Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2929
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Dhumal Bhama Dhondiba
(14 records)

Village: पिंपळे - Pimple

12 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.5ai (A01-01-05a01) - Sītā / First exile amorous idyll / A matching couple at home / Sītā, a charming housewife

[91] id = 60019
पाऊस राजाने फळी धरली काळी कोट
सीताच्या न्हाणीवर रामचंद्र तुझी मोट
pāūsa rājānē phaḷī dharalī kāḷī kōṭa
sītācyā nhāṇīvara rāmacandra tujhī mōṭa
no translation in English
▷  Rain king (फळी)(धरली) Kali (कोट)
▷  Of_Sita (न्हाणीवर)(रामचंद्र)(तुझी)(मोट)
pas de traduction en français


A:I-1.20b (A01-01-20b) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Father and sons’ recognition

[85] id = 60037
बारा वर्षे झाली सिताबाईच्या तपाला
लहु अंकुश ओळखु येईना बापाला
bārā varṣē jhālī sitābāīcyā tapālā
lahu aṅkuśa ōḷakhu yēīnā bāpālā
no translation in English
▷ (बारा)(वर्षे) has_come (सिताबाईच्या)(तपाला)
▷ (लहु)(अंकुश)(ओळखु)(येईना)(बापाला)
pas de traduction en français


A:II-2.2a (A02-02-02a) - Woman’s social identity / Alien property / Destined to belong to a foreign house

[67] id = 108140
लई लई झाल्या लेकी नको म्हणु येड्या बापा
जातील परघरा जशा चिमण्याचा झापा
laī laī jhālyā lēkī nakō mhaṇu yēḍyā bāpā
jātīla paragharā jaśā cimaṇyācā jhāpā
Don’t say, you, father, you have no sense, I have too many daughters
They will go to their in-laws’ family, like a flock of birds flying away
▷ (लई)(लई)(झाल्या)(लेकी) not say (येड्या) father
▷ (जातील)(परघरा)(जशा)(चिमण्याचा)(झापा)
pas de traduction en français


A:II-2.2b (A02-02-02b) - Woman’s social identity / Alien property / Parents’ grief and inverted feelings

Cross-references:A:II-2.3a (A02-02-03a) - Woman’s social identity / Sold in marriage / Forsaken by her parents
A:II-2.3b (A02-02-03b) - Woman’s social identity / Sold in marriage / Husband becomes her owner
[213] id = 78762
लेकीचा जलम गाजराचा वाफा
जन्म देवुनी काय नफा
lēkīcā jalama gājarācā vāphā
janma dēvunī kāya naphā
A daughter’s existence, it is like a bed of carrots
What do you gain, by giving birth to her
▷ (लेकीचा)(जलम)(गाजराचा)(वाफा)
▷ (जन्म)(देवुनी) why (नफा)
pas de traduction en français


C:VIII-1.1a (C08-01-01a) - Mother / Throes of child birth / Do not abuse a mother who suffered labour pains

[109] id = 96262
मावलीन पुत्र वागवला चिंध्यामदी
झाली बारा वर्ष गेला अस्तुरी छंदामदी
māvalīna putra vāgavalā cindhyāmadī
jhālī bārā varṣa gēlā asturī chandāmadī
Mother brought up her son in rags in difficult circumstances
Twelve years have passed, he is running after his wife
▷ (मावलीन)(पुत्र)(वागवला)(चिंध्यामदी)
▷  Has_come (बारा)(वर्ष) has_gone (अस्तुरी)(छंदामदी)
pas de traduction en français
[111] id = 96264
नको म्हणु रे पुत्रा म्हणु माउलीला येडी
तुजला जन्म देता अंगाला घेती घडी
nakō mhaṇu rē putrā mhaṇu māulīlā yēḍī
tujalā janma dētā aṅgālā ghētī ghaḍī
Son, don’t call your mother stupid
At the time of your birth, she has been writhing in unbearable labour pains
▷  Not say (रे)(पुत्रा) say (माउलीला)(येडी)
▷ (तुजला)(जन्म)(देता)(अंगाला)(घेती)(घडी)
pas de traduction en français


C:VIII-1.1b (C08-01-01b) - Mother / Throes of child birth / Where then was your wife

[20] id = 96263
नको म्हणु पुत्रा मातला केगामती
तुजला जन्म देला अस्तुरी कुठ होती
nakō mhaṇu putrā mātalā kēgāmatī
tujalā janma dēlā asturī kuṭha hōtī
Son, don’t call your mother wicked
At the time of your birth, where was your wife, did you have a wife at that time
▷  Not say (पुत्रा)(मातला)(केगामती)
▷ (तुजला)(जन्म)(देला)(अस्तुरी)(कुठ)(होती)
pas de traduction en français


C:VIII-3.3 (C08-03-03) - Mother / Offspring and Fulfilment / Children in plenty - a contentment

[68] id = 88003
चार पुतराची आई केळीनी पाणी वाही
एक पुतराची आई पंलगी पान खाई
cāra putarācī āī kēḷīnī pāṇī vāhī
ēka putarācī āī panlagī pāna khāī
Mother who has four sons, carries water in a banana leaf
Mother who has only one son, eats betel leaf sitting on the cot
▷ (चार)(पुतराची)(आई)(केळीनी) water, (वाही)
▷ (एक)(पुतराची)(आई)(पंलगी)(पान)(खाई)
pas de traduction en français


