Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-16
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-16 (B06-16)
(155 records)

Display songs in class at higher level (B06)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-16 (B06-16) - Rememberance of different gods

[1] id = 62400
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
विठ्ठल म्हणुनी माझा निघुनी गेला येळु
जेजुरीला गेला माझ्या बयाईच बाळु
viṭhṭhala mhaṇunī mājhā nighunī gēlā yēḷu
jējurīlā gēlā mājhyā bayāīca bāḷu
no translation in English
▷  Vitthal (म्हणुनी) my (निघुनी) has_gone (येळु)
▷ (जेजुरीला) has_gone my (बयाईच)(बाळु)
pas de traduction en français
[2] id = 69036
साबळे ठका - Sable Thaka
Village दुधावरे - Dudhavre
देव देवळात मारवती उन्हामधी
सांगते बाई तुला साती आसरा पाण्यामधी
dēva dēvaḷāta māravatī unhāmadhī
sāṅgatē bāī tulā sātī āsarā pāṇyāmadhī
no translation in English
▷ (देव)(देवळात) Maruti (उन्हामधी)
▷  I_tell woman to_you (साती)(आसरा)(पाण्यामधी)
pas de traduction en français
[3] id = 74144
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
ब्राम्हणाची मैना जावळाची वेणी
पिंपळाचा मुंजा लागला तुझ्या ध्यानी
brāmhaṇācī mainā jāvaḷācī vēṇī
pimpaḷācā muñjā lāgalā tujhyā dhyānī
no translation in English
▷ (ब्राम्हणाची) Mina (जावळाची)(वेणी)
▷ (पिंपळाचा)(मुंजा)(लागला) your (ध्यानी)
pas de traduction en français
[4] id = 79004
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
ममईची मम्मादेवी पुण्याची पारवती
नगरच्या गणपतीची शिड्या लावुनी पुजा होती
mamaīcī mammādēvī puṇyācī pāravatī
nagaracyā gaṇapatīcī śiḍyā lāvunī pujā hōtī
no translation in English
▷ (ममईची)(मम्मादेवी)(पुण्याची)(पारवती)
▷ (नगरच्या)(गणपतीची)(शिड्या)(लावुनी) worship (होती)
pas de traduction en français
[5] id = 90447
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
देवांमधी देव ग देव देव नंदुबा किती उंच
बाहेर मंडप माग चीच
dēvāmmadhī dēva ga dēva dēva nandubā kitī uñca
bāhēra maṇḍapa māga cīca
no translation in English
▷ (देवांमधी)(देव) * (देव)(देव)(नंदुबा)(किती)(उंच)
▷ (बाहेर)(मंडप)(माग)(चीच)
pas de traduction en français
[6] id = 90448
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
कळीचा ग नारद कळ केली या कुण्या रागी
ह्याच्या मामा ग वाघावाणी
kaḷīcā ga nārada kaḷa kēlī yā kuṇyā rāgī
hyācyā māmā ga vāghāvāṇī
no translation in English
▷ (कळीचा) * (नारद)(कळ) shouted (या)(कुण्या)(रागी)
▷ (ह्याच्या) maternal_uncle * (वाघावाणी)
pas de traduction en français
[7] id = 106774
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
जाते मी पंढरीला माझ्या आळीच्या बायका
जेजुरी मधी विणा वाजतो ऐका
jātē mī paṇḍharīlā mājhyā āḷīcyā bāyakā
jējurī madhī viṇā vājatō aikā
no translation in English
▷  Am_going I (पंढरीला) my (आळीच्या)(बायका)
▷ (जेजुरी)(मधी)(विणा)(वाजतो)(ऐका)
pas de traduction en français
[8] id = 98605
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
चला चला पाह्या जावु परळी वैजनाथ
सैन्याच्या पालखीत मिरवला सारी रात
calā calā pāhyā jāvu paraḷī vaijanātha
sainyācyā pālakhīta miravalā sārī rāta
no translation in English
▷  Let_us_go let_us_go (पाह्या)(जावु)(परळी)(वैजनाथ)
▷ (सैन्याच्या)(पालखीत)(मिरवला)(सारी)(रात)
pas de traduction en français
[9] id = 103568
डोंगरे वच्छला - Dongare Vatsala
Village आडगाव - Adgaon
गावोगावच देव आहेत उन्हामंदी
नांद वाड्याच्या वनामंदी
gāvōgāvaca dēva āhēta unhāmandī
nānda vāḍyācyā vanāmandī
no translation in English
▷ (गावोगावच)(देव)(आहेत)(उन्हामंदी)
▷ (नांद)(वाड्याच्या)(वनामंदी)
pas de traduction en français
[10] id = 103570
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
पायातली गेंद वाजती छुनछन
देवा माझ्या भिरायाला पाणी बाई देते जणु
pāyātalī gēnda vājatī chunachana
dēvā mājhyā bhirāyālā pāṇī bāī dētē jaṇu
no translation in English
▷ (पायातली)(गेंद)(वाजती)(छुनछन)
▷ (देवा) my (भिरायाला) water, woman give (जणु)
pas de traduction en français
[11] id = 113508
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
दे रे देऊ राया साधु संताची झोपडी
दुर कर देवा पापी चंडाळीची गाडी
dē rē dēū rāyā sādhu santācī jhōpaḍī
dura kara dēvā pāpī caṇḍāḷīcī gāḍī
Oh God, you can even give me a simple hut of good people
Keep me away from wicked people
▷ (दे)(रे)(देऊ)(राया)(साधु)(संताची)(झोपडी)
▷  Far_away doing (देवा)(पापी)(चंडाळीची)(गाडी)
pas de traduction en français
[12] id = 94410
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
अलीकड मारवती पलीकड लक्ष्मीबाई
दोहीच्या रमण्यामध्ये हरीदास चारे गाई
alīkaḍa māravatī palīkaḍa lakṣmībāī
dōhīcyā ramaṇyāmadhyē harīdāsa cārē gāī
no translation in English
▷ (अलीकड) Maruti (पलीकड) goddess_Lakshmi
▷ (दोहीच्या)(रमण्यामध्ये)(हरीदास)(चारे)(गाई)
pas de traduction en français
[13] id = 94411
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
लक्ष्मीबाई चाले पुढ मारवती माग
वाडीयाला माझ्या गस्ता घालुन गेले दोघ
lakṣmībāī cālē puḍha māravatī māga
vāḍīyālā mājhyā gastā ghāluna gēlē dōgha
no translation in English
▷  Goddess_Lakshmi (चाले)(पुढ) Maruti (माग)
▷ (वाडीयाला) my (गस्ता)(घालुन) has_gone (दोघ)
pas de traduction en français
[14] id = 94412
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
झाली सईसांज नेते मारुतीला दिवा
इठ्ठलाच्या माझ्या इग्न टाळ देवा
jhālī sīsāñja nētē mārutīlā divā
iṭhṭhalācyā mājhyā igna ṭāḷa dēvā
no translation in English
▷  Has_come (सईसांज)(नेते)(मारुतीला) lamp
▷ (इठ्ठलाच्या) my (इग्न)(टाळ)(देवा)
pas de traduction en français
[15] id = 94413
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
अलीकड मारवती पलीकड लक्ष्मी माता
दोहीच्या रमण्यामधी सावळा कृष्ण उभा होता
alīkaḍa māravatī palīkaḍa lakṣmī mātā
dōhīcyā ramaṇyāmadhī sāvaḷā kṛṣṇa ubhā hōtā
no translation in English
▷ (अलीकड) Maruti (पलीकड) Lakshmi (माता)
▷ (दोहीच्या)(रमण्यामधी)(सावळा)(कृष्ण) standing (होता)
pas de traduction en français
[16] id = 94414
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
भोळ्या शंकराला होत्या चौघीजणी नारी
धाकली रुखमीण दिली विठ्ठलाच्या घरी
bhōḷyā śaṅkarālā hōtyā caughījaṇī nārī
dhākalī rukhamīṇa dilī viṭhṭhalācyā gharī
no translation in English
▷ (भोळ्या)(शंकराला)(होत्या)(चौघीजणी)(नारी)
▷ (धाकली)(रुखमीण)(दिली)(विठ्ठलाच्या)(घरी)
pas de traduction en français
[17] id = 94415
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
लोक जाते पंढरीला आपण जाऊ आळंदीला
नेवास्यापासुन रेग लागली काशीला
lōka jātē paṇḍharīlā āpaṇa jāū āḷandīlā
nēvāsyāpāsuna rēga lāgalī kāśīlā
no translation in English
▷ (लोक) am_going (पंढरीला)(आपण)(जाऊ)(आळंदीला)
▷ (नेवास्यापासुन)(रेग)(लागली)(काशीला)
pas de traduction en français
[18] id = 95988
वाबळे मुक्ता - Wable Mukta
Village शिरढोण - Shirdhon
रेणुकाच्या वाटनी तहान लागली बाळाला
रेणुका देवीन झरे सोडले माळाला
rēṇukācyā vāṭanī tahāna lāgalī bāḷālā
rēṇukā dēvīna jharē sōḍalē māḷālā
no translation in English
▷ (रेणुकाच्या)(वाटनी)(तहान)(लागली)(बाळाला)
▷ (रेणुका)(देवीन)(झरे)(सोडले)(माळाला)
pas de traduction en français
[19] id = 95989
खडसे मीरा - Khadase Meera
Village माहुर - Mahur
पयली पायरी शेंदराच बोट
रेणुका आई वाट दाखव ग नीट
payalī pāyarī śēndarāca bōṭa
rēṇukā āī vāṭa dākhava ga nīṭa
