Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03f13
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3fxiii (A02-05-03f13)
(41 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03f)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3fxiii (A02-05-03f13) - Labour / Grinding / “At the grindmill at dawn…” / Mother and son’s close relationship

[1] id = 6242
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच दळाण पिठ टोपल्या भरुनी
राम लक्ष्मणाचा खेळ पहाते मी दुरुनी
pāṭhaca daḷāṇa piṭha ṭōpalyā bharunī
rāma lakṣmaṇācā khēḷa pahātē mī durunī
no translation in English
▷ (पाठच)(दळाण)(पिठ)(टोपल्या)(भरुनी)
▷  Ram (लक्ष्मणाचा)(खेळ)(पहाते) I (दुरुनी)
pas de traduction en français
[2] id = 6243
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच दळाण पिठ ठेवीते टोपल्या साठ्याला
राम या लक्ष्मण बाळ झोपेतून उठला
pāṭhaca daḷāṇa piṭha ṭhēvītē ṭōpalyā sāṭhyālā
rāma yā lakṣmaṇa bāḷa jhōpētūna uṭhalā
no translation in English
▷ (पाठच)(दळाण)(पिठ)(ठेवीते)(टोपल्या)(साठ्याला)
▷  Ram (या) Laksman son (झोपेतून)(उठला)
pas de traduction en français
[3] id = 6244
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
पाठच्या पार्यामंदी तिला पाठच पार सुना
मपल्या बाळावरी वव्या गाते अर्जुना
pāṭhacyā pāryāmandī tilā pāṭhaca pāra sunā
mapalyā bāḷāvarī vavyā gātē arjunā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पार्यामंदी)(तिला)(पाठच)(पार)(सुना)
▷ (मपल्या)(बाळावरी)(वव्या)(गाते)(अर्जुना)
pas de traduction en français
[4] id = 6245
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
पहाटेच्या पार्यामधी कुणी वाजवीला सक
जाग काही झाल देव यादवाच लेक
pahāṭēcyā pāryāmadhī kuṇī vājavīlā saka
jāga kāhī jhāla dēva yādavāca lēka
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधी)(कुणी)(वाजवीला)(सक)
▷ (जाग)(काही)(झाल)(देव)(यादवाच)(लेक)
pas de traduction en français
[5] id = 6246
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पहाटेच्या दळणाला नाही सांडला एक दाणा
चंदर माझा राम कुटुंबामधी शाणा
pahāṭēcyā daḷaṇālā nāhī sāṇḍalā ēka dāṇā
candara mājhā rāma kuṭumbāmadhī śāṇā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला) not (सांडला)(एक)(दाणा)
▷ (चंदर) my Ram (कुटुंबामधी)(शाणा)
pas de traduction en français
[6] id = 6247
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच्या दलणाला घेते दळणाची पाटी
उठली माझी बाळ हाती दुधायाची वाटी
pāṭhacyā dalaṇālā ghētē daḷaṇācī pāṭī
uṭhalī mājhī bāḷa hātī dudhāyācī vāṭī
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दलणाला)(घेते)(दळणाची)(पाटी)
▷ (उठली) my son (हाती)(दुधायाची)(वाटी)
pas de traduction en français
[7] id = 6248
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच दळायण माझ्या जिवाला उल्हास
ताईत माझ राघू माझ सोन्याच गलास
pāṭhaca daḷāyaṇa mājhyā jivālā ulhāsa
tāīta mājha rāghū mājha sōnyāca galāsa
no translation in English
▷ (पाठच)(दळायण) my (जिवाला)(उल्हास)
▷ (ताईत) my (राघू) my of_gold (गलास)
pas de traduction en français
[8] id = 6249
लोहकरे कमल - Lohakre Kamal
Village बार्पे - Barpe
पहाटेच्या दळणाला शेजी मिळणा मोलाची
सांगते बाळा तुला राणी अठवू शेजेची
pahāṭēcyā daḷaṇālā śējī miḷaṇā mōlācī
sāṅgatē bāḷā tulā rāṇī aṭhavū śējēcī
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला)(शेजी)(मिळणा)(मोलाची)
▷  I_tell child to_you (राणी)(अठवू)(शेजेची)
pas de traduction en français
[9] id = 6250
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
पहाटेच दळण दुरडी हेलवली
बाळायाची माझी राणी सरजाची बोलावली
pahāṭēca daḷaṇa duraḍī hēlavalī
bāḷāyācī mājhī rāṇī sarajācī bōlāvalī
no translation in English
