाई शंकर - Salunkhe Parvatibai Shankar
Village चितळी - Chitali
सरीले दळण सर गेली सारुळ्याला
औख मागते माझ्या मुराळ्याला
sarīlē daḷaṇa sara gēlī sāruḷyālā
aukha māgatē mājhyā murāḷyālā
no translation in English
▷ (सरीले)(दळण)(सर) went (सारुळ्याला)
▷ (औख)(मागते) my (मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[21] id = 77193
कुरळे पुष्पमाला - Kurale Pushpamala
Village सराटी - Sarati
सरल दळण सरती आरती ज्ञानराजा
पहिल्या ओवीला नाना माझा
sarala daḷaṇa saratī āratī jñānarājā
pahilyā ōvīlā nānā mājhā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरती) Arati (ज्ञानराजा)
▷ (पहिल्या)(ओवीला)(नाना) my
pas de traduction en français
[22] id = 77702
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
सरील दळण याला सरील म्हणु नका
गावाला गेला सका फुल तोडुन फळ राखा
sarīla daḷaṇa yālā sarīla mhaṇu nakā
gāvālā gēlā sakā fula tōḍuna phaḷa rākhā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(याला) grinding say (नका)
▷ (गावाला) has_gone (सका) flowers (तोडुन)(फळ) ash
pas de traduction en français
[23] id = 83497
हजारे भागू - Hazare Bhagu
Village सातारा - Satara
सरील्या दळायान शिशा जात्याच्या दणाणल्या
आई तु लीलाताई आठत पुर्णा बोलविल्या
sarīlyā daḷāyāna śiśā jātyācyā daṇāṇalyā
āī tu līlātāī āṭhata purṇā bōlavilyā
no translation in English
▷ (सरील्या)(दळायान)(शिशा)(जात्याच्या)(दणाणल्या)
▷ (आई) you (लीलाताई)(आठत)(पुर्णा)(बोलविल्या)
pas de traduction en français
[24] id = 83498
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
सरल दळायण देव गेल्यात पुण्यायाला
आवक देते जातीयाच्या धन्याला
sarala daḷāyaṇa dēva gēlyāta puṇyāyālā
āvaka dētē jātīyācyā dhanyālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळायण)(देव)(गेल्यात)(पुण्यायाला)
▷ (आवक) give (जातीयाच्या)(धन्याला)
pas de traduction en français
[25] id = 83499
लाळे बाली - Lale Bali
Village तुर्क पिंपरी - Turk Pimpri
सरल दळण माज्या सुपात भाजीपाला
औख जात्याच्या मालकाला
sarala daḷaṇa mājyā supāta bhājīpālā
aukha jātyācyā mālakālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(माज्या)(सुपात)(भाजीपाला)
▷ (औख)(जात्याच्या)(मालकाला)
pas de traduction en français
[26] id = 83500
कोरडे अंजना - Korde Anjana
Village शिरढोण - Shirdhon
सरल दळण पदराला देते झोका
आवुख मागीते माझ्या कपाळीच्या कुंका
sarala daḷaṇa padarālā dētē jhōkā
āvukha māgītē mājhyā kapāḷīcyā kuṅkā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(पदराला) give (झोका)
▷ (आवुख)(मागीते) my (कपाळीच्या)(कुंका)
pas de traduction en français
[27] id = 87294
टेमक सुभद्रा - Temak Subhadra
Village माळेवाडी - Malewadi
सरल दळण पदराला देते झोका
आवुक मागते माझ्या कपळीच्या कुका
sarala daḷaṇa padarālā dētē jhōkā
āvuka māgatē mājhyā kapaḷīcyā kukā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(पदराला) give (झोका)
▷ (आवुक)(मागते) my (कपळीच्या)(कुका)
pas de traduction en français
[28] id = 87295
टेमक सुभद्रा - Temak Subhadra
Village माळेवाडी - Malewadi
सरल दळण जात्या ठेवते झाकण
कपाळीच्या कुंकावरचे राखण
sarala daḷaṇa jātyā ṭhēvatē jhākaṇa
kapāḷīcyā kuṅkāvaracē rākhaṇa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(जात्या)(ठेवते)(झाकण)
