Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= G19-01-01b05
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class G:XIX-1.1bv (G19-01-01b05)
(38 records)

Display songs in class at higher level (G19-01-01b)
Display complete classification scheme (3615 classes)

G:XIX-1.1bv (G19-01-01b05) - Wife with a living husband / Kuṅku / Box of kuṅku, karaṅḍā / Box and support of relatives to husband

[1] id = 37900
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
कुंकाचा करंडा माझ्या मेणाला ठेवा डबी
हौशा भरतार आहे पाठीशी चांदबीबी
kuṅkācā karaṇḍā mājhyā mēṇālā ṭhēvā ḍabī
hauśā bharatāra āhē pāṭhīśī cāndabībī
A big box of kunku*, a small one for wax
My enthusiastic husband has the support of Chandbibi (proper name of a Queen in this song, the wife)
▷  Kunku (करंडा) my (मेणाला)(ठेवा)(डबी)
▷ (हौशा)(भरतार)(आहे)(पाठीशी)(चांदबीबी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[2] id = 37901
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
कुंकाचा करंडा माझा मेणाला दुसरा
हौशा भरताराला आहे पाठीशी आसरा
kuṅkācā karaṇḍā mājhā mēṇālā dusarā
hauśā bharatārālā āhē pāṭhīśī āsarā
My box of kunku*, I have another one for wax
My active husband has a support from relatives
▷  Kunku (करंडा) my (मेणाला)(दुसरा)
▷ (हौशा)(भरताराला)(आहे)(पाठीशी)(आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[3] id = 31036
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
कुकाचा करंडा माझा मेणाचा रंगीत
चुड्याच्या पाठीवरी दिर सरवण पंडित
kukācā karaṇḍā mājhā mēṇācā raṅgīta
cuḍyācyā pāṭhīvarī dira saravaṇa paṇḍita
My box of kunku*, a coloured one for wax
My husband has the support of Saravan, my clever brother-in-law
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(रंगीत)
▷ (चुड्याच्या)(पाठीवरी)(दिर)(सरवण)(पंडित)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[4] id = 31037
महाडिक जना - Mahadik Jana
Village बेलवडे - Belavade
कुकाचा करंडा मेणाचा रंगीत
चुड्याच्या शेजारी बाळ बसल पंडीत
kukācā karaṇḍā mēṇācā raṅgīta
cuḍyācyā śējārī bāḷa basala paṇḍīta
My box of kunku*, a coloured one for wax
My clever son is sitting next to my husband
▷ (कुकाचा)(करंडा)(मेणाचा)(रंगीत)
▷ (चुड्याच्या)(शेजारी) son (बसल)(पंडीत)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[5] id = 31038
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
कुकाचा करंडा माझा मेणाचा दुसयीरा
दिर का सरवण चुड्या माझ्याला आसरा
kukācā karaṇḍā mājhā mēṇācā dusayīrā
dira kā saravaṇa cuḍyā mājhyālā āsarā
My box of kunku*, I have another one for wax
My husband has the support of Saravan, my brother-in-law
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(दुसयीरा)
▷ (दिर)(का)(सरवण)(चुड्या)(माझ्याला)(आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[6] id = 31039
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
कुकाचा करंडा माझा मेणाचा नित नवा
चुड्याच्या पाठीवरी दिर सरवण घेतो धावा
kukācā karaṇḍā mājhā mēṇācā nita navā
cuḍyācyā pāṭhīvarī dira saravaṇa ghētō dhāvā
My box of kunku*, a new one for wax every day
Saravan, my brother-in-law, comes to my husband’s help
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(नित)(नवा)
▷ (चुड्याच्या)(पाठीवरी)(दिर)(सरवण)(घेतो)(धावा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[7] id = 31040