no translation in English
▷ (पयली)(पायरी)(शेंदराच)(बोट)
▷ (रेणुका)(आई)(वाट)(दाखव) * (नीट)
pas de traduction en français
[20] id = 95990
खडसे मीरा - Khadase Meera
Village माहुर - Mahur
रेणुकाची पायरी कशान वली झाली
पोटच्या बाळासाठी रेणुकाची सेवा केली
rēṇukācī pāyarī kaśāna valī jhālī
pōṭacyā bāḷāsāṭhī rēṇukācī sēvā kēlī
no translation in English
▷ (रेणुकाची)(पायरी)(कशान)(वली) has_come
▷ (पोटच्या)(बाळासाठी)(रेणुकाची)(सेवा) shouted
pas de traduction en français
[21] id = 95991
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
काशीचा विश्वनाथ बेल फुलानी झाकीला
तुमच्या पुण्यायानी देखीला
kāśīcā viśvanātha bēla phulānī jhākīlā
tumacyā puṇyāyānī dēkhīlā
no translation in English
▷ (काशीचा)(विश्वनाथ)(बेल)(फुलानी)(झाकीला)
▷ (तुमच्या)(पुण्यायानी)(देखीला)
pas de traduction en français
[22] id = 97535
कांबळे अनुसुयाबाई - Kamble Anusuya
Village कामठा - Kamtha
चला जावु पाह्या इष्णुपुरीची हवा
शेल्याच्या घडीवरी पोहुन गेले मोहणी बाबा
calā jāvu pāhyā iṣṇupurīcī havā
śēlyācyā ghaḍīvarī pōhuna gēlē mōhaṇī bābā
no translation in English
▷  Let_us_go (जावु)(पाह्या)(इष्णुपुरीची)(हवा)
▷ (शेल्याच्या)(घडीवरी)(पोहुन) has_gone (मोहणी) Baba
pas de traduction en français
[23] id = 97536
कांबळे धुरपदाबाई गणपत - Kamble Dhurpada Ganpat
Village नांदेड - Nanded
चला जावु पाह्या संधारचा हाजी सय्या
दरग्या खालुन पाणी जाया
calā jāvu pāhyā sandhāracā hājī sayyā
daragyā khāluna pāṇī jāyā
no translation in English
▷  Let_us_go (जावु)(पाह्या)(संधारचा)(हाजी)(सय्या)
▷ (दरग्या)(खालुन) water, (जाया)
pas de traduction en français
[24] id = 97540
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
जाईन फुलाचा वास येतो आगरात
पुजा होते डोंगरात बेलेश्वराची
jāīna phulācā vāsa yētō āgarāta
pujā hōtē ḍōṅgarāt bēlēśvarācī
no translation in English
▷ (जाईन)(फुलाचा)(वास)(येतो)(आगरात)
▷  Worship (होते)(डोंगरात)(बेलेश्वराची)
pas de traduction en français
[25] id = 97543
थरडे पार्वती - Tharde Parvati
Village सोनरी - Sonari
वाटेवरचा शंकेश्वर जाऊन झाला जोगी
कशाला केल्या दोघी एकल्या राज भोगी
vāṭēvaracā śaṅkēśvara jāūna jhālā jōgī
kaśālā kēlyā dōghī ēkalyā rāja bhōgī
no translation in English
▷ (वाटेवरचा)(शंकेश्वर)(जाऊन)(झाला)(जोगी)
▷ (कशाला)(केल्या)(दोघी)(एकल्या) king (भोगी)
pas de traduction en français
[26] id = 97546
तांबे लक्ष्मीबाई - Tambe Lakshmibai
Village नरसींगपुर - Narsingpur
देवामधी देव नंदोबा किती उंच
मोर मंडप माग चिंच
dēvāmadhī dēva nandōbā kitī uñca
mōra maṇḍapa māga ciñca
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(नंदोबा)(किती)(उंच)
▷ (मोर)(मंडप)(माग)(चिंच)
pas de traduction en français
[27] id = 97724
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
आठ दिवसा सोमवारी सारविते उंबरटा
मला साधुचा पुरवठा
āṭha divasā sōmavārī sāravitē umbaraṭā
malā sādhucā puravaṭhā
no translation in English
▷  Eight (दिवसा)(सोमवारी)(सारविते)(उंबरटा)
▷ (मला)(साधुचा)(पुरवठा)
pas de traduction en français
[28] id = 97765
बागुल काशीनाथ - Bagul Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
धावज्या गवज्याला संग मी घेईन
तुझ्या लेण्याच ग पडतो उजड
dhāvajyā gavajyālā saṅga mī ghēīna
tujhyā lēṇyāca ga paḍatō ujaḍa
no translation in English
▷ (धावज्या)(गवज्याला) with I (घेईन)
▷  Your (लेण्याच) * falls (उजड)
pas de traduction en français
[29] id = 97771
कुरळे पुष्पमाला - Kurale Pushpamala
Village सराटी - Sarati
देवा मला देर काय दळण भाकरी
वसण्या राजाची चाकरी
dēvā malā dēra kāya daḷaṇa bhākarī
vasaṇyā rājācī cākarī
no translation in English
▷ (देवा)(मला)(देर) why (दळण)(भाकरी)
▷ (वसण्या)(राजाची)(चाकरी)
pas de traduction en français
[30] id = 97908
कुलकर्णी रमा - Kulkarni Rama
Village पुणतांबा - Puntamba
कुशावर्तच पाणी काळ निळ
शाहाव्याला तीची मुरतीया अमंगळ
kuśāvartaca pāṇī kāḷa niḷa
śāhāvyālā tīcī muratīyā amaṅgaḷa
no translation in English
▷ (कुशावर्तच) water, (काळ)(निळ)
▷ (शाहाव्याला)(तीची)(मुरतीया)(अमंगळ)
pas de traduction en français
[31] id = 98143
पगारे मीरा - Pagare Mira
Village चांगदेवनगर - Changdeonagar
थापली ग राधा कोणी थार्यान थापीला
पुसाच्या महिन्यात याचा उरुस भरीला
thāpalī ga rādhā kōṇī thāryāna thāpīlā
pusācyā mahinyāta yācā urusa bharīlā
no translation in English
▷ (थापली) * (राधा)(कोणी)(थार्यान)(थापीला)
▷ (पुसाच्या)(महिन्यात)(याचा)(उरुस)(भरीला)
pas de traduction en français
[32] id = 98432
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
पहाटच्या पार राती यग कोंबडा पक झाडी
देव कांग्रोबा त्यापल्या माडीची कुलुप काडी
pahāṭacyā pāra rātī yaga kōmbaḍā paka jhāḍī
dēva kāṅgrōbā tyāpalyā māḍīcī kulupa kāḍī
no translation in English
▷ (पहाटच्या)(पार)(राती)(यग)(कोंबडा)(पक)(झाडी)
▷ (देव)(कांग्रोबा)(त्यापल्या)(माडीची)(कुलुप)(काडी)
pas de traduction en français
[33] id = 98433
रांजणे सुगंधा - Ranjane Sugandha
Village दापवडी - Dapwadi
पहाटच्या पार्या राती इग कोंबडा आरवितो
देव कांग्रोबा त्यापल्या माडीला रंग देतो
pahāṭacyā pāryā rātī iga kōmbaḍā āravitō
dēva kāṅgrōbā tyāpalyā māḍīlā raṅga dētō
no translation in English
▷ (पहाटच्या)(पार्या)(राती)(इग)(कोंबडा)(आरवितो)
▷ (देव)(कांग्रोबा)(त्यापल्या)(माडीला)(रंग)(देतो)
pas de traduction en français
[34] id = 98435
खडसे मीरा - Khadase Meera
Village माहुर - Mahur
चला जाऊ पाहु रेणुकाची जाळी
दसर्याच्या दिशी दुःख धुनी मध्ये जाळी
calā jāū pāhu rēṇukācī jāḷī
dasaryācyā diśī duḥkha dhunī madhyē jāḷī
no translation in English
▷  Let_us_go (जाऊ)(पाहु)(रेणुकाची)(जाळी)
▷ (दसर्याच्या)(दिशी)(दुःख)(धुनी)(मध्ये)(जाळी)
pas de traduction en français
[35] id = 98436
देव शेजा - Deo Seja
Village बांगर्डे - Bangarde
देवाच्या देवळात उभी राहिली अंधारात
देवत्या नंदोबानी मोती दिल्यात अंगार्यात
dēvācyā dēvaḷāta ubhī rāhilī andhārāta
dēvatyā nandōbānī mōtī dilyāta aṅgāryāta
no translation in English
▷ (देवाच्या)(देवळात) standing (राहिली)(अंधारात)
▷ (देवत्या)(नंदोबानी)(मोती)(दिल्यात)(अंगार्यात)
pas de traduction en français
[36] id = 98438
दरंदले छबू - Darandale Chabu
Village सोनाई - Sonai
आईजा बाईजा तुझ्या पायरीला चुना
तुझ्या दर्शनाला येतात तोडयाच्या सुना
āījā bāījā tujhyā pāyarīlā cunā
tujhyā darśanālā yētāta tōḍayācyā sunā
no translation in English
▷ (आईजा)(बाईजा) your (पायरीला)(चुना)
▷  Your (दर्शनाला)(येतात)(तोडयाच्या)(सुना)
pas de traduction en français
[37] id = 98441
ठोंबरे रामचंद्र लक्ष्मण - Thombare Ramchandra Laxman
Village हिंगणगाव - Hingangaon
शिरी पाठी पैलवान वारु लई बलवान
त्याला वाहा नऊवनी देव पावतो आजुन
śirī pāṭhī pailavāna vāru laī balavāna
tyālā vāhā nūvanī dēva pāvatō ājuna
no translation in English
▷ (शिरी)(पाठी)(पैलवान)(वारु)(लई)(बलवान)
▷ (त्याला)(वाहा)(नऊवनी)(देव)(पावतो)(आजुन)
pas de traduction en français
[38] id = 98463
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
चाणखन बाबा लई सत्याचा सागंती
त्याची ती जत्रा ओल्या बाभळी जळती
cāṇakhana bābā laī satyācā sāgantī
tyācī tī jatrā ōlyā bābhaḷī jaḷatī
no translation in English
▷ (चाणखन) Baba (लई)(सत्याचा)(सागंती)
▷ (त्याची)(ती)(जत्रा)(ओल्या)(बाभळी)(जळती)
pas de traduction en français
[39] id = 98472
कदम सोजर - Kadam Sojar
Village दारफळ - Darphal
माझ्या घरी मानवणीचा हाय थाट
प्रान सखीला माझ्या देवासंग जात ताट
