Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-01-06e
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-1.6e (A02-01-06e)
(26 records)

Display songs in class at higher level (A02-01-06)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-1.6e (A02-01-06e) - Woman’s doubtful entity / Imagining one’s funeral / Concern for son, son’s grief

[1] id = 2353
ढोकळे मथा - Dhokle Matha
Village वडवथर - Wadvathar
गेला माझा जीव जन म्हणतो जाऊ द्या
बाळ माझ बोल तिच्या बाळाला येऊ द्या
gēlā mājhā jīva jana mhaṇatō jāū dyā
bāḷa mājha bōla ticyā bāḷālā yēū dyā
Life has left me, people say, let it be
My son says, let her other son come
▷  Has_gone my life (जन)(म्हणतो)(जाऊ)(द्या)
▷  Son my says (तिच्या)(बाळाला)(येऊ)(द्या)
pas de traduction en français
[2] id = 2354
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
जीव माझा गेला बळ जाई जाईना
आता माझ बाळ माझ खांद्याई येईना
jīva mājhā gēlā baḷa jāī jāīnā
ātā mājha bāḷa mājha khāndyāī yēīnā
Life has left me, but in the end it was struggling
Now my son is not coming to be my pall-bearer
▷  Life my has_gone child (जाई)(जाईना)
▷ (आता) my son my (खांद्याई)(येईना)
pas de traduction en français
[3] id = 2355
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जीव माझा गेला माझ्या जीवाच नाही कुणी
वाणीच माझ बाळ बाळ माझ गेल वनी
jīva mājhā gēlā mājhyā jīvāca nāhī kuṇī
vāṇīca mājha bāḷa bāḷa mājha gēla vanī
Life has left me, nobody close to me is around
My dear son, he has gone to the forest
▷  Life my has_gone my (जीवाच) not (कुणी)
▷ (वाणीच) my son son my gone (वनी)
pas de traduction en français
[4] id = 2356
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जीव माझा गेला माझ्या जिवाला नाही कुणी
वाणीच माझ बाळ हिंडत रानीवनी
jīva mājhā gēlā mājhyā jivālā nāhī kuṇī
vāṇīca mājha bāḷa hiṇḍata rānīvanī
Life has left me, nobody close to me is around
My dear son is wandering here and there
▷  Life my has_gone my (जिवाला) not (कुणी)
▷ (वाणीच) my son (हिंडत)(रानीवनी)
pas de traduction en français
[5] id = 2357
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जीव माझा गेला कुण्या येळला
वाणीच माझ बाळ गेल साळला
jīva mājhā gēlā kuṇyā yēḷalā
vāṇīca mājha bāḷa gēla sāḷalā
Life has left me, what time is it
My dear son has gone to school
▷  Life my has_gone (कुण्या)(येळला)
▷ (वाणीच) my son gone (साळला)
pas de traduction en français
[6] id = 2358
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जीव माझा गेला माझ्या बाळाला सांगा
मांडीवर घ्याव मला ती पाणी पाजा
jīva mājhā gēlā mājhyā bāḷālā sāṅgā
māṇḍīvara ghyāva malā tī pāṇī pājā
Life has left me, tell my son
Take me on your lap, give me water
▷  Life my has_gone my (बाळाला) with
▷ (मांडीवर)(घ्याव)(मला)(ती) water, (पाजा)
pas de traduction en français
[7] id = 2359
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जीव माझा गेला माझ्या जिवाच नाही कुणी
सांगते बाळा तुला माझ्या तोंडात घाल पाणी
jīva mājhā gēlā mājhyā jivāca nāhī kuṇī
sāṅgatē bāḷā tulā mājhyā tōṇḍāta ghāla pāṇī
Life has left me, nobody close to me is around
I tell you, son, put water in my mouth
▷  Life my has_gone my (जिवाच) not (कुणी)
▷  I_tell child to_you my (तोंडात)(घाल) water,
pas de traduction en français
[8] id = 2360
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
जीव माझा गेला माझ्या पानड्या सजवा
तान्हा माझा राघु पदर जरीचा भिजवा
jīva mājhā gēlā mājhyā pānaḍyā sajavā
tānhā mājhā rāghu padara jarīcā bhijavā
Life has left me, the one who will give me water, get him ready
My son is small, soak the end of a brocade sari
▷  Life my has_gone my (पानड्या)(सजवा)
▷ (तान्हा) my (राघु)(पदर)(जरीचा)(भिजवा)
pas de traduction en français
[9] id = 2361
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
जीव माझा गेला पाणी पुतण्याच गोड
तान्ह्या माझ्या राघु कुठ उकरील आड
jīva mājhā gēlā pāṇī putaṇyāca gōḍa
tānhyā mājhyā rāghu kuṭha ukarīla āḍa
Life has left me, water given by my nephew tastes sweet
