Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1163
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Ingule Mandu
(12 records)

Village: मंजीरत - Manjirat

8 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-5.3kvii (A02-05-03k07) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to Rām and gods

Cross-references:B:IV-2.3a ???
B:VI-3.5a (B06-03-05a) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / The dear one
[477] id = 58393
तिसरी ग माझी ओवी मीत गायीली तीन्ही देवा
ब्रम्हा विष्णू सदाशिवा
tisarī ga mājhī ōvī mīta gāyīlī tīnhī dēvā
bramhā viṣṇū sadāśivā
no translation in English
▷ (तिसरी) * my verse (मीत)(गायीली)(तीन्ही)(देवा)
▷ (ब्रम्हा)(विष्णू)(सदाशिवा)
pas de traduction en français
[592] id = 111602
दुसरी माझी ववी गायीली इथतिथ
गुरु माझे पंगतीत
dusarī mājhī vavī gāyīlī ithatitha
guru mājhē paṅgatīta
no translation in English
▷ (दुसरी) my (ववी)(गायीली)(इथतिथ)
▷ (गुरु)(माझे)(पंगतीत)
pas de traduction en français


B:VI-2.7c (B06-02-07c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Visiting idols in temple

Cross-references:B:VI-2.4dx (B06-02-04d10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / It came to my mind
B:VI-2.7d40 ???
[39] id = 60145
पयली ववी माझी बाई पंढरीच्या गुरुला
एवढा बाई नमस्कार विटेवरल्या हारीला
payalī vavī mājhī bāī paṇḍharīcyā gurulā
ēvaḍhā bāī namaskāra viṭēvaralyā hārīlā
My first verse, woman, is for the Guru of Pandhari
My Namaskar* to Hari* on the brick
▷ (पयली)(ववी) my daughter (पंढरीच्या)(गुरुला)
▷ (एवढा) woman (नमस्कार)(विटेवरल्या)(हारीला)
pas de traduction en français
NamaskarFolding hands as a mark of respect
HariName of God Vishnu


B:VI-2.11ai (B06-02-11a01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Father and clan

[64] id = 58176
शेशुफळाच वर्हाड बघत वेड्यावाणी
पिरतीचा पांडुरंगाचा रथ गेला वार्यावाणी
śēśuphaḷāca varhāḍa baghata vēḍyāvāṇī
piratīcā pāṇḍuraṅgācā ratha gēlā vāryāvāṇī
Shishupal’s marriage party just kept watching
Pandurang*, the lover drove his chariot away with the speed of the wind
▷ (शेशुफळाच)(वर्हाड)(बघत)(वेड्यावाणी)
▷ (पिरतीचा)(पांडुरंगाचा)(रथ) has_gone (वार्यावाणी)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
[102] id = 60947
पंढरपुरामधी गर्दी बिगुलबाजाची
विठ्ठल देवू केली लेक भिमंथ राजाची
paṇḍharapurāmadhī gardī bigulabājācī
viṭhṭhala dēvū kēlī lēka bhimantha rājācī
In Pandharpur, there is a crowd of bugle players
God Vitthal* has married the daughter of King Bhimak
▷ (पंढरपुरामधी)(गर्दी)(बिगुलबाजाची)
▷  Vitthal (देवू) shouted (लेक)(भिमंथ)(राजाची)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
B:III-2.2f (B03-02-02f) - Kṛśṇa cycle / Fond and Pride / Kṛṣṇa marriage
A:II-5.3biii (A02-05-03b03) - Labour / Grinding / God’s company / Together with other gods, holy places
[132] id = 58130
पयली हाळद रखमणीच्या हाताला
अन ती देवान लावील जरी पातळ रथाला
payalī hāḷada rakhamaṇīcyā hātālā
ana tī dēvāna lāvīla jarī pātaḷa rathālā
First halad* is applied on Rukhmini*’s hands
God has put a brocade cloth to decorate the chariot
▷ (पयली)(हाळद)(रखमणीच्या)(हाताला)
▷ (अन)(ती)(देवान)(लावील)(जरी)(पातळ)(रथाला)
pas de traduction en français
haladTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally take place a day before the wedding
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[144] id = 58148
विठ्ठल नवरा झाला गेला गंगापुरला
आणती मोत्याच बाशींग दोर्याला
viṭhṭhala navarā jhālā gēlā gaṅgāpuralā
āṇatī mōtyāca bāśīṅga dōryālā
Vitthal* became the bridegroom and went to Gangapur
They bring a pearl bashing* for him
▷  Vitthal (नवरा)(झाला) has_gone (गंगापुरला)
▷ (आणती)(मोत्याच)(बाशींग)(दोर्याला)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
bashingAn ornament of paper worn by the bride and the bridegroom on the head during the wedding
[351] id = 89782
लेवील्या पत्रीका कोर्या कागदाची शाई
बोलली रखमीण मला विसवास येत नाही
lēvīlyā patrīkā kōryā kāgadācī śāī
bōlalī rakhamīṇa malā visavāsa yēta nāhī
Wrote a invitations on a blank paper with ink
Rukhmin* says, I can’t believe it
▷ (लेवील्या)(पत्रीका)(कोर्या)(कागदाची)(शाई)
▷ (बोलली)(रखमीण)(मला)(विसवास)(येत) not
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