▷ (पहाटेच)(दळण)(दुरडी)(हेलवली)
▷ (बाळायाची) my (राणी)(सरजाची)(बोलावली)
pas de traduction en français
[10] id = 6251
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
पहाटेच दळण दुरडी हेलावली
बाळायाची माझी राणी सरजाची बोलावली
pahāṭēca daḷaṇa duraḍī hēlāvalī
bāḷāyācī mājhī rāṇī sarajācī bōlāvalī
no translation in English
▷ (पहाटेच)(दळण)(दुरडी)(हेलावली)
▷ (बाळायाची) my (राणी)(सरजाची)(बोलावली)
pas de traduction en français
[11] id = 6253
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
पहाटेच्या दळणाला दुरडीला देते धका
आता माझ बाळ राणीला मारी हाका
pahāṭēcyā daḷaṇālā duraḍīlā dētē dhakā
ātā mājha bāḷa rāṇīlā mārī hākā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला)(दुरडीला) give (धका)
▷ (आता) my son (राणीला)(मारी)(हाका)
pas de traduction en français
[12] id = 6254
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच्या दळणाला बाई माझ्या झाला येळ
तान्हे माझ्या गवळणीची बाळ मांडीवर खेळ
pāṭhacyā daḷaṇālā bāī mājhyā jhālā yēḷa
tānhē mājhyā gavaḷaṇīcī bāḷa māṇḍīvara khēḷa
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाला) woman my (झाला)(येळ)
▷ (तान्हे) my (गवळणीची) son (मांडीवर)(खेळ)
pas de traduction en français
[13] id = 6255
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच्या दळणाला उगवला सुकीर
सकाळी उठूनी मांडीवर खेळत माझ्या बाळाचा उकीर
pāṭhacyā daḷaṇālā ugavalā sukīra
sakāḷī uṭhūnī māṇḍīvara khēḷata mājhyā bāḷācā ukīra
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाला)(उगवला)(सुकीर)
▷  Morning (उठूनी)(मांडीवर)(खेळत) my (बाळाचा)(उकीर)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.3fiv (A02-05-03f04) - Labour / Grinding / “At the grindmill at dawn…” / When Venus rises
[14] id = 6256
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
उगवला सुकीर घालीईतो खोळ
पाठच्या दळणाला सईच्या मांडीवर बाळ
ugavalā sukīra ghālīītō khōḷa
pāṭhacyā daḷaṇālā sīcyā māṇḍīvara bāḷa
no translation in English
▷ (उगवला)(सुकीर)(घालीईतो)(खोळ)
▷ (पाठच्या)(दळणाला)(सईच्या)(मांडीवर) son
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.3fiv (A02-05-03f04) - Labour / Grinding / “At the grindmill at dawn…” / When Venus rises
[15] id = 6257
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच्या दळणाला माझ्या सईला खोंळबा
मांडीवर खेळ खेळ सोन्याचा तोळंबा
pāṭhacyā daḷaṇālā mājhyā saīlā khōnḷabā
māṇḍīvara khēḷa khēḷa sōnyācā tōḷambā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाला) my (सईला)(खोंळबा)
▷ (मांडीवर)(खेळ)(खेळ) of_gold (तोळंबा)
pas de traduction en français
[16] id = 6258
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
पाठच्या दळणाचा माझ्या जिवाला उल्हास
ताईत माझ बाळ मांडी सोन्याचा गलास
pāṭhacyā daḷaṇācā mājhyā jivālā ulhāsa
tāīta mājha bāḷa māṇḍī sōnyācā galāsa
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाचा) my (जिवाला)(उल्हास)
▷ (ताईत) my son (मांडी) of_gold (गलास)
pas de traduction en français
[17] id = 6259
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाठच्या दळणाचा माझ्या जिवाईला घोर
बाळाजीच माझ्या हाये खसल्याच घर
pāṭhacyā daḷaṇācā mājhyā jivāīlā ghōra
bāḷājīca mājhyā hāyē khasalyāca ghara
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाचा) my (जिवाईला)(घोर)
▷ (बाळाजीच) my (हाये)(खसल्याच) house
pas de traduction en français
[18] id = 6260
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाठच्या दळणाला खंदील घरात फुकला
तान्हा ना माझा राघु तो मांडीवर झोपला
pāṭhacyā daḷaṇālā khandīla gharāta phukalā
tānhā nā mājhā rāghu tō māṇḍīvara jhōpalā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाला)(खंदील)(घरात)(फुकला)
