Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-02-06b01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-2.6bi (A02-02-06b01)
(34 records)

Display songs in class at higher level (A02-02-06b)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-2.6bi (A02-02-06b01) - Woman’s social identity / Reasons of satisfaction / Bangles / Allowed to hold woman’s hand

[1] id = 3041
दबडे नथू - Dabde Nathu
Village साकरी - Sakari
कासार म्हणे दादा तुझी माझी काही जात
बांगड्या भरायला तुझ्या हातात देते हात
kāsāra mhaṇē dādā tujhī mājhī kāhī jāta
bāṅgaḍyā bharāyalā tujhyā hātāta dētē hāta
She says to the bangle-seller, we may be from any caste
I give my hand in your hand to put the bangles on
▷ (कासार)(म्हणे)(दादा)(तुझी) my (काही) class
▷ (बांगड्या)(भरायला) your (हातात) give hand
pas de traduction en français
[2] id = 3042
कांबळे सरु - Kamble Saru
Village नांदगाव - Nandgaon
भरल्या सभेमधी हात धरतो गरतीचा
वैराळदादा तू तर लई पिरतीचा
bharalyā sabhēmadhī hāta dharatō garatīcā
vairāḷadādā tū tara laī piratīcā
In a crowded place, he holds the hand of a respectable woman
Brother Vairal*, we like you so much
▷ (भरल्या)(सभेमधी) hand (धरतो)(गरतीचा)
▷ (वैराळदादा) you wires (लई)(पिरतीचा)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[3] id = 3043
कांबळे सरु - Kamble Saru
Village नांदगाव - Nandgaon
वैराळदादा तुला काही नाही दोष
भरल्या सभेमधी मांडी घालुनी बस
vairāḷadādā tulā kāhī nāhī dōṣa
bharalyā sabhēmadhī māṇḍī ghālunī basa
Brother Vairal*, it’s no fault of yours
You sit squatting comfortably in the crowd of people
▷ (वैराळदादा) to_you (काही) not (दोष)
▷ (भरल्या)(सभेमधी)(मांडी)(घालुनी)(बस)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[4] id = 3044
कांबळे पारु - Kamble Paru
Village नांदगाव - Nandgaon
वैराळदादा आहे पुर्वीचा मायबाप
बांगडी भरायाला मी तर उजवा देते हात
vairāḷadādā āhē purvīcā māyabāpa
bāṅgaḍī bharāyālā mī tara ujavā dētē hāta
Brother Vairal* is like my adopted mother and father from earlier birth
To put bangles on, I give him my right hand
▷ (वैराळदादा)(आहे)(पुर्वीचा)(मायबाप)
▷  Bangles (भरायाला) I wires (उजवा) give hand
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[5] id = 3045
गिरंजे ताना - Giranje Tana
Village वांद्रे - Wandre
वैराळदादा तुझ्या हाताला देते हात
वैराळदादा तू रे पूरबीचा मायबाप
vairāḷadādā tujhyā hātālā dētē hāta
vairāḷadādā tū rē pūrabīcā māyabāpa
Brother Vairal*, I give my hand in yours
Brother Vairal*, you are like my adopted mother and father from earlier birth
▷ (वैराळदादा) your (हाताला) give hand
▷ (वैराळदादा) you (रे)(पूरबीचा)(मायबाप)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[6] id = 3046
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
वाईच्या वैराळा तुझ्या हातीईत माझा हात
दुरुन बघत हे ग माझ माहेरीच गोत
vāīcyā vairāḷā tujhyā hātīīta mājhā hāta
duruna baghata hē ga mājha māhērīca gōta
Vairal* from Wai, my hand is in your hand
They are seeing from far, the relatives from my maher*
▷ (वाईच्या)(वैराळा) your (हातीईत) my hand
▷ (दुरुन)(बघत)(हे) * my (माहेरीच)(गोत)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
maherA married woman’s parental home
[7] id = 3047
घारे यमुना - Ghare Yamuna
Village आंधळे - Andhale
वैराळ दादा तुझ माझ नात काही
हाताला भरी चुडा हाताला हात लावी
vairāḷa dādā tujha mājha nāta kāhī
hātālā bharī cuḍā hātālā hāta lāvī
Brother Vairal*, we don’t have any relation
For putting on a dozen full of bangles on my hand, you touch my hand
▷ (वैराळ)(दादा) your my (नात)(काही)
▷ (हाताला)(भरी)(चुडा)(हाताला) hand (लावी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[8] id = 3048
चव्हाण रंगू - Chavan Rangu
Village ठाकुरसाई - Thakursai
वैराळ दादा जागोजागी किर्त करी
भरील्या बाजारात हात गरतीचा धरी
vairāḷa dādā jāgōjāgī kirta karī
