Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1862
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Hingmire Parvati
(12 records)

Village: दारफळ - Darphal

11 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[271] id = 81962
पहिली माझी ओवी पंढरी परगण्याला
कुलुप सोन्याची दरवाजाला
pahilī mājhī ōvī paṇḍharī paragaṇyālā
kulupa sōnyācī daravājālā
no translation in English
▷ (पहिली) my verse (पंढरी)(परगण्याला)
▷ (कुलुप)(सोन्याची)(दरवाजाला)
pas de traduction en français


B:VI-2.3j (B06-02-03j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Friends

[10] id = 45521
गावा पंढरीला जाया माझ्या आळीच्या आयाबाया
माझा नमस्कार इटवरल्या रामराया
gāvā paṇḍharīlā jāyā mājhyā āḷīcyā āyābāyā
mājhā namaskāra iṭavaralyā rāmarāyā
For going to Pandhari, they are all women from our lane
My Namaskar* to Ramraya (God) on the brick
▷ (गावा)(पंढरीला)(जाया) my (आळीच्या)(आयाबाया)
▷  My (नमस्कार)(इटवरल्या)(रामराया)
pas de traduction en français
NamaskarFolding hands as a mark of respect
[12] id = 45522
गावा पंढरीला जाया माझ्या आळीच्या बायका
सांगा माझा नमस्कार इटवरल्या नाईका
gāvā paṇḍharīlā jāyā mājhyā āḷīcyā bāyakā
sāṅgā mājhā namaskāra iṭavaralyā nāīkā
Women from my lane are going to Pandhari
My Namaskar* to the God on the brick
▷ (गावा)(पंढरीला)(जाया) my (आळीच्या)(बायका)
▷  With my (नमस्कार)(इटवरल्या)(नाईका)
pas de traduction en français
NamaskarFolding hands as a mark of respect


B:VI-2.11ai (B06-02-11a01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Father and clan

[62] id = 58174
पहिली माझी ओवी पंढरीच्या पाहुण्याला
रुक्मीण माळ घाली अर्जुनाच्या मेव्हण्याला
pahilī mājhī ōvī paṇḍharīcyā pāhuṇyālā
rukmīṇa māḷa ghālī arjunācyā mēvhaṇyālā
My first verse to the guest from Pandhari
Rukhmin* weds the brother-in-law of Arjun
▷ (पहिली) my verse (पंढरीच्या)(पाहुण्याला)
▷ (रुक्मीण)(माळ)(घाली)(अर्जुनाच्या)(मेव्हण्याला)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.11eii (B06-02-11e02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Not in Paṅḍharpur

Cross-references:B:VI-2.11exii (B06-02-11e12) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / What to do for her anger
[39] id = 73855
पांडुरंग म्हणे हिच्या रागाला करु काय
कानडी रुक्मीण सार्या पंढरीत नाही
pāṇḍuraṅga mhaṇē hicyā rāgālā karu kāya
kānaḍī rukmīṇa sāryā paṇḍharīta nāhī
Vitthal* says, what can I do for her anger
Beautiful Rukhmin* is nowhere in Pandhari
▷ (पांडुरंग)(म्हणे)(हिच्या)(रागाला)(करु) why
▷ (कानडी)(रुक्मीण)(सार्या)(पंढरीत) not
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.11gii (B06-02-11g02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / Sleeping together

[31] id = 93776
पहिली माझी ओवी पंढरी ऐकु गेली
रंग महालात जागी झाली माझी कानडी रुखमीण
pahilī mājhī ōvī paṇḍharī aiku gēlī
raṅga mahālāta jāgī jhālī mājhī kānaḍī rukhamīṇa
My first verse was heard in Pandhari
My beautiful Rukhmin* woke up in her sleeping apartment
▷ (पहिली) my verse (पंढरी)(ऐकु) went
▷ (रंग)(महालात)(जागी) has_come my (कानडी)(रुखमीण)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.19ciii (B06-02-19c03) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Swimming in the river

[23] id = 80585
भरली चंद्रभागा पाणी लागलं दोही थड्या
माझा पवनार टाकी उड्या
bharalī candrabhāgā pāṇī lāgalaṁ dōhī thaḍyā
mājhā pavanāra ṭākī uḍyā
River Chandrabhaga* is full, it is overflowing on both the banks
(Now my brother,) the swimmer, jumps in the water
▷ (भरली)(चंद्रभागा) water, (लागलं)(दोही)(थड्या)
▷  My (पवनार)(टाकी)(उड्या)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.19cviii (B06-02-19c08) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Viṭṭhal