▷ (कपाळीच्या)(कुंकावरचे)(राखण)
pas de traduction en français
[29] id = 87305
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सरल दळण बाई मी पीठाची सुटले
आई बाप या बंधुला ओवी गाऊन उठले
sarala daḷaṇa bāī mī pīṭhācī suṭalē
āī bāpa yā bandhulā ōvī gāūna uṭhalē
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) woman I (पीठाची)(सुटले)
▷ (आई) father (या)(बंधुला) verse (गाऊन)(उठले)
pas de traduction en français
[30] id = 87307
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सरल दळण माझी सरती सरई
सांगते बाप बैया माझी नेनंती परई
sarala daḷaṇa mājhī saratī saraī
sāṅgatē bāpa baiyā mājhī nēnantī paraī
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सरती)(सरई)
▷  I_tell father (बैया) my (नेनंती)(परई)
pas de traduction en français
[31] id = 89286
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
सरील दळान जात्या तुला मी सुटली
चुड्या पुतराला औक मागुनी उठली
sarīla daḷāna jātyā tulā mī suṭalī
cuḍyā putarālā auka māgunī uṭhalī
no translation in English
▷  Grinding (दळान)(जात्या) to_you I (सुटली)
▷ (चुड्या)(पुतराला)(औक)(मागुनी)(उठली)
pas de traduction en français
[32] id = 89287
काळे रेणू - Kale Renu
Village बांगर्डे - Bangarde
सरील दळान माझ ठिगळान विनईनी
चुड्या पुतराच राज जात्याच्या धनईनी
sarīla daḷāna mājha ṭhigaḷāna vinaīnī
cuḍyā putarāca rāja jātyācyā dhanaīnī
no translation in English
▷  Grinding (दळान) my (ठिगळान)(विनईनी)
▷ (चुड्या)(पुतराच) king (जात्याच्या)(धनईनी)
pas de traduction en français
[33] id = 89288
फुले सुलोचना - Phule Sulochana
Village बार्शी - Barshi
सरल दळण माझ्या सुपात पानपुडा
नवलाखाचा माझा चुडा
sarala daḷaṇa mājhyā supāta pānapuḍā
navalākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सुपात)(पानपुडा)
▷ (नवलाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[34] id = 89319
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
सरल दळण सुकामधी पानपुडा नऊ
लाखाचा माझा चुडा असा जन्मावरी जावा
sarala daḷaṇa sukāmadhī pānapuḍā naū
lākhācā mājhā cuḍā asā janmāvarī jāvā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सुकामधी)(पानपुडा)(नऊ)
▷ (लाखाचा) my (चुडा)(असा)(जन्मावरी)(जावा)
pas de traduction en français
[35] id = 108582
गोरे सीता - Gore Sita
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
सरल दळण सरता नटले
पाटीच्या बंधवाला औक्ष मागोणी उठले
sarala daḷaṇa saratā naṭalē
pāṭaīcyā bandhavālā aukṣa māgōṇī uṭhalē
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरता)(नटले)
▷ (पाटीच्या)(बंधवाला)(औक्ष)(मागोणी)(उठले)
pas de traduction en français
[36] id = 108583
सुरवसे केशरबाई तुकाराम - Survase Kesharbai Tukaram
Village कोरंगळी - Korangali
सरल दळण सुप खुटीला आदर
माझे जरीचे पदर बंधु माझे
sarala daḷaṇa supa khuṭīlā ādara
mājhē jarīcē padara bandhu mājhē
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सुप)(खुटीला)(आदर)
▷ (माझे)(जरीचे)(पदर) brother (माझे)
pas de traduction en français
[37] id = 108584
साळुंके चंद्रकला - Salunkhe Chandrakala
Village धामारी - Dhamari
सरील दळाण मला आणिक घेण झाल
माझ्या ग बंधुजीने बाप लेकांनी येण केल
