Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 111724
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #111724 by Pote Dwarka

Village: खंबाळा - Khambala


A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[714] id = 111724
पोटे द्वारका - Pote Dwarka
कायी तरी दुरडी दळयीतो तेवी आला माझ्या फिर
शाण्या तरी शंकरा माझ्या दीरा नार शेजचा जागी करा
kāyī tarī duraḍī daḷayītō tēvī ālā mājhyā phira
śāṇyā tarī śaṅkarā mājhyā dīrā nāra śējacā jāgī karā
no translation in English
▷ (कायी)(तरी)(दुरडी)(दळयीतो)(तेवी) here_comes my (फिर)
▷ (शाण्या)(तरी)(शंकरा) my (दीरा)(नार)(शेजचा)(जागी) doing
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Singing to Rām and gods