राउत शेवंता - Raut Shewanta
Village आडगाव - Adgaon
कुकाचा करंडा ही मेणाची दिवळी
चुड्याच्या पंगती दिर जेवतो गवळी
kukācā karaṇḍā hī mēṇācī divaḷī
cuḍyācyā paṅgatī dira jēvatō gavaḷī
A box of kunku* and wax in a niche in the wall
Brother-in-law, a cowherd, has a meal with my husband
▷ (कुकाचा)(करंडा)(ही)(मेणाची)(दिवळी)
▷ (चुड्याच्या)(पंगती)(दिर)(जेवतो)(गवळी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[8] id = 31041
महाडिक जना - Mahadik Jana
Village बेलवडे - Belavade
कुकाचा करंडा माझ्या ग तो मेणाचा दुसरा
पोटी झाल बाळ झाला चुड्याला आसरा
kukācā karaṇḍā mājhyā ga tō mēṇācā dusarā
pōṭī jhāla bāḷa jhālā cuḍyālā āsarā
My box of kunku*, another one for wax
I had a son, now he will be a support o my husband
▷ (कुकाचा)(करंडा) my * (तो)(मेणाचा)(दुसरा)
▷ (पोटी)(झाल) son (झाला)(चुड्याला)(आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[9] id = 31042
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
कुकाचा करंडा मी तर मेणाचा सारला
चुड्याच्या पाठीवरी लेक चालतो थोरला
kukācā karaṇḍā mī tara mēṇācā sāralā
cuḍyācyā pāṭhīvarī lēka cālatō thōralā
A box of kunku*, I placed a box of wax behind
My elder son walks behind my husband as his support
▷ (कुकाचा)(करंडा) I wires (मेणाचा)(सारला)
▷ (चुड्याच्या)(पाठीवरी)(लेक)(चालतो)(थोरला)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[10] id = 31043
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
कुकाचा करंडा माझा मेणाचा चुकला
चुड्याच्या पंगतीला ल्योक माझा धाकला
kukācā karaṇḍā mājhā mēṇācā cukalā
cuḍyācyā paṅgatīlā lyōka mājhā dhākalā
My box of kunku*, the wax behind cannot be seen
My youngest son is having meals with my husband
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(चुकला)
▷ (चुड्याच्या)(पंगतीला)(ल्योक) my (धाकला)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[11] id = 31044
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
कुकाचा करंडा माझी मेणाला हाये डबी
चुड्याच्या पाठीवरी माझी नणंद हाये उभी
kukācā karaṇḍā mājhī mēṇālā hāyē ḍabī
cuḍyācyā pāṭhīvarī mājhī naṇanda hāyē ubhī
A big box of kunku*, I have a small one for wax
My nanand* is a solid support for my husband
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेणाला)(हाये)(डबी)
▷ (चुड्याच्या)(पाठीवरी) my (नणंद)(हाये) standing
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
nanandHusband’s sister
[12] id = 31045
गाउडशे पार्वती - Gaudshe Parvati
Village उरवडे - Urvade
कुकाचा करंडा माझा हाये तो रंगीयत
चुड्याच्या शेजारी बाळ बसल पंडीत
kukācā karaṇḍā mājhā hāyē tō raṅgīyata
cuḍyācyā śējārī bāḷa basala paṇḍīta
My box of kunku* is a coloured one
My clever son is sitting next to my husband
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (हाये)(तो)(रंगीयत)
▷ (चुड्याच्या)(शेजारी) son (बसल)(पंडीत)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[13] id = 45550
गोर्हे इंदूमती - Gorhe Indumati
Village पुणतांबा - Puntamba
चांदीचा करंडा मोत्याचे झाकण
माझ्या चुड्याला श्रीकृष्णाचे राखण
cāndīcā karaṇḍā mōtyācē jhākaṇa
mājhyā cuḍyālā śrīkṛṣṇācē rākhaṇa
A silver box of kunku*, it has a pearl cover
My husband has the protection of God Shrikrishna
▷ (चांदीचा)(करंडा)(मोत्याचे)(झाकण)
▷  My (चुड्याला)(श्रीकृष्णाचे)(राखण)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