▷ (तान्हा) * my (राघु)(तो)(मांडीवर)(झोपला)
pas de traduction en français
[19] id = 6261
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाठच्या दळणाला खंदील माझा तो इझला
तान्हा ना माझा राघू तो तर मांडीवर निजला
pāṭhacyā daḷaṇālā khandīla mājhā tō ijhalā
tānhā nā mājhā rāghū tō tara māṇḍīvara nijalā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाला)(खंदील) my (तो)(इझला)
▷ (तान्हा) * my (राघू)(तो) wires (मांडीवर)(निजला)
pas de traduction en français
[20] id = 6262
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाठच्या दळणाचा पिठ आहे मऊ सूत
न्याहारी करतो माझा बाळ त्याला लागत दूध
pāṭhacyā daḷaṇācā piṭha āhē maū sūta
nyāhārī karatō mājhā bāḷa tyālā lāgata dūdha
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाचा)(पिठ)(आहे)(मऊ)(सूत)
▷ (न्याहारी)(करतो) my son (त्याला)(लागत) milk
pas de traduction en français
[21] id = 6263
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पाठच्या दळणाच बाईला माझ्या मोठ सुख
भोजना बसला बाळ मागाईत खूप खूप
pāṭhacyā daḷaṇāca bāīlā mājhyā mōṭha sukha
bhōjanā basalā bāḷa māgāīta khūpa khūpa
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाच)(बाईला) my (मोठ)(सुख)
▷ (भोजना)(बसला) son (मागाईत)(खूप)(खूप)
pas de traduction en français
[22] id = 6264
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पाठच्या दळणाचा आला उल्हास माझ्या मना
मपल्या बाळाना साठी ववी गाते भगवाना
pāṭhacyā daḷaṇācā ālā ulhāsa mājhyā manā
mapalyā bāḷānā sāṭhī vavī gātē bhagavānā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाचा) here_comes (उल्हास) my (मना)
▷ (मपल्या)(बाळाना) for (ववी)(गाते)(भगवाना)
pas de traduction en français
[23] id = 6265
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
पाठच्या पार्याराती माता दळती उशायाला
बाळा सांगते तुला घेतो अस्तुरी कुशीला
pāṭhacyā pāryārātī mātā daḷatī uśāyālā
bāḷā sāṅgatē tulā ghētō asturī kuśīlā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पार्याराती)(माता)(दळती)(उशायाला)
▷  Child I_tell to_you (घेतो)(अस्तुरी)(कुशीला)
pas de traduction en français
[24] id = 6266
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
पाठच्या दळणाचा मला कंटाळा येईना
बाळाच्या शेतावरी उभ माणूस माईना
pāṭhacyā daḷaṇācā malā kaṇṭāḷā yēīnā
bāḷācyā śētāvarī ubha māṇūsa māīnā
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाचा)(मला)(कंटाळा)(येईना)
▷ (बाळाच्या)(शेतावरी) standing (माणूस) Mina
pas de traduction en français
[25] id = 6252
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पहाटेच दळण दुरडी माझी हेलायची
सांगते बाळा तुला रानी उठव शेजची
pahāṭēca daḷaṇa duraḍī mājhī hēlāyacī
sāṅgatē bāḷā tulā rānī uṭhava śējacī
no translation in English
▷ (पहाटेच)(दळण)(दुरडी) my (हेलायची)
▷  I_tell child to_you (रानी)(उठव)(शेजची)
pas de traduction en français
[26] id = 13685
ओहाळ जना - Ohal Jana
Village बार्पे - Barpe
पाठच दळाण मी तर कुणाला उठवू
सांगते बाळा तुला राणी शेजची पाठवू
pāṭhaca daḷāṇa mī tara kuṇālā uṭhavū
sāṅgatē bāḷā tulā rāṇī śējacī pāṭhavū
no translation in English
▷ (पाठच)(दळाण) I wires (कुणाला)(उठवू)
▷  I_tell child to_you (राणी)(शेजची)(पाठवू)
pas de traduction en français
[27] id = 31769
उंबरे रेणुका - Umbre Renuka
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-29-07 start 15:21 ➡ listen to section
पाठच्या ग दळणाला मी तर कुणाला ग मारु हाका
सांगते ग बाळा तुला शेज्या नारीला द्याव धक्का
pāṭhacyā ga daḷaṇālā mī tara kuṇālā ga māru hākā
sāṅgatē ga bāḷā tulā śējyā nārīlā dyāva dhakkā
For grinding at dawn, whom should I call?