C:VIII-6.6 (C08-06-06) - Mother / Respect for her / One feels inflamed by abuses on mother’s name

[21] id = 106047
माऊलीन पुत्र वाढविला लोळा गोळा
झाली बारा वर्ष पर फुटलीन याला
māūlīna putra vāḍhavilā lōḷā gōḷā
jhālī bārā varṣa para phuṭalīna yālā
Mother has brought up her son since he as a bundle of flesh
Now, he is in the prime of his youth, he has got wings to fly
▷ (माऊलीन)(पुत्र)(वाढविला)(लोळा)(गोळा)
▷  Has_come (बारा)(वर्ष)(पर)(फुटलीन)(याला)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1m (E13-02-01m) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Mother is sad because of harassment at in-laws house

[100] id = 108682
सासरवासीनी किलवाणी ती पहिली
उभी पोटात राहीली आताबाई माझी
sāsaravāsīnī kilavāṇī tī pahilī
ubhī pōṭāta rāhīlī ātābāī mājhī
I saw a sasurvashin* looking pitiable
Now, my daughter came to my mind
▷ (सासरवासीनी)(किलवाणी)(ती)(पहिली)
▷  Standing (पोटात)(राहीली)(आताबाई) my
pas de traduction en français
sasurvashin ➡ sasurvashinsA girl dwelling in the house of her husband’s father. Figuratively, a person absolutely at the beck and call of the in-law family


F:XVII-1.13 (F17-01-13) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Poor brother better than wealthy vyāhī

Cross-references:C:VIII-8.9e (C08-08-09e) - Mother / Feelings and representations / Mother compared to neighbour and sister in law / One can not pay back mothers loan
[80] id = 108695
संबरताच्या घरी जावु नये जावा आल
जेवणाच ताट यान मांडी आड केल
sambaratācyā gharī jāvu nayē jāvā āla
jēvaṇāca tāṭa yāna māṇḍī āḍa kēla
One should not go to a rich household, but he had to
He hid the plate kept for serving the meal
▷ (संबरताच्या)(घरी)(जावु) don't (जावा) here_comes
▷ (जेवणाच)(ताट)(यान)(मांडी)(आड) did
pas de traduction en français


G:XIX-6.1 (G19-06-01) - Wife’s contempt for husband / Anger against a womanising husband

[209] id = 79242
घरची अस्तुरी जशी पुरणाची पोळी
परक्या नारीसाठी खिशामंदी घाली चोळी
gharacī asturī jaśī puraṇācī pōḷī
parakyā nārīsāṭhī khiśāmandī ghālī cōḷī
The wife at home is like a flattened bread with sweet stuffing
For another woman, he takes a blouse in his pocket
▷ (घरची)(अस्तुरी)(जशी)(पुरणाची)(पोळी)
▷ (परक्या)(नारीसाठी)(खिशामंदी)(घाली) blouse
pas de traduction en français
[210] id = 79243
घरची अस्तुरी जसा किल्ल्यांचा झुंबडा
परक्या नारीसाठी घाला गल्लीचा कोंबडा
gharacī asturī jasā killayāñcā jhumbaḍā
parakyā nārīsāṭhī ghālā gallīcā kōmbaḍā
Husband is like a bunch of keys
For another woman, he becomes meek like a cock in the lane
▷ (घरची)(अस्तुरी)(जसा)(किल्ल्यांचा)(झुंबडा)
▷ (परक्या)(नारीसाठी)(घाला)(गल्लीचा)(कोंबडा)
pas de traduction en français


G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side

Cross-references:A:II-5.3qi (A02-05-03q01) - Labour / Grinding / Mother-in-law, daughter-in-law / Anger and blame
[43] id = 68285
सासु सुनाच भांडन लेक पानाईशी उभा
अस्तुरीला देतो मुभा पाड म्हतारीचा भुगा
sāsu sunāca bhāṇḍana lēka pānāīśī ubhā
asturīlā dētō mubhā pāḍa mhatārīcā bhugā
Mother-in-law’s and daughter-in-law’s fight, son is standing on the way to fetch water
He gives his wife permission, says, beat the old woman as much as you like
▷ (सासु)(सुनाच)(भांडन)(लेक)(पानाईशी) standing
▷ (अस्तुरीला)(देतो)(मुभा)(पाड)(म्हतारीचा)(भुगा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Sītā, a charming housewife
 2. Father and sons’ recognition
 3. Destined to belong to a foreign house
 4. Parents’ grief and inverted feelings
 5. Do not abuse a mother who suffered labour pains
 6. Where then was your wife
 7. Children in plenty - a contentment
 8. One feels inflamed by abuses on mother’s name
 9. Mother is sad because of harassment at in-laws house
 10. Poor brother better than wealthy vyāhī
 11. Anger against a womanising husband
 12. Daughter-in-law’s husband take wife’s side
⇑ Top of page ⇑