Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 824
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Pandit Baban
(13 records)

Village: घळाटवाडी - Ghalatwadi

11 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.1b (A02-05-01b) - Labour / Compulsion and penibility / Toiling as a beast of burden

[29] id = 36690
UVS-13-54 start 02:46 ➡ listen to section
लेक मातीचा जलम कोण्या घातीला येड्यान
आन ते सोईर्या घरी बैल बाई राबतो भाड्यान
lēka mātīcā jalama kōṇyā ghātīlā yēḍyāna
āna tē sōīryā gharī baila bāī rābatō bhāḍyāna
Which fool has given a daughter’s birth?
She works like a rented bullock in her in-laws’ house
▷ (लेक)(मातीचा)(जलम)(कोण्या)(घातीला)(येड्यान)
▷ (आन)(ते)(सोईर्या)(घरी)(बैल) woman (राबतो)(भाड्यान)
pas de traduction en français


B:IV-1.4 (B04-01-04) - Ambābāī / The dear one

Cross-references:B:V-26 (B05-26) - Village deities / Tukāī / Tukāī
[3] id = 36695
UVS-13-54 start 08:11 ➡ listen to section
पाच वरसाची अंबा ही ग व्हंबा म्होर खेळ
सावळ्या ग अंबिकेचा लाकडी गोंडा लोळ
pāca varasācī ambā hī ga vhambā mhōra khēḷa
sāvaḷyā ga ambikēcā lākaḍī gōṇḍā lōḷa
Five year old Amba plays in front of the sacred fire
Dark-complexioned Ambika’s firewood is burning in flames
▷ (पाच)(वरसाची)(अंबा)(ही) * (व्हंबा)(म्होर)(खेळ)
▷ (सावळ्या) * (अंबिकेचा)(लाकडी)(गोंडा)(लोळ)
pas de traduction en français


B:IV-1.7 (B04-01-07) - Ambābāī / Festival / Festival

[3] id = 109030
हेकाची बाई राख ठेवी बगुण्यात
सावळी ग माझी अंबा अंबाबाई खेळ छबीन्यात
hēkācī bāī rākha ṭhēvī baguṇyāta
sāvaḷī ga mājhī ambā ambābāī khēḷa chabīnyāta
no translation in English
▷ (हेकाची) woman ash (ठेवी)(बगुण्यात)
▷  Wheat-complexioned * my (अंबा)(अंबाबाई)(खेळ)(छबीन्यात)
pas de traduction en français


B:VI-2.11eiv (B06-02-11e04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s anger / Went and saw desert, lake, parents house, behind temple etc

[29] id = 36692
UVS-13-54 start 04:54 ➡ listen to section
रुसली ग रुखमीण बसली ग रथाआड
देवाला ग इनवती विठ्ठला माहेराला धाड
rusalī ga rukhamīṇa basalī ga rathāāḍa
dēvālā ga inavatī viṭhṭhalā māhērālā dhāḍa
Rukhmin* is sulking, she goes and sits behind the chariot
She requests God Vitthal*, send me to my maher*
▷ (रुसली) * (रुखमीण) sitting * (रथाआड)
▷ (देवाला) * (इनवती) Vitthal (माहेराला)(धाड)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
maherA married woman’s parental home


B:VII-2.1b (B07-02-01b) - Basil / Brought at home, protected / She is planted at the door

[72] id = 43539
आग तुळशीबाई नको फिरु जंगलात
यावा माझ्या वाड्यात जागा देते अंगणात
āga tuḷaśībāī nakō phiru jaṅgalāta
yāvā mājhyā vāḍyāta jāgā dētē aṅgaṇāta
no translation in English
▷  O (तुळशीबाई) not (फिरु)(जंगलात)
▷ (यावा) my (वाड्यात)(जागा) give (अंगणात)
pas de traduction en français
[73] id = 43540
तुळशी ग बाई नको फिरु रानीवनी
यावा माझ्या वाड्यात जागा देते इंद्रावणी
tuḷaśī ga bāī nakō phiru rānīvanī
yāvā mājhyā vāḍyāta jāgā dētē indrāvaṇī
no translation in English
▷ (तुळशी) * woman not (फिरु)(रानीवनी)
▷ (यावा) my (वाड्यात)(जागा) give (इंद्रावणी)
pas de traduction en français


B:VII-2.2d (B07-02-02d) - Basil / Basil and gods, ascetics / Sadhu - Saints

[4] id = 36687
UVS-13-54 start 00:59 ➡ listen to section
तुळशीचा बाई पाला पाला वारीयानी गेला
तुकाराम साधु आला आवडीन गोळा केल
tuḷaśīcā bāī pālā pālā vārīyānī gēlā
tukārāma sādhu ālā āvaḍīna gōḷā kēla
Tulasibai*’s leaves were blown away by the wind
Saint Tukaram* fondly collected them
▷ (तुळशीचा) woman (पाला)(पाला)(वारीयानी) has_gone
▷ (तुकाराम)(साधु) here_comes (आवडीन)(गोळा) did
pas de traduction en français
Tulasibai
TukaramA 17th-century Hindu poet and sant of the Bhakti movement in Maharashtra