I tell you, my son, wake up your wife from bed
▷ (पाठच्या) * (दळणाला) I wires (कुणाला) * (मारु)(हाका)
▷  I_tell * child to_you (शेज्या)(नारीला)(द्याव)(धक्का)
pas de traduction en français
[28] id = 31800
उंबरे रेणुका - Umbre Renuka
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-29-08 start 00:12 ➡ listen to section
आता पाटच्या दळणाला मी तर कुणाची बघू वाट
आता सांगते बाळ तुला शेज्या नारीला लावू बोट
ātā pāṭacyā daḷaṇālā mī tara kuṇācī baghū vāṭa
ātā sāṅgatē bāḷa tulā śējyā nārīlā lāvū bōṭa
For the grinding at dawn, whom should I wait for?
I tell you, my child, wake up your wife with finger from bed
▷ (आता)(पाटच्या)(दळणाला) I wires (कुणाची)(बघू)(वाट)
▷ (आता) I_tell son to_you (शेज्या)(नारीला) apply (बोट)
pas de traduction en français
[29] id = 31801
उंबरे रेणुका - Umbre Renuka
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-29-08 start 01:37 ➡ listen to section
पाटच्या पार्यामंदी मी तर दुरडी हेलावली
आता ना बाळागयाची राणी सरजाची बोलावली
pāṭacyā pāryāmandī mī tara duraḍī hēlāvalī
ātā nā bāḷāgayācī rāṇī sarajācī bōlāvalī
In early hours of dawn, I move my basket of grain
Now I have called the queen of my son Sarja
▷ (पाटच्या)(पार्यामंदी) I wires (दुरडी)(हेलावली)
▷ (आता) * (बाळागयाची)(राणी)(सरजाची)(बोलावली)
pas de traduction en français
[30] id = 65666
मोरे सरस्वती - More Saraswati
Village वेळापूर - Velapur
पाटच्या दळणाला मला तांबड फुटल
हावशे महे राघु धाराला उठलं
pāṭacyā daḷaṇālā malā tāmbaḍa phuṭala
hāvaśē mahē rāghu dhārālā uṭhalaṁ
no translation in English
▷ (पाटच्या)(दळणाला)(मला)(तांबड)(फुटल)
▷ (हावशे)(महे)(राघु)(धाराला)(उठलं)
pas de traduction en français
[31] id = 65778
घोंगे पार्वती - Ghonge Parvati
Village येनवे - Yenve
पाठीच्या ग दळणाला कोणाला मारु हाका
सांगते बाळा तुला राणीला द्यावा धक्का
pāṭhīcyā ga daḷaṇālā kōṇālā māru hākā
sāṅgatē bāḷā tulā rāṇīlā dyāvā dhakkā
no translation in English
▷ (पाठीच्या) * (दळणाला)(कोणाला)(मारु)(हाका)
▷  I_tell child to_you (राणीला)(द्यावा)(धक्का)
pas de traduction en français
[32] id = 74460
उंडे सीता रामभाऊ - Unde Sita
Village मातापूर - Matapur
दळण जोंधळ्याच माझ्या जीवाला आनंद
कडे तोडीयाच्या माडी निजला गोविंद
daḷaṇa jōndhaḷyāca mājhyā jīvālā ānanda
kaḍē tōḍīyācyā māḍī nijalā gōvinda
no translation in English
▷ (दळण)(जोंधळ्याच) my (जीवाला)(आनंद)
▷ (कडे)(तोडीयाच्या)(माडी)(निजला)(गोविंद)
pas de traduction en français
[33] id = 76598
घोंगे गीता - Ghonge Gita
Village येनवे - Yenve
पाठेच ग दळायाण शिरवाळाच शेणपाणी
आता बाई माझ काम झाल गवळणी
pāṭhēca ga daḷāyāṇa śiravāḷāca śēṇapāṇī
ātā bāī mājha kāma jhāla gavaḷaṇī
no translation in English
▷ (पाठेच) * (दळायाण)(शिरवाळाच)(शेणपाणी)
▷ (आता) woman my (काम)(झाल)(गवळणी)
pas de traduction en français
[34] id = 77008
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पाटच्या दळणाला ह्याला तांबड फुटईल
गवळी धारला उठईल
