Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 861
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Gore Sita
(10 records)

Village: मंजीरत - Manjirat

9 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.6dv (A01-01-06d05) - Sītā / Rāvaṇ / In the form of a Gosāvī / Innocent Sītā is taken away

[27] id = 46950
राम ते लक्ष्मण दोघ हिंडत लवणी
सीता नेली ती ग काढूनी रावणानी
rāma tē lakṣmaṇa dōgha hiṇḍata lavaṇī
sītā nēlī tī ga kāḍhūnī rāvaṇānī
no translation in English
▷  Ram (ते) Laksman (दोघ)(हिंडत)(लवणी)
▷  Sita (नेली)(ती) * (काढूनी) Ravan
pas de traduction en français


A:II-1.2avi (A02-01-02a06) - Woman’s doubtful entity / Negative of man / Unequal to man / Rohīnī rains before Mṛg rains

[80] id = 103168
असा पावुस पडीतो मिरगा आधी रोहीणीचा
असा पाळणा हालतो भावा आधी बहिणीचा
asā pāvusa paḍītō miragā ādhī rōhīṇīcā
asā pāḷaṇā hālatō bhāvā ādhī bahiṇīcā
The constellation “Rohini” brings rain before the constellation “Mriga”
Sister has a baby before the brother
▷ (असा)(पावुस)(पडीतो) Mriga before of_Rohini
▷ (असा) cradle moves brother before of_sister
pas de traduction en français
Notes =>Example भरताराच सुख नार सांगती गोतात शंकर शेल्याची सावली शेतात


B:III-2.2b (B03-02-02b) - Kṛśṇa cycle / Fond and Pride / The dear one

Cross-references:B:VII-2.2c (B07-02-02c) - Basil / Basil and gods, ascetics / Kṛṣṇa
[69] id = 36885
UVS-16-47 start 00:04 ➡ listen to section
असी पहिलीच ओवी गायीली देवाला
मी तर गायीली देवाला कृष्ण सावळ्या भावाला
asī pahilīca ōvī gāyīlī dēvālā
mī tara gāyīlī dēvālā kṛṣṇa sāvaḷyā bhāvālā
I sang my first song for God
I sang it for God, my dark-complexioned brother Krishna
▷ (असी)(पहिलीच) verse (गायीली)(देवाला)
▷  I wires (गायीली)(देवाला)(कृष्ण)(सावळ्या)(भावाला)
pas de traduction en français


B:VI-2.4dvi (B06-02-04d06) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / Nobody accompanies me

[9] id = 47935
पंढरपूर जाया मला सोबत नाही कुणी
पुढ विठ्ठल माग जनी
paṇḍharapūra jāyā malā sōbata nāhī kuṇī
puḍha viṭhṭhala māga janī
I have no company to go to Pandhari
Vitthal* ahead and Jani behind
▷ (पंढरपूर)(जाया)(मला)(सोबत) not (कुणी)
▷ (पुढ) Vitthal (माग)(जनी)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
[345] id = 36887
UVS-16-47 start 01:54 ➡ listen to section
अस पंढरपुरात गलोगलीला मंदीरी
अशी रुखमीण हुन्हेरी चुडा भरती सोनेरी
asa paṇḍharapurāta galōgalīlā mandīrī
aśī rukhamīṇa hunhērī cuḍā bharatī sōnērī
There are temples in each lane in Pandharpur
Rukmini* is wearing two rows of golden bangles
▷ (अस)(पंढरपुरात)(गलोगलीला)(मंदीरी)
▷ (अशी)(रुखमीण)(हुन्हेरी)(चुडा)(भरती)(सोनेरी)
pas de traduction en français
Rukmini(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.11eiii (B06-02-11e03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Duration