C:VIII-8.9b (C08-08-09b) - Mother / Feelings and representations / Mother compared to neighbour and sister in law / Mother’s affection

[3] id = 52167
केळीसारखी मया शेजी करायाला गेली
अंगी लटकी साखर जोंधळ्याच्या पाना आली
kēḷīsārakhī mayā śējī karāyālā gēlī
aṅgī laṭakī sākhara jōndhaḷyācyā pānā ālī
Neighbour woman tried to shower her affection like a banana (mother)
Sugarlike substance appeared on the green blade of jowar* plant
▷ (केळीसारखी)(मया)(शेजी)(करायाला) went
▷ (अंगी)(लटकी)(साखर)(जोंधळ्याच्या)(पाना) has_come
pas de traduction en français
jowarA variety of millet


D:XII-4.4 (D12-04-04) - Son, a man in society / Son’s marriage / Inviting various gods for the marriage

[46] id = 65225
लेविल्या पत्रिका पाठवू कोण्या हाती
पिरतीचा पांडुरंगा यावा तुम्ही रातोराती
lēvilyā patrikā pāṭhavū kōṇyā hātī
piratīcā pāṇḍuraṅgā yāvā tumhī rātōrātī
Invitations are written, with whom can I send them
My favourite God Pandurang*, please come immediately at night
▷ (लेविल्या)(पत्रिका)(पाठवू)(कोण्या)(हाती)
▷ (पिरतीचा)(पांडुरंगा)(यावा)(तुम्ही)(रातोराती)
pas de traduction en français
PandurangVitthal


F:XVII-2.1 (F17-02-01) - Brother’s wife, bhāujay / Brings stress on brother/sister relation

[163] id = 76775
बहिण भावंड एका झाडाचे संतर
आली परायाची नार तीन पाडील अंतर
bahiṇa bhāvaṇḍa ēkā jhāḍācē santara
ālī parāyācī nāra tīna pāḍīla antara
Brother and sister are like oranges from the same tree
Sister-in-law came from another family, she caused the distance
▷  Sister brother (एका)(झाडाचे)(संतर)
▷  Has_come (परायाची)(नार)(तीन)(पाडील)(अंतर)
pas de traduction en français


F:XVII-2.15 (F17-02-15) - Brother’s wife, bhāujay / Sweet mutual relation

Cross-references:F:XV-1.1d (F15-01-01d) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / Pounding and cooking rice
F:XV-1.1l (F15-01-01l) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With milk, sweet, purified butter
F:XVII-2.5a (F17-02-05a) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Blouse
F:XVIII-1.4h (F18-01-04h) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents / Untill my mother is alive
[120] id = 64506
ननंद ग भावुजया एका नदीमंदी न्हावू
तुझा कंत माझा भावू शेवटाला एक होवू
nananda ga bhāvujayā ēkā nadīmandī nhāvū
tujhā kanta mājhā bhāvū śēvaṭālā ēka hōvū
Nanand* and sister-in-law, let’s bathe in the same river
Your husband is my brother, finally, we shall all become one
▷ (ननंद) * (भावुजया)(एका)(नदीमंदी)(न्हावू)
▷  Your (कंत) my (भावू)(शेवटाला)(एक)(होवू)
pas de traduction en français
nanandHusband’s sister

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Singing to Rām and gods
  2. Visiting idols in temple
  3. Father and clan
  4. Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
  5. Mother’s affection
  6. Inviting various gods for the marriage
  7. Brings stress on brother/sister relation
  8. Sweet mutual relation
⇑ Top of page ⇑