Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-04b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.4b (F17-01-04b)
(28 records)

Display songs in class at higher level (F17-01-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.4b (F17-01-04b) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Paternal aunt and niece / Same mūrāli

Cross-references:F:XVI-4.8 (F16-04-08) - Sister expects brother coming as murālī / Sister is glad when brother arrives
[1] id = 29172
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दिवस मावळीला डोंगरी झाला रावु
आम्ही या सासू सूना एक्या मुरळ्या दोघी जावू
divasa māvaḷīlā ḍōṅgarī jhālā rāvu
āmhī yā sāsū sūnā ēkyā muraḷyā dōghī jāvū
The sun has set, it has become reddish beyond the mountain
Mother-in-law and daughter-in-law, we both can go with the same murali*
▷ (दिवस)(मावळीला)(डोंगरी)(झाला)(रावु)
▷ (आम्ही)(या)(सासू)(सूना)(एक्या)(मुरळ्या)(दोघी)(जावू)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[2] id = 29173
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
आम्ही मावळणी माझ्या एका मुरळ्या दोघी जाऊ
एका रांजणी पाणी पिऊ एका रंगाच्या चोळ्या लेऊ
āmhī māvaḷaṇī mājhyā ēkā muraḷyā dōghī jāū
ēkā rāñjaṇī pāṇī piū ēkā raṅgācyā cōḷyā lēū
Paternal aunt and niece, we both can go with the same murali*
We shall drink water from the same jar, we shall wear blouses of the same colour
▷ (आम्ही)(मावळणी) my (एका)(मुरळ्या)(दोघी)(जाऊ)
▷ (एका)(रांजणी) water, (पिऊ)(एका)(रंगाच्या)(चोळ्या)(लेऊ)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[3] id = 41612
मोकल हरणा - Mokal Harana
Village कोळगाव माळ - Kolgaon Mal
एकीचा मुराळी दोघीच्या दारात ऊभा
आवरा बायांनो ऊन झालं दारी निघा
ēkīcā murāḷī dōghīcyā dārāta ūbhā
āvarā bāyānnō ūna jhālaṁ dārī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both of us
Get ready, women, the sun is getting hot, let’s leave
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीच्या)(दारात) standing
▷ (आवरा)(बायांनो)(ऊन)(झालं)(दारी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[4] id = 42005
कांबळे सईबाई रामचंद्र - Kamble Saibai Ramchandra
Village खिर्डी - Khirdi
इकीचा मुराळी यो दोघींना झाला
बोलती आत्याला आत्या माहेराला चला
ikīcā murāḷī yō dōghīnnā jhālā
bōlatī ātyālā ātyā māhērālā calā
Murali* who has come for one, has become a murali* for both
(Niece) says to her paternal aunt, come, let’s go to our maher*
▷ (इकीचा)(मुराळी)(यो)(दोघींना)(झाला)
▷ (बोलती)(आत्याला)(आत्या)(माहेराला) let_us_go
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
maherA married woman’s parental home
[5] id = 63728
साळुंखे सुमिता - Salunkhe Sumita
Village उंबडगा - Umbadga
संक्रातीचा सण आली गुरुवारी भोगी
एक्या मुराळ्याच्या दोघी
saṅkrātīcā saṇa ālī guruvārī bhōgī
ēkyā murāḷyācyā dōghī
Sankranti festival has come, Bhogi (the day before Sankranti) falls on Thursday
Same murali* has come for us both
▷ (संक्रातीचा)(सण) has_come (गुरुवारी)(भोगी)
▷ (एक्या)(मुराळ्याच्या)(दोघी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[6] id = 63729
लवर पार्वती - Lawar Parvati
Village डाळज - Dalaj
लेकीचा मुराळी कसा दोघीला म्हण चला
राजस बंधु माझा मन धरणीचा आला
lēkīcā murāḷī kasā dōghīlā mhaṇa calā
rājasa bandhu mājhā mana dharaṇīcā ālā
Murali*, who has come for daughter, says to both, come, let’s go
My handsome brother who convinces us both, has come
▷ (लेकीचा)(मुराळी) how (दोघीला)(म्हण) let_us_go
▷ (राजस) brother my (मन)(धरणीचा) here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[7] id = 63730
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
एकीचा मुरायळी हे ग दोघीच्या दारी उभा
बंधूजी बोलत्यात उन्ह होईल बिगी बिगी चला
ēkīcā murāyaḷī hē ga dōghīcyā dārī ubhā
bandhūjī bōlatyāta unha hōīla bigī bigī calā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुरायळी)(हे) * (दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (बंधूजी)(बोलत्यात)(उन्ह)(होईल)(बिगी)(बिगी) let_us_go
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[8] id = 66768
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
जव्हर आई बाप तव्हर माझ येण
सांगते बाई तुला विराळ भाऊ शेन (हुशार भाऊ)
javhara āī bāpa tavhara mājha yēṇa
sāṅgatē bāī tulā virāḷa bhāū śēna (huśāra bhāū)
As long as parents are alive, I come and go to my maher*
I tell you, woman, my brother, the merchant, is a clever man
▷ (जव्हर)(आई) father (तव्हर) my (येण)