sarīla daḷāṇa malā āṇika ghēṇa jhāla
mājhyā ga bandhujīnē bāpa lēkānnī yēṇa kēla
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(मला)(आणिक)(घेण)(झाल)
▷  My * (बंधुजीने) father (लेकांनी)(येण) did
pas de traduction en français
[38] id = 108585
कांबळे मंगल - Kamble Mangal
Village किनगाव - Kingaon
माझ दळण सरल आणि घ्याची गवना
घरी येईतो पाहुणा
mājha daḷaṇa sarala āṇi ghyācī gavanā
gharī yēītō pāhuṇā
no translation in English
▷  My (दळण)(सरल)(आणि)(घ्याची)(गवना)
▷ (घरी)(येईतो)(पाहुणा)
pas de traduction en français
[39] id = 108586
चौधरी चंद्रभागा भाऊसाहेव पाटील - Chaudhari Chanrabhaga Bheusaheb Patil
Village वाजाठाण - Vajathan
सरील दळण सरता ओवी शिराळाला
औख मागते गाडी बैल मुराळ्याला
sarīla daḷaṇa saratā ōvī śirāḷālā
aukha māgatē gāḍī baila murāḷyālā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सरता) verse (शिराळाला)
▷ (औख)(मागते)(गाडी)(बैल)(मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[40] id = 108587
उबाळे मैना - Ubale Maina
Village दारफळ - Darphal
सरल दलण सुपात पानपुडा
नऊ लाखाचा माझा चुडा
sarala dalaṇa supāta pānapuḍā
naū lākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷ (सरल)(दलण)(सुपात)(पानपुडा)
▷ (नऊ)(लाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[41] id = 108588
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण सरती बई श्रीया काळ
आवुक मागते गाडी बैल मुराळ्याला
sarala daḷaṇa saratī baī śrīyā kāḷa
āvuka māgatē gāḍī baila murāḷyālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरती) woman (श्रीया)(काळ)
▷ (आवुक)(मागते)(गाडी)(बैल)(मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[42] id = 108589
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
सरील दळण माझ्या सुपात पानपुडा
नवलाखाचा माझा चुडा
sarīla daḷaṇa mājhyā supāta pānapuḍā
navalākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (सुपात)(पानपुडा)
▷ (नवलाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[43] id = 108590
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
सरील दळाण माझ उरल पाच गहु
आम्हा देवान दिल भाऊ आम्ही बहिणी ओव्या गावु
sarīla daḷāṇa mājha urala pāca gahu
āmhā dēvāna dila bhāū āmhī bahiṇī ōvyā gāvu
no translation in English
▷  Grinding (दळाण) my (उरल)(पाच)(गहु)
▷ (आम्हा)(देवान)(दिल) brother (आम्ही)(बहिणी)(ओव्या)(गावु)
pas de traduction en français
[44] id = 108591
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
सरील दळान आल सुपाच्या कोण्याला
आवक जात्याच्या धन्याला
sarīla daḷāna āla supācyā kōṇyālā
āvaka jātyācyā dhanyālā
no translation in English
▷  Grinding (दळान) here_comes (सुपाच्या)(कोण्याला)
▷ (आवक)(जात्याच्या)(धन्याला)
pas de traduction en français
[45] id = 108592
वाघ सुरेखा - Wagh Surekha
Village तोरनाळे - Tornale
सरल दयन कसी भरु बघोन्यात
भावाला झाला लेक नाव ठेवा रघुनाथ
sarala dayana kasī bharu baghōnyāta
bhāvālā jhālā lēka nāva ṭhēvā raghunātha
no translation in English
▷ (सरल)(दयन) how (भरु)(बघोन्यात)
▷ (भावाला)(झाला)(लेक)(नाव)(ठेवा)(रघुनाथ)
pas de traduction en français
[46] id = 108593
डोखे वत्सला - Dokhe Vatsala
Village पुणतांबा - Puntamba
सरले दळण खाली राहीले पाच पसे
