Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F16-04-08
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVI-4.8 (F16-04-08)
(33 records)

Display songs in class at higher level (F16-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVI-4.8 (F16-04-08) - Sister expects brother coming as murālī / Sister is glad when brother arrives

Cross-references:F:XVII-1.4b (F17-01-04b) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Paternal aunt and niece / Same mūrāli
[1] id = 28988
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाठच्या पार्या राती सूर्य किरण टाकतो
बहिणीला मुराळी भाऊ बहिणीसाठी येतो
pāṭhacyā pāryā rātī sūrya kiraṇa ṭākatō
bahiṇīlā murāḷī bhāū bahiṇīsāṭhī yētō
Early in the morning, the sun spreads his rays
Brother comes as murali* for his sister
▷ (पाठच्या)(पार्या)(राती)(सूर्य)(किरण)(टाकतो)
▷  To_sister (मुराळी) brother (बहिणीसाठी)(येतो)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[2] id = 28989
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाळा पाठींबा नाही कुणी वाज खुळखुळा देतो साद
तान्ही गवळण बोल बंधु मुराळी आल माझ
bāḷā pāṭhīmbā nāhī kuṇī vāja khuḷakhuḷā dētō sāda
tānhī gavaḷaṇa bōla bandhu murāḷī āla mājha
Brother, you have no one behind you, the rattle is making noise
Little sister says, my brother, my murali* has come
▷  Child (पाठींबा) not (कुणी)(वाज)(खुळखुळा)(देतो)(साद)
▷ (तान्ही)(गवळण) says brother (मुराळी) here_comes my
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[3] id = 28990
गायकवाड लक्ष्मी - Gaykwad Lakshmi
Village माण - Man
माहेराच्या वाट शेंदराच गोठ
सांगते बाई माझ मुराळी लहान मोठ
māhērācyā vāṭa śēndarāca gōṭha
sāṅgatē bāī mājha murāḷī lahāna mōṭha
A temple of Maruti* is on the way to my maher*
I tell you, woman, my muralis* are big and small
▷ (माहेराच्या)(वाट)(शेंदराच)(गोठ)
▷  I_tell woman my (मुराळी)(लहान)(मोठ)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
maherA married woman’s parental home
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[4] id = 28991
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
माहेराच्या वाट शेंदरीच गोट
ताईत माझ बंधु मुराळी लहान मोठ
māhērācyā vāṭa śēndarīca gōṭa
tāīta mājha bandhu murāḷī lahāna mōṭha
A temple of Maruti* is on the way to my maher*
My younger muralis* are big and small
▷ (माहेराच्या)(वाट)(शेंदरीच)(गोट)
▷ (ताईत) my brother (मुराळी)(लहान)(मोठ)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
maherA married woman’s parental home
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[5] id = 28992
मोरे बबा - More Baba
Village दासवे - Dasve
बंधुजी मुराळी शेजी म्हणती तो ग कोण
सांगतो सया तुला आई मालणीच बाळ
bandhujī murāḷī śējī mhaṇatī tō ga kōṇa
sāṅgatō sayā tulā āī mālaṇīca bāḷa
Brother comes as murali*, neighbour woman asks, who is he
I tell you, friend, he is my mother’s son
▷ (बंधुजी)(मुराळी)(शेजी)(म्हणती)(तो) * who
▷ (सांगतो)(सया) to_you (आई)(मालणीच) son
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[6] id = 28993
ढेबे सगु - Dhebe Sagu
Village पोळे - Pole
तांबड्या मंदीलाच उस्त पडल गावोगाव
ताईत माझा बंधु आला मुराळी बाजीराव
tāmbaḍyā mandīlāca usta paḍala gāvōgāva
tāīta mājhā bandhu ālā murāḷī bājīrāva
The glow of the sun at early dawn looks like a red turban in the villages