▷  I_tell woman to_you (विराळ) brother (शेन) ( (हुशार) brother )
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[9] id = 67898
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
एकीचा मुराळी दोघीला म्हण चल
मन धरणीच माझ आल
ēkīcā murāḷī dōghīlā mhaṇa cala
mana dharaṇīca mājha āla
Murali* who has come for one of us, says to both, let’s go
(My brother) has come to convince us
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीला)(म्हण) let_us_go
▷ (मन)(धरणीच) my here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[10] id = 67899
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
एकीचा मुराळी दोघीच्या दारी उभा
उन होईल बिगी निघा
ēkīcā murāḷī dōghīcyā dārī ubhā
una hōīla bigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (उन)(होईल)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[11] id = 68076
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
एकीचा मुराळी यगी दोघीच्या दारी उभा
बंधुजी बोलतात उन्ह होईल बिगी निघा
ēkīcā murāḷī yagī dōghīcyā dārī ubhā
bandhujī bōlatāta unha hōīla bigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी)(यगी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (बंधुजी)(बोलतात)(उन्ह)(होईल)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[12] id = 68077
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
एकीचा मुराळी दोघीला म्हणी चला
मन धरणीचा आला
ēkīcā murāḷī dōghīlā mhaṇī calā
mana dharaṇīcā ālā
Murali* who has come for one of us, says to both, let’s go
My handsome brother has come to convince us
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीला)(म्हणी) let_us_go
▷ (मन)(धरणीचा) here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[13] id = 68078
साळुंखे सुमिता - Salunkhe Sumita
Village उंबडगा - Umbadga
एकीचा मुराळी दोघीच्या दारी उभा
उन होईल बिगी निघा
ēkīcā murāḷī dōghīcyā dārī ubhā
una hōīla bigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (उन)(होईल)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[14] id = 70447
पताळे सविंद्रा वामन - Patale Savindra Vaman
Village दावणगाव - Davangaon
एकीचा मुर्हाळी दोघीच्या दारी उभा
उन्ह होत भिगी चला
ēkīcā murhāḷī dōghīcyā dārī ubhā
unha hōta bhigī calā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (उन्ह)(होत)(भिगी) let_us_go
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[15] id = 74224
कांबळे इंदुबाई - Kamble Indub
Village हंडितिमगाव - Handitimgaon
मावळनीला मुळ घोड बांधी रुईला
आनिल बाळ मुळ आता फुईला
māvaḷanīlā muḷa ghōḍa bāndhī ruīlā
ānila bāḷa muḷa ātā phuīlā
Murali* has come for paternal aunt, tie his horse to rui* tree
Nephew Anil has come as murali* for paternal aunt
▷ (मावळनीला) children (घोड)(बांधी)(रुईला)
▷ (आनिल) son children (आता)(फुईला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
rui
[16] id = 74273
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
एकीचा मुराळी दोघीमधी उभा
बोलतो भाऊ माझा दोघीनी बिगी निघा
ēkīcā murāḷī dōghīmadhī ubhā
bōlatō bhāū mājhā dōghīnī bigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, (the sun will soon come up), come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीमधी) standing
▷  Says brother my (दोघीनी)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[17] id = 74275
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
एकीचा मुराळी दोघीला कसा नेतु
गाडीसंगट बगी घेतु
ēkīcā murāḷī dōghīlā kasā nētu
gāḍīsaṅgaṭa bagī ghētu
Murali* who has come for one of us, how will he take us both
He says, I will take a Victoria along with the cart
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघीला) how (नेतु)
▷ (गाडीसंगट)(बगी)(घेतु)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[18] id = 76791
माकणे गोदावरी - Makane Godhavari
Village होनवडज - Honvadaj
एकीला बोळाऊ घेयीचा दारी उभा
अन झाला भेगी नेगा
ēkīlā bōḷāū ghēyīcā dārī ubhā
ana jhālā bhēgī nēgā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Brother says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीला)(बोळाऊ)(घेयीचा)(दारी) standing
▷ (अन)(झाला)(भेगी)(नेगा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[19] id = 78057
कांगणे सुभद्रा - Kangane Subhadra
Village धमधम - Dhamdham
एकीचा मुर्हाळी दोघीच्या दारी उभा
तान्हा माझा बाळ राजा उन होईल बीगी उभा
ēkīcā murhāḷī dōghīcyā dārī ubhā
tānhā mājhā bāḷa rājā una hōīla bīgī ubhā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
