Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F18-01-04h
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVIII-1.4h (F18-01-04h)
(5 records)

Display songs in class at higher level (F18-01-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVIII-1.4h (F18-01-04h) - Parents’ home, māher / Māher alien after the death of parents / Untill my mother is alive

[1] id = 30455
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
जवर माझी बया तवर माझी सत्ता
फिरुन बघना माघारी भाऊ वसरीवरी होता
javara mājhī bayā tavara mājhī sattā
phiruna baghanā māghārī bhāū vasarīvarī hōtā
As long as my mother is alive, I have power
After her, brother was in the verandah, he does not even look at me
▷ (जवर) my (बया)(तवर) my (सत्ता)
▷  Turn_around (बघना)(माघारी) brother (वसरीवरी)(होता)
pas de traduction en français
[2] id = 45969
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
जवर माझी आई तवर माहेर मपल
भावजयी बाई राज्य संभळ तुपल
javara mājhī āī tavara māhēra mapala
bhāvajayī bāī rājya sambhaḷa tupala
As long as mother was there, I had a maher*
Sister-in-law, now, you take care of your kingdom
▷ (जवर) my (आई)(तवर)(माहेर)(मपल)
▷ (भावजयी) woman (राज्य)(संभळ)(तुपल)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
Cross references for this song:F:XVII-2.15 (F17-02-15) - Brother’s wife, bhāujay / Sweet mutual relation
[3] id = 96559
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
माय तवर माहेर बाप तोवर मौजा
गजेंदर माझा बंधुचा त्यांचा सवदा खुशीचा
māya tavara māhēra bāpa tōvara maujā
gajēndara mājhā bandhucā tyāñcā savadā khuśīcā
As long as my father was there, I could enjoy, I had a maher* as long as mother was there
Gajendra, my brother, now has his own way
▷ (माय)(तवर)(माहेर) father (तोवर)(मौजा)
▷ (गजेंदर) my (बंधुचा)(त्यांचा)(सवदा)(खुशीचा)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[4] id = 96560
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
पाया पडु आली सीता मालन मोळ्याची
माझ्या हावश्या बंधवाची खुण रामाच्या डोळ्याची
pāyā paḍu ālī sītā mālana mōḷyācī
mājhyā hāvaśyā bandhavācī khuṇa rāmācyā ḍōḷyācī
Sita, my sister-in-law, who knows the practices, comes to touch my feet
My brother Ram makes her a sign with his eyes
▷ (पाया)(पडु) has_come Sita (मालन)(मोळ्याची)
▷  My (हावश्या)(बंधवाची)(खुण) of_Ram (डोळ्याची)
pas de traduction en français
[5] id = 96561
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
जवर माझी आई तवर माझी नीला
शोभा देतो हीरीखाली पानमळा
javara mājhī āī tavara mājhī nīlā
śōbhā dētō hīrīkhālī pānamaḷā
As long as my mother is alive, there is lustre on my face
It is because of the well that the plantation looks beautiful
▷ (जवर) my (आई)(तवर) my (नीला)
▷ (शोभा)(देतो)(हीरीखाली)(पानमळा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Untill my mother is alive