bharīlyā bājārāta hāta garatīcā dharī
Brother Vairal*, he makes a name for himself from place to place
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (वैराळ)(दादा)(जागोजागी)(किर्त)(करी)
▷ (भरील्या)(बाजारात) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[9] id = 3049
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
जातीमंधी जात जात वैराळाची खरी
भरील्या बाजारात हात गरतीचा धरी
jātīmandhī jāta jāta vairāḷācī kharī
bharīlyā bājārāta hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीमंधी) class class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरील्या)(बाजारात) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[10] id = 42943
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
वैराळ दादा धर्माचे आईबाप
हातामध्ये दिले हात भरल्या बाजारात
vairāḷa dādā dharmācē āībāpa
hātāmadhyē dilē hāta bharalyā bājārāta
Brother Vairal* is like adopted mother and father
In the crowded bazaar, I gave the hand in his hand
▷ (वैराळ)(दादा)(धर्माचे)(आईबाप)
▷ (हातामध्ये) gave hand (भरल्या)(बाजारात)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[11] id = 44232
नांदुरे साळु - Nandure Salu
Village मानवत - Manvat
जाती मधी जात वैराळाची खरी
भरल्या बाजारात हात गरतीचा धरी
jātī madhī jāta vairāḷācī kharī
bharalyā bājārāta hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷  Caste (मधी) class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(बाजारात) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[12] id = 44233
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
जाती मधी जात वैराळाची खरी
भरल्या सभामधी हात गरतीचा धरी
jātī madhī jāta vairāḷācī kharī
bharalyā sabhāmadhī hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded place, he holds the hand of a respectable woman
▷  Caste (मधी) class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(सभामधी) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[13] id = 25219
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
काशीच्या वैराळा तुझ्या हातात देते हात
बयाला सांगते हाये काशीचा मायबाप
kāśīcyā vairāḷā tujhyā hātāta dētē hāta
bayālā sāṅgatē hāyē kāśīcā māyabāpa
Vairal* from Kashi*, I give my hand in your hand
I will tell my mother, he is like my mother and father from Kashi*
▷ (काशीच्या)(वैराळा) your (हातात) give hand
▷ (बयाला) I_tell (हाये)(काशीचा)(मायबाप)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
KashiName of a place of pilgrimage. In the songs, mother is many times referred to or called Kashi.
[14] id = 49974
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
जातीय मधी जात जात वैराळाची खर
भरल्या बाजारात धरी गरतीचा हात
jātīya madhī jāta jāta vairāḷācī khara
bharalyā bājārāta dharī garatīcā hāta
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीय)(मधी) class class (वैराळाची)(खर)
▷ (भरल्या)(बाजारात)(धरी)(गरतीचा) hand
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[15] id = 50191
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
जाती मधे जात जात वैराळाची खरी
भरल्या बाजारात हात गरतीचा धरी
jātī madhē jāta jāta vairāḷācī kharī
bharalyā bājārāta hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷  Caste (मधे) class class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(बाजारात) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[16] id = 56532
नवले हिरा - Nawale Hira
Village खेड - Khed
जाती मधी जात वैराळाची भारी
बाजरी भरता हात गरतीनीचा धरी
jātī madhī jāta vairāḷācī bhārī
bājarī bharatā hāta garatīnīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is clever
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷  Caste (मधी) class (वैराळाची)(भारी)
▷ (बाजरी)(भरता) hand (गरतीनीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[17] id = 64128
खांबे पारूबाई - Khambe Parubai
Village ढाळवाडी - Dhalvadi
