Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B05-26
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:V-26 (B05-26)
(4 records)

Display songs in class at higher level (B05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:V-26 (B05-26) - Village deities / Tukāī / Tukāī

Cross-references:B:IV-1.4 (B04-01-04) - Ambābāī / The dear one
B:IV-1.5 (B04-01-05) - Ambābāī / Support
[1] id = 12070
साठे सावित्री - Sathe Savitra
Village भालगुडी - Bhalgudi
आई तुकाई झाडपाला बन दाट
तुझ्या दर्शनाला मला सापडना वाट
āī tukāī jhāḍapālā bana dāṭa
tujhyā darśanālā malā sāpaḍanā vāṭa
no translation in English
▷ (आई)(तुकाई)(झाडपाला)(बन)(दाट)
▷  Your (दर्शनाला)(मला)(सापडना)(वाट)
pas de traduction en français
[2] id = 36533
चव्हाण सखु - Chavan Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-03-52 start 01:13 ➡ listen to section
पाच ग वरसाची तिचा लाकडी गोंडा लोळ
कवड्याच्या माळा याच्या बैलाच ओझ तुळजापुराच्या तुकुबाई राधा गवळण लेण तुझ
pāca ga varasācī ticā lākaḍī gōṇḍā lōḷa
kavaḍyācyā māḷā yācyā bailāca ōjha tuḷajāpurācyā tukubāī rādhā gavaḷaṇa lēṇa tujha
She is five year old, her wooden tassel is rolling on the floor
Her cowrie necklaces, heavy as a bullock’s load, are your ornaments, goddess Radha Tukubai of Tuljapur
▷ (पाच) * (वरसाची)(तिचा)(लाकडी)(गोंडा)(लोळ)
▷ (कवड्याच्या)(माळा) of_his_place (बैलाच)(ओझ)(तुळजापुराच्या)(तुकुबाई)(राधा)(गवळण)(लेण) your
pas de traduction en français
[3] id = 36532
चव्हाण सखु - Chavan Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-03-52 start 00:49 ➡ listen to section
पाचा ग वरसाची हीत जलमली
तुळजापुराची तुकुबाई बाई जोडव नाही लेली
pācā ga varasācī hīta jalamalī
tuḷajāpurācī tukubāī bāī jōḍava nāhī lēlī
She was born five years old
Tukubai of Tuljapur, she didn’t wear toe-rings (she is not married)
▷ (पाचा) * (वरसाची)(हीत)(जलमली)
▷ (तुळजापुराची)(तुकुबाई) woman (जोडव) not (लेली)
pas de traduction en français
[4] id = 57041
चव्हाण सखु - Chavan Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
कवड्याच्या माळा हीग मागल्या कोणासारी
तुळजापुराची तुकाबाई बाजुबंदाला जागा करी
kavaḍyācyā māḷā hīga māgalyā kōṇāsārī
tuḷajāpurācī tukābāī bājubandālā jāgā karī
no translation in English
▷ (कवड्याच्या)(माळा)(हीग)(मागल्या)(कोणासारी)
▷ (तुळजापुराची)(तुकाबाई)(बाजुबंदाला)(जागा)(करी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Tukāī