Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1990
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Jadhav Subhadra
(15 records)

Village: होनवडज - Honvadaj

14 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-2.16 (A02-02-16) - Woman’s social identity / Whom to share one’s grief with?

Cross-references:E:XIII-3.3b (E13-03-03b) - Mother-daughter, mutual expectations / Mother’s expectations / Mutual wish to confide
A:II-1.7b (A02-01-07b) - Woman’s doubtful entity / Call Vaida
A:II-1.1 (A02-01-01) - Woman’s doubtful entity / Woman’s birth is unwanted / Unhappiness at girl’s birth
[79] id = 108613
माझ सुख दुःख सांगु नको घाई घाई
रात म्हणायाची नाही माझी माय बाई
mājha sukha duḥkha sāṅgu nakō ghāī ghāī
rāta mhaṇāyācī nāhī mājhī māya bāī
Don’t be in a hurry to tell about my grief
My mother will leave even at night
▷  My (सुख)(दुःख)(सांगु) not (घाई)(घाई)
▷ (रात)(म्हणायाची) not my (माय) woman
pas de traduction en français
[82] id = 108616
माझ सुख दुःख नका इथ तिथ
जाकापुर गावात तिथ माझे मायबाप
mājha sukha duḥkha nakā itha titha
jākāpura gāvāta titha mājhē māyabāpa
Don’t tell about my grief here and there
My parents are there in Jakapur village
▷  My (सुख)(दुःख)(नका)(इथ)(तिथ)
▷ (जाकापुर)(गावात)(तिथ)(माझे)(मायबाप)
pas de traduction en français


B:VII-2.1b (B07-02-01b) - Basil / Brought at home, protected / She is planted at the door

[77] id = 43544
माझ्या अंगणात तुळसीचा वटा
देव येता जाता रुळल्यात चारी वाटा
mājhyā aṅgaṇāta tuḷasīcā vaṭā
dēva yētā jātā ruḷalyāta cārī vāṭā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(तुळसीचा)(वटा)
▷ (देव)(येता) class (रुळल्यात)(चारी)(वाटा)
pas de traduction en français


B:VII-2.1d (B07-02-01d) - Basil / Brought at home, protected / I notice her when I open the door, in the morning

Cross-references:G:XIX-1.1biii (G19-01-01b03) - Wife with a living husband / Kuṅku / Box of kuṅku, karaṅḍā / Box found near basil
[205] id = 71346
माझ्या अंगणात तुळशाबाई भवळ
रामचंद्राचे पावल राती लगन लागल
mājhyā aṅgaṇāta tuḷaśābāī bhavaḷa
rāmacandrācē pāvala rātī lagana lāgala
no translation in English
▷  My (अंगणात)(तुळशाबाई)(भवळ)
▷ (रामचंद्राचे)(पावल)(राती)(लगन)(लागल)
pas de traduction en français


B:VII-5.3b (B07-05-03b) - Surrounding Nature / Rains / The rain falls

Cross-references:A:II-2.5j (A02-02-05j) - Woman’s social identity / Boasting a prosperous house / Riches at home
A:II-2.9b (A02-02-09b) - Woman’s social identity / Arrogance of wealth / Significative attitudes
[49] id = 43822
पड पड पावसा करु नको गाजावाजा
धरणी म्हणे पती वर्षा येतो मेघराजा
paḍa paḍa pāvasā karu nakō gājāvājā
dharaṇī mhaṇē patī varṣā yētō mēgharājā
no translation in English
▷ (पड)(पड)(पावसा)(करु) not (गाजावाजा)
▷ (धरणी)(म्हणे)(पती)(वर्षा)(येतो)(मेघराजा)
pas de traduction en français


D:XI-1.2e (D11-01-02e) - Son expert in farming / Rearing bullocks / Son and bullock, the dear ones