My smart younger brother has come as murali*
▷ (तांबड्या)(मंदीलाच)(उस्त)(पडल)(गावोगाव)
▷ (ताईत) my brother here_comes (मुराळी)(बाजीराव)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[7] id = 28994
चोरगे पारुबाई - Chorge Parubai
Village खारवडे - Kharvade
थुई थुई पाणी खडकी गुतल शेडळ
पाठीच्या बाईसाठी बंधु झाला मुराळी
thuī thuī pāṇī khaḍakī gutala śēḍaḷa
pāṭhīcyā bāīsāṭhī bandhu jhālā murāḷī
Water is flowing fast, it stopped near a rock
Brother has come as murali* for his younger sister
▷ (थुई)(थुई) water, (खडकी)(गुतल)(शेडळ)
▷ (पाठीच्या)(बाईसाठी) brother (झाला)(मुराळी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[8] id = 28995
ढेबे सगु - Dhebe Sagu
Village पोळे - Pole
येवढ्या लाडीच्या ग बाई माझ्या लाडीला
वाणीच माझ बाळ सखा मुर्हाळी बहिणील
yēvaḍhyā lāḍīcyā ga bāī mājhyā lāḍīlā
vāṇīca mājha bāḷa sakhā murhāḷī bahiṇīla
My dear daughter, she is such a beloved
My dear son goes as murali* for his sister
▷ (येवढ्या)(लाडीच्या) * woman my (लाडीला)
▷ (वाणीच) my son (सखा)(मुर्हाळी) to_sister
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[9] id = 28996
ढेबे सगु - Dhebe Sagu
Village पोळे - Pole
एकीचा मुर्हाळी चौघीच्या दारी उभा
सांगते बाई तुला उन झाल बिगी निघा
ēkīcā murhāḷī caughīcyā dārī ubhā
sāṅgatē bāī tulā una jhāla bigī nighā
He has come as a murali* for one, he goes to the house of four sisters
I tell you, woman, the sun is overhead, come soon
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(चौघीच्या)(दारी) standing
▷  I_tell woman to_you (उन)(झाल)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[10] id = 28997
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
एकीचा मुराळी हा तर दोघींना कसा नेतो
वाणीच माझ बाळ शिंगी दुसरी मढवितो
ēkīcā murāḷī hā tara dōghīnnā kasā nētō
vāṇīca mājha bāḷa śiṅgī dusarī maḍhavitō
Murali* for one, how can he take two
My dear son, he decorates another mare
▷ (एकीचा)(मुराळी)(हा) wires (दोघींना) how (नेतो)
▷ (वाणीच) my son (शिंगी)(दुसरी)(मढवितो)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[11] id = 28998
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
एकीचा मुराळी हा ग दोघींच्या दारी उभा
दोघीला म्हण चल बंधु माझा मनधरणीस आला
ēkīcā murāḷī hā ga dōghīñcyā dārī ubhā
dōghīlā mhaṇa cala bandhu mājhā manadharaṇīsa ālā
Murali* who has come for one, goes to the house of two sisters
He asks both of them, he is their brother who pleads them
▷ (एकीचा)(मुराळी)(हा) * (दोघींच्या)(दारी) standing
▷ (दोघीला)(म्हण) let_us_go brother my (मनधरणीस) here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[12] id = 28999
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
एकीचा मुराळी हा दोघीला म्हण चला चला
आता ना बाई उन झाल बिगी बिगी निघा
ēkīcā murāḷī hā dōghīlā mhaṇa calā calā
ātā nā bāī una jhāla bigī bigī nighā
Murali* who has come for one, says to both the sisters, come, come
Dear sisters, the sun has come up, come on, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी)(हा)(दोघीला)(म्हण) let_us_go let_us_go
▷ (आता) * woman (उन)(झाल)(बिगी)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[13] id = 29000
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
एकीचा मुराळी बाई ग दोघीच्या दारी उभा
सांगते बाई तुला उन झाला बिगी निघा
ēkīcā murāḷī bāī ga dōghīcyā dārī ubhā
