Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2904
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Pandit Chaya Bhausaheb
(11 records)

Village: भावी निमगाव - Bhavi Nimgaon

11 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.6ji (A01-01-06j01) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Who went searching

[53] id = 94720
सीता नेली पळुनी कपटी रावणाने
तिच्या शोधाला गेले मारुतीने
sītā nēlī paḷunī kapaṭī rāvaṇānē
ticyā śōdhālā gēlē mārutīnē
no translation in English
▷  Sita (नेली)(पळुनी)(कपटी)(रावणाने)
▷ (तिच्या)(शोधाला) has_gone (मारुतीने)
pas de traduction en français


A:I-1.15ei (A01-01-15e01) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Laṅkā set on fire / Mārutī sets fire to Laṅkā

[34] id = 60072
मारुतीने लंका जाळली
सीतेची सुटका केली
mārutīnē laṅkā jāḷalī
sītēcī suṭakā kēlī
no translation in English
▷ (मारुतीने)(लंका)(जाळली)
▷ (सीतेची)(सुटका) shouted
pas de traduction en français


A:I-1.15f (A01-01-15f) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Māruti brings back Sītā

[12] id = 60069
मारुतीने सीतेची सुटका केली
आपल्या खांद्यावर आणली
mārutīnē sītēcī suṭakā kēlī
āpalyā khāndyāvara āṇalī
no translation in English
▷ (मारुतीने)(सीतेची)(सुटका) shouted
▷ (आपल्या)(खांद्यावर)(आणली)
pas de traduction en français


B:VI-2.9g (B06-02-09g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Katha, Kirtan, Vina

Cross-references:B:VI-2.7b (B06-02-07b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Bhajan, kirtan
[68] id = 93592
बाई पंढरपुरात काय सांगु माझ्या विठ्ठलाची कथा
तेथे सांडली बुक्याची पुडी
bāī paṇḍharapurāta kāya sāṅgu mājhyā viṭhṭhalācī kathā
tēthē sāṇḍalī bukyācī puḍī
Woman, what can I tell you about my Vitthal* in Pandharpur
A packet of bukka* is spilt there
▷  Woman (पंढरपुरात) why (सांगु) my of_Vitthal (कथा)
▷ (तेथे)(सांडली)(बुक्याची)(पुडी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
bukkaA powder composed of certain fragrant substances


B:VI-2.9h (B06-02-09h) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal embraces. gives attention

[42] id = 89571
बाई पंढरी येथे माझा विठु भोळा
भक्तांना भेट देतो पंढरपुरात
bāī paṇḍharī yēthē mājhā viṭhu bhōḷā
bhaktānnā bhēṭa dētō paṇḍharapurāta
Woman, my innocent Vithu* is at Pandhari
He meets his devotees in Pandharpur
▷  Woman (पंढरी)(येथे) my (विठु)(भोळा)
▷ (भक्तांना)(भेट)(देतो)(पंढरपुरात)
pas de traduction en français
VithuVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.9j (B06-02-09j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Worshipped

[41] id = 90307
बाई पंढरी येथे दाटी झाली लिंबा नारळाची
आगरबत्ती शोभे रुक्मीणीला
bāī paṇḍharī yēthē dāṭī jhālī limbā nāraḷācī
āgarabattī śōbhē rukmīṇīlā
Woman, in Pandhari, heaps of lemons and coconuts
Incense adds to the beauty of Rukhmini*
▷  Woman (पंढरी)(येथे)(दाटी) has_come (लिंबा)(नारळाची)
▷ (आगरबत्ती)(शोभे)(रुक्मीणीला)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
B:III-2.2f (B03-02-02f) - Kṛśṇa cycle / Fond and Pride / Kṛṣṇa marriage
A:II-5.3biii (A02-05-03b03) - Labour / Grinding / God’s company / Together with other gods, holy places
[347] id = 89778
बाई पंढरपुरात काय वाजत गाजत
लग्न देवाच लागत
bāī paṇḍharapurāta kāya vājata gājata
lagna dēvāca lāgata
In Pandharpur, what is this music playing
God is getting married
▷  Woman (पंढरपुरात) why (वाजत)(गाजत)
▷ (लग्न)(देवाच)(लागत)
pas de traduction en français


B:VI-2.11gi (B06-02-11g01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / Spending time together-playing, chitchating etc

Cross-references:B:VI-2.11fv (B06-02-11f05) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Serving dishes
[20] id = 92462
बाई पंढरी येथे विठ्ठल म्हणे रुक्मीणीला
चल मंदीरी अडचण झाली भक्ताची
bāī paṇḍharī yēthē viṭhṭhala mhaṇē rukmīṇīlā
cala mandīrī aḍacaṇa jhālī bhaktācī
Woman, in Pandhari, Vitthal* says to Rukhmini*
Let’s go to the temple, devotees are in some difficulty
▷  Woman (पंढरी)(येथे) Vitthal (म्हणे)(रुक्मीणीला)
▷  Let_us_go (मंदीरी)(अडचण) has_come (भक्ताची)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.19cv (B06-02-19c05) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Bath in the river

Cross-references:B:VI-2.9l (B06-02-09l) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Bāth
B:VI-2.10f (B06-02-10f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal comes in dream
[48] id = 92195
बाई पंढरी येथे चंद्रभागेत स्नान घालावा आईला
पुण्य लाभेल लेकी
bāī paṇḍharī yēthē candrabhāgēta snāna ghālāvā āīlā
puṇya lābhēla lēkī
Woman, in Pandhari, one should give a bath to one’s mother in Chandrabhaga*
The daughter will accumulate a lot of merit
▷  Woman (पंढरी)(येथे)(चंद्रभागेत)(स्नान)(घालावा)(आईला)
▷ (पुण्य)(लाभेल)(लेकी)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


E:XIII-2.1aiv (E13-02-01a04) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Father’s bearing

[36] id = 101364
बाप म्हणतो माझी लेक आहे पाहुणी
जाते ती सासरी
bāpa mhaṇatō mājhī lēka āhē pāhuṇī
jātē tī sāsarī
Father says, my daughter is like a guest
Daughter goes to her in-laws’house
▷  Father (म्हणतो) my (लेक)(आहे)(पाहुणी)
▷  Am_going (ती)(सासरी)
pas de traduction en français


F:XV-2.4a (F15-02-04a) - Sister worries for brother / When brother makes a journey / Brother is out of station

[101] id = 103861
माझ्या हातात धोतर गावाला मी जातो बाई
माझ्या पाठीच्या मैना तुझे निरोप झाले लई
mājhyā hātāta dhōtara gāvālā mī jātō bāī
mājhyā pāṭhīcyā mainā tujhē nirōpa jhālē laī
Woman, I have dhotar* in my hand, I am going out of station
My little sister, my Mynah, you sent many messages
▷  My (हातात)(धोतर)(गावाला) I goes woman
▷  My (पाठीच्या) Mina (तुझे)(निरोप) become (लई)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Who went searching
 2. Mārutī sets fire to Laṅkā
 3. Māruti brings back Sītā
 4. Katha, Kirtan, Vina
 5. Viṭṭhal embraces. gives attention
 6. Worshipped
 7. Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
 8. Spending time together-playing, chitchating etc
 9. Bath in the river
 10. Father’s bearing
 11. Brother is out of station
⇑ Top of page ⇑