[148] id = 96820
आता बैलाच नाव सर्जा मनी नटवा तुझा धनी
बाळ माझा अंजान बैलाला दादा मनी (म्हणी)
ātā bailāca nāva sarjā manī naṭavā tujhā dhanī
bāḷa mājhā añjāna bailālā dādā manī (mhaṇī)
Now, the bullock’s name is Sarja, his master his happy go lucky
My son is small, he calls the bullock Dada (elder brother)
▷ (आता)(बैलाच)(नाव)(सर्जा)(मनी)(नटवा) your (धनी)
▷  Son my (अंजान)(बैलाला)(दादा)(मनी) ( (म्हणी) )
pas de traduction en français


D:XII-4.3 (D12-04-03) - Son, a man in society / Son’s marriage / Rukhavat, procession of eatables of bride’s party

[6] id = 49970
पाच दुरड्या रुकवत आल माझ्या घरा
माडीवरल्या देरा राणीला चेती (जागी) करा रुकवत बगायाला
pāca duraḍyā rukavata āla mājhyā gharā
māḍīvaralyā dērā rāṇīlā cētī (jāgī) karā rukavata bagāyālā
Five baskets of Rukhvat* have come to my house
Brother-in-law on the upper floor, wake up your queen to come and see Rukhvat*
▷ (पाच)(दुरड्या)(रुकवत) here_comes my house
▷ (माडीवरल्या)(देरा)(राणीला)(चेती) ( (जागी) ) doing (रुकवत)(बगायाला)
pas de traduction en français
RukhvatSweets taken by the bride to the groom's house as a part of marriage ceremony


D:XII-4.8aiii (D12-04-08a03) - Son, a man in society / Son’s marriage / Groom’s party, varhāḍī / Anger ritual / Groom’s sister

[22] id = 88419
मांडवाच्या दारी बहिणी बहिणीचा रुसवा
वडील बहिणीला बसवा गंगासागर नेसवा
māṇḍavācyā dārī bahiṇī bahiṇīcā rusavā
vaḍīla bahiṇīlā basavā gaṅgāsāgara nēsavā
Woman, at the entrance of the shed for marriage, two sisters are sulking
Make the elder sister sit down and give her Gangasagar style of Sari
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(बहिणी) of_sister (रुसवा)
▷ (वडील) to_sister (बसवा)(गंगासागर)(नेसवा)
pas de traduction en français


E:XIII-1.4b (E13-01-04b) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality / Daughter’s fair complexion

[74] id = 73881
नाकातली नथ करु नको काढ घाल
बाई माझ्या नेनंीतीचे गोरे तोंड झाले लाल
nākātalī natha karu nakō kāḍha ghāla
bāī mājhyā nēnaṁītīcē gōrē tōṇḍa jhālē lāla
Nose-ring in your nose, don’t keep removing it and putting it on
Woman, my young daughter’s fair-complexioned face has become red
▷ (नाकातली)(नथ)(करु) not (काढ)(घाल)
▷  Woman my (नेनंीतीचे)(गोरे)(तोंड) become (लाल)
pas de traduction en français


E:XIII-1.4d (E13-01-04d) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality / Daughter’s ornaments

[57] id = 99688
नाकातली नथ सर्ज्यान दाटली
गोरी जिवाला नटली आधी पराई (वय) लोटली
nākātalī natha sarjyāna dāṭalī
gōrī jivālā naṭalī ādhī parāī (vaya) lōṭalī
Nose-ring in the nose is crowded with precious stones
The woman felt very proud, she forgot that half her life is gone
▷ (नाकातली)(नथ)(सर्ज्यान)(दाटली)
▷ (गोरी)(जिवाला)(नटली) before (पराई) ( (वय) ) (लोटली)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1axii (E13-02-01a12) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Daughter the dear one