देवाने दिले भाचे आमच्या भरड्याला ठसे
saralē daḷaṇa khālī rāhīlē pāca pasē
dēvānē dilē bhācē āmacyā bharaḍyālā ṭhasē
no translation in English
▷ (सरले)(दळण)(खाली)(राहीले)(पाच)(पसे)
▷ (देवाने) gave (भाचे)(आमच्या)(भरड्याला)(ठसे)
pas de traduction en français
[47] id = 108594
बोधक सारा - Bodhak Sara
Village हरेगाव - Haregaon
सरल दळण खाली राहीली आठवा
सुखी भाऊ भाची निरोप मारीया बाईला पाठवा
sarala daḷaṇa khālī rāhīlī āṭhavā
sukhī bhāū bhācī nirōpa mārīyā bāīlā pāṭhavā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(खाली)(राहीली)(आठवा)
▷ (सुखी) brother (भाची)(निरोप)(मारीया)(बाईला)(पाठवा)
pas de traduction en français
[48] id = 108595
डोखे वत्सला - Dokhe Vatsala
Village पुणतांबा - Puntamba
सरील दळण सरली ओवी
औक्ष मागते गाई बैला मुर्हाळ्याला
sarīla daḷaṇa saralī ōvī
aukṣa māgatē gāī bailā murhāḷyālā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सरली) verse
▷ (औक्ष)(मागते)(गाई)(बैला)(मुर्हाळ्याला)
pas de traduction en français
[49] id = 108596
पाटील विधुलता ल. - Patil Vidhutlata L.
Village पानगाव - Pangaon
सरल दळण अशिर्वाद तुमचा उंच दागीणा
नऊ लाखाचा बाई चुडा उंच दागीणा आमचा
sarala daḷaṇa aśirvāda tumacā uñca dāgīṇā
naū lākhācā bāī cuḍā uñca dāgīṇā āmacā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(अशिर्वाद)(तुमचा)(उंच)(दागीणा)
▷ (नऊ)(लाखाचा) woman (चुडा)(उंच)(दागीणा)(आमचा)
pas de traduction en français
[50] id = 108597
मगर धोंडू - Magar Dhondu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
का ग सरल माझ दळण एवढ सरल दळप
नाही सरल माझ गीत माझ्या बापाची बयाबाई दोघ राहील हुरद्यात
kā ga sarala mājha daḷaṇa ēvaḍha sarala daḷapa
nāhī sarala mājha gīta mājhyā bāpācī bayābāī dōgha rāhīla huradyāta
no translation in English
▷ (का) * (सरल) my (दळण)(एवढ)(सरल)(दळप)
▷  Not (सरल) my (गीत) my of_father (बयाबाई)(दोघ)(राहील)(हुरद्यात)
pas de traduction en français
[51] id = 6443
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
सरील दळण माझ्या सुपात पानपुडा
सयांना सांगते नऊ लाखाचा माझा चुडा
sarīla daḷaṇa mājhyā supāta pānapuḍā
sayānnā sāṅgatē naū lākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (सुपात)(पानपुडा)
▷ (सयांना) I_tell (नऊ)(लाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[52] id = 108599
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
सरल दळण उरले पाच गहु
आम्ही बहिणी भावाला ओव्या गावु
sarala daḷaṇa uralē pāca gahu
āmhī bahiṇī bhāvālā ōvyā gāvu
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(उरले)(पाच)(गहु)
▷ (आम्ही)(बहिणी)(भावाला)(ओव्या)(गावु)
pas de traduction en français
[53] id = 108600
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
सरल दळण सरती ओवी शिराळाला
असा आवुख मागते गाडी बैल मुराळ्याला
sarala daḷaṇa saratī ōvī śirāḷālā
asā āvukha māgatē gāḍī baila murāḷyālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सरती) verse (शिराळाला)
▷ (असा)(आवुख)(मागते)(गाडी)(बैल)(मुराळ्याला)
pas de traduction en français
[54] id = 110234
जगताप धुरा - Jagtap Dhura
Village सावरगाव - Savargaon
UVS-27-14 start 03:20 ➡ listen to section
सरल दळण पीठ भरीते गुंडीत