mājhyā gharī mānavaṇīcā hāya thāṭa
prāna sakhīlā mājhyā dēvāsaṅga jāta tāṭa
no translation in English
▷  My (घरी)(मानवणीचा)(हाय)(थाट)
▷ (प्रान)(सखीला) my (देवासंग) class (ताट)
pas de traduction en français
[40] id = 98479
कदम मंगल - Kadam Mangal
Village आर्वी - Arvi
पिवळा ग पितांबर कशान रुळविला
रात्री ग बाई म्या परसुराम खेळविला
pivaḷā ga pitāmbara kaśāna ruḷavilā
rātrī ga bāī myā parasurāma khēḷavilā
no translation in English
▷ (पिवळा) * (पितांबर)(कशान)(रुळविला)
▷ (रात्री) * woman (म्या)(परसुराम)(खेळविला)
pas de traduction en français
[41] id = 98542
काळवाघे पार्वती - Kalwaghe Parvati
Village शिंगवे - Shingawe
श्रावण महिन्याचा उपवास आलाई कामाला
मांडीतली तीन फळ खुन दाखवीली रामाला
śrāvaṇa mahinyācā upavāsa ālāī kāmālā
māṇḍītalī tīna phaḷa khuna dākhavīlī rāmālā
no translation in English
▷ (श्रावण)(महिन्याचा)(उपवास)(आलाई)(कामाला)
▷ (मांडीतली)(तीन)(फळ)(खुन)(दाखवीली) Ram
pas de traduction en français
[42] id = 98597
शिरढोणे चंद्रकांत - Shirdhone
Chandrakant

Village महातपूर - Mahatpur
पार्श्वनाथाच्या मंदीरात हिरव्या पंखाचा राघु गेला
देव मोत्याचा तुरा लेला
pārśvanāthācyā mandīrāta hiravyā paṅkhācā rāghu gēlā
dēva mōtyācā turā lēlā
no translation in English
▷ (पार्श्वनाथाच्या)(मंदीरात)(हिरव्या)(पंखाचा)(राघु) has_gone
▷ (देव)(मोत्याचा)(तुरा)(लेला)
pas de traduction en français
[43] id = 98598
लोहारे सिंधूबाई बन्सीधर - Lohare Sindhu Bansidhar
Village वाघडी - Vaghadi
देवा ग मधी देव देव नंदुबा किती धट
गावाबाहेरी त्याचा मठ
dēvā ga madhī dēva dēva nandubā kitī dhaṭa
gāvābāhērī tyācā maṭha
no translation in English
▷ (देवा) * (मधी)(देव)(देव)(नंदुबा)(किती)(धट)
▷ (गावाबाहेरी)(त्याचा)(मठ)
pas de traduction en français
[44] id = 98599
डफळ इंदू - Daphal Indu
Village धामारी - Dhamari
सायबा परीस सत्व मायबा दारी
कोर्या डेर्यामंदी सागुती शिज दारी
sāyabā parīsa satva māyabā dārī
kōryā ḍēryāmandī sāgutī śija dārī
no translation in English
▷ (सायबा)(परीस)(सत्व)(मायबा)(दारी)
▷ (कोर्या)(डेर्यामंदी)(सागुती)(शिज)(दारी)
pas de traduction en français
[45] id = 98600
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
भरल्या बाजारी घेत होतो कांदे वांगे
नाही वळखीली जाधव माझे टांगे वाले
bharalyā bājārī ghēta hōtō kāndē vāṅgē
nāhī vaḷakhīlī jādhava mājhē ṭāṅgē vālē
no translation in English
▷ (भरल्या)(बाजारी)(घेत)(होतो)(कांदे)(वांगे)
▷  Not (वळखीली)(जाधव)(माझे)(टांगे)(वाले)
pas de traduction en français
[46] id = 98601
पाटोळे दगडू - Patole Dagadu
Village लाडेगाव - Ladegaon
बत्तीस दातामधी जिभ बाई चाट
ठेवा उंबर्याच्या आत
battīsa dātāmadhī jibha bāī cāṭa
ṭhēvā umbaryācyā āta
no translation in English
▷ (बत्तीस)(दातामधी)(जिभ) woman (चाट)
▷ (ठेवा)(उंबर्याच्या)(आत)
pas de traduction en français
[47] id = 98602
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
उन उन पानी त्यामधी वाळा
देवा चांदीचे घंगाळे माळीबा काळीबाला
una una pānī tyāmadhī vāḷā
dēvā cāndīcē ghaṅgāḷē māḷībā kāḷībālā
no translation in English
▷ (उन)(उन) water, (त्यामधी)(वाळा)
▷ (देवा)(चांदीचे)(घंगाळे)(माळीबा)(काळीबाला)
pas de traduction en français
[48] id = 103557
हिवडे लक्ष्मी बाबासाहेब - Hivde Lakshmi Babasaheb
Village वरखेड - Varkhed
माळीबा काळीबा दोन्ही मढीच्या रानात
याच्या आंघोळीला पाणी तांबोळ्या बनात
māḷībā kāḷībā dōnhī maḍhīcyā rānāta
yācyā āṅghōḷīlā pāṇī tāmbōḷyā banāta
no translation in English
▷ (माळीबा)(काळीबा) both (मढीच्या)(रानात)
▷  Of_his_place (आंघोळीला) water, (तांबोळ्या)(बनात)
pas de traduction en français
[49] id = 98604
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
परळीच्या माळावरी काय वाज दनादना
चिमन्या बाळाच शिर कुटती चांगुना
paraḷīcyā māḷāvarī kāya vāja danādanā
cimanyā bāḷāca śira kuṭatī cāṅgunā
no translation in English
▷ (परळीच्या)(माळावरी) why (वाज)(दनादना)
▷ (चिमन्या)(बाळाच)(शिर)(कुटती)(चांगुना)
pas de traduction en français
[50] id = 98606
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
देवायाच्या देवळात वास कशाचा येतो
रुद्र अभिषेक होतो देव माझ्या वैजुबाला
dēvāyācyā dēvaḷāta vāsa kaśācā yētō
rudra abhiṣēka hōtō dēva mājhyā vaijubālā
no translation in English
▷ (देवायाच्या)(देवळात)(वास)(कशाचा)(येतो)
▷ (रुद्र)(अभिषेक)(होतो)(देव) my (वैजुबाला)
pas de traduction en français
[51] id = 98607
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
चला सयानो पाह्या जावु परळीची नवलपरी
बाग लावली परळी वैद्यनाथ महाराजांच्या
calā sayānō pāhyā jāvu paraḷīcī navalaparī
bāga lāvalī paraḷī vaidyanātha mahārājāñcyā
no translation in English
▷  Let_us_go (सयानो)(पाह्या)(जावु)(परळीची)(नवलपरी)
▷ (बाग)(लावली)(परळी)(वैद्यनाथ)(महाराजांच्या)
pas de traduction en français
[52] id = 98608
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
देव माझा वैजुबाच्या चंद्रहाराला दिपली
देवाला जाताना एक पायरी चुकली
dēva mājhā vaijubācyā candrahārālā dipalī
dēvālā jātānā ēka pāyarī cukalī
no translation in English
▷ (देव) my (वैजुबाच्या)(चंद्रहाराला)(दिपली)
▷ (देवाला)(जाताना)(एक)(पायरी)(चुकली)
pas de traduction en français
[53] id = 98609
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
देवा लक्ष्मणा म्हणतो सांग बाई
गेल्या उठवया गिजकी तुझी आई
dēvā lakṣmaṇā mhaṇatō sāṅga bāī
gēlyā uṭhavayā gijakī tujhī āī
no translation in English
▷ (देवा) Laksman (म्हणतो) with woman
▷ (गेल्या)(उठवया)(गिजकी)(तुझी)(आई)
pas de traduction en français
[54] id = 98610
बाजुळगे ममता - Bajulage Mamta
Village होळी - Holi
सवसांजचा दिवा लावीते लोण्याचा
घेवारी सोन्याचा माझा व्यंकूबा माझा
savasāñjacā divā lāvītē lōṇyācā
ghēvārī sōnyācā mājhā vyaṅkūbā mājhā
no translation in English
▷ (सवसांजचा) lamp (लावीते)(लोण्याचा)
▷ (घेवारी) of_gold my (व्यंकूबा) my
pas de traduction en français
[55] id = 98621
जमदाडे सुदंर - Jamdade Sunder
Village उवाळा - Uwala
देव देव करते देव मपल्या वचनी
नको करु देवा माझ्या जीवाला जाचनी
dēva dēva karatē dēva mapalyā vacanī
nakō karu dēvā mājhyā jīvālā jācanī
no translation in English
▷ (देव)(देव)(करते)(देव)(मपल्या)(वचनी)
▷  Not (करु)(देवा) my (जीवाला)(जाचनी)
pas de traduction en français
[56] id = 98622
मंडलिक मंजुळा - Mandalik Manjula
Village साकोरा - Sakora
कानबाई वाट्या बायणानी माय घालते सडा
बिजीराना जाडा आई तुला भागीवंत वाडा
kānabāī vāṭyā bāyaṇānī māya ghālatē saḍā
bijīrānā jāḍā āī tulā bhāgīvanta vāḍā
no translation in English
▷ (कानबाई)(वाट्या)(बायणानी)(माय)(घालते)(सडा)
▷ (बिजीराना)(जाडा)(आई) to_you (भागीवंत)(वाडा)
pas de traduction en français
[57] id = 98623
देव शेजा - Deo Seja
Village बांगर्डे - Bangarde
देवाच्या देवळात उभी राहीली अंधारात
देवा त्या नंदोबाला वाचा फुटली पाषाणाला
dēvācyā dēvaḷāta ubhī rāhīlī andhārāta
dēvā tyā nandōbālā vācā phuṭalī pāṣāṇālā
no translation in English
▷ (देवाच्या)(देवळात) standing (राहीली)(अंधारात)
▷ (देवा)(त्या)(नंदोबाला)(वाचा)(फुटली)(पाषाणाला)
pas de traduction en français
[58] id = 98624
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
जोंधळे महाराजाला नका म्हणु गोंडाळ
बापाजी माझा सखा हाय रागीट तोंडाळ
jōndhaḷē mahārājālā nakā mhaṇu gōṇḍāḷa
bāpājī mājhā sakhā hāya rāgīṭa tōṇḍāḷa
no translation in English
▷ (जोंधळे)(महाराजाला)(नका) say (गोंडाळ)
