Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2558
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Thorat Hausa
(16 records)

Village: गोंडेगाव - Gondegaon

13 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-2.13biii (A02-02-13b03) - Woman’s social identity / Friendly ties / “Your, mine fraternity” / Mutual fondness

[46] id = 49475
तुझा माझा भाऊपणा भावूपणाला काय देवू
सांगते बाई तुला एक लैऊग आपण दोघी खाऊ
tujhā mājhā bhāūpaṇā bhāvūpaṇālā kāya dēvū
sāṅgatē bāī tulā ēka laiūga āpaṇa dōghī khāū
You and me, we are close friends, what shall I give you for our friendship
I tell you, woman, we shall both share one clove and eat
▷  Your my (भाऊपणा)(भावूपणाला) why (देवू)
▷  I_tell woman to_you (एक)(लैऊग)(आपण)(दोघी)(खाऊ)
pas de traduction en français


A:II-2.13bvii (A02-02-13b07) - Woman’s social identity / Friendly ties / “Your, mine fraternity” / “Break your silence”

[32] id = 49474
तुझा भाऊपण कोणी कालवील तिळ
सांगते बाई तुला आबुल्यानी गेला वेळ
tujhā bhāūpaṇa kōṇī kālavīla tiḷa
sāṅgatē bāī tulā ābulyānī gēlā vēḷa
Our close friendship, who tried to mix Sesame in it (tried to spoil it)
I tell you, woman, a lot of time has passed without breaking the silence
▷  Your (भाऊपण)(कोणी)(कालवील)(तिळ)
▷  I_tell woman to_you (आबुल्यानी) has_gone (वेळ)
pas de traduction en français
[33] id = 49477
तुझा माझा भावूपणा कोणी कालवील मिट
सांगते बाई तुला सोड आबूला बोल निट
tujhā mājhā bhāvūpaṇā kōṇī kālavīla miṭa
sāṅgatē bāī tulā sōḍa ābūlā bōla niṭa
Our close friendship, who tried to mix Salt in it (tried to spoil it)
I tell you, woman, break the silence, start talking to me as usual
▷  Your my (भावूपणा)(कोणी)(कालवील)(मिट)
▷  I_tell woman to_you (सोड)(आबूला) says (निट)
pas de traduction en français


B:VI-2.4c (B06-02-04c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Viṭṭhal’s invitation

Cross-references:H:XXI-5.1b (H21-05-01b) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Priority to education
H:XXI-5.7 (H21-05-07) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness
B:VI-2.10g (B06-02-10g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal keeps evidence of his visit
[41] id = 49468
पंढरीला जाया औदा नव्हती माझी छाती
देवा विठ्ठलाने पत्र पाठवीली राती
paṇḍharīlā jāyā audā navhatī mājhī chātī
dēvā viṭhṭhalānē patra pāṭhavīlī rātī
I did not dare to go to Pandhari this year
God Vitthal* sent me letters at night
▷ (पंढरीला)(जाया)(औदा)(नव्हती) my (छाती)
▷ (देवा)(विठ्ठलाने)(पत्र)(पाठवीली)(राती)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[42] id = 49469
पंढरीला जाया औदा नव्हत माझ मन
विठ्ठल देवानी चिठ्ठया पाठविल्या दोन
paṇḍharīlā jāyā audā navhata mājha mana
viṭhṭhala dēvānī ciṭhṭhayā pāṭhavilyā dōna
It was not in my mind to go to Pandhari this year
God Vitthal* has sent me two messages
▷ (पंढरीला)(जाया)(औदा)(नव्हत) my (मन)
▷  Vitthal (देवानी)(चिठ्ठया)(पाठविल्या) two
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.10j (B06-02-10j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal is a friend

[4] id = 93951
शेजीच्या शेजाराला जिव माझा कदरला
विठ्ठल देवाच्या येते शेजाराला
śējīcyā śējārālā jiva mājhā kadaralā
viṭhṭhala dēvācyā yētē śējārālā
I am fed up of the woman (next door) being my neighbour
I shall come and stay in the neighburhood of God Vitthal*
▷ (शेजीच्या)(शेजाराला) life my (कदरला)
▷  Vitthal (देवाच्या)(येते)(शेजाराला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


D:XII-4.2f (D12-04-02f) - Son, a man in society / Son’s marriage / Articles, requirements / Shed erected on poles with mango, plaintain pillars

[138] id = 102510
मांडवाच्या मेढी कोथींबिरीच्या बदाट्या
सांगते बंदु माझ्या तुझ्या येहीनी शेलाट्या
māṇḍavācyā mēḍhī kōthīmbirīcyā badāṭyā
sāṅgatē bandu mājhyā tujhyā yēhīnī śēlāṭyā
Pillars for the shed for marriage are made from Kothimbir (coriander) twigs tied to the poles
I tell you, my brother, your Vihin* is slim and tall
▷ (मांडवाच्या)(मेढी)(कोथींबिरीच्या)(बदाट्या)
▷  I_tell (बंदु) my your (येहीनी)(शेलाट्या)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law


D:XII-4.7b (D12-04-07b) - Son, a man in society / Son’s marriage / Groom’s father, varbāp / He is wealthy, prestigious

[13] id = 109924
मांडवाच्या दारी हांडा शिजतो रंगाचा
माझ्या बाळान याही केलाय ढोंगाचा
māṇḍavācyā dārī hāṇḍā śijatō raṅgācā
mājhyā bāḷāna yāhī kēlāya ḍhōṅgācā
At the entrance of the shed for marriage, a vesselful of colour is cooking
My son has got a Vyahi* who is rich and prestigious
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(हांडा)(शिजतो)(रंगाचा)
▷  My (बाळान)(याही)(केलाय)(ढोंगाचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law


