Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 746
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Jondhale Suman
(14 records)

Village: बाचोटी - Bachoti

11 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:III-1.6 (B03-01-06) - Rām cycle / Worship

[54] id = 37444
UVS-21-27 start 00:08 ➡ listen to section
बाई सकाळी उठूनी हात माझा कवाडाला
नदरी रामबाई पडला उभा तुळशीच्या झाडाला
bāī sakāḷī uṭhūnī hāta mājhā kavāḍālā
nadarī rāmabāī paḍalā ubhā tuḷaśīcyā jhāḍālā
Woman, getting up in the morning, my hand is on the door
I saw Ram standing near tulasi* plant
▷  Woman morning (उठूनी) hand my (कवाडाला)
▷ (नदरी) Ramabai (पडला) standing (तुळशीच्या)(झाडाला)
pas de traduction en français
tulasiOcimum tenuiflorum, commonly known as holy basil, cultivated for religious and traditional medicine purposes.


B:IV-4.1 (B04-04-01) - God Śaṅkar / Place of residence

[20] id = 37398
UVS-22-41 start 00:07 ➡ listen to section
संबुच शिखर आहे जरास वाकड
गिरजा नारीन लावील वरी दवण्याच झाड
sambuca śikhara āhē jarāsa vākaḍa
girajā nārīna lāvīla varī davaṇyāca jhāḍa
Shambhu*’s (Shankar’s) peak is slightly crooked
His wife Girija has planted Davana* on it
▷ (संबुच)(शिखर)(आहे)(जरास)(वाकड)
▷ (गिरजा)(नारीन)(लावील)(वरी)(दवण्याच)(झाड)
pas de traduction en français
ShambhuGod Shankar
DavanaName of a festival


B:VII-1.2a (B07-01-02a) - Sun and moon / Devotion to sun, an ideal personage / Sun and pandurang, Rukhmini

[4] id = 37445
UVS-21-27 start 00:38 ➡ listen to section
सकाळी उठूनी हात जोडते दिनाला
बस राजच्या शेजला मग बाई जाते कामाला
sakāḷī uṭhūnī hāta jōḍatē dinālā
basa rājacyā śējalā maga bāī jātē kāmālā
Getting up in the morning, I fold my hands to the sun
I sit near God for a while, then I shall go for work
▷  Morning (उठूनी) hand (जोडते)(दिनाला)
▷ (बस)(राजच्या)(शेजला)(मग) woman am_going (कामाला)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one

Cross-references:E:XIII-1.2 (E13-01-02) - Mother’s attachment to daughter / Daughter’s eating
[78] id = 37350
UVS-22-25 start 00:04 ➡ listen to section
बाई लाडाची ग लेक तीचा लाड पुरवाव
बाई म्हणून बोलवाव
bāī lāḍācī ga lēka tīcā lāḍa puravāva
bāī mhaṇūna bōlavāva
Woman, darling daughter, one should pamper her
One should call her daughter
▷  Woman (लाडाची) * (लेक)(तीचा)(लाड)(पुरवाव)
▷  Woman (म्हणून)(बोलवाव)
pas de traduction en français
[79] id = 37351
UVS-22-25 start 00:37 ➡ listen to section
बाई लाडाची लेक तीचा लाडकाबाई हुदा
पलंग माग गादी सुदा
bāī lāḍācī lēka tīcā lāḍakābāī hudā
palaṅga māga gādī sudā
Woman, darling daughter, she has a right on being the dear one
She asks for a cot and also a mattress
▷  Woman (लाडाची)(लेक)(तीचा)(लाडकाबाई)(हुदा)
▷ (पलंग)(माग)(गादी)(सुदा)
pas de traduction en français


E:XIII-2.4 (E13-02-04) - Mother worries for daughter / She has been struck by bad eye

[12] id = 37352
UVS-22-25 start 01:02 ➡ listen to section
सोन्याचा बाई छल्ला गोर्या हाताला दिसना
बाळा माझ्या अंजनाला दिष्ट झालेली बाई सोसना
sōnyācā bāī challā gōryā hātālā disanā
bāḷā mājhyā añjanālā diṣṭa jhālēlī bāī sōsanā
Woman, the gold ring is not seen on the fair hand
Woman, my little daughter is afftected by the influence of an evil eye, she cannot bear it
▷  Of_gold woman (छल्ला)(गोर्या)(हाताला)(दिसना)
▷  Child my (अंजनाला)(दिष्ट)(झालेली) woman (सोसना)
pas de traduction en français


F:XV-3.1c (F15-03-01c) - Sister’s attachment to brother / Praising brother’s demeanour / Dress

[11] id = 37347
UVS-22-24 start 02:34 ➡ listen to section
नांदेडच्या सडकन बंधु माझ्या व्हय का नव्ह
टावेलाची सव बंधु माझा सौभाग्याचा
nāndēḍacyā saḍakana bandhu mājhyā vhaya kā navha
ṭāvēlācī sava bandhu mājhā saubhāgyācā
On the road to Nanded, is it my brother who is going or not
My brother, the fortunate one, has the habit of carrying a towel on his shoulder
▷ (नांदेडच्या)(सडकन) brother my (व्हय)(का)(नव्ह)
▷ (टावेलाची)(सव) brother my (सौभाग्याचा)
pas de traduction en français
[12] id = 37348
UVS-22-24 start 03:23 ➡ listen to section
नांदेडच्या सडकन बंधु माझा व्हय की नव्ह
टेरलिंग शर्टचा डावा हात घड्याळाचा बंधु माझ्या सौभाग्याचा
nāndēḍacyā saḍakana bandhu mājhā vhaya kī navha
ṭēraliṅga śarṭacā ḍāvā hāta ghaḍyāḷācā bandhu mājhyā saubhāgyācā
On the road to Nanded, is it my brother who is going or not
My brother is fortunate, he wears a tailored shirt and a wristwatch on his left hand
▷ (नांदेडच्या)(सडकन) brother my (व्हय)(की)(नव्ह)
▷ (टेरलिंग)(शर्टचा)(डावा) hand (घड्याळाचा) brother my (सौभाग्याचा)
pas de traduction en français