pāṭacyā daḷaṇālā hyālā tāmbaḍa phuṭīla
gavaḷī dhāralā uṭhīla
no translation in English
▷ (पाटच्या)(दळणाला)(ह्याला)(तांबड)(फुटईल)
▷ (गवळी)(धारला)(उठईल)
pas de traduction en français
[35] id = 79085
काकडे सुंदरा - Kakade Sundra
Village फलटण - Phaltan
पाटईच्या पार्यामंदी घरोघरी जात चाल
नातु बोबड्या बोलत आई म्हणुन हाक घाल
pāṭīcyā pāryāmandī gharōgharī jāta cāla
nātu bōbaḍyā bōlata āī mhaṇuna hāka ghāla
no translation in English
▷ (पाटईच्या)(पार्यामंदी)(घरोघरी) class let_us_go
▷ (नातु)(बोबड्या) speak (आई)(म्हणुन)(हाक)(घाल)
pas de traduction en français
[36] id = 83472
सोनवणे लक्ष्मी - Sonawane Lakshmi
Village सोनोरी - Sonori
पहाटेच्या दळणाला मला तांबड फुटल
पोटीच माझ बाळ गवळी धारल उठल
pahāṭēcyā daḷaṇālā malā tāmbaḍa phuṭala
pōṭīca mājha bāḷa gavaḷī dhārala uṭhala
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला)(मला)(तांबड)(फुटल)
▷ (पोटीच) my son (गवळी)(धारल)(उठल)
pas de traduction en français
[37] id = 83473
काळे शशीकला - Kale Shashikala
Village खरवंडी - Kharvande
पहाटचं दळण जीवा मपल्या आनंद
कानड बाळ महा मांडी निजला गोइंद
pahāṭacaṁ daḷaṇa jīvā mapalyā ānanda
kānaḍa bāḷa mahā māṇḍī nijalā gōinda
no translation in English
▷ (पहाटचं)(दळण) life (मपल्या)(आनंद)
▷ (कानड) son (महा)(मांडी)(निजला)(गोइंद)
pas de traduction en français
[38] id = 7017
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळण दळीते मी एक मनावर एक घोर
गवळणीच माझ्या हाये कुंटुबाच घर
daḷaṇa daḷītē mī ēka manāvara ēka ghōra
gavaḷaṇīca mājhyā hāyē kuṇṭubāca ghara
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते) I (एक)(मनावर)(एक)(घोर)
▷ (गवळणीच) my (हाये)(कुंटुबाच) house
pas de traduction en français
[39] id = 111936
वाडेकर शाहुबाई भैरू - Vadekar Shahu
Bhairu

Village रासाई शिंडूर - Rasai Shendur
पहाटच्या पार्यामधी कोण करितो राम राम
माझा बाप तो पंडीत जागा झालाय भगवान
pahāṭacyā pāryāmadhī kōṇa karitō rāma rāma
mājhā bāpa tō paṇḍīta jāgā jhālāya bhagavāna
no translation in English
▷ (पहाटच्या)(पार्यामधी) who (करितो) Ram Ram
▷  My father (तो)(पंडीत)(जागा)(झालाय)(भगवान)
pas de traduction en français
[40] id = 113002
चव्हाण शांता - Chavan Shanta
Village सावर्डे - Savarde
पाटयीच्या पार्यामधी घरोघरी जात चाल
नातु बोबड्या बोलात आई म्हणुन हाक घाल
pāṭayīcyā pāryāmadhī gharōgharī jāta cāla
nātu bōbaḍyā bōlāta āī mhaṇuna hāka ghāla
no translation in English
▷ (पाटयीच्या)(पार्यामधी)(घरोघरी) class let_us_go
▷ (नातु)(बोबड्या) speak (आई)(म्हणुन)(हाक)(घाल)
pas de traduction en français
[41] id = 113043
चव्हाण सरु कृष्णा - Chavan Saru Krishna
Village बांगर्डे - Bangarde
पहाटच्या दळणाला ह्याला तांबड फुटल
गवळी धारला उठला
pahāṭacyā daḷaṇālā hyālā tāmbaḍa phuṭala
gavaḷī dhāralā uṭhalā
no translation in English
▷ (पहाटच्या)(दळणाला)(ह्याला)(तांबड)(फुटल)
▷ (गवळी)(धारला)(उठला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mother and son’s close relationship
⇑ Top of page ⇑