My little Raghu*, my son, how can he draw water from the well
▷  Life my has_gone water, (पुतण्याच)(गोड)
▷ (तान्ह्या) my (राघु)(कुठ)(उकरील)(आड)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[10] id = 2362
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
जीव माझा गेला बाळ माझ्या घरामधी
चोळी पातळाची घडी घडी राहीली दारामधी
jīva mājhā gēlā bāḷa mājhyā gharāmadhī
cōḷī pātaḷācī ghaḍī ghaḍī rāhīlī dārāmadhī
Life has left me, my son is in my house
A new sari and blouse remained at the door
▷  Life my has_gone son my (घरामधी)
▷  Blouse (पातळाची)(घडी)(घडी)(राहीली)(दारामधी)
Pli de sari
[11] id = 2363
ढोकळे मथा - Dhokle Matha
Village वडवथर - Wadvathar
गेला माझा जीव माझ्या बाळाच्या मांडीवरी
चोळी ना पातळाची घडी राहीली दांडीवरी
gēlā mājhā jīva mājhyā bāḷācyā māṇḍīvarī
cōḷī nā pātaḷācī ghaḍī rāhīlī dāṇḍīvarī
Life has left me on my son’s lap
A new sari and a blouse remained on the line
▷  Has_gone my life my (बाळाच्या)(मांडीवरी)
▷  Blouse * (पातळाची)(घडी)(राहीली)(दांडीवरी)
Pli de sari
[12] id = 2364
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
जावई तान्हा बाळ कुपावरील दोडका
माझ्या पोटीइचा बाळ होतो सबत बोडका
jāvaī tānhā bāḷa kupāvarīla dōḍakā
mājhyā pōṭīicā bāḷa hōtō sabata bōḍakā
Son-in-law is small, he is like a ridge gourd on the hedge
My own son is getting his head shaved off
▷ (जावई)(तान्हा) son (कुपावरील)(दोडका)
▷  My (पोटीइचा) son (होतो)(सबत)(बोडका)
pas de traduction en français
[13] id = 2365
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
जिव माझा गेला माझा सासरच्या घरानी
पोटीचा माझा बाळ पुशी नेतर शेल्यानी
jiva mājhā gēlā mājhā sāsaracyā gharānī
pōṭīcā mājhā bāḷa puśī nētara śēlyānī
Life has left me in my in-laws’ house
My own son wipes his eyes with his stole
▷  Life my has_gone my (सासरच्या)(घरानी)
▷ (पोटीचा) my son (पुशी)(नेतर)(शेल्यानी)
pas de traduction en français
[14] id = 2366
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पोटीचा तान्हा बाळ बाळ करीतो आई आई
मावली सीताबाई थांब म्हणाया कुणी नाही
pōṭīcā tānhā bāḷa bāḷa karītō āī āī
māvalī sītābāī thāmba mhaṇāyā kuṇī nāhī
My little son keeps saying mother, mother
His mother Sitabai (is no more), no one is there to tell him to stop
▷ (पोटीचा)(तान्हा) son son (करीतो)(आई)(आई)
▷ (मावली) goddess_Sita (थांब)(म्हणाया)(कुणी) not
pas de traduction en français
[15] id = 2367
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
माझ्या जिवाला जडभारी सर्व आहे सोईवार
सांगते बाळा तुला ओटी नारळानी भर
mājhyā jivālā jaḍabhārī sarva āhē sōīvāra
sāṅgatē bāḷā tulā ōṭī nāraḷānī bhara
I am seriously ill, everything is convenient
I tell you, son, put a coconut and rice in my lap
▷  My (जिवाला)(जडभारी)(सर्व)(आहे)(सोईवार)
▷  I_tell child to_you (ओटी)(नारळानी)(भर)
pas de traduction en français
[16] id = 2368
गरुड चंद्रभागा - Garud Chandrabhaga
Village कुंभेरी - Kumbheri
जीवय माझा गेला ह्याला ऊशीर कुणी केला
आत्ता माझ बाळ हवश्या पाताळाला गेला
jīvaya mājhā gēlā hyālā ūśīra kuṇī kēlā
āttā mājha bāḷa havaśyā pātāḷālā gēlā
Life has left me, who made him late
Now, my dear son has gone to get a new sari
▷  Life my has_gone (ह्याला)(ऊशीर)(कुणी) did
▷  Now my son (हवश्या) sari gone
pas de traduction en français
[17] id = 13615
बोंद्रे गवू - Bondre Gawu
Village हडशी - Hadshi
जीव माझा गेला मी नाही एकल्याची
बाळाची माझ्या उषा मांडी धाकल्याची
jīva mājhā gēlā mī nāhī ēkalyācī
bāḷācī mājhyā uṣā māṇḍī dhākalyācī
Life has left me, I don’t belong to only one
One is sitting at my head, the younger one takes me on his lap
▷  Life my has_gone I not (एकल्याची)
▷ (बाळाची) my (उषा)(मांडी)(धाकल्याची)
pas de traduction en français
[18] id = 13662
मोरे शांता - More Shanta
Village बार्पे - Barpe
जीव माझा गेला झाला गोताचा कालवा
माझीया बाळाला धनी पाण्याला बोलवा
jīva mājhā gēlā jhālā gōtācā kālavā
mājhīyā bāḷālā dhanī pāṇyālā bōlavā
Life has left me, my whole family is sad and upset