Cross-references:B:VI-2.15 (B06-02-15) - Paṅḍharpur pilgrimage / Pundalik
B:VI-2.19cxi (B06-02-19c11) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Rukhmini
B:VI-2.19cx (B06-02-19c10) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Kundalik
B:VI-2.19cxii (B06-02-19c12) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Jani
B:VI-2.6b (B06-02-06b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Temple of Viṭṭhal / Garuḍ khamb, the pillar of Garuḍ
B:VI-2.19cix (B06-02-19c09) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / River herself
B:VI-2.19cii (B06-02-19c02) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / The boat on the river
B:VI-2.19ciii (B06-02-19c03) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Swimming in the river
B:VI-2.12j (B06-02-12j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani
[93] id = 92201
भरली चंद्रभागा पाणी लागल लिंबाला
उभा गरुड खांबाला सावळा पांडुरंग
bharalī candrabhāgā pāṇī lāgala limbālā
ubhā garuḍa khāmbālā sāvaḷā pāṇḍuraṅga
Chandrabhaga* is full, water has reached the Neem tree
Dark-complexioned Pandurang* is standing near Garud Khamb*
▷ (भरली)(चंद्रभागा) water, (लागल)(लिंबाला)
▷  Standing (गरुड)(खांबाला)(सावळा)(पांडुरंग)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
PandurangVitthal
Garud KhambPillar of Garud (the eagle) in Pandharpur temple complex


B:VI-2.19cxii (B06-02-19c12) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Jani

Cross-references:B:VI-2.15 (B06-02-15) - Paṅḍharpur pilgrimage / Pundalik
B:VI-2.12e (B06-02-12e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Jani washes cloth
[32] id = 79777
भरली चंद्रभागा धोंडा बुडाला लहानथोर
विठ्ठलाचा शेला जना धुती पायावर
bharalī candrabhāgā dhōṇḍā buḍālā lahānathōra
viṭhṭhalācā śēlā janā dhutī pāyāvara
Chandrabhaga* is full, all small and big stones are under water
Jana* rubs and washes Vitthal*’s stole on her feet
▷ (भरली)(चंद्रभागा)(धोंडा)(बुडाला)(लहानथोर)
▷ (विठ्ठलाचा)(शेला)(जना)(धुती)(पायावर)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
JanaSaint Janabai
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


D:XI-2.3aii (D11-02-03a02) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī enters the house / Lakṣmī is Fortune

[16] id = 73846
लक्ष्मी आई आई आली उभी राहीली तळ्यात
झाली प्रसन्न खळ्यात
lakṣmī āī āī ālī ubhī rāhīlī taḷyāta
jhālī prasanna khaḷyāta
no translation in English
▷  Lakshmi (आई)(आई) has_come standing (राहीली)(तळ्यात)
▷  Has_come (प्रसन्न)(खळ्यात)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
Visit of Lakshmi is auspicious.


F:XV-3.2g (F15-03-02g) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister extolls brother’s personality

[113] id = 91265
पानोट्याच्या बाया सांगा नदीचा उगम
भाऊच्या हाती आहे घोड्याचा लगाम
pānōṭyācyā bāyā sāṅgā nadīcā ugama
bhāūcyā hātī āhē ghōḍyācā lagāma
My woman companions for fetching water, tell me the source of the river
My brother holds the reins of a horse
▷ (पानोट्याच्या)(बाया) with (नदीचा)(उगम)
▷ (भाऊच्या)(हाती)(आहे)(घोड्याचा)(लगाम)
pas de traduction en français


F:XVI-4.1 (F16-04-01) - Sister expects brother coming as murālī / Brother goes to fetch her at in-laws’

[42] id = 91931
गावामधी दिली तुला कशाला मुराळी
जोत्याव उभा राहुन भाऊ देतो आरोळी
gāvāmadhī dilī tulā kaśālā murāḷī
jōtyāva ubhā rāhuna bhāū dētō ārōḷī
You are married in the same village, why do you want a murali*
Standing in the veranda, your brother can shout to you
▷ (गावामधी)(दिली) to_you (कशाला)(मुराळी)
▷ (जोत्याव) standing (राहुन) brother (देतो)(आरोळी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Singing to Rām and gods
 2. Friends
 3. Father and clan
 4. Not in Paṅḍharpur
 5. Sleeping together
 6. Swimming in the river
 7. Viṭṭhal
 8. Jani
 9. Lakṣmī is Fortune
 10. Sister extolls brother’s personality
 11. Brother goes to fetch her at in-laws’
⇑ Top of page ⇑