जाती मधी जात जात वैराळाची खरी
भरल्या सभमधी हात गरतीचा धरी
jātī madhī jāta jāta vairāḷācī kharī
bharalyā sabhamadhī hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷  Caste (मधी) class class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(सभमधी) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[18] id = 66686
वेताळ ठकुबाई ठमाजी - Vetal Thakubai Thamaji
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
जाती मध्ये जात वैराळाची खरी
भरल्या बाजारी हात गरतीचा धरी
jātī madhyē jāta vairāḷācī kharī
bharalyā bājārī hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷  Caste (मध्ये) class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(बाजारी) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[19] id = 68664
शिंदे गंगुबाई - Shinde Gangu Vishwanath
Village कवठे - Kavthe
वैराळ दादा पुरबीचा मायबाप
भरील्या बाजारात हातात देई हात
vairāḷa dādā purabīcā māyabāpa
bharīlyā bājārāta hātāta dēī hāta
Brother Vairal* is like my adopted mother and father from earlier birth
In the crowded bazaar, I give my hand in yours
▷ (वैराळ)(दादा)(पुरबीचा)(मायबाप)
▷ (भरील्या)(बाजारात)(हातात)(देई) hand
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[20] id = 73380
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
जातीमधी जात जात वैराळाची खरी
भरल्या सभमधी हात गरतीचा धरी
jātīmadhī jāta jāta vairāḷācī kharī
bharalyā sabhamadhī hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded place, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीमधी) class class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(सभमधी) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[21] id = 77707
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
भरील्या बाजारात सोड वैराळा माझा हात
मावली माझी बया कुठ दिसना बाजारात
bharīlyā bājārāta sōḍa vairāḷā mājhā hāta
māvalī mājhī bayā kuṭha disanā bājārāta
In the crowded bazaar, Vairal*, leave my hand
I can’t see my mother anywhere in the bazaar
▷ (भरील्या)(बाजारात)(सोड)(वैराळा) my hand
▷ (मावली) my (बया)(कुठ)(दिसना)(बाजारात)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[22] id = 81211
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
जातीमध्ये जात वैराळाची खरी
भरल्या बाजारी हात गरतीचा धरी
jātīmadhyē jāta vairāḷācī kharī
bharalyā bājārī hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीमध्ये) class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(बाजारी) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[23] id = 81212
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
जातीमधी जात मुसलमानाची धीट
भरल्या बाजारी धरीतो मनगट
jātīmadhī jāta musalamānācī dhīṭa
bharalyā bājārī dharītō managaṭa
Among the castes, Muslim caste is bold
In the crowded bazaar, he holds my wrist
▷ (जातीमधी) class (मुसलमानाची)(धीट)
▷ (भरल्या)(बाजारी)(धरीतो)(मनगट)
pas de traduction en français
[24] id = 87362
जोंधळे हौसा - Jondhale Hausa
Village सावरगाव - Savargaon
जातीमधी जात वैराळाची धट
भरल्या बाजारात धरीतो मनगट
jātīmadhī jāta vairāḷācī dhaṭa
bharalyā bājārāta dharītō managaṭa
Among the castes, Vairal* caste is bold
In the crowded bazaar, he holds my wrist
▷ (जातीमधी) class (वैराळाची)(धट)
▷ (भरल्या)(बाजारात)(धरीतो)(मनगट)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[25] id = 88962
नवले हिरा - Nawale Hira
Village खेड - Khed
जाती मधी जात वैराळाची लय भारी
भरल्या बाजारामधी हात जरतरीचा धरी
jātī madhī jāta vairāḷācī laya bhārī
bharalyā bājārāmadhī hāta jaratarīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is clever
In the crowded bazaar, he holds the hand of a woman from a reputed family wearing a brocade sari
▷  Caste (मधी) class (वैराळाची)(लय)(भारी)
▷ (भरल्या)(बाजारामधी) hand (जरतरीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[26] id = 88963