▷  Father my (सखा)(हाय)(रागीट)(तोंडाळ)
pas de traduction en français
[59] id = 98625
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
मारली गंगुबाई वाकल्याच्या वड्या खोड्या
हिच्या जीवासाठी देर दाजीबाला बेड्या
māralī gaṅgubāī vākalyācyā vaḍyā khōḍyā
hicyā jīvāsāṭhī dēra dājībālā bēḍyā
no translation in English
▷ (मारली)(गंगुबाई)(वाकल्याच्या)(वड्या)(खोड्या)
▷ (हिच्या)(जीवासाठी)(देर)(दाजीबाला)(बेड्या)
pas de traduction en français
[60] id = 98626
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
मारली गंगु बाई कुर्हाड लागली केसात
हिच्या जीवासाठी देर दाजीबा उसात
māralī gaṅgu bāī kurhāḍa lāgalī kēsāta
hicyā jīvāsāṭhī dēra dājībā usāta
no translation in English
▷ (मारली)(गंगु) woman (कुर्हाड)(लागली)(केसात)
▷ (हिच्या)(जीवासाठी)(देर)(दाजीबा)(उसात)
pas de traduction en français
[61] id = 98627
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
मारली गंगुबाई वाकल्याच्या मैदानी
शिरुर माहेर हीच आल नाही कोणी
māralī gaṅgubāī vākalyācyā maidānī
śirura māhēra hīca āla nāhī kōṇī
no translation in English
▷ (मारली)(गंगुबाई)(वाकल्याच्या)(मैदानी)
▷ (शिरुर)(माहेर)(हीच) here_comes not (कोणी)
pas de traduction en français
[62] id = 98628
खैरे गंगाबाई - Khaire Gangabai
Village वाघाळा - Waghala
माहुरच्या वाटन घोडा कुणाचा दिसतो
म्हंता महाराजाचा बाणा भगवा दिसतो
māhuracyā vāṭana ghōḍā kuṇācā disatō
mhantā mahārājācā bāṇā bhagavā disatō
no translation in English
▷ (माहुरच्या)(वाटन)(घोडा)(कुणाचा)(दिसतो)
▷ (म्हंता)(महाराजाचा)(बाणा)(भगवा)(दिसतो)
pas de traduction en français
[63] id = 98629
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
पाठीवरती गोण्या नंदी नाचती अंगणी
उघडा देवाच्या कंगनी
pāṭhīvaratī gōṇyā nandī nācatī aṅgaṇī
ughaḍā dēvācyā kaṅganī
no translation in English
▷ (पाठीवरती)(गोण्या)(नंदी)(नाचती)(अंगणी)
▷ (उघडा)(देवाच्या)(कंगनी)
pas de traduction en français
[64] id = 98630
ढोकचौळे कुंदाबाई ठकराज - Dhokachule Kundabai Thakraj
Village खंडाळा - Khandala
मारीला चिल्या बाळ कांडुन केली डाळ
चांगोणी माताच्या नेत्री लागले पनळ
mārīlā cilyā bāḷa kāṇḍuna kēlī ḍāḷa
cāṅgōṇī mātācyā nētrī lāgalē panaḷa
no translation in English
▷ (मारीला)(चिल्या) son (कांडुन) shouted (डाळ)
▷ (चांगोणी)(माताच्या)(नेत्री)(लागले)(पनळ)
pas de traduction en français
[65] id = 98631
साळुंखे सावित्रा - Salunkhe Savitra
Village धामारी - Dhamari
नेसले मी पितांबर माझा नेसण्याचा काळ
पंढरी देवा पांग नामी ताईच्या देखण
nēsalē mī pitāmbara mājhā nēsaṇyācā kāḷa
paṇḍharī dēvā pāṅga nāmī tāīcyā dēkhaṇa
no translation in English
▷ (नेसले) I (पितांबर) my (नेसण्याचा)(काळ)
▷ (पंढरी)(देवा)(पांग)(नामी)(ताईच्या)(देखण)
pas de traduction en français
[66] id = 98637
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
शिराळ बळा उडवली शिर ठेवली शिळ्या वरी
दांडाच्या केला भोजन
śirāḷa baḷā uḍavalī śira ṭhēvalī śiḷyā varī
dāṇḍācyā kēlā bhōjana
no translation in English
▷ (शिराळ) child (उडवली)(शिर)(ठेवली)(शिळ्या)(वरी)
▷ (दांडाच्या) did (भोजन)
pas de traduction en français
[67] id = 98638
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
माहुर गावच्या दारात कोणी आलक ठोकली
बोले पाच उतरंडी आणावे सुखरुप
māhura gāvacyā dārāta kōṇī ālaka ṭhōkalī
bōlē pāca utaraṇḍī āṇāvē sukharupa
no translation in English
▷ (माहुर)(गावच्या)(दारात)(कोणी)(आलक)(ठोकली)
▷ (बोले)(पाच)(उतरंडी)(आणावे)(सुखरुप)
pas de traduction en français
[68] id = 98639
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
आला मातेच्या जवळी उचलुन घेतला मातेवरी
आला आपल्या वाडीला गेली अंधारे खोलीला
ālā mātēcyā javaḷī ucaluna ghētalā mātēvarī
ālā āpalyā vāḍīlā gēlī andhārē khōlīlā
no translation in English
▷  Here_comes (मातेच्या)(जवळी)(उचलुन)(घेतला)(मातेवरी)
▷  Here_comes (आपल्या)(वाडीला) went (अंधारे)(खोलीला)
pas de traduction en français
[69] id = 98640
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
गावोगाव भिकासा मागुन गेले चालुन
नागरी बादशाळा बंगाच्या जाऊन बसले भोजनाला
gāvōgāva bhikāsā māguna gēlē cāluna
nāgarī bādaśāḷā baṅgācyā jāūna basalē bhōjanālā
no translation in English
▷ (गावोगाव)(भिकासा)(मागुन) has_gone (चालुन)
▷ (नागरी)(बादशाळा)(बंगाच्या)(जाऊन)(बसले)(भोजनाला)
pas de traduction en français
[70] id = 98641
ढोकचौळे कुंदाबाई ठकराज - Dhokachule Kundabai Thakraj
Village खंडाळा - Khandala
मारीला चिल्या बाळ केला रवा
चांगुना माता रुशी आनंदाने जेवा
mārīlā cilyā bāḷa kēlā ravā
cāṅgunā mātā ruśī ānandānē jēvā
no translation in English
▷ (मारीला)(चिल्या) son did (रवा)
▷ (चांगुना)(माता)(रुशी)(आनंदाने)(जेवा)
pas de traduction en français
[71] id = 98642
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
येरा येरा चिलाई बाळा पोच लवकरी
माई तुझा दुध कडु सांग वतीना
yērā yērā cilāī bāḷā pōca lavakarī
māī tujhā dudha kaḍu sāṅga vatīnā
no translation in English
▷ (येरा)(येरा)(चिलाई) child (पोच)(लवकरी)
▷ (माई) your milk (कडु) with (वतीना)
pas de traduction en français
[72] id = 98643
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
बाळा धावत पळत आले मायाच्या जवळी
आली आपल्या वाड्याला
bāḷā dhāvata paḷata ālē māyācyā javaḷī
ālī āpalyā vāḍyālā
no translation in English
▷  Child (धावत)(पळत) here_comes (मायाच्या)(जवळी)
▷  Has_come (आपल्या)(वाड्याला)
pas de traduction en français
[73] id = 98644
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
चिल्या या बाळाच शिर काडुन कुंड केले
चांगुणान केल शिराचे भोजन
cilyā yā bāḷāca śira kāḍuna kuṇḍa kēlē
cāṅguṇāna kēla śirācē bhōjana
no translation in English
▷ (चिल्या)(या)(बाळाच)(शिर)(काडुन)(कुंड)(केले)
▷ (चांगुणान) did (शिराचे)(भोजन)
pas de traduction en français
[74] id = 98645
कांबळे पार्वतीबाई संभाजी - Kamble Parvati
Village पाथरवाडी - Patharwadi
देवगिरी आई मिळाला नाही दामोशेटीला
नका म्हणणे देवाला पंचाला
dēvagirī āī miḷālā nāhī dāmōśēṭīlā
nakā mhaṇaṇē dēvālā pañcālā
no translation in English
▷ (देवगिरी)(आई)(मिळाला) not (दामोशेटीला)
▷ (नका)(म्हणणे)(देवाला)(पंचाला)
pas de traduction en français
[75] id = 98652
दिघे मंदा - Dighe Manda
Village कोंढुर - Kondhur
चांगुणाच्या घरी येई कोण कोण
पाची पांडवाच्या घरी येई दुर्योधन
cāṅguṇācyā gharī yēī kōṇa kōṇa
pācī pāṇḍavācyā gharī yēī duryōdhana
no translation in English
▷ (चांगुणाच्या)(घरी)(येई) who who
▷ (पाची)(पांडवाच्या)(घरी)(येई)(दुर्योधन)
pas de traduction en français
[76] id = 98685
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
आई देवगीरी कोण्या राजाला पावली
सव्वाहात पितांबरी ढिग मोत्याची लावली
āī dēvagīrī kōṇyā rājālā pāvalī
savvāhāta pitāmbarī ḍhiga mōtyācī lāvalī
no translation in English
▷ (आई)(देवगीरी)(कोण्या)(राजाला)(पावली)
▷ (सव्वाहात)(पितांबरी)(ढिग)(मोत्याची)(लावली)
pas de traduction en français
[77] id = 98789
खडसे मीरा - Khadase Meera
Village माहुर - Mahur
रेणुकाचा वाटनी चिल्लार दाटली
झुल नंदीची फाटली
rēṇukācā vāṭanī cillāra dāṭalī
jhula nandīcī phāṭalī
no translation in English
▷ (रेणुकाचा)(वाटनी)(चिल्लार)(दाटली)
▷ (झुल)(नंदीची)(फाटली)
pas de traduction en français
[78] id = 98791
बेडेकर जानकीबाई रघुनाथ - Bedekar Janakibai Raghunath
Village मुंबई - Mumbai
डोंगरी चंडकामाये त्याचे खाली नारायण
मध्ये तुमचे सिंहासन भुलेश्वर
ḍōṅgarī caṇḍakāmāyē tyācē khālī nārāyaṇa
madhyē tumacē siṁhāsana bhulēśvara
no translation in English
▷ (डोंगरी)(चंडकामाये)(त्याचे)(खाली)(नारायण)
▷ (मध्ये)(तुमचे)(सिंहासन)(भुलेश्वर)
pas de traduction en français
[79] id = 98792
त्रिंबके विजयमाला - Trimbake Vijaymala
Village सातारा - Satara
हरबर्याची भाजी भाजी तोडावी शेंडशेंड
टेंकुला मरगबाई चहु मुलखी तुझ झेंड
harabaryācī bhājī bhājī tōḍāvī śēṇḍaśēṇḍa
ṭēṅkulā maragabāī cahu mulakhī tujha jhēṇḍa
no translation in English
▷ (हरबर्याची)(भाजी)(भाजी)(तोडावी)(शेंडशेंड)
▷ (टेंकुला)(मरगबाई)(चहु)(मुलखी) your (झेंड)
pas de traduction en français
[80] id = 98793
वेताळ ठकुबाई ठमाजी - Vetal Thakubai Thamaji
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
वाजंत्री वाजता वांजर गावाच्या कुशी
घेतली समाधी पोळ्याच्या दिशी
vājantrī vājatā vāñjara gāvācyā kuśī
ghētalī samādhī pōḷyācyā diśī
no translation in English
▷ (वाजंत्री)(वाजता)(वांजर)(गावाच्या)(कुशी)
▷ (घेतली)(समाधी)(पोळ्याच्या)(दिशी)
pas de traduction en français
[81] id = 98801
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
देव बरोबर गाई चारायला गेला
लिंबाच्या पाल्याच्या ढाळा बहुल्याला केला
dēva barōbara gāī cārāyalā gēlā
limbācyā pālyācyā ḍhāḷā bahulyālā kēlā
no translation in English
▷ (देव)(बरोबर)(गाई)(चारायला) has_gone
▷ (लिंबाच्या)(पाल्याच्या)(ढाळा)(बहुल्याला) did
pas de traduction en français
[82] id = 98802
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
आचपळ सांगती देव बाईच कारट
पाणोट्याच्या वाटी ह्यान पेरल सराट
ācapaḷa sāṅgatī dēva bāīca kāraṭa
pāṇōṭyācyā vāṭī hyāna pērala sarāṭa
no translation in English
▷ (आचपळ)(सांगती)(देव)(बाईच)(कारट)
▷ (पाणोट्याच्या)(वाटी)(ह्यान)(पेरल)(सराट)
pas de traduction en français
[83] id = 98803
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
चला चला पाहाया जावु परळी वैजनाथ
मिरवला सारी रात
calā calā pāhāyā jāvu paraḷī vaijanātha
miravalā sārī rāta
no translation in English
▷  Let_us_go let_us_go (पाहाया)(जावु)(परळी)(वैजनाथ)
▷ (मिरवला)(सारी)(रात)
pas de traduction en français
[84] id = 98804
पांचाळ राजाबाई - Panchal Rajabai
Village कामखेडा - Kamkheda
चला चला पाह्या जाऊ मुकींदराजा कपारीला
दिवस आले दोपारीला
calā calā pāhyā jāū mukīndarājā kapārīlā
divasa ālē dōpārīlā
no translation in English
▷  Let_us_go let_us_go (पाह्या)(जाऊ)(मुकींदराजा)(कपारीला)
▷ (दिवस) here_comes (दोपारीला)
pas de traduction en français
[85] id = 98805
नारळे कोकिळा - Narale Kokila
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
शिरुर शिरुर कोण्या देशाच राऊळ
तळीयाच्या पाळी बहिणाबाईच देऊळ
śirura śirura kōṇyā dēśāca rāūḷa
taḷīyācyā pāḷī bahiṇābāīca dēūḷa
no translation in English
▷ (शिरुर)(शिरुर)(कोण्या)(देशाच)(राऊळ)
▷ (तळीयाच्या)(पाळी)(बहिणाबाईच)(देऊळ)
pas de traduction en français
[86] id = 98806
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
माह्या अंगणात हाई गुलालाच्या वाफा
जेवुनी गेल देवु व्हलाराचा ताफा
māhyā aṅgaṇāta hāī gulālācyā vāphā
jēvunī gēla dēvu vhalārācā tāphā
no translation in English
▷ (माह्या)(अंगणात)(हाई)(गुलालाच्या)(वाफा)
▷ (जेवुनी) gone (देवु)(व्हलाराचा)(ताफा)
pas de traduction en français
[87] id = 98807
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
माह्या अंगणात गुलालाच आळं
येऊनी गेला बाबीराचं बाळ
māhyā aṅgaṇāta gulālāca āḷaṁ
yēūnī gēlā bābīrācaṁ bāḷa
no translation in English
▷ (माह्या)(अंगणात)(गुलालाच)(आळं)
▷ (येऊनी) has_gone (बाबीराचं) son
pas de traduction en français
[88] id = 98808
गोसावी सावित्रा - Gosavi Savitra
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
देवामधी देव शुक्लपक्षी ही नवमी
उभे सुखर योगी
dēvāmadhī dēva śuklapakṣī hī navamī
ubhē sukhara yōgī
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(शुक्लपक्षी)(ही)(नवमी)
▷ (उभे)(सुखर)(योगी)
pas de traduction en français
[89] id = 98809
गायकवाड देविदास - Gaykwad Devidas
Village पाथरवाडी - Patharwadi
देवाजीचा बाई रथ अारणाच्या पारावरी
जाऊन रामराम करी
dēvājīcā bāī ratha āraṇācyā pārāvarī
jāūna rāmarāma karī
no translation in English
▷ (देवाजीचा) woman (रथ)(अारणाच्या)(पारावरी)
▷ (जाऊन)(रामराम)(करी)
pas de traduction en français
[90] id = 98812
मेटे नागरबाई - Mete Nagarbai
Village डाळज देशमुख - Dalaj Deshmukh
हात मी जोडीते चांदीच्या कवाडा
देवा समलींगतो करा विनीचा निवाडा
hāta mī jōḍītē cāndīcyā kavāḍā
dēvā samalīṅgatō karā vinīcā nivāḍā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(चांदीच्या)(कवाडा)
▷ (देवा)(समलींगतो) doing (विनीचा)(निवाडा)
pas de traduction en français
[91] id = 98814
गुंडगळ पार्वती - Gundagal Parvati
Village घोटवडे - Ghotavade
माहुर गडावरी हल्ली बैलाची चक्की
गोसायाला पाटीलकी मंत माझ्या महाराजाला
māhura gaḍāvarī hallī bailācī cakkī
gōsāyālā pāṭīlakī manta mājhyā mahārājālā
no translation in English
▷ (माहुर)(गडावरी)(हल्ली)(बैलाची)(चक्की)
▷ (गोसायाला)(पाटीलकी)(मंत) my (महाराजाला)
pas de traduction en français
[92] id = 98815
नरोटे शेषकला - Narote Sheshakala
Village पांगरी - Pangari
माहुर ग गडावरी हल्या बैलाच जात
गोसाई रघुनाथ वर घाली दोन्ही हात
māhura ga gaḍāvarī halyā bailāca jāta
gōsāī raghunātha vara ghālī dōnhī hāta
no translation in English
▷ (माहुर) * (गडावरी)(हल्या)(बैलाच) class
▷ (गोसाई)(रघुनाथ)(वर)(घाली) both hand
pas de traduction en français
[93] id = 98839
डफळ इंदू - Daphal Indu
Village धामारी - Dhamari
देव तो म्हतोबा चासकमाना गेला होता
हिरा काही सिता आनाया नाही गेला
dēva tō mhatōbā cāsakamānā gēlā hōtā
hirā kāhī sitā ānāyā nāhī gēlā
no translation in English
▷ (देव)(तो)(म्हतोबा)(चासकमाना) has_gone (होता)
▷ (हिरा)(काही) Sita (आनाया) not has_gone
pas de traduction en français
[94] id = 98841
येडे सखू - Yede Sakhu
Village येडेवस्ती - Yedevasti
पािहला रामदरा शिन बागं गेला सारा
चुकव देवा आता चौर्याऐंशी फेरा
pāihalā rāmadarā śina bāgaṁ gēlā sārā
cukava dēvā ātā cauryāaiñśī phērā
no translation in English
▷ (पािहला)(रामदरा)(शिन)(बागं) has_gone (सारा)
▷ (चुकव)(देवा)(आता)(चौर्याऐंशी)(फेरा)
pas de traduction en français
[95] id = 98842
हजुरे सिंधू - Hajure Sindhu
Village महातपूर - Mahatpur
हिंग देवाच्या देवळात कोणी बांधला मनोस्तंभ
कुंतलगीरी हाय लांब शांतिसागराचा
hiṅga dēvācyā dēvaḷāta kōṇī bāndhalā manōstambha
kuntalagīrī hāya lāmba śāntisāgarācā
no translation in English
▷ (हिंग)(देवाच्या)(देवळात)(कोणी)(बांधला)(मनोस्तंभ)
▷ (कुंतलगीरी)(हाय)(लांब)(शांतिसागराचा)
pas de traduction en français
[96] id = 98843
सकट इंदू - Sakat Indu
Village बारामती - Baramati
जोडते दोन्ही हात बाबा शिरी ठेव हात
तुच माझ मायबरे संकट तार
jōḍatē dōnhī hāta bābā śirī ṭhēva hāta
tuca mājha māyabarē saṅkaṭa tāra
no translation in English
▷ (जोडते) both hand Baba (शिरी)(ठेव) hand
▷ (तुच) my (मायबरे)(संकट) wire
pas de traduction en français
[97] id = 98844
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
चला चला पाहाया जावु मोिंकदराज कपारीला
अस ह्याच्या दर्शनाला दिवस आले दोपारीला
calā calā pāhāyā jāvu mōiṅkadarāja kapārīlā
asa hyācyā darśanālā divasa ālē dōpārīlā
no translation in English
▷  Let_us_go let_us_go (पाहाया)(जावु)(मोिंकदराज)(कपारीला)
▷ (अस)(ह्याच्या)(दर्शनाला)(दिवस) here_comes (दोपारीला)
pas de traduction en français
[98] id = 98867
पाटील इंदु - Patil Indu
Village हासाळा - Hasala
जाळीच्या देवापाशी झाडी आहे दाट
हेनी केली पायवाट
jāḷīcyā dēvāpāśī jhāḍī āhē dāṭa
hēnī kēlī pāyavāṭa
no translation in English
▷ (जाळीच्या)(देवापाशी)(झाडी)(आहे)(दाट)
▷ (हेनी) shouted (पायवाट)
pas de traduction en français
[99] id = 101748
परीट मुक्ता - Parit Mukta
Village राशीवडे - Rashivade
बाई संकष्टी एकादस खीर मोदक करु किती
सांगली मिरजचा गणपती हाये पुण्याची पारबती
bāī saṅkaṣṭī ēkādasa khīra mōdaka karu kitī
sāṅgalī mirajacā gaṇapatī hāyē puṇyācī pārabatī
no translation in English
▷  Woman (संकष्टी)(एकादस)(खीर)(मोदक)(करु)(किती)
▷ (सांगली)(मिरजचा)(गणपती)(हाये)(पुण्याची) Parvati
pas de traduction en français
[100] id = 101881
लोंढे लक्ष्मीबाई - Londhe Lakshmi
Village सोलापूर - Solapur
बारा कोसाची प्रदक्षिणा एकलीची होईना नाग
नेवरती देव चौक्या बिलाच्या जागोजाग
bārā kōsācī pradakṣiṇā ēkalīcī hōīnā nāga
nēvaratī dēva caukyā bilācyā jāgōjāg
no translation in English
▷ (बारा)(कोसाची)(प्रदक्षिणा)(एकलीची)(होईना)(नाग)
▷ (नेवरती)(देव)(चौक्या)(बिलाच्या)(जागोजाग)
pas de traduction en français
[101] id = 103507
सेमाडे यशोदा - Semade Yashoda
Village कहु - Kahu
शिरवळाच्या घरी गोसावी आला एक
चिल्या बाळाची मासाची मागे भीक
śiravaḷācyā gharī gōsāvī ālā ēka
cilyā bāḷācī māsācī māgē bhīka
no translation in English
▷ (शिरवळाच्या)(घरी)(गोसावी) here_comes (एक)
▷ (चिल्या)(बाळाची)(मासाची)(मागे)(भीक)
pas de traduction en français
[102] id = 103549
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
सर्व देवामध्ये बेलेश्वर देव जुना
सव्वाखंडी चुना देऊ केला
sarva dēvāmadhyē bēlēśvara dēva junā
savvākhaṇḍī cunā dēū kēlā
no translation in English
▷ (सर्व)(देवामध्ये)(बेलेश्वर)(देव)(जुना)
▷ (सव्वाखंडी)(चुना)(देऊ) did
pas de traduction en français
[103] id = 103550
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
काळी कपिला गाय दुधाला अधिक
त्याचा तुला अभिषेक बेलेश्वरा
kāḷī kapilā gāya dudhālā adhika
tyācā tulā abhiṣēka bēlēśvarā
no translation in English
▷  Kali (कपिला)(गाय)(दुधाला)(अधिक)
▷ (त्याचा) to_you (अभिषेक)(बेलेश्वरा)
pas de traduction en français
[104] id = 103551
उदमले द्रोपदा - Udmale Dropada
Village जवळा - Jawala
येडा उसमरा रानामंदी केला
दयाळांनी कान दिला पांडुरंगानी माझ्या
yēḍā usamarā rānāmandī kēlā
dayāḷānnī kāna dilā pāṇḍuraṅgānī mājhyā
no translation in English
▷ (येडा)(उसमरा)(रानामंदी) did
▷ (दयाळांनी)(कान)(दिला)(पांडुरंगानी) my
pas de traduction en français
[105] id = 103554
कांगणे श्रीराम - Kangane Shriram
Village झेंडेवाडी - Zendewadi
देवा देशील नारे मला दळण भाकरी
जावु दे जन्मावरी बसु राजाची चाकरी
dēvā dēśīla nārē malā daḷaṇa bhākarī
jāvu dē janmāvarī basu rājācī cākarī
no translation in English
▷ (देवा)(देशील)(नारे)(मला)(दळण)(भाकरी)
▷ (जावु)(दे)(जन्मावरी)(बसु)(राजाची)(चाकरी)
pas de traduction en français
[106] id = 103555
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
देवामधी देव देव रामेश्वर उंच
अशी आदळही धार दर्यामधी धुर
dēvāmadhī dēva dēva rāmēśvara uñca
aśī ādaḷahī dhāra daryāmadhī dhura
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(देव)(रामेश्वर)(उंच)
▷ (अशी)(आदळही)(धार)(दर्यामधी)(धुर)
pas de traduction en français
[107] id = 98518
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
देव बाबीराचं याचं सत्व कळाना
रावळाच्या माघ वांझ हालीती पाळना
dēva bābīrācaṁ yācaṁ satva kaḷānā
rāvaḷācyā māgha vāñjha hālītī pāḷanā
no translation in English
▷ (देव)(बाबीराचं)(याचं)(सत्व)(कळाना)
▷ (रावळाच्या)(माघ)(वांझ)(हालीती) cradle
pas de traduction en français
[108] id = 98519
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
जासीन मेंढ्याकड रान नई मला ठाव
बाबीरा माह्या देवा पाण्याची खुण दाव
jāsīna mēṇḍhyākaḍa rāna naī malā ṭhāva
bābīrā māhyā dēvā pāṇyācī khuṇa dāva
no translation in English
▷ (जासीन)(मेंढ्याकड)(रान)(नई)(मला)(ठाव)
▷ (बाबीरा)(माह्या)(देवा)(पाण्याची)(खुण)(दाव)
pas de traduction en français
[109] id = 98520
यवले सिताबाई - Yewale Sita
Village गेवराई - Gavrai
धुम्मा गडावरी हायाता दगडाचे टाळ
साधु भिमसिंग बाबा बंकटस्वामीईच बाळ
dhummā gaḍāvarī hāyātā dagaḍācē ṭāḷa
sādhu bhimasiṅga bābā baṅkaṭasvāmīīca bāḷa
no translation in English
▷ (धुम्मा)(गडावरी)(हायाता)(दगडाचे)(टाळ)
▷ (साधु)(भिमसिंग) Baba (बंकटस्वामीईच) son
pas de traduction en français
[110] id = 98521
तळेकर किसना - Talekar Kisanabai Sukhadeo
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
आल्या आभीगत करीन साखर शिरा
देवदत्त बाबा पांग रस्त्यावरी उभा
ālyā ābhīgata karīna sākhara śirā
dēvadatta bābā pāṅga rastyāvarī ubhā
no translation in English
▷ (आल्या)(आभीगत)(करीन)(साखर)(शिरा)
▷ (देवदत्त) Baba (पांग)(रस्त्यावरी) standing
pas de traduction en français
[111] id = 98522
वाघमारे सखू - Waghmare Sakhu
Village रोहीतळे - Rohitale
वास येतो बाई माह्या पदराला
लमत बाबाला मीत जाते गुजराला
vāsa yētō bāī māhyā padarālā
lamata bābālā mīta jātē gujarālā
no translation in English
▷ (वास)(येतो) woman (माह्या)(पदराला)
▷ (लमत)(बाबाला)(मीत) am_going (गुजराला)
pas de traduction en français
[112] id = 107234
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
बाळु मामाच्या आकरात मी का बसलो मुरयुनी
बाळु मामा दवरुषी नेतो हाताला धरुयानी
bāḷu māmācyā ākarāta mī kā basalō murayunī
bāḷu māmā davaruṣī nētō hātālā dharuyānī
no translation in English
▷ (बाळु) of_maternal_uncle (आकरात) I (का)(बसलो)(मुरयुनी)
▷ (बाळु) maternal_uncle (दवरुषी)(नेतो)(हाताला)(धरुयानी)
pas de traduction en français
[113] id = 107235
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
Village हिरलगे - Hirlage
बाळु मामाच्या आकरात मी का बसलो एका कोणी
बाळु मामा दवरुषी येतो आकार हुडकुनी
bāḷu māmācyā ākarāta mī kā basalō ēkā kōṇī
bāḷu māmā davaruṣī yētō ākāra huḍakunī
no translation in English
▷ (बाळु) of_maternal_uncle (आकरात) I (का)(बसलो)(एका)(कोणी)
▷ (बाळु) maternal_uncle (दवरुषी)(येतो)(आकार)(हुडकुनी)
pas de traduction en français
[114] id = 107236
मगर धोंडू - Magar Dhondu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
सकाळीच्या पारी कुंकु भंडारा ताजा
माझ्या मेतग्या बाळुमामा उभ्या गल्लीचा राजा
sakāḷīcyā pārī kuṅku bhaṇḍārā tājā
mājhyā mētagyā bāḷumāmā ubhyā gallīcā rājā
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी) kunku (भंडारा)(ताजा)
▷  My (मेतग्या)(बाळुमामा)(उभ्या)(गल्लीचा) king
pas de traduction en français
[115] id = 107237
मगर धोंडू - Magar Dhondu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
आवस पुनवाच्या माझ्या फुलल्या चारी वाटा
अन देवरुषी बाळु मामा मेतग्या गावचा वैदु मोठा
āvasa punavācyā mājhyā phulalyā cārī vāṭā
ana dēvaruṣī bāḷu māmā mētagyā gāvacā vaidu mōṭhā
no translation in English
▷ (आवस)(पुनवाच्या) my (फुलल्या)(चारी)(वाटा)
▷ (अन)(देवरुषी)(बाळु) maternal_uncle (मेतग्या)(गावचा)(वैदु)(मोठा)
pas de traduction en français
[116] id = 109619
कचरे सावळाबाई - Kachare Savalabai
Village राजेगाव - Rajegaon
आज्याप डपान इंद्र करी थरोथर
आपल्या देहामधी देव पहावा खरा
ājyāpa ḍapāna indra karī tharōthara
āpalyā dēhāmadhī dēva pahāvā kharā
no translation in English
▷ (आज्याप)(डपान)(इंद्र)(करी)(थरोथर)
▷ (आपल्या)(देहामधी)(देव)(पहावा)(खरा)
pas de traduction en français
[117] id = 109620
घायतडकर पारु - Ghaytadkar Paru
Village नांदगाव - Nandgaon
आळंदी वसवली करड्या धोतर्यान
जेजुरी चालवली देव खंडोबा खेतर्यानी
āḷandī vasavalī karaḍyā dhōtaryāna
jējurī cālavalī dēva khaṇḍōbā khētaryānī
no translation in English
▷  Alandi (वसवली)(करड्या)(धोतर्यान)
▷ (जेजुरी)(चालवली)(देव)(खंडोबा)(खेतर्यानी)
pas de traduction en français
[118] id = 109621
निचीत निर्मला - Nichit Nirmala
Village भगतगाव ब्राह्मणवाडा - Bhagatgaon Brahmanvada
पाचजणी सुवासनी तुम्ही रथाले लावा हात
नवरदेव काशीनाथ
pācajaṇī suvāsanī tumhī rathālē lāvā hāta
navaradēva kāśīnātha
no translation in English
▷ (पाचजणी)(सुवासनी)(तुम्ही)(रथाले) put hand
▷ (नवरदेव)(काशीनाथ)
pas de traduction en français
[119] id = 109622
दरंदले राधा - Darandale Radha
Village सोनाई - Sonai
टाळ मृदुगाचा आवाज येतो माझ्या कानी
शनी महाराजाचा सप्ता होतो आयरानी
ṭāḷa mṛdugācā āvāja yētō mājhyā kānī
śanī mahārājācā saptā hōtō āyarānī
no translation in English
▷ (टाळ)(मृदुगाचा)(आवाज)(येतो) my (कानी)
▷ (शनी)(महाराजाचा)(सप्ता)(होतो)(आयरानी)
pas de traduction en français
[120] id = 109623
शेरे कुसुम - Shere Kusum
Village शेवग - Shewag
नारायनाची वाट रुखमीण पहाती येलोयळा
हस्तीनापुराच्या वाटेत रथ दिसतो पिवळा
nārāyanācī vāṭa rukhamīṇa pahātī yēlōyaḷā
hastīnāpurācyā vāṭēta ratha disatō pivaḷā
no translation in English
▷ (नारायनाची)(वाट)(रुखमीण)(पहाती)(येलोयळा)
▷ (हस्तीनापुराच्या)(वाटेत)(रथ)(दिसतो)(पिवळा)
pas de traduction en français
[121] id = 109624
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
माझ्या एकुलती एक देवाजीला आली दया
आमृत दिल प्याया देवाजीला आली दया
mājhyā ēkulatī ēka dēvājīlā ālī dayā
āmṛta dila pyāyā dēvājīlā ālī dayā
no translation in English
▷  My (एकुलती)(एक)(देवाजीला) has_come (दया)
▷ (आमृत)(दिल)(प्याया)(देवाजीला) has_come (दया)
pas de traduction en français
[122] id = 109625
कांबळे सखू - Kamble Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
मी त क्या गावामंदी वाडा कुणाचा चितारली
देवऋषी बाळुमामा भावा बैरागी उतारीला
mī ta kyā gāvāmandī vāḍā kuṇācā citāralī
dēvaṛṣī bāḷumāmā bhāvā bairāgī utārīlā
no translation in English
▷  I (त)(क्या)(गावामंदी)(वाडा)(कुणाचा)(चितारली)
▷ (देवऋषी)(बाळुमामा) brother (बैरागी)(उतारीला)
pas de traduction en français
[123] id = 109626
कांबळे सखू - Kamble Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
मी त गावामध्ये बाच्या नागाची वेटोळी
देवऋषी बाळुमामाची पाठबळ
mī ta gāvāmadhyē bācyā nāgācī vēṭōḷī
dēvaṛṣī bāḷumāmācī pāṭhabaḷa
no translation in English
▷  I (त)(गावामध्ये)(बाच्या)(नागाची)(वेटोळी)
▷ (देवऋषी)(बाळुमामाची)(पाठबळ)
pas de traduction en français
[124] id = 109627
कुरणे शालू - Kurane Shalu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाळुमामाच्या देवळात ग नका बोलुस बायका
वाघापुरच इक बाळ पोथी वाचत आयका
bāḷumāmācyā dēvaḷāta ga nakā bōlusa bāyakā
vāghāpuraca ika bāḷa pōthī vācata āyakā
no translation in English
▷ (बाळुमामाच्या)(देवळात) * (नका)(बोलुस)(बायका)
▷ (वाघापुरच)(इक) son pothi (वाचत)(आयका)
pas de traduction en français
[125] id = 109628
कुरणे शालू - Kurane Shalu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाळुमामाच्या देवळात उभा राहीलो खांबाआड
देव बाळुमामा माझ्या इनंताचे करी फोड
bāḷumāmācyā dēvaḷāta ubhā rāhīlō khāmbāāḍa
dēva bāḷumāmā mājhyā nintācē karī phōḍa
no translation in English
▷ (बाळुमामाच्या)(देवळात) standing (राहीलो)(खांबाआड)
▷ (देव)(बाळुमामा) my (इनंताचे)(करी)(फोड)
pas de traduction en français
[126] id = 109629
हत्तीकर विठाबाई आण्णाप्पा - Hattikar Vitha Annappa
Village कोळ - Kol
लाडी करी नवस संगती जन्माचा
जीवाचा सुखी ठुवी रेणुका धनी कुंकवाचा
lāḍī karī navasa saṅgatī janmācā
jīvācā sukhī ṭhuvī rēṇukā dhanī kuṅkavācā
no translation in English
▷ (लाडी)(करी)(नवस)(संगती)(जन्माचा)
▷ (जीवाचा)(सुखी)(ठुवी)(रेणुका)(धनी)(कुंकवाचा)
pas de traduction en français
[127] id = 109630
क्षीरसागर अनसा - Kshirasagar Anasabai
Village वाजाठाण - Vajathan
अलीकड नाशिक मला पलीकड जायाच
कच्चेयाश्वराच दर्शन स्वामीच घ्यायाच
alīkaḍa nāśika malā palīkaḍa jāyāca
kaccēyāśvarāca darśana svāmīca ghyāyāca
no translation in English
▷ (अलीकड)(नाशिक)(मला)(पलीकड)(जायाच)
▷ (कच्चेयाश्वराच)(दर्शन)(स्वामीच)(घ्यायाच)
pas de traduction en français
[128] id = 109631
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
वासुकीच्या डोकीकड दनावाला जागा
सेपटीला धरी देव मीनीवाला नुस्ता उभा
vāsukīcyā ḍōkīkaḍa danāvālā jāgā
sēpaṭīlā dharī dēva mīnīvālā nustā ubhā
no translation in English
▷ (वासुकीच्या)(डोकीकड)(दनावाला)(जागा)
▷ (सेपटीला)(धरी)(देव)(मीनीवाला)(नुस्ता) standing
pas de traduction en français
[129] id = 109632
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
देव देव एका देवायीची रीत
गुप्त आणल नोट्यात हीच देवायीच सत
dēva dēva ēkā dēvāyīcī rīta
gupta āṇala nōṭyāta hīca dēvāyīca sata
no translation in English
▷ (देव)(देव)(एका)(देवायीची)(रीत)
▷ (गुप्त)(आणल)(नोट्यात)(हीच)(देवायीच)(सत)
pas de traduction en français
[130] id = 109633
कांबळे सखू - Kamble Sakhu
Village बाळूमामाचे मेतगे - Balumamache Metage
बाळुमामाच्या देवळात उभा राहीलो खांबानी
बामणाला देव तो बाळुमामा इंनती घालतो
bāḷumāmācyā dēvaḷāta ubhā rāhīlō khāmbānī
bāmaṇālā dēva tō bāḷumāmā innatī ghālatō
no translation in English
▷ (बाळुमामाच्या)(देवळात) standing (राहीलो)(खांबानी)
▷ (बामणाला)(देव)(तो)(बाळुमामा)(इंनती)(घालतो)
pas de traduction en français
[131] id = 109634
लठ्ठे वच्छला - Latthe Vachala
Village महातपूर - Mahatpur
पाण्याच नारळ पद्मावतीला वहायाच
शिखर जीला जायाच
pāṇyāca nāraḷa padmāvatīlā vahāyāca
śikhara jīlā jāyāca
no translation in English
▷ (पाण्याच)(नारळ)(पद्मावतीला)(वहायाच)
▷ (शिखर)(जीला)(जायाच)
pas de traduction en français
[132] id = 109635
लठ्ठे वच्छला - Latthe Vachala
Village महातपूर - Mahatpur
चांदीचा कुरुंड पद्मावतीला वहाते
शिखरजीला जाते
cāndīcā kuruṇḍa padmāvatīlā vahātē
śikharajīlā jātē
no translation in English
▷ (चांदीचा)(कुरुंड)(पद्मावतीला)(वहाते)
▷ (शिखरजीला) am_going
pas de traduction en français
[133] id = 109637
वाकळे गंगू - Wakle Gangu
Village तळबीड - Talbeed
चैताच्या महिन्यात मी का चढीते उभा कडा
देव चांदोबा आहे सडा
caitācyā mahinyāta mī kā caḍhītē ubhā kaḍā
dēva cāndōbā āhē saḍā
no translation in English
▷ (चैताच्या)(महिन्यात) I (का)(चढीते) standing (कडा)
▷ (देव)(चांदोबा)(आहे)(सडा)
pas de traduction en français
[134] id = 109638
खडसे मीरा - Khadase Meera
Village माहुर - Mahur
चला जाऊ पाहु रेणुकाच वटा
पोटच्या बाळासाठी सोडते जटा
calā jāū pāhu rēṇukāca vaṭā
pōṭacyā bāḷāsāṭhī sōḍatē jaṭā
no translation in English
▷  Let_us_go (जाऊ)(पाहु)(रेणुकाच)(वटा)
▷ (पोटच्या)(बाळासाठी)(सोडते) class
pas de traduction en français
[135] id = 109639
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
नवस बोलले ऋषीपुरी नगरात
सातपुड्या डोंगरात आवडीचे बाबा माझे
navasa bōlalē ṛṣīpurī nagarāta
sātapuḍyā ḍōṅgarāt āvaḍīcē bābā mājhē
no translation in English
▷ (नवस) says (ऋषीपुरी)(नगरात)
▷ (सातपुड्या)(डोंगरात)(आवडीचे) Baba (माझे)
pas de traduction en français
[136] id = 109643
काकडे सुंदरा - Kakade Sundra
Village फलटण - Phaltan
सुकायीचा घंटा वाज नादत्याच्या घुमयीला