sāṅgatē bāī tulā una jhālā bigī nighā
Murali* who has come for one, goes to the house of two sisters
I tell you, sisters, the sun has come up, come on, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी) woman * (दोघीच्या)(दारी) standing
▷  I_tell woman to_you (उन)(झाला)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[14] id = 29001
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
बंधुच्या मुराळी पाय धुवाव पागला
हातातली काठी बंधु ठेवावी लगाला
bandhucyā murāḷī pāya dhuvāva pāgalā
hātātalī kāṭhī bandhu ṭhēvāvī lagālā
Brother, my murali*, wash your feet in the stable
The stick in your hand, brother, keep it near the pole
▷ (बंधुच्या)(मुराळी)(पाय)(धुवाव)(पागला)
▷ (हातातली)(काठी) brother (ठेवावी)(लगाला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[15] id = 29002
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
बंधुच मुराळी देते बसाया पासोडी
पाय रेशमाच जोड बंधु ठेवाव वसरी
bandhuca murāḷī dētē basāyā pāsōḍī
pāya rēśamāca jōḍa bandhu ṭhēvāva vasarī
Brother, my murali*, I give you a quilt to sit
The silk shoes on your feet, keep them in the veranda
▷ (बंधुच)(मुराळी) give come_and_sit (पासोडी)
▷ (पाय)(रेशमाच)(जोड) brother (ठेवाव)(वसरी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[16] id = 29003
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
बंधुच्या मुराळी पाय धुवाव गोठ्याला
डाईचा मंदील बंधु ठेवावा खुटीला
bandhucyā murāḷī pāya dhuvāva gōṭhyālā
ḍāīcā mandīla bandhu ṭhēvāvā khuṭīlā
Brother, my murali*, wash your feet in the cowshed
The turban on your head, keep it on the hook
▷ (बंधुच्या)(मुराळी)(पाय)(धुवाव)(गोठ्याला)
▷ (डाईचा)(मंदील) brother (ठेवावा)(खुटीला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[17] id = 29004
जोरी सुभद्रा - Jori Subhadra
Village भादस - Bhadas
कावळा करारीत याची करारी ऐका
बंधु ग मुराळी दारी बोलत्यात बायका
kāvaḷā karārīta yācī karārī aikā
bandhu ga murāḷī dārī bōlatyāta bāyakā
A crow is crowing, listen to its crowing
Brother has come as murali*, women are saying to each other
▷ (कावळा)(करारीत)(याची)(करारी)(ऐका)
▷  Brother * (मुराळी)(दारी)(बोलत्यात)(बायका)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[18] id = 29005
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
गावाच्या खालती छत्री कोणाची झोळ देती
बंधवाची माझ्या स्वारी मुर्हाळ्याची
gāvācyā khālatī chatrī kōṇācī jhōḷa dētī
bandhavācī mājhyā svārī murhāḷyācī
Beyond the village, whose umbrella is swaying
He is my brother, my murali*
▷ (गावाच्या)(खालती)(छत्री)(कोणाची)(झोळ)(देती)
▷ (बंधवाची) my (स्वारी)(मुर्हाळ्याची)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[19] id = 29006
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
सांगते बाई तुला वाट बघते परसातुनी
हवशा माझा बंधु आहे मुराळी वर्षातुनी
sāṅgatē bāī tulā vāṭa baghatē parasātunī
havaśā mājhā bandhu āhē murāḷī varṣātunī
I tell you, woman, I am waiting in the backyard
My dear brother comes as murali* once a year
▷  I_tell woman to_you (वाट)(बघते)(परसातुनी)
▷ (हवशा) my brother (आहे)(मुराळी)(वर्षातुनी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[20] id = 29007
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
मुराळी मला आल एका चालीमधे दोघ
आता माझ बंधु सोडी धोतराच सोग
murāḷī malā āla ēkā cālīmadhē dōgha
ātā mājha bandhu sōḍī dhōtarāca sōga