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
काशीया खंडाचा वैराळ चेंगटा
सोड माझा हात कळ लागली मनगटा
kāśīyā khaṇḍācā vairāḷa cēṅgaṭā
sōḍa mājhā hāta kaḷa lāgalī managaṭā
no translation in English
▷ (काशीया)(खंडाचा)(वैराळ)(चेंगटा)
▷ (सोड) my hand (कळ)(लागली)(मनगटा)
pas de traduction en français
[27] id = 88964
नवगिरे रुक्मीणी - Navgire Rukhamini
Village वाटवडा - Watwada
आर तु वैराळ दादा तुझी बांगडी रुतळी
माझी पोपट सुकळी
āra tu vairāḷa dādā tujhī bāṅgaḍī rutaḷī
mājhī pōpaṭa sukaḷī
You Vairal*, your bangle is hurting me
My hand is delicate
▷ (आर) you (वैराळ)(दादा)(तुझी) bangles (रुतळी)
▷  My (पोपट)(सुकळी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[29] id = 88965
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
जातीमधी जात जात वैराळाची खरी
भरल्या बाजारात हात गरतीचा धरी
jātīmadhī jāta jāta vairāḷācī kharī
bharalyā bājārāta hāta garatīcā dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीमधी) class class (वैराळाची)(खरी)
▷ (भरल्या)(बाजारात) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[29] id = 88966
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
जातीय मधी जात जात वैर्याची खरी
भरल्या बाजाराच दरी गरतीचा हात
jātīya madhī jāta jāta vairyācī kharī
bharalyā bājārāca darī garatīcā hāta
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीय)(मधी) class class (वैर्याची)(खरी)
▷ (भरल्या)(बाजाराच)(दरी)(गरतीचा) hand
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[30] id = 88967
मिसाळ लिलाबाई - Misal Lilabai
Village लिमगाव - Limgaon
जातीमधी जात कासाराची बाई धट
अस भरेल बाजारात याने धरिले ग मनगट
jātīmadhī jāta kāsārācī bāī dhaṭa
asa bharēla bājārāta yānē dharilē ga managaṭa
Among the castes, Vairal* caste is bold
In the crowded market, he held my wrist
▷ (जातीमधी) class (कासाराची) woman (धट)
▷ (अस)(भरेल)(बाजारात)(याने)(धरिले) * (मनगट)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[31] id = 88968
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
जातीमधी जात वैराळाची धट
हातामधी हात भरल्या बाजारात
jātīmadhī jāta vairāḷācī dhaṭa
hātāmadhī hāta bharalyā bājārāta
Among the castes, Vairal* caste is bold
In the crowded market, he holds my hand in his hand
▷ (जातीमधी) class (वैराळाची)(धट)
▷ (हातामधी) hand (भरल्या)(बाजारात)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[32] id = 88969
सुदेवाड संता - Sudewad Santa
Village पांगरी - Pangari
जातीमध्ये जात जात कासाराची खऱी
भरल्या सभमधी हात गरतीचा धरी
jātīmadhyē jāta jāta kāsārācī khaÂī
bharalyā sabhamadhī hāta garatīcā dharī
Among the castes, Kasar (bangle seller) caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of a respectable woman
▷ (जातीमध्ये) class class (कासाराची)(खऱी)
▷ (भरल्या)(सभमधी) hand (गरतीचा)(धरी)
pas de traduction en français
[33] id = 112078
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
जाती मधी जात वैराळीची खरी
भरल्या सभमधी आहेव नारीचा हात धरी
jātī madhī jāta vairāḷīcī kharī
bharalyā sabhamadhī āhēva nārīcā hāta dharī
Among the castes, Vairal* caste is honest
In the crowded bazaar, he holds the hand of an Ahev* (unwidowed) woman
▷  Caste (मधी) class (वैराळीची)(खरी)
▷ (भरल्या)(सभमधी)(आहेव)(नारीचा) hand (धरी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
AhevAn unwidowed woman
[34] id = 112079
जनराव पारूबाई बेलप्पा - Janarao Paru Belappa
Village सोलापूर - Solapur
जाती मधी जात जात कासाराची खरी
गरतीचा माझा हात धरी भरल्या सभत
jātī madhī jāta jāta kāsārācī kharī
garatīcā mājhā hāta dharī bharalyā sabhata
Among the castes, Kasar (bangle seller) caste is honest
In the crowded bazaar, he holds my hand, I am a respectable woman
▷  Caste (मधी) class class (कासाराची)(खरी)
▷ (गरतीचा) my hand (धरी)(भरल्या)(सभत)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Allowed to hold woman’s hand
⇑ Top of page ⇑