Cross references for this song:G:XIX-1.1bii (G19-01-01b02) - Wife with a living husband / Kuṅku / Box of kuṅku, karaṅḍā / Box decorated with pearls
[14] id = 52207
फुले कलावती नागनाथ - Phule Kalavati Nagnath
Village बार्शी - Barshi
कुंकाचा करंडा माझा मेणाला दुसरा
माझ्या चुड्याला आसरा नंद माझ्या मालनीचा
kuṅkācā karaṇḍā mājhā mēṇālā dusarā
mājhyā cuḍyālā āsarā nanda mājhyā mālanīcā
A box of kunku*, I have another one for wax
My husband has the support of my nanand*
▷  Kunku (करंडा) my (मेणाला)(दुसरा)
▷  My (चुड्याला)(आसरा)(नंद) my (मालनीचा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
nanandHusband’s sister
[15] id = 67641
त्रिभुवन कांता - Tribhuwan Kanta
Village खंबाळा - Khambala
कंपाळीचा कुंकू पाण्यामधी नय पाहु
जलमाचा जोडा नाव कधी नाय ठेवु
kampāḷīcā kuṅkū pāṇyāmadhī naya pāhu
jalamācā jōḍā nāva kadhī nāya ṭhēvu
Don’t look at the kunku* on the forehead (husband) as an enemy
Don’t keep abusing your husband
▷ (कंपाळीचा) kunku (पाण्यामधी)(नय)(पाहु)
▷ (जलमाचा)(जोडा)(नाव)(कधी)(नाय)(ठेवु)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[16] id = 73200
बागल हिराबाई रघुनाथ - Bagal Hirabai Raghunath
Village पिंपळे - Pimpale
कुंकू कपाळीच लावीते गव्हावाणी
भरल्या सभत चुडा दिसे देवावाणी
kuṅkū kapāḷīca lāvītē gavhāvāṇī
bharalyā sabhata cuḍā disē dēvāvāṇī
I apply my kunku* on the forehead like a grain of wheat
In the crowded gathering, my husband stands out like god
▷  Kunku of_forehead (लावीते)(गव्हावाणी)
▷ (भरल्या)(सभत)(चुडा)(दिसे)(देवावाणी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[17] id = 73607
भोसले विमल - Bhosale Vimal
Village अरणी - Arani
मोठे मोठे लोक माझ्या चुड्याचा पंगती
माझ्या कुंकाला लाली किती सांगते ग सया तुला
mōṭhē mōṭhē lōka mājhyā cuḍyācā paṅgatī
mājhyā kuṅkālā lālī kitī sāṅgatē ga sayā tulā
Important people are having a meal with my husband
My kunku* husband has grown in prestige, how much can I tell you, friend
▷ (मोठे)(मोठे)(लोक) my (चुड्याचा)(पंगती)
▷  My (कुंकाला)(लाली)(किती) I_tell * (सया) to_you
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[18] id = 73624
घोंगे तान्हू - Ghonge Tanhu
Village येनवे - Yenve
वाटच्या वाटसरा का घेतो माझा अंत
कपाळीला माझ्या कुकु तुझ्या सवाई माझा कंथ
vāṭacyā vāṭasarā kā ghētō mājhā anta
kapāḷīlā mājhyā kuku tujhyā savāī mājhā kantha
Traveller on the road. why are you trying my patience
Kunku* is applied on my forehead, my husband is far superior to you
▷ (वाटच्या)(वाटसरा)(का)(घेतो) my (अंत)
▷ (कपाळीला) my kunku your (सवाई) my (कंथ)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[19] id = 73637
बागल हिराबाई रघुनाथ - Bagal Hirabai Raghunath
Village पिंपळे - Pimpale
कपाळीच कुंकू लावीते दोन बोट
भरल्या सभेत चुडा माझा उजवट
kapāḷīca kuṅkū lāvītē dōna bōṭa
bharalyā sabhēta cuḍā mājhā ujavaṭa
Kunku* on the forehead, I apply with two fingers
In the crowded gathering, my husband stands out
▷  Of_forehead kunku (लावीते) two (बोट)
▷ (भरल्या)(सभेत)(चुडा) my (उजवट)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[20] id = 73641
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
सकाळी उठुनी कुंकू लावी एक बोट
भरेल सभेत राम माझा उजवट
sakāḷī uṭhunī kuṅkū lāvī ēka bōṭa
bharēla sabhēta rāma mājhā ujavaṭa
Getting up early in the morning, I apply kunku* with one finger