लहरी नंदीरी निघती देव त्यान जागा झाला
sukāyīcā ghaṇṭā vāja nādatyācyā ghumayīlā
laharī nandīrī nighatī dēva tyāna jāgā jhālā
no translation in English
▷ (सुकायीचा)(घंटा)(वाज)(नादत्याच्या)(घुमयीला)
▷ (लहरी)(नंदीरी)(निघती)(देव)(त्यान)(जागा)(झाला)
pas de traduction en français
[137] id = 109644
काळे दगडू - Kale Dagadu
Village पानगाव - Pangaon
पांढरीच्या भेंडा कसा हालविला
राजा कुणीया खवलीला चांगदीर देव माझा
pāṇḍharīcyā bhēṇḍā kasā hālavilā
rājā kuṇīyā khavalīlā cāṅgadīra dēva mājhā
no translation in English
▷ (पांढरीच्या)(भेंडा) how (हालविला)
▷  King (कुणीया)(खवलीला)(चांगदीर)(देव) my
pas de traduction en français
[138] id = 109645
पाटील विजया - Patil Vijaya
Village लव्हे - Lavhe
देवा मध्ये देव आहे नरसोबा लालीलाल
नाही घुंगराची चाल
dēvā madhyē dēva āhē narasōbā lālīlāla
nāhī ghuṅgarācī cāla
no translation in English
▷ (देवा)(मध्ये)(देव)(आहे)(नरसोबा)(लालीलाल)
▷  Not (घुंगराची) let_us_go
pas de traduction en français
[139] id = 109646
भागवत सखूबाई - Bhagwat Sakhu
Village खानापुर - Khanapur
अलीकड नाशिक मला पलीकड जायाच
शेंडीच नारळ गंगा द्वाराला वाहायच
alīkaḍa nāśika malā palīkaḍa jāyāca
śēṇḍīca nāraḷa gaṅgā dvārālā vāhāyaca
no translation in English
▷ (अलीकड)(नाशिक)(मला)(पलीकड)(जायाच)
▷ (शेंडीच)(नारळ) the_Ganges (द्वाराला)(वाहायच)
pas de traduction en français
[140] id = 109647
यवले सिताबाई - Yewale Sita
Village गेवराई - Gavrai
कापील बाबानी रक्ता भरईला जाई
करिती रोजानी बहिन याची भागुबाई
kāpīla bābānī raktā bharaīlā jāī
karitī rōjānī bahina yācī bhāgubāī
no translation in English
▷ (कापील)(बाबानी)(रक्ता)(भरईला)(जाई)
▷  Asks_for (रोजानी) sister (याची)(भागुबाई)
pas de traduction en français
[141] id = 109648
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
चला पाह्या जाऊ परळी देवांमधी हवेली
वैजनाथ महाराजाची मधी हवेली वाण्याची
calā pāhyā jāū paraḷī dēvāmmadhī havēlī
vaijanātha mahārājācī madhī havēlī vāṇyācī
no translation in English
▷  Let_us_go (पाह्या)(जाऊ)(परळी)(देवांमधी)(हवेली)
▷ (वैजनाथ)(महाराजाची)(मधी)(हवेली)(वाण्याची)
pas de traduction en français
[142] id = 109649
कुमावत कांचन - Kumawat Kanchan
Village बोरसर - Borsar
आहिल्याबाईन कृती केल्या कुठवर
पाण्याच्या बारविनी टाळ बांधला वाटवर
āhilyābāīna kṛtī kēlyā kuṭhavara
pāṇyācyā bāravinī ṭāḷa bāndhalā vāṭavara
no translation in English
▷ (आहिल्याबाईन)(कृती)(केल्या)(कुठवर)
▷ (पाण्याच्या)(बारविनी)(टाळ)(बांधला)(वाटवर)
pas de traduction en français
[143] id = 109650
राजपुत जयकौर कपुरसिंग - Rajput Jaikaur Kapoorsingh
Village वैजापुर - Viijapur
नको घालु देवा झाडाझुडपाच्या पोटी
वार वावदान जिवाला तस्ती मोठी
nakō ghālu dēvā jhāḍājhuḍapācyā pōṭī
vāra vāvadāna jivālā tastī mōṭhī
no translation in English
▷  Not (घालु)(देवा)(झाडाझुडपाच्या)(पोटी)
▷ (वार)(वावदान)(जिवाला)(तस्ती)(मोठी)
pas de traduction en français
[144] id = 109651
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
मुंबई शहरात काही पैशाला तोटा
देव अंजिर खोटा केल्या कागदाच्या नोटा
mumbaī śaharāta kāhī paiśālā tōṭā
dēva añjira khōṭā kēlyā kāgadācyā nōṭā
no translation in English
▷ (मुंबई)(शहरात)(काही)(पैशाला)(तोटा)
▷ (देव)(अंजिर)(खोटा)(केल्या)(कागदाच्या)(नोटा)
pas de traduction en français
[145] id = 109652
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
रानातली राणुबाई तुझा नवस पेडीयीन
तुझ देवुळ झाडीन
rānātalī rāṇubāī tujhā navasa pēḍīyīna
tujha dēvuḷa jhāḍīna
no translation in English
▷ (रानातली)(राणुबाई) your (नवस)(पेडीयीन)
▷  Your (देवुळ)(झाडीन)
pas de traduction en français
[146] id = 109653
मोरे शांता - More Shanta
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
काशीच्या पलीकड विष्णुनाथाच देवुळ
याच्या दर्शनाला गया पर्याग जवळ
kāśīcyā palīkaḍa viṣṇunāthāca dēvuḷa
yācyā darśanālā gayā paryāga javaḷa
no translation in English
▷ (काशीच्या)(पलीकड)(विष्णुनाथाच)(देवुळ)
▷  Of_his_place (दर्शनाला)(गया)(पर्याग)(जवळ)
pas de traduction en français
[147] id = 109656
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
गौतमाचा तपोभंग कसा केला देवानी
आहिल्याला भुलवुन भोगीयीला इंद्रानी
gautamācā tapōbhaṅga kasā kēlā dēvānī
āhilyālā bhulavuna bhōgīyīlā indrānī
no translation in English
▷ (गौतमाचा)(तपोभंग) how did (देवानी)
▷ (आहिल्याला)(भुलवुन)(भोगीयीला)(इंद्रानी)
pas de traduction en français
[148] id = 109657
नवगिरे गवळण - Nawgire Gavalan
Village वाटवडा - Watwada
हाऊस मला मोठी नावत बसायाची
विष्णु पदाला जायाची
hāūsa malā mōṭhī nāvata basāyācī
viṣṇu padālā jāyācī
no translation in English
▷ (हाऊस)(मला)(मोठी)(नावत)(बसायाची)
▷ (विष्णु)(पदाला) will_go
pas de traduction en français
[149] id = 109658
लवर पार्वती - Lawar Parvati
Village डाळज - Dalaj
देवाया मधी देवु देव मध वळुवा कपटी
वाई देशामधन कृष्णा लावली एकटी
dēvāyā madhī dēvu dēva madha vaḷuvā kapaṭī
vāī dēśāmadhana kṛṣṇā lāvalī ēkaṭī
no translation in English
▷ (देवाया)(मधी)(देवु)(देव)(मध)(वळुवा)(कपटी)
▷ (वाई)(देशामधन)(कृष्णा)(लावली)(एकटी)
pas de traduction en français
[150] id = 109659
नकाते महानंदा - Nakate Mahananda
Village शिराळा - Shirala
भगवंताची मुर्ती कुण्या गवंड्यानी घडविली
राधा पाठीशी भिडविली
bhagavantācī murtī kuṇyā gavaṇḍyānī ghaḍavilī
rādhā pāṭhīśī bhiḍavilī
no translation in English
▷ (भगवंताची)(मुर्ती)(कुण्या)(गवंड्यानी)(घडविली)
▷ (राधा)(पाठीशी)(भिडविली)
pas de traduction en français
[151] id = 109660
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
देव हाय देवळात सेवा करीती नंदीची
पाठीशी उभा राह्या मन अगद बंधुची
dēva hāya dēvaḷāta sēvā karītī nandīcī
pāṭhīśī ubhā rāhyā mana agada bandhucī
no translation in English
▷ (देव)(हाय)(देवळात)(सेवा) asks_for (नंदीची)
▷ (पाठीशी) standing (राह्या)(मन)(अगद)(बंधुची)
pas de traduction en français
[152] id = 109661
लठ्ठे वच्छला - Latthe Vachala
Village महातपूर - Mahatpur
देवाला जायाला होत माझ मन
नव बांधील शीव सेन (देवाच शिखर)
dēvālā jāyālā hōta mājha mana
nava bāndhīla śīva sēna (dēvāca śikhara)
no translation in English
▷ (देवाला)(जायाला)(होत) my (मन)
▷ (नव)(बांधील)(शीव)(सेन) ( (देवाच)(शिखर) )
pas de traduction en français
[153] id = 109662
मोरे चंपाबाई रामराव - More Champabai Ramrao
Village शेल्लाळ - Shellal
अरे कुणब्याच्या पोरा तुझा चाबुक दुमना
बसवराजाला मारीत उलली धरणीमाता आनौवर
arē kuṇabyācyā pōrā tujhā cābuka dumanā
basavarājālā mārīta ulalī dharaṇīmātā ānauvara
no translation in English
▷ (अरे)(कुणब्याच्या)(पोरा) your (चाबुक)(दुमना)
▷ (बसवराजाला)(मारीत)(उलली)(धरणीमाता)(आनौवर)
pas de traduction en français
[154] id = 109663
नकाते पद्मिन - Nakate Padmin
Village शिराळा - Shirala
चला सयानों पाह्या जावु परळीचे लोट
कळसा लाविली लाईट
calā sayānōṁ pāhyā jāvu paraḷīcē lōṭa
kaḷasā lāvilī lāīṭa
no translation in English
▷  Let_us_go (सयानों)(पाह्या)(जावु)(परळीचे)(लोट)
▷ (कळसा)(लाविली)(लाईट)
pas de traduction en français
[155] id = 113151
खडसे मीरा - Khadase Meera
Village माहुर - Mahur
रेणुकाच्या वाटन लागती चिच
रेणुकाची गाजी सवेवा हात उच
rēṇukācyā vāṭana lāgatī cica
rēṇukācī gājī savēvā hāta uca
no translation in English
▷ (रेणुकाच्या)(वाटन)(लागती)(चिच)
▷ (रेणुकाची)(गाजी)(सवेवा) hand (उच)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
⇑ Top of page ⇑