मामा माझे आले पंडीत प्रपंच धुंडीत
sarala daḷaṇa pīṭha bharītē guṇḍīta
māmā mājhē ālē paṇḍīta prapañca dhuṇḍīta
Grinding is over, I collect the flour in a vessel
My maternal uncle has come, to find out how I am doing in my family
▷ (सरल)(दळण)(पीठ)(भरीते)(गुंडीत)
▷  Maternal_uncle (माझे) here_comes (पंडीत)(प्रपंच)(धुंडीत)
pas de traduction en français
[55] id = 6442
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
सरील दळण माझ्या सुपान पानपुडा
शेजीला सांगते नऊ लाखाचा माझा चुडा
sarīla daḷaṇa mājhyā supāna pānapuḍā
śējīlā sāṅgatē naū lākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷  Grinding (दळण) my (सुपान)(पानपुडा)
▷ (शेजीला) I_tell (नऊ)(लाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[56] id = 110400
अंबोरे गंगु - Ambore Gangu
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
सरल दळण सरुन उरल
राया माझ्या देसायाला घर सुन सुन लाग
sarala daḷaṇa saruna urala
rāyā mājhyā dēsāyālā ghara suna suna lāga
The grinding is over, a little, still
My dear husband feels that the house is empty
▷ (सरल)(दळण)(सरुन)(उरल)
▷ (राया) my (देसायाला) house (सुन)(सुन)(लाग)
pas de traduction en français
[57] id = 110426
लोबटे मंगल अच्युतराव - Lobate Mangal Achutrao
Village कळम - Kalam
सरल दळण माझ्या सुपात पानपुडा
नवलाखाचा माझा चुडा
sarala daḷaṇa mājhyā supāta pānapuḍā
navalākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सुपात)(पानपुडा)
▷ (नवलाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[58] id = 110427
लोबटे मंगल अच्युतराव - Lobate Mangal Achutrao
Village कळम - Kalam
सरल दळण माझ्या सुपात पाच गहु
एका शाळेत दोघ भाऊ नेनंता माझा राघु
sarala daḷaṇa mājhyā supāta pāca gahu
ēkā śāḷēta dōgha bhāū nēnantā mājhā rāghu
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सुपात)(पाच)(गहु)
▷ (एका)(शाळेत)(दोघ) brother younger my (राघु)
pas de traduction en français
[59] id = 110940
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
समोरल्या वसरीला गंद लेत्यात भाऊ भाऊ
नको डाळींबी मधे जाऊ
samōralyā vasarīlā ganda lētyāta bhāū bhāū
nakō ḍāḷīmbī madhē jāū
no translation in English
▷ (समोरल्या)(वसरीला)(गंद)(लेत्यात) brother brother
▷  Not (डाळींबी)(मधे)(जाऊ)
pas de traduction en français
[60] id = 110943
कसबे नाजुका प्रल्हाद - Kasbe Najuka Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
दळण दळ गोरे पीठ पाणी माया
आला सोयरा रित पाहया
daḷaṇa daḷa gōrē pīṭha pāṇī māyā
ālā sōyarā rita pāhayā
no translation in English
▷ (दळण)(दळ)(गोरे)(पीठ) water, (माया)
▷  Here_comes (सोयरा)(रित)(पाहया)
pas de traduction en français
[61] id = 110944
कसबे नाजुका प्रल्हाद - Kasbe Najuka Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
दळण सरील सरी सुपारी उरली नाही
ववी गोताला पुरली नाही
daḷaṇa sarīla sarī supārī uralī nāhī
vavī gōtālā puralī nāhī
no translation in English
▷ (दळण) grinding (सरी)(सुपारी)(उरली) not
▷ (ववी)(गोताला)(पुरली) not
pas de traduction en français
[62] id = 111982
संगपाल शांताबाई - Sangapal Shanta
Village आडगाव - Adgaon
सरल दळण माझा सरता सखा
सोन्याचा बटवा विठ्ठला पाठवा
sarala daḷaṇa mājhā saratā sakhā
