Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?location_id
= 416
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Songs in village:
गुंदूर - Gundur
(14 records)

14 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[505] id = 110887
शिंदे कमल - Shinde Kamal
विठ्ठल माझा सखा ओव्या मी गाईन राहुन
जाईन मी लयाशी पाहिन
viṭhṭhala mājhā sakhā ōvyā mī gāīna rāhuna
jāīna mī layāśī pāhina
no translation in English
▷  Vitthal my (सखा)(ओव्या) I (गाईन)(राहुन)
▷ (जाईन) I (लयाशी)(पाहिन)
pas de traduction en français


B:IV-2.7 (B04-02-07) - Mārutī cycle / The dear one

[259] id = 90775
शिंदे कमल - Shinde Kamal
मारुती पारावरी सभा बसली सगळी
गादी गुरुची वेगळी
mārutī pārāvarī sabhā basalī sagaḷī
gādī gurucī vēgaḷī
no translation in English
▷ (मारुती)(पारावरी)(सभा) sitting (सगळी)
▷ (गादी)(गुरुची)(वेगळी)
pas de traduction en français


B:VI-2.4b (B06-02-04b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Meeting the couple Viṭṭhal, Rukminī

Cross-references:A:II-5.3biii (A02-05-03b03) - Labour / Grinding / God’s company / Together with other gods, holy places
[32] id = 80548
शिंदे कमल - Shinde Kamal
विठ्ठल रुखमीण बसली एका ठाई
कशी जाऊ भरल्या पाई
viṭhṭhala rukhamīṇa basalī ēkā ṭhāī
kaśī jāū bharalyā pāī
Vitthal* Rukhmin* are sitting in one place
My feet are covered with mud, how can I go (near them)
▷  Vitthal (रुखमीण) sitting (एका)(ठाई)
▷  How (जाऊ)(भरल्या)(पाई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal

Cross-references:B:VI-3.5c (B06-03-05c) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Samadhi, self-immolation
B:VI-3.17 ???
B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai
B:VI-3.10 ???
B:VI-3.22 ???
[32] id = 61959
शिंदे कमल - Shinde Kamal
पंढरी करुनी देव आळंदी कर नारी
सोन्याचा पिंपळ देव ज्ञानोबाच्या दारी
paṇḍharī karunī dēva āḷandī kara nārī
sōnyācā pimpaḷa dēva jñānōbācyā dārī
Woman, come, let’s go to Pandhari and then to Alandi*
Golden pimpal tree is there at Dnyanoba*’s doorstep
▷ (पंढरी)(करुनी)(देव) Alandi doing (नारी)
▷  Of_gold (पिंपळ)(देव)(ज्ञानोबाच्या)(दारी)
pas de traduction en français
AlandiA town and a municipal council in the Pune district in the state of Maharashtra
DnyanobaThe great saint of Maharashtra


B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5b (B06-03-05b) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Muktabai
[50] id = 61961
शिंदे कमल - Shinde Kamal
वाखरीचा वढा देवा ज्ञानोबाचा घोडा
रिंगणाला घाली येढा
vākharīcā vaḍhā dēvā jñānōbācā ghōḍā
riṅgaṇālā ghālī yēḍhā
God Dnyanoba*’s horse is near Wakhari stream
He is going round the ringan*
▷ (वाखरीचा)(वढा)(देवा)(ज्ञानोबाचा)(घोडा)
▷ (रिंगणाला)(घाली)(येढा)
pas de traduction en français
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
ringanHorses dancing in a circle on way to Pandharpur


B:VI-15.1 (B06-15-01) - Fire sacrifice / Rājasuya / The decision of Dharmaraja

Cross-references:B:VI-15.7 (B06-15-07) - Fire sacrifice / Rājasuya / Main ritual
[56] id = 94409
शिंदे कमल - Shinde Kamal
सोन्याचे घरदार घरी सुवर्णाच्या धना
पाची पांडव धर्मराज्या दिंडी येवढे वनाला गेली
sōnyācē gharadāra gharī suvarṇācyā dhanā
pācī pāṇḍava dharmarājyā diṇḍī yēvaḍhē vanālā gēlī
no translation in English
▷ (सोन्याचे)(घरदार)(घरी)(सुवर्णाच्या)(धना)
▷ (पाची)(पांडव)(धर्मराज्या)(दिंडी)(येवढे)(वनाला) went
pas de traduction en français


B:VII-5.2b (B07-05-02b) - Surrounding Nature / Village / Pride of ones village

[185] id = 98298
शिंदे कमल - Shinde Kamal
वाजत्री वाजती उमरज बारीच्या भेटा
मेना जाते बाभुळ बेटा
vājatrī vājatī umaraja bārīcyā bhēṭā
mēnā jātē bābhuḷa bēṭā
no translation in English
▷ (वाजत्री)(वाजती)(उमरज)(बारीच्या)(भेटा)
▷ (मेना) am_going (बाभुळ)(बेटा)
pas de traduction en français