D:XII-4.7d (D12-04-07d) - Son, a man in society / Son’s marriage / Groom’s father, varbāp / Honour

[11] id = 102583
मांडवाच्या दारी चरवी सांडली तेलाची
सांगते बाळा तुला धुळ मांडली मालाची
māṇḍavācyā dārī caravī sāṇḍalī tēlācī
sāṅgatē bāḷā tulā dhuḷa māṇḍalī mālācī
A jar of oil has spilt at the entrance of the shed for marriage
I tell you, son, they have spent a lot
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(चरवी)(सांडली)(तेलाची)
▷  I_tell child to_you (धुळ)(मांडली)(मालाची)
pas de traduction en français


E:XIII-1.5c (E13-01-05c) - Mother’s attachment to daughter / Taking pride in daughter / Daughter is with children

[150] id = 113303
आई घे ग चोळी मला छोट्या छोट्या
शहर माझ गाव वस्ती आडाण्या लोकाची
āī ghē ga cōḷī malā chōṭyā chōṭyā
śahara mājha gāva vastī āḍāṇyā lōkācī
no translation in English
▷ (आई)(घे) * blouse (मला)(छोट्या)(छोट्या)
▷ (शहर) my (गाव)(वस्ती)(आडाण्या)(लोकाची)
pas de traduction en français
[151] id = 113310
लेकुरवाळाच काम घाई घाई
चितल याच काम येळनी होईना
lēkuravāḷāca kāma ghāī ghāī
citala yāca kāma yēḷanī hōīnā
no translation in English
▷ (लेकुरवाळाच)(काम)(घाई)(घाई)
▷ (चितल)(याच)(काम)(येळनी)(होईना)
pas de traduction en français


E:XIV-2.5a (E14-02-05a) - Daughter’s marriage / Bride’s father / He spends a lot

[92] id = 106218
मांडवाच्या दारी हाळदी कुंकवाचा पाट गेला
सागंते बाई तुला नवरीचा बाप न्हाला
māṇḍavācyā dārī hāḷadī kuṅkavācā pāṭa gēlā
sāgantē bāī tulā navarīcā bāpa nhālā
At the entrance of the shed for marriage, water with haldi* and kunku* is flowing
I tell you, woman, bride’s father has had a ritual bath
▷ (मांडवाच्या)(दारी) turmeric (कुंकवाचा)(पाट) has_gone
▷ (सागंते) woman to_you of_bride father (न्हाला)
pas de traduction en français
haldiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.


F:XV-1.1l (F15-01-01l) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With milk, sweet, purified butter

Cross-references:F:XVII-2.15 (F17-02-15) - Brother’s wife, bhāujay / Sweet mutual relation
[19] id = 49476
पाहुणा मला आला आबरासाच दिवसात
भावाला माझ्या तूप ओतीते रसात
pāhuṇā malā ālā ābarāsāca divasāta
bhāvālā mājhyā tūpa ōtītē rasāta
Guests have come in the mango season
I serve my brothers ghee* with the mango juice
▷ (पाहुणा)(मला) here_comes (आबरासाच)(दिवसात)
▷ (भावाला) my (तूप)(ओतीते)(रसात)
pas de traduction en français
gheeclarified butter


F:XV-3.2a (F15-03-02a) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Brother amidst sisters

[67] id = 49478
चौघी पाच जनी बहिणी एकल्या बंदवाला
सांगते बाई तुला वेल कारलीचा मांडव झाकळून गेला
caughī pāca janī bahiṇī ēkalyā bandavālā
sāṅgatē bāī tulā vēla kāralīcā māṇḍava jhākaḷūna gēlā
We are three-four sisters and only one brother
We make a crowd at home (when we all gather)
▷ (चौघी)(पाच)(जनी)(बहिणी)(एकल्या) brother
▷  I_tell woman to_you (वेल)(कारलीचा)(मांडव)(झाकळून) has_gone
pas de traduction en français


F:XVII-2.2 (F17-02-02) - Brother’s wife, bhāujay / Bhaujay gets honour on account of brother

[50] id = 97574
भाऊ होता म्हणुन भाऊजई आली
ताईत परास पेटी जड झाली
bhāū hōtā mhaṇuna bhāūjaī ālī
tāīta parāsa pēṭī jaḍa jhālī
Because brother was there, sister-in-law came
But the box (sister-in-law) became more dominant than the talisman (brother)
▷  Brother (होता)(म्हणुन)(भाऊजई) has_come
▷ (ताईत)(परास)(पेटी)(जड) has_come
pas de traduction en français


F:XVIII-5.4 (F18-05-04) - Sister’s children / Close relation

[70] id = 97580
शेजीच्या बाळाची मला येती काऊशी
बहिणीच बाळ मला म्हणत मावशी
śējīcyā bāḷācī malā yētī kāūśī
bahiṇīca bāḷa malā mhaṇata māvaśī
Neighbour woman’s child, I am nobody to him
Sister’s son calls me maternal aunt
▷ (शेजीच्या)(बाळाची)(मला)(येती)(काऊशी)
▷  Of_sister son (मला)(म्हणत) maternal_aunt
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Mutual fondness
 2. “Break your silence”
 3. Viṭṭhal’s invitation
 4. Viṭṭhal is a friend
 5. Shed erected on poles with mango, plaintain pillars
 6. He is wealthy, prestigious
 7. Honour
 8. Daughter is with children
 9. He spends a lot
 10. With milk, sweet, purified butter
 11. Brother amidst sisters
 12. Bhaujay gets honour on account of brother
 13. Close relation
⇑ Top of page ⇑