Call my son, the rightful person to give me water
▷  Life my has_gone (झाला)(गोताचा)(कालवा)
▷ (माझीया)(बाळाला)(धनी)(पाण्याला)(बोलवा)
pas de traduction en français
[19] id = 21033
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
जीव माझा गेला माझां पानड्या सजवा
काळूया रामाचा पदर शालूचा भीजवा
jīva mājhā gēlā mājhāṁ pānaḍyā sajavā
kāḷūyā rāmācā padara śālūcā bhījavā
Life has left me, the one who will give me water, get him ready
My son is small, soak the end of a brocade sari
▷  Life my has_gone (माझां)(पानड्या)(सजवा)
▷ (काळूया) of_Ram (पदर)(शालूचा)(भीजवा)
pas de traduction en français
[20] id = 26148
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
जीव माझा गेला नका करु मन मोठ
आता माझे बाळ खांदे माझे बळकट
jīva mājhā gēlā nakā karu mana mōṭha
ātā mājhē bāḷa khāndē mājhē baḷakaṭa
Life has left me, you don’t have to be large-hearted
Now my son’s shoulders are strong
▷  Life my has_gone (नका)(करु)(मन)(मोठ)
▷ (आता)(माझे) son (खांदे)(माझे)(बळकट)
pas de traduction en français
[21] id = 41163
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
जीव नी माझा गेला शिवू नकोस मला कुणी
लहान माझं बाळ सुतकाचं धनी
jīva nī mājhā gēlā śivū nakōsa malā kuṇī
lahāna mājhaṁ bāḷa sutakācaṁ dhanī
Life has left me, don’t touch me, anyone
My little son has the right to observe the mourning period
▷  Life (नी) my has_gone (शिवू)(नकोस)(मला)(कुणी)
▷ (लहान)(माझं) son (सुतकाचं)(धनी)
pas de traduction en français
[22] id = 41165
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
जिवनी माझा गेला गेला बयाच्या आळीला
बारा दिवसाचं सुताक हौशाच्या माळात
jivanī mājhā gēlā gēlā bayācyā āḷīlā
bārā divasācaṁ sutāka hauśācyā māḷāta
Life left me in my mother’s lane
My son has to observe the twelve days mourning period
▷ (जिवनी) my has_gone has_gone (बयाच्या)(आळीला)
▷ (बारा)(दिवसाचं)(सुताक)(हौशाच्या)(माळात)
pas de traduction en français
[23] id = 41549
चव्हाण शांता - Chavan Shanta
Village सावर्डे - Savarde
जिव माझा गेला नव्हं एकल्या दुकल्याची
तान्हया बाळायाची मांडी उशाला धाकल्याची
jiva mājhā gēlā navhaṁ ēkalyā dukalyācī
tānhayā bāḷāyācī māṇḍī uśālā dhākalyācī
Life has left me, I don’t belong to only one
My little son takes me on his lap, the younger one is sitting at my head
▷  Life my has_gone (नव्हं)(एकल्या)(दुकल्याची)
▷ (तान्हया)(बाळायाची)(मांडी)(उशाला)(धाकल्याची)
pas de traduction en français
[24] id = 42545
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
UVS-45-03 start 02:10 ➡ listen to section
जीव माझा गेला मी तर नव्ह अेकल्याची
उशाईला मांडी अन् बाळ माझ्या धाकल्याची
jīva mājhā gēlā mī tara navha aēkalyācī
uśāīlā māṇḍī ana bāḷa mājhyā dhākalyācī
Life has left me, I don’t belong to only one
One is sitting at my head, the younger one takes me on his lap
▷  Life my has_gone I wires (नव्ह)(अेकल्याची)
▷ (उशाईला)(मांडी)(अन्) son my (धाकल्याची)
pas de traduction en français
[25] id = 74433
अहिरे हौसा - Ahire Hausa
Village पानेवाडी - Panewadi
असा जीव माझा गेला खांदे ना करी कोण कोण
अशी काढतीन बंड्या देर ग माझे पहिलवान
asā jīva mājhā gēlā khāndē nā karī kōṇa kōṇa
aśī kāḍhatīna baṇḍyā dēra ga mājhē pahilavāna
Life has left me, who are the pall-bearers
My brothers-in-law are wrestlers, they will take their jackets off
▷ (असा) life my has_gone (खांदे) * (करी) who who
▷ (अशी)(काढतीन)(बंड्या)(देर) * (माझे)(पहिलवान)
pas de traduction en français
[26] id = 112698
सोनावणे तुळसाबाई - Sonawane Tulsabai
Mahar

Village खरवंडी - Kharvandi
जीव माझा गेला नका बंधु मान मोड
आता माझी बाळ खांदे माझे बळकट
jīva mājhā gēlā nakā bandhu māna mōḍa
ātā mājhī bāḷa khāndē mājhē baḷakaṭa
Life has left me, brother, don’t stress your neck
Now, my sons are my strong pall-bearers
▷  Life my has_gone (नका) brother (मान)(मोड)
▷ (आता) my son (खांदे)(माझे)(बळकट)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Concern for son, son’s grief
⇑ Top of page ⇑