[29] id = 101372
लेक नांदाया जाती बाई माझी फडकुलाची
छाया दिली दुपाट्याची चारी तिच्या बंधवाची
lēka nāndāyā jātī bāī mājhī phaḍakulācī
chāyā dilī dupāṭyācī cārī ticyā bandhavācī
Daughter is leaving for her in-laws’house
Her four brothers held their stoles to give her shade
▷ (लेक)(नांदाया) caste woman my (फडकुलाची)
▷ (छाया)(दिली)(दुपाट्याची)(चारी)(तिच्या)(बंधवाची)
pas de traduction en français


F:XV-2.7 (F15-02-07) - Sister worries for brother / Sister’s dedication to brother’s life

[49] id = 74609
एकला बंधु जीव माझा थोडा थोडा
पायामधी घाल जोडा माझ्या काळजाचा घडा
ēkalā bandhu jīva mājhā thōḍā thōḍā
pāyāmadhī ghāla jōḍā mājhyā kāḷajācā ghaḍā
You are my only brother, I am constantly worrying
Wear slippers on your foot, you are my heartbeat
▷ (एकला) brother life my (थोडा)(थोडा)
▷ (पायामधी)(घाल)(जोडा) my (काळजाचा)(घडा)
pas de traduction en français


F:XVI-1.6 (F16-01-06) - Sister expects brother’s presents / Brother’s present at her children’s marriage

[273] id = 84602
बाई मांडवाच्या दारी आहेरची चढाओढ
येऊ द्या मारवाडी आहेर आहे गाडीवरी
bāī māṇḍavācyā dārī āhēracī caḍhāōḍha
yēū dyā māravāḍī āhēra āhē gāḍīvarī
Woman, at the entrance of the marriage hall, all are crowding to give aher*
Let my brother, the merchant come, he is bringing aher* in his cart
▷  Woman (मांडवाच्या)(दारी)(आहेरची)(चढाओढ)
▷ (येऊ)(द्या)(मारवाडी)(आहेर)(आहे)(गाडीवरी)
pas de traduction en français
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.


F:XVII-2.4 (F17-02-04) - Brother’s wife, bhāujay / Bhāujay resents serving husband’s sister, nananda

[132] id = 59867
भाऊ म्हणीतो बहिणीला कर पोळी
गव्हा लागण्यात जाळी
bhāū mhaṇītō bahiṇīlā kara pōḷī
gavhā lāgaṇyāta jāḷī
Brother says, make flattened bread for my sister
(Sister-in-law says), wheat has got spoilt
▷  Brother (म्हणीतो) to_sister doing (पोळी)
▷ (गव्हा)(लागण्यात)(जाळी)
pas de traduction en français


G:XIX-2.11 (G19-02-11) - Husband and wife, mutual love / Both are enjoying her pregnancy

Cross-references:H:XXI-5.2h (H21-05-02h) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā’s pregnancy and delivery
[53] id = 50779
पहील्यान गरबिन तुझ्या तोंडावरी लाली
कंथ पुस रंग महाली कोण्या महीन्यात न्हाली
pahīlyāna garabina tujhyā tōṇḍāvarī lālī
kantha pusa raṅga mahālī kōṇyā mahīnyāta nhālī
First time pregnant, your face is glowing
Your husband asks in the sleeping room, when did you have your periods last
▷ (पहील्यान)(गरबिन) your (तोंडावरी)(लाली)
▷ (कंथ) enquire (रंग)(महाली)(कोण्या)(महीन्यात)(न्हाली)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Whom to share one’s grief with?
 2. She is planted at the door
 3. I notice her when I open the door, in the morning
 4. The rain falls
 5. Son and bullock, the dear ones
 6. Rukhavat, procession of eatables of bride’s party
 7. Groom’s sister
 8. Daughter’s fair complexion
 9. Daughter’s ornaments
 10. Daughter the dear one
 11. Sister’s dedication to brother’s life
 12. Brother’s present at her children’s marriage
 13. Bhāujay resents serving husband’s sister, nananda
 14. Both are enjoying her pregnancy
⇑ Top of page ⇑