F:XV-3.2l (F15-03-02l) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Brother is “the dear one”

Cross-references:A:II-3.4 (A02-03-04) - Constraints on behaviour / Charity to Gosāvī mendicant
A:II-3.82 ???
[44] id = 37344
UVS-22-24 start 00:30 ➡ listen to section
नांदेडच्या बसस्टँडमध्यी जाई मोगरा दाटला
बंधु माझ्या सोईर्याचा पहीला पेपर सुटला
nāndēḍacyā basasṭaṇḍamadhyī jāī mōgarā dāṭalā
bandhu mājhyā sōīryācā pahīlā pēpara suṭalā
In Nanded bus station, there is a crowding of jasmine flowers
My brother’s first exam paper is over
▷ (नांदेडच्या)(बसस्टँडमध्यी)(जाई)(मोगरा)(दाटला)
▷  Brother my (सोईर्याचा)(पहीला)(पेपर)(सुटला)
pas de traduction en français
[45] id = 37345
UVS-22-24 start 01:50 ➡ listen to section
नांदेडच्या सडकन सायकल कुणाची पळाली
बंधु माझ्या सौभाग्याची दस्ती हातातली गळाली
nāndēḍacyā saḍakana sāyakala kuṇācī paḷālī
bandhu mājhyā saubhāgyācī dastī hātātalī gaḷālī
Whose cycle is speeding on the road to Nanded
Books and notebooks of my good brother fell on the ground
▷ (नांदेडच्या)(सडकन)(सायकल)(कुणाची)(पळाली)
▷  Brother my (सौभाग्याची)(दस्ती)(हातातली)(गळाली)
pas de traduction en français


F:XVI-2.13c (F16-02-13c) - Sister expects brother’s moral support / Sister travelling with brother / Hard sun of summer

[1] id = 37346
UVS-22-24 start 02:09 ➡ listen to section
नांदेडच्या सडकन बंधु माझ्या व्हय की नव्ह
त्याला टावेलाची सव
nāndēḍacyā saḍakana bandhu mājhyā vhaya kī navha
tyālā ṭāvēlācī sava
On the road to Nanded, is my brother there or not
He is used to carrying a towel
▷ (नांदेडच्या)(सडकन) brother my (व्हय)(की)(नव्ह)
▷ (त्याला)(टावेलाची)(सव)
pas de traduction en français


F:XVIII-2.1a (F18-02-01a) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / Singer’s close relation with them

Cross-references:F:XVII-2.14 (F17-02-14) - Brother’s wife, bhāujay / “Brother’s wife bows down to me”
[39] id = 37353
UVS-22-25 start 01:27 ➡ listen to section
बाई माझे सखे चुलतभाऊ मला वाट ना अंतर
एका झाडाची संतर
bāī mājhē sakhē culatabhāū malā vāṭa nā antara
ēkā jhāḍācī santara
Woman, my friend, I don’t feel any distance with my cousin brother
We are oranges of the same tree
▷  Woman (माझे)(सखे)(चुलतभाऊ)(मला)(वाट) * (अंतर)
▷ (एका)(झाडाची)(संतर)
pas de traduction en français


G:XIX-5.9c (G19-05-09c) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband / Wife contented only with kuṅku, black beads

[11] id = 37349
UVS-22-24 start 04:13 ➡ listen to section
दुबळ्या संसाराच गोरे करु नये हेळणा
असा आहेवाचा कुंकु सोन दिल्यान मिळना
dubaḷyā sansārāca gōrē karu nayē hēḷaṇā
asā āhēvācā kuṅku sōna dilyāna miḷanā
Woman, you should not show your discontent for your husband’s poverty
Kunku* as an Ahev* (unwidowed) woman, you cannot buy it even by paying in gold
▷ (दुबळ्या)(संसाराच)(गोरे)(करु) don't (हेळणा)
▷ (असा)(आहेवाचा) kunku gold (दिल्यान)(मिळना)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
AhevAn unwidowed woman


H:XXI-5.2ai (H21-05-02a01) - Ambedkar / Ramābai, the first wife / Āheva / Kuṅkū, Ramā’s auspicious symbol

Cross-references:H:XXI-5.1a (H21-05-01a) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Takes sides for his people
[4] id = 37354
UVS-22-25 start 01:26 ➡ listen to section

रमाबाई कुंकु लेती मेणावरी गोल
बाबा ईवाईनातून बोल काय दलिताच हाल
ramābāī kuṅku lētī mēṇāvarī gōla
bābā īvāīnātūna bōla kāya dalitāca hāla
Ramabai applies the round mark of kunku* on wax
Baba speaks from the plane, how are the Dalits* doing
▷  Ramabai kunku (लेती)(मेणावरी)(गोल)
▷  Baba (ईवाईनातून) says why of_Dalits (हाल)
Ramābāī applique du kumku, un point rond sur la cire
Bābā parle de l’avion. Quelle détresse que celle des dalit.
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Worship
 2. Place of residence
 3. Sun and pandurang, Rukhmini
 4. Daughter, the dear one
 5. She has been struck by bad eye
 6. Dress
 7. Brother is “the dear one”
 8. Hard sun of summer
 9. Singer’s close relation with them
 10. Wife contented only with kuṅku, black beads
 11. Kuṅkū, Ramā’s auspicious symbol
⇑ Top of page ⇑