Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2530
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Pote Dwarka
(16 records)

Village: खंबाळा - Khambala

9 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.13c (A01-01-13c) - Sītā / Sītā brings up her children / The bath of the children

[128] id = 89496
रामकुंडावर कोणी सांडली सुपारी
आंघोळीला आले पंचवटीचे व्यापारी
rāmakuṇḍāvara kōṇī sāṇḍalī supārī
āṅghōḷīlā ālē pañcavaṭīcē vyāpārī
no translation in English
▷ (रामकुंडावर)(कोणी)(सांडली)(सुपारी)
▷ (आंघोळीला) here_comes (पंचवटीचे)(व्यापारी)
pas de traduction en français
[136] id = 94337
रामकुंडावरी कोण सांडले जोंधळे
आंघुळीला आले पंचवटीचे गोंधळी
rāmakuṇḍāvarī kōṇa sāṇḍalē jōndhaḷē
āṅghuḷīlā ālē pañcavaṭīcē gōndhaḷī
no translation in English
▷ (रामकुंडावरी) who (सांडले)(जोंधळे)
▷ (आंघुळीला) here_comes (पंचवटीचे)(गोंधळी)
pas de traduction en français


A:II-1.5c (A02-01-05c) - Woman’s doubtful entity / Preordained lot / A lot due to karma

Cross-references:A:II-3.2e (A02-03-02e) - Constraints on behaviour / Prohibitions and strictures / Don’t laugh
[21] id = 78132
कर्माच्या कर्म गती खर सांग जोशीदादा
आई बापावरी नाही रुसायाला जागा
karmācyā karma gatī khara sāṅga jōśīdādā
āī bāpāvarī nāhī rusāyālā jāgā
Brother fortune-teller, tell me the truth, tell me what is in my fate
There is no reason to be angry with my parents
▷ (कर्माच्या)(कर्म)(गती)(खर) with (जोशीदादा)
▷ (आई)(बापावरी) not (रुसायाला)(जागा)
pas de traduction en français
[22] id = 78775
कर्माचे कर्म गती नार जोशाला पुसती
आईबापावरी येडी कशाला रुसती
karmācē karma gatī nāra jōśālā pusatī
āībāpāvarī yēḍī kaśālā rusatī
Woman asks the fortune teller, what lies in my fate
Foolish girl, why are you angry with your parents
▷ (कर्माचे)(कर्म)(गती)(नार)(जोशाला)(पुसती)
▷ (आईबापावरी)(येडी)(कशाला)(रुसती)
pas de traduction en français


A:II-2.2c (A02-02-02c) - Woman’s social identity / Alien property / Daughter foretold her ruin and disgrace

[189] id = 88835
बाप म्हणे लेकी माझी हरबर्याची डाळ
जाशील परघरा तिथे होईल तुझी राळ
bāpa mhaṇē lēkī mājhī harabaryācī ḍāḷa
jāśīla paragharā tithē hōīla tujhī rāḷa
Father says, my daughter is like split gram
You will go to your in-laws’ family, there, your life will be ruined
▷  Father (म्हणे)(लेकी) my (हरबर्याची)(डाळ)
▷ (जाशील)(परघरा)(तिथे)(होईल)(तुझी)(राळ)
pas de traduction en français
[198] id = 88836
बाप म्हणे लेकी माझी तांब्याची घागर
जाशील परघरा सून लागत नगर
bāpa mhaṇē lēkī mājhī tāmbyācī ghāgara
jāśīla paragharā sūna lāgata nagara
Father says, my daughter is like a copper vessel
She will go to her in-laws’ family, I will feel the village empty
▷  Father (म्हणे)(लेकी) my (तांब्याची)(घागर)
▷ (जाशील)(परघरा)(सून)(लागत)(नगर)
pas de traduction en français
[200] id = 88837
बाप म्हणे लेकी माझी तांब्याची परात
जाशील परघरा सून लागती दारात
bāpa mhaṇē lēkī mājhī tāmbyācī parāta
jāśīla paragharā sūna lāgatī dārāta
Father says, my daughter is like a big copper plate
She will go to her in-laws’ family, the house seems empty from the door itself
▷  Father (म्हणे)(लेकी) my (तांब्याची)(परात)
▷ (जाशील)(परघरा)(सून)(लागती)(दारात)
pas de traduction en français


A:II-3.3dii (A02-03-03d02) - Constraints on behaviour / Duties and manners / Principles and advices for life / Father, mother, brother teach

[99] id = 88848
बाप म्हणे लेकी नांदुन करमाची कटकट
शेवाळली इट पाय द्यावा बळकट
bāpa mhaṇē lēkī nānduna karamācī kaṭakaṭa
śēvāḷalī iṭa pāya dyāvā baḷakaṭa
Father says, daughter, You are living properly with your in-laws, still you are suffering
Moss has gathered on the brick, put your foot firmly on it
▷  Father (म्हणे)(लेकी)(नांदुन)(करमाची)(कटकट)
▷ (शेवाळली)(इट)(पाय)(द्यावा)(बळकट)
pas de traduction en français