Both my brothers have come as murali*
Now my brother loosens the skirt of his dhotar*
▷ (मुराळी)(मला) here_comes (एका)(चालीमधे)(दोघ)
▷ (आता) my brother (सोडी)(धोतराच)(सोग)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[21] id = 29008
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
दोघी बहिणी दिल्यात एका घरी
दोघीचा मुराळी उभा एकीच्या दारी
dōghī bahiṇī dilyāta ēkā gharī
dōghīcā murāḷī ubhā ēkīcyā dārī
Two sisters are married in the same family
Murali* for both is standing at the door of one of them
▷ (दोघी)(बहिणी)(दिल्यात)(एका)(घरी)
▷ (दोघीचा)(मुराळी) standing (एकीच्या)(दारी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[22] id = 29009
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बंधु माझा या मुराळी मला आला
सांगते बाई तुला उभा अंगणी राहिला
bandhu mājhā yā murāḷī malā ālā
sāṅgatē bāī tulā ubhā aṅgaṇī rāhilā
My brother came as a murali* for me
I tell you, woman, he is standing in the courtyard
▷  Brother my (या)(मुराळी)(मला) here_comes
▷  I_tell woman to_you standing (अंगणी)(राहिला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[23] id = 29010
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
बंधुजी मुराळी संग न्यायाचा कंटाळा
बाळाईचा माझ्या त्याच्या शेल्याचा घोटाळा
bandhujī murāḷī saṅga nyāyācā kaṇṭāḷā
bāḷāīcā mājhyā tyācyā śēlyācā ghōṭāḷā
My murali*, my child brother, I feel uneasy
Now, my brother, I have a problem offering you a stole
▷ (बंधुजी)(मुराळी) with (न्यायाचा)(कंटाळा)
▷ (बाळाईचा) my (त्याच्या)(शेल्याचा)(घोटाळा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[24] id = 29011
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
लगीन नाही याव मला कशाला मुराळी
तान्ह्या माझ्या बाई तुझी मावली माझी कड
lagīna nāhī yāva malā kaśālā murāḷī
tānhyā mājhyā bāī tujhī māvalī mājhī kaḍa
I am not married, why do I need a murali*
My little sister, your mother is with me
▷ (लगीन) not (याव)(मला)(कशाला)(मुराळी)
▷ (तान्ह्या) my woman (तुझी)(मावली) my (कड)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
Notes =>updated
[25] id = 29012
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
एकीचा मुराळी दोघीला म्हण चला
आता माझ बंधु मन धरणीचा आला
ēkīcā murāḷī dōghīlā mhaṇa calā
ātā mājha bandhu mana dharaṇīcā ālā
Murali* who has come for one, says to both, come, let’s go
Now brother who knows how to plead, has come
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीला)(म्हण) let_us_go
▷ (आता) my brother (मन)(धरणीचा) here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[26] id = 29013
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
एकीचा मुराळी दोघीच्या दारी उभा
बोलतो माझा बाळ उन झाल बेगी चला
ēkīcā murāḷī dōghīcyā dārī ubhā
bōlatō mājhā bāḷa una jhāla bēgī calā
Murali* who has come for one, goes to the house of two sisters
My brother says, the sun has come up, come on, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷  Says my son (उन)(झाल)(बेगी) let_us_go
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[27] id = 29014
मरगळे ठका - Margale Thaka
Village मुगाव - Mugaon
एकीचा मुराळी चौघींच्या दारी उभा
बहिणी चालल्या माग माग माझ्या बंधुला शेाभा
ēkīcā murāḷī caughīñcyā dārī ubhā
bahiṇī cālalyā māga māga mājhyā bandhulā śēābhā
Murali* who has come for one, goes to the house of four sisters