My son says, the sun will soon come up, come, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (तान्हा) my son king (उन)(होईल)(बीगी) standing
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[20] id = 78059
कांगणे सुभद्रा - Kangane Subhadra
Village धमधम - Dhamdham
एकीचा मुर्हाळी दोघीला म्हणी चला
मन धरणीचा आला
ēkīcā murhāḷī dōghīlā mhaṇī calā
mana dharaṇīcā ālā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
(Brother) has come to console me
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघीला)(म्हणी) let_us_go
▷ (मन)(धरणीचा) here_comes
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[21] id = 79202
गारगोटे सरुबाई जयवंता - Gargote Saru Jayvant
Village कडुस - Kadus
एकीचा मुराळी दोघींच्या दारी उभा
बाजारे बाबा बोल उन होईल मिटिंगला निघा
ēkīcā murāḷī dōghīñcyā dārī ubhā
bājārē bābā bōla una hōīla miṭiṅgalā nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Bajare Baba says, the sun will come up soon, let’s leave for the meeting
▷ (एकीचा)(मुराळी)(दोघींच्या)(दारी) standing
▷ (बाजारे) Baba says (उन)(होईल)(मिटिंगला)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[22] id = 90841
वाघमारे गीताबाई गोमाजी - Waghmare Gita Gomaji
Village नांदेड - Nanded
एकीचा बोलावी दोघीच्या दारामधी उभा
उन्ह होईन बिघी निघा
ēkīcā bōlāvī dōghīcyā dārāmadhī ubhā
unha hōīna bighī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
(Brother says), the sun will come up soon, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(बोलावी)(दोघीच्या)(दारामधी) standing
▷ (उन्ह)(होईन)(बिघी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[23] id = 97608
बिडबाग बेबी संभाजी - Bidbag Baby Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
एकीचा मुर्हाळी दोघीला कसा नेतो
गाडी नक्याची सजवितो
ēkīcā murhāḷī dōghīlā kasā nētō
gāḍī nakyācī sajavitō
Murali* who has come for one of us, how will he take us both
He is decorating the cart with a covering
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघीला) how (नेतो)
▷ (गाडी)(नक्याची)(सजवितो)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[24] id = 97609
बिडबाग बेबी संभाजी - Bidbag Baby Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
एकीचा मुर्हाळी दोघीच्या दारी उभा
उन होईल भिगी निघा
ēkīcā murhāḷī dōghīcyā dārī ubhā
una hōīla bhigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
(Brother says), the sun will come up soon, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (उन)(होईल)(भिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[25] id = 97610
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
बंधु बोळवण केली तांबडया तपशीनाची
बंधु माझ्या राजसा गाय सोडा आंदणीची
bandhu bōḷavaṇa kēlī tāmbaḍayā tapaśīnācī
bandhu mājhyā rājasā gāya sōḍā āndaṇīcī
Brother gave a red-coloured cow as a send-off gift
My dear brother, untie the cow to give as a present
▷  Brother (बोळवण) shouted (तांबडया)(तपशीनाची)
▷  Brother my (राजसा)(गाय)(सोडा)(आंदणीची)
pas de traduction en français
[26] id = 104831
वाघ सुमन - Wagh Suman
Village रांजणी - Ranjani
एकीचा मुर्हाळी दोघीच्या दारी उभा
संतोष बाळ बोल उन झाल बिगी निघा
ēkīcā murhāḷī dōghīcyā dārī ubhā
santōṣa bāḷa bōla una jhāla bigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
Santosh, my brother says, the sun will come up soon, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (संतोष) son says (उन)(झाल)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[27] id = 104832
वाघ सुमन - Wagh Suman
Village रांजणी - Ranjani
एकीचा मुर्हाळी दोघी तिघीच्या येढ्यात
बंधु तुझ ग्वाड माझ्या बाईच्या वाड्यात
ēkīcā murhāḷī dōghī tighīcyā yēḍhyāta
bandhu tujha gvāḍa mājhyā bāīcyā vāḍyāta
Murali* who has come for one, is surrounded by all the women in the family
Brother, your horse is in my sister’s house
▷ (एकीचा)(मुर्हाळी)(दोघी)(तिघीच्या)(येढ्यात)
▷  Brother your (ग्वाड) my (बाईच्या)(वाड्यात)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[28] id = 113377
शेडगे विमल - Shedge Vimal
Village धामणवळ - DhamanOhol
एकीचा पावना दोघीच्या दारी उभा
उन झाल बिगी निघा
ēkīcā pāvanā dōghīcyā dārī ubhā
una jhāla bigī nighā
Murali* who has come for one of us, is standing at the door of both
(Brother says), the sun will come up soon, let’s leave quickly
▷ (एकीचा)(पावना)(दोघीच्या)(दारी) standing
▷ (उन)(झाल)(बिगी)(निघा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Same mūrāli
⇑ Top of page ⇑