sōnyācā baṭavā viṭhṭhalā pāṭhavā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सरता)(सखा)
▷  Of_gold (बटवा) Vitthal (पाठवा)
pas de traduction en français
[63] id = 111983
शिरढोणे कलावती - Shirdhone Kalavati
Village महातपूर - Mahatpur
सकाळी उठुनी काढती काड्या कुड्या
नातवाच्या पायी रेशमाच्या घड्या
sakāḷī uṭhunī kāḍhatī kāḍyā kuḍyā
nātavācyā pāyī rēśamācyā ghaḍyā
no translation in English
▷  Morning (उठुनी)(काढती)(काड्या)(कुड्या)
▷ (नातवाच्या)(पायी)(रेशमाच्या)(घड्या)
pas de traduction en français
[64] id = 111984
तांबे शेवंताबाई - Tambe Shevantabai
Village नरसींगपुर - Narsingpur
सरल दळण माझ्या सुपात पानपुडा
माझ्या हातात रत्न चुडा
sarala daḷaṇa mājhyā supāta pānapuḍā
mājhyā hātāta ratna cuḍā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सुपात)(पानपुडा)
▷  My (हातात)(रत्न)(चुडा)
pas de traduction en français
[65] id = 111985
चौधरी चंद्रभागा भाऊसाहेव पाटील - Chaudhari Chanrabhaga Bheusaheb Patil
Village वाजाठाण - Vajathan
सरल दळण कस म्हणाव सरल
गोकुळाच्या वाणी माझ माहेर भरल
sarala daḷaṇa kasa mhaṇāva sarala
gōkuḷācyā vāṇī mājha māhēra bharala
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) how (म्हणाव)(सरल)
▷ (गोकुळाच्या)(वाणी) my (माहेर)(भरल)
pas de traduction en français
[66] id = 111986
लोंढे जनाबाई - Londhe Jana
Village सोलापूर - Solapur
सरल दळण माझ्या सुपात पानपुडा
नऊ लाखाचा माझा चुडा
sarala daḷaṇa mājhyā supāta pānapuḍā
naū lākhācā mājhā cuḍā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) my (सुपात)(पानपुडा)
▷ (नऊ)(लाखाचा) my (चुडा)
pas de traduction en français
[67] id = 111987
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
सरल दळण सरील म्हणु नका
ओवी गायाची थोर लोका नाना माझ्या बंधवाला
sarala daḷaṇa sarīla mhaṇu nakā
ōvī gāyācī thōra lōkā nānā mājhyā bandhavālā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) grinding say (नका)
▷  Verse (गायाची) great (लोका)(नाना) my (बंधवाला)
pas de traduction en français
[68] id = 111988
पठारे ताराबाई निवृत्ती - Pathare Tara Nivrutee
Village कारेगाव - Karegaon
सरल दळण सरील म्हणु नका
ओवी जायाची थोर लोका
sarala daḷaṇa sarīla mhaṇu nakā
ōvī jāyācī thōra lōkā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) grinding say (नका)
▷  Verse will_go great (लोका)
pas de traduction en français
[69] id = 111989
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48
सरल दळण तुम्ही सयानों पिठ भरा
सत्यनारायणाची पुज्या एकुन येती घरा
sarala daḷaṇa tumhī sayānōṁ piṭha bharā
satyanārāyaṇācī pujyā ēkuna yētī gharā
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(तुम्ही)(सयानों)(पिठ)(भरा)
▷ (सत्यनारायणाची)(पुज्या)(एकुन)(येती) house
pas de traduction en français
[70] id = 111990
खुसे जनाबाई जगदेव - Khuse Jana
Village मोताळा - Motala
सरल दळण सुपात पाच पस
देवान दिल बाळ माझ्या डोरल्याच ठस
sarala daḷaṇa supāta pāca pasa
dēvāna dila bāḷa mājhyā ḍōralyāca ṭhasa
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(सुपात)(पाच)(पस)
▷ (देवान)(दिल) son my (डोरल्याच)(ठस)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Other relatives
⇑ Top of page ⇑