A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[714] id = 111724
कायी तरी दुरडी दळयीतो तेवी आला माझ्या फिर
शाण्या तरी शंकरा माझ्या दीरा नार शेजचा जागी करा
kāyī tarī duraḍī daḷayītō tēvī ālā mājhyā phira
śāṇyā tarī śaṅkarā mājhyā dīrā nāra śējacā jāgī karā
no translation in English
▷ (कायी)(तरी)(दुरडी)(दळयीतो)(तेवी) here_comes my (फिर)
▷ (शाण्या)(तरी)(शंकरा) my (दीरा)(नार)(शेजचा)(जागी) doing
pas de traduction en français


B:IV-4.7 (B04-04-07) - God Śaṅkar / Gaṅgā flows from Śaṅkar’s hair

[83] id = 61138
गोसाव्यान जटा आपटल्या राग राग
आंबड गंगुबाई गेले ति्रबंकाच्या माग
gōsāvyāna jaṭā āpaṭalyā rāga rāga
āmbaḍa gaṅgubāī gēlē itrabaṅkācyā māga
no translation in English
▷ (गोसाव्यान) class (आपटल्या)(राग)(राग)
▷ (आंबड)(गंगुबाई) has_gone (ति्रबंकाच्या)(माग)
pas de traduction en français


E:XIII-1.4g (E13-01-04g) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality / Her head bath

[48] id = 99772
किती हाका मारु लेकी तुला अनुसया
इसनले पाणी शिककाई गेला वाया
kitī hākā māru lēkī tulā anusayā
isanalē pāṇī śikakāī gēlā vāyā
Anusuya, my daughter, how many times can I call out to you by your name
Water adjusted for your bath and Shikekai*, both have gone waste
▷ (किती)(हाका)(मारु)(लेकी) to_you (अनुसया)
▷ (इसनले) water, (शिककाई) has_gone (वाया)
pas de traduction en français
ShikekaiName of a plant. Its pods are powdered and the powder is used to wash hair.


F:XV-1.2a (F15-01-02a) - Sister worries for brother / Various services / Helping him take his bath

[23] id = 64450
किती हाका मारु लेका तुला मुरलीदादा
तुझ्या आंघोळीला वाजलेत साडेबारा
kitī hākā māru lēkā tulā muralīdādā
tujhyā āṅghōḷīlā vājalēta sāḍēbārā
How many times can I call you, brother murali*
It is past noon for your bath
▷ (किती)(हाका)(मारु)(लेका) to_you (मुरलीदादा)
▷  Your (आंघोळीला)(वाजलेत)(साडेबारा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[24] id = 64451
आंघोळीला पाणी वाजे बादलीची कडी
आण धोतराची घडी
āṅghōḷīlā pāṇī vājē bādalīcī kaḍī
āṇa dhōtarācī ghaḍī
Water for bath is ready, the handle of the bucket makes a noise
Bring me my folded dhotar*
▷ (आंघोळीला) water, (वाजे)(बादलीची)(कडी)
▷ (आण)(धोतराची)(घडी)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.


F:XVIII-2.1a (F18-02-01a) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / Singer’s close relation with them

Cross-references:F:XVII-2.14 (F17-02-14) - Brother’s wife, bhāujay / “Brother’s wife bows down to me”
[67] id = 66291
चुलत भाऊ कसे म्हणु दुसर्याचे
आण्णासाहेब भाऊसाहेब खांब ऐका वसरीचे
culata bhāū kasē mhaṇu dusaryācē
āṇṇāsāhēba bhāūsāhēba khāmba aikā vasarīcē
Cousin brothers, how can I call them somebody else’s
Annasaheb*, Bhausaheb (cousins and real brothers), they are like the pillars of the same veranda
▷  Paternal_uncle brother (कसे) say (दुसर्याचे)
▷ (आण्णासाहेब)(भाऊसाहेब)(खांब)(ऐका)(वसरीचे)
pas de traduction en français
Annasaheb(missing definition)
[68] id = 66292
चुलत भाऊ कसे म्हणु दूरदूर
रावसाहेब सुरेश एका राशीतील तुर
culata bhāū kasē mhaṇu dūradūra
rāvasāhēba surēśa ēkā rāśītīla tura
How can I call cousins distant relatives
I tell you, woman, we are from the same heap of grains
▷  Paternal_uncle brother (कसे) say (दूरदूर)
▷ (रावसाहेब)(सुरेश)(एका)(राशीतील)(तुर)
pas de traduction en français
[105] id = 96521
चुलत भाऊ कसे म्हणु मी येगळे
रमेश संतराम एका राशीचे जोंधळे
culata bhāū kasē mhaṇu mī yēgaḷē
ramēśa santarāma ēkā rāśīcē jōndhaḷē
How can I call cousins distant relatives
Ramesh and Santaram, my brother and cousin are from the same heap of millet grains
▷  Paternal_uncle brother (कसे) say I (येगळे)
▷ (रमेश)(संतराम)(एका)(राशीचे)(जोंधळे)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. The bath of the children
  2. A lot due to karma
  3. Daughter foretold her ruin and disgrace
  4. Father, mother, brother teach
  5. Singing to Rām and gods
  6. Gaṅgā flows from Śaṅkar’s hair
  7. Her head bath
  8. Helping him take his bath
  9. Singer’s close relation with them
⇑ Top of page ⇑