B:VII-9.1b (B07-09-01b) - Religious institutions / Guru / His horse, goat

[22] id = 88115
शिंदे कमल - Shinde Kamal
माझ्या गुरुची घोडी आलीया ताडताड
गुरु महाराजची शिंगी सांभाळुनी काढ
mājhyā gurucī ghōḍī ālīyā tāḍatāḍa
guru mahārājacī śiṅgī sāmbhāḷunī kāḍha
no translation in English
▷  My (गुरुची)(घोडी)(आलीया)(ताडताड)
▷ (गुरु)(महाराजची)(शिंगी)(सांभाळुनी)(काढ)
pas de traduction en français


F:XV-1.1p (F15-01-01p) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With sweets prepared for Diwali festival

[91] id = 83876
शिंदे कमल - Shinde Kamal
सकाळीच्या पारी माझं सडा ते सारवण
अशी सांगते सये तुला माझ्या सख्याला शनिवार
sakāḷīcyā pārī mājhaṁ saḍā tē sāravaṇa
aśī sāṅgatē sayē tulā mājhyā sakhyālā śanivāra
Early in the morning, I sprinkle water and spread cow dung
I tell you, my friend, my dear brother observes a fast on Saturday
▷ (सकाळीच्या)(पारी)(माझं)(सडा)(ते)(सारवण)
▷ (अशी) I_tell (सये) to_you my (सख्याला)(शनिवार)
pas de traduction en français


F:XV-3.2g (F15-03-02g) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister extolls brother’s personality

[222] id = 104184
शिंदे कमल - Shinde Kamal
मला दिसतो वढाळ गावाच चिंच
पांढरीचा आढा उंच बंधु माझ्या सोयर्याचा
malā disatō vaḍhāḷa gāvāca ciñca
pāṇḍharīcā āḍhā uñca bandhu mājhyā sōyaryācā
I can see the tamarind tree of Vadhal village
My brother, my son’s father-in-law, has tall beams to his house in the field
▷ (मला)(दिसतो)(वढाळ)(गावाच)(चिंच)
▷ (पांढरीचा)(आढा)(उंच) brother my (सोयर्याचा)
pas de traduction en français


F:XVI-1.4b (F16-01-04b) - Sister expects brother’s presents / Sari / Common sari

Cross-references:F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
[325] id = 67505
शिंदे कमल - Shinde Kamal
भाऊ बोळवण करी पदराला मासा
पेठमधी भाव पुसा मग बदलु कसा
bhāū bōḷavaṇa karī padarālā māsā
pēṭhamadhī bhāva pusā maga badalu kasā
Brother gives me a send-off gift, the outer end of the sari has a fish design
Ask for the price in the market first, then we shall get it changed
▷  Brother (बोळवण)(करी)(पदराला)(मासा)
▷ (पेठमधी) brother enquire (मग)(बदलु) how
pas de traduction en français


F:XVI-1.6 (F16-01-06) - Sister expects brother’s presents / Brother’s present at her children’s marriage

[298] id = 112355
शिंदे कमल - Shinde Kamal
मांडवाच्या दारी आहेर राहुरनात बघा सोयर्याची रीत
नव्हती आमच्या एकण्यात
māṇḍavācyā dārī āhēra rāhuranāta baghā sōyaryācī rīta
navhatī āmacyā ēkaṇyāta
At the entrance of the open shed for marriage, there is a lot of aher* exchanged
People say, look, we have never seen such a spectacle before
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(आहेर)(राहुरनात)(बघा)(सोयर्याची)(रीत)
▷ (नव्हती)(आमच्या)(एकण्यात)
pas de traduction en français
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.


F:XVII-2.5c (F17-02-05c) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Sari

[13] id = 64381
शिंदे कमल - Shinde Kamal
भाव बोळवण करी भावजई डोळे मोडी
नको दादा तुझी साडी उद्या घेईन माझ्या घरी
bhāva bōḷavaṇa karī bhāvajaī ḍōḷē mōḍī
nakō dādā tujhī sāḍī udyā ghēīna mājhyā gharī
Brother gives a send-off gift (a sari), sister-in-law makes big eyes
I don’t want your sari, brother, I shall buy it tomorrow when I go home, (says sister)
▷  Brother (बोळवण)(करी)(भावजई)(डोळे)(मोडी)
▷  Not (दादा)(तुझी)(साडी)(उद्या)(घेईन) my (घरी)
pas de traduction en français


F:XVIII-1.1eviii (F18-01-01e08) - Parents’ home, māher / Appeal for māher / Various feelings for parents / Support

[25] id = 105824
आगलावे लक्ष्मी - Agalave Lakshmi
बाप करी बोळवण माय करी नाडा तोडा
भाऊ शिनगारी घोडा
bāpa karī bōḷavaṇa māya karī nāḍā tōḍā
bhāū śinagārī ghōḍā
Father gives me a send-off, mother gives me what I want
Brother is getting the horse ready for me
▷  Father (करी)(बोळवण)(माय)(करी)(नाडा)(तोडा)
▷  Brother (शिनगारी)(घोडा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Singing to Rām and gods
 2. The dear one
 3. Meeting the couple Viṭṭhal, Rukminī
 4. Golden Pipal
 5. The decision of Dharmaraja
 6. Pride of ones village
 7. His horse, goat
 8. With sweets prepared for Diwali festival
 9. Sister extolls brother’s personality
 10. Common sari
 11. Brother’s present at her children’s marriage
 12. Sari
 13. Support
⇑ Top of page ⇑