Sisters are going behind him, they add lustre to my brother
▷ (एकीचा)(मुराळी)(चौघींच्या)(दारी) standing
▷ (बहिणी)(चालल्या)(माग)(माग) my (बंधुला)(शेाभा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[28] id = 29015
फाटक अनसुया - Phatak Anasuya
Village शेडाणी - Shedani
माहेरीच्या वाट शेंदरीला लाल देव
आता माझ्या बाई मुराळ्याला दिव लाव
māhērīcyā vāṭa śēndarīlā lāla dēva
ātā mājhyā bāī murāḷyālā diva lāva
The temple of Maruti* is on the way to my maher*
Now, my daughter, light a lamp for the murali*
▷ (माहेरीच्या)(वाट)(शेंदरीला)(लाल)(देव)
▷ (आता) my woman (मुराळ्याला) lamp put
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
maherA married woman’s parental home
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[29] id = 29016
पडवळ अनसुया - Padwal Anasuya
Village शेडाणी - Shedani
माहेरीच्या वाट शेंदरीला लाल गाठ
आता माझ बाळ मुराळी लहान मोठ
māhērīcyā vāṭa śēndarīlā lāla gāṭha
ātā mājha bāḷa murāḷī lahāna mōṭha
There are idols coated with red lead on the way to my maher*
Now, my brothers, my muralis* are small and big
▷ (माहेरीच्या)(वाट)(शेंदरीला)(लाल)(गाठ)
▷ (आता) my son (मुराळी)(लहान)(मोठ)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[30] id = 29017
दाभाडे लक्ष्मी - Dabhade Lakshmi
Village कुंभेरी - Kumbheri
पाटच्या पार्यामंदी कचरा कोंबडा आरयला
आता ना बाई माझा बंधु मुराळी जागा झाला
pāṭacyā pāryāmandī kacarā kōmbaḍā ārayalā
ātā nā bāī mājhā bandhu murāḷī jāgā jhālā
Early in the morning, the cock crowed
Now, woman, my brother, my murali* woke up
▷ (पाटच्या)(पार्यामंदी)(कचरा)(कोंबडा)(आरयला)
▷ (आता) * woman my brother (मुराळी)(जागा)(झाला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[31] id = 42475
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
UVS-46-05 start 06:44 ➡ listen to section
अस येकीचा तो मुराळी कसा दोघीच्या दारी उभा
बाई बोलतो माझा ग बंधु उन झाल बेगी निघा
asa yēkīcā tō murāḷī kasā dōghīcyā dārī ubhā
bāī bōlatō mājhā ga bandhu una jhāla bēgī nighā
Murali* who has come for one, is standing at the door of two sisters
My brother says, sister, the sun has come up, let’s leave quickly
▷ (अस)(येकीचा)(तो)(मुराळी) how (दोघीच्या)(दारी) standing
▷  Woman says my * brother (उन)(झाल)(बेगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[32] id = 59427
दरंदले सुशिला - Darandale Sushila
Village सोनाई - Sonai
पाहुणा आला बसायाला टाकीते बाज
कानी मुराळ्या बाई माझा
pāhuṇā ālā basāyālā ṭākītē bāja
kānī murāḷyā bāī mājhā
A guest has come, I put a cot for him to sit
My murali* has arrived, I am happy
▷ (पाहुणा) here_comes (बसायाला)(टाकीते)(बाज)
▷ (कानी)(मुराळ्या) woman my
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[33] id = 73143
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
बंधु मुराळी आला माझा नहीच्या नहीवरानी
बहिण बोलली भावाला शेला तिंबला दहीवरानी
bandhu murāḷī ālā mājhā nahīcyā nahīvarānī
bahiṇa bōlalī bhāvālā śēlā timbalā dahīvarānī
My brother has come as murali*, riding on the bank of the river
Sister says to her brother, your stole is wet with dew drops
▷  Brother (मुराळी) here_comes my (नहीच्या)(नहीवरानी)
▷  Sister (बोलली)(भावाला)(शेला)(तिंबला)(दहीवरानी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sister is glad when brother arrives
⇑ Top of page ⇑