B:VII-2.9 (B07-02-09) - Basil / Basil’s marriage

[3] id = 36689
UVS-13-44 start 01:15 ➡ listen to section
तुळस ग बाई म्हणी सदा माझी खटखट
वरसाला ग लागत लगीन मधी बाई आवळा जामीन
tuḷasa ga bāī mhaṇī sadā mājhī khaṭakhaṭa
varasālā ga lāgata lagīna madhī bāī āvaḷā jāmīna
Tulasibai* says, it’s always a botheration
Every year, I get married, woman, awala* fruit is the guarantor
▷ (तुळस) * woman (म्हणी)(सदा) my (खटखट)
▷ (वरसाला) * (लागत)(लगीन)(मधी) woman (आवळा)(जामीन)
pas de traduction en français
Tulasibai
awalaThe name of a tree. Its fruits are sour.


B:VII-5.3b (B07-05-03b) - Surrounding Nature / Rains / The rain falls

Cross-references:A:II-2.5j (A02-02-05j) - Woman’s social identity / Boasting a prosperous house / Riches at home
A:II-2.9b (A02-02-09b) - Woman’s social identity / Arrogance of wealth / Significative attitudes
[30] id = 36688
UVS-13-54 start 01:25 ➡ listen to section
आस पाऊस पडतो परभणी गावीच्या रानी
वाहून गेल पाणी नाही बाई भिजली उधाणी
āsa pāūsa paḍatō parabhaṇī gāvīcyā rānī
vāhūna gēla pāṇī nāhī bāī bhijalī udhāṇī
It rains in such a way in the fields at Parabhani
Water has flowed away, woman, nothing has got wet
▷ (आस) rain falls (परभणी)(गावीच्या)(रानी)
▷ (वाहून) gone water, not woman (भिजली)(उधाणी)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one

Cross-references:E:XIII-1.2 (E13-01-02) - Mother’s attachment to daughter / Daughter’s eating
[75] id = 36693
UVS-13-54 start 05:41 ➡ listen to section
पिवळा ग पितांबर पालखीच्या दांडीवरी
आंबा माझी गवर नवरी लाडाची मांडीवरी
pivaḷā ga pitāmbara pālakhīcyā dāṇḍīvarī
āmbā mājhī gavara navarī lāḍācī māṇḍīvarī
Yellow Pitambar* on the pole of the palanquin
My Amba is the goddess, the dear little bride is on my lap
▷ (पिवळा) * (पितांबर)(पालखीच्या)(दांडीवरी)
▷ (आंबा) my (गवर)(नवरी)(लाडाची)(मांडीवरी)
pas de traduction en français
PitambarA yellow dhotar


E:XIII-2.1aiii (E13-02-01a03) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Daughter went out of flock

[20] id = 53877
लेक नांदाया चालली माय बघ परसातुनी
हरण गेली कळपातुनी
lēka nāndāyā cālalī māya bagha parasātunī
haraṇa gēlī kaḷapātunī
Daughter is leaving for her in-laws’ house, mother watches from the backyard
Doe (daughter) has gone out of the flock
▷ (लेक)(नांदाया)(चालली)(माय)(बघ)(परसातुनी)
▷ (हरण) went (कळपातुनी)
pas de traduction en français
[47] id = 36694
UVS-13-54 start 06:32 ➡ listen to section
लेक नांदाया चालली माय बघी परसातूनी
हरण बघती कळपातूनी
lēka nāndāyā cālalī māya baghī parasātūnī
haraṇa baghatī kaḷapātūnī
Daughter is leaving for her in-laws’ house, mother sees from the backyard
My doe (daughter) looks back from the flock
▷ (लेक)(नांदाया)(चालली)(माय)(बघी)(परसातूनी)
▷ (हरण)(बघती)(कळपातूनी)
pas de traduction en français


F:XV-3.3aii (F15-03-03a02) - Sister’s attachment to brother / Sister’s frustrations / Brother forgets sister / As neem gets fruits

[8] id = 36691
UVS-13-54 start 03:45 ➡ listen to section
लिंबाच्या ग लिंबोळ्या लिंबाखाली हातरुन
भावाला झाल्या लेकी गेला बहिणी इसरुनी
limbācyā ga limbōḷyā limbākhālī hātaruna
bhāvālā jhālyā lēkī gēlā bahiṇī isarunī
Neem tree fruits have fallen and scattered under the tree
Now that brother has daughters, he forgot his sister
▷ (लिंबाच्या) * (लिंबोळ्या)(लिंबाखाली)(हातरुन)
▷ (भावाला)(झाल्या)(लेकी) has_gone (बहिणी)(इसरुनी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Toiling as a beast of burden
 2. The dear one
 3. Festival
 4. Went and saw desert, lake, parents house, behind temple etc
 5. She is planted at the door
 6. Sadhu - Saints
 7. Basil’s marriage
 8. The rain falls
 9. Daughter, the dear one
 10. Daughter went out of flock
 11. As neem gets fruits
⇑ Top of page ⇑