[3] id = 36888
UVS-16-47 start 02:54 ➡ listen to section
अशी रुखमीण रुसली एक राती एक इळ
अस विठ्ठलाची तारांबळ अंघोळीला पाणी शिळ
aśī rukhamīṇa rusalī ēka rātī ēka iḷa
asa viṭhṭhalācī tārāmbaḷa aṅghōḷīlā pāṇī śiḷa
Rukhmin* was sulking once one night
A panic situation for Vitthal*, stale water for his bath
▷ (अशी)(रुखमीण)(रुसली)(एक)(राती)(एक)(इळ)
▷ (अस) of_Vitthal (तारांबळ)(अंघोळीला) water, (शिळ)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[24] id = 58738
अशी रुसली रुखमीण एक रात्र एक इळ
विठ्ठलाची ताराबळ आंघोळीला पाणी शीळ
aśī rusalī rukhamīṇa ēka rātra ēka iḷa
viṭhṭhalācī tārābaḷa āṅghōḷīlā pāṇī śīḷa
Rukhmin* was sulking once one night
A panic situation for Vitthal*, stale water for his bath
▷ (अशी)(रुसली)(रुखमीण)(एक)(रात्र)(एक)(इळ)
▷  Of_Vitthal (ताराबळ)(आंघोळीला) water, (शीळ)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11fi (B06-02-11f01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal

Cross-references:B:VI-2.11gx (B06-02-11g10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / Viṭṭhal satisfied with food served by her
B:VI-2.4a (B06-02-04a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Ekadashi
[88] id = 92484
जाते पंढरपुरात गलोगल्लीला हवया (हलवाई)
रुखमीण चालली जेवाया पाच रंगाच्या शेवाया
jātē paṇḍharapurāta galōgallīlā havayā (halavāī)
rukhamīṇa cālalī jēvāyā pāca raṅgācyā śēvāyā
I go to Pandharpur, there are makers of sweetmeats in each lane
Rukhmin* is going for her meal, ther are vermicelli in five colours (for her)
▷  Am_going (पंढरपुरात)(गलोगल्लीला)(हवया) ( (हलवाई) )
▷ (रुखमीण)(चालली)(जेवाया)(पाच)(रंगाच्या)(शेवाया)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description

Cross-references:B:VI-2.11o (B06-02-11o) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women
B:VI-2.9e (B06-02-09e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Rich household
B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
B:VI-2.10c (B06-02-10c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Sansāra prapañca
B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
B:VI-2.7b35 ???
B:VI-2.7c23 ???
B:VI-2.70 ???
B:VI-2.98 ???
B:VI-2.182 ???
B:VI-2.9f24 ???
[9] id = 36886
UVS-16-47 start 01:02 ➡ listen to section
अस पंढरपुरात गलोगलीला हावया
रुखमीण चालली जेवाया पाच रंगाच्या शेवया
asa paṇḍharapurāta galōgalīlā hāvayā
rukhamīṇa cālalī jēvāyā pāca raṅgācyā śēvayā
There are makers of sweetmeats in each lane of Pandharpur
Rukmini* is going for a meal, they have made vernicelli in five colours
▷ (अस)(पंढरपुरात)(गलोगलीला)(हावया)
▷ (रुखमीण)(चालली)(जेवाया)(पाच)(रंगाच्या)(शेवया)
pas de traduction en français
Rukmini(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VII-5.3b (B07-05-03b) - Surrounding Nature / Rains / The rain falls

Cross-references:A:II-2.5j (A02-02-05j) - Woman’s social identity / Boasting a prosperous house / Riches at home
A:II-2.9b (A02-02-09b) - Woman’s social identity / Arrogance of wealth / Significative attitudes
[32] id = 36890
UVS-16-49 start 01:17 ➡ listen to section
असा पाऊस पडतो फळी धरीली घडीची
रास भिजली तिळाची
asā pāūsa paḍatō phaḷī dharīlī ghaḍīcī
rāsa bhijalī tiḷācī
It is raining and raining, it is raining continuously for some time
The heap of sesame has become wet
▷ (असा) rain falls (फळी)(धरीली)(घडीची)
▷ (रास)(भिजली)(तिळाची)
Pli de sari

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Innocent Sītā is taken away
  2. Rohīnī rains before Mṛg rains
  3. The dear one
  4. Nobody accompanies me
  5. Rukhmini’s ornaments
  6. Duration
  7. Special dishes for fast prepared for Viṭṭhal
  8. Description
  9. The rain falls
⇑ Top of page ⇑