In the crowded gathering, my Ram (husband) stands out
▷  Morning (उठुनी) kunku (लावी)(एक)(बोट)
▷ (भरेल)(सभेत) Ram my (उजवट)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[21] id = 73648
बागल हिराबाई रघुनाथ - Bagal Hirabai Raghunath
Village पिंपळे - Pimpale
सुपभर डाग ठेव सांदीच्या सुगड्यात
कपाळीच कुंकू नीत डागीना उजेडात
supabhara ḍāga ṭhēva sāndīcyā sugaḍyāta
kapāḷīca kuṅkū nīta ḍāgīnā ujēḍāta
A sifting fanful of ornaments, I keep in basket in the niche
Kunku* on the forehead is my visible ornament every day
▷ (सुपभर)(डाग)(ठेव)(सांदीच्या)(सुगड्यात)
▷  Of_forehead kunku (नीत)(डागीना)(उजेडात)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[22] id = 75975
तरगे रुक्मीणी - Tarage Rukhmini
Village न्हावी - Nahvi
भरला माझ्या पानमळा हाळदी या कुकावर
शोभा दियाला केली नत
bharalā mājhyā pānamaḷā hāḷadī yā kukāvara
śōbhā diyālā kēlī nata
My plantation gets a good crop thanks to my haladi* and kunku* (husband)
I made a nose-ring to add to the beauty
▷ (भरला) my (पानमळा) turmeric (या)(कुकावर)
▷ (शोभा)(दियाला) shouted (नत)
pas de traduction en français
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[23] id = 76134
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
धनई संपत्ता देवा देशीन दे नको देऊ
कुकाच्या करंड्याला देवा हात नको लावु
dhanaī sampattā dēvā dēśīna dē nakō dēū
kukācyā karaṇḍyālā dēvā hāta nakō lāvu
God, you give me wealth and riches, I don’t mind even if you don’t
God, don’t let anything happen to my box of kunku*
▷ (धनई)(संपत्ता)(देवा)(देशीन)(दे) not (देऊ)
▷  Of_kunku (करंड्याला)(देवा) hand not apply
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[24] id = 76723
पाटील सुनिता सु. - Patil Sunita S.
Village पानगाव - Pangaon
चांदीचा करंडा वरी काढली बाई नक्षी
चंद्र सुर्य साक्षी न लाखाच्या चुड्याला
cāndīcā karaṇḍā varī kāḍhalī bāī nakṣī
candra surya sākṣī na lākhācyā cuḍyālā
A silver box of kunku*, a design is drawn on it
The sun are moon are witness to my one in a million husband
▷ (चांदीचा)(करंडा)(वरी)(काढली) woman (नक्षी)
▷ (चंद्र)(सुर्य)(साक्षी) * (लाखाच्या)(चुड्याला)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[25] id = 78163
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
कुकवाचा करंडा माझा मेणाचा आणिक
चुडीया शेजारी बंधु बसलं माणिक
kukavācā karaṇḍā mājhā mēṇācā āṇika
cuḍīyā śējārī bandhu basalaṁ māṇika
My box of kunku*, another one for wax
Brother, like a precious ruby stone, is sitting next to my husband
▷ (कुकवाचा)(करंडा) my (मेणाचा)(आणिक)
▷ (चुडीया)(शेजारी) brother (बसलं)(माणिक)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[26] id = 82970
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
सुवासनी सांगु गेले माझ्या करंडावरी नंदी
वाडा चढते चिरबंदी
suvāsanī sāṅgu gēlē mājhyā karaṇḍāvarī nandī
vāḍā caḍhatē cirabandī
I went to invite a savashin*, there is a design of Nandi* on my box of kunku*
I climb the steps of a stone house
▷ (सुवासनी)(सांगु) has_gone my (करंडावरी)(नंदी)
▷ (वाडा)(चढते)(चिरबंदी)
pas de traduction en français
savashin ➡ savashinsA married woman whose husband is living
NandiGod Shiva's bullock
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[27] id = 83818
धावटे उज्वला - Dhawte Ujjawala
Village मालुंजा - Malunga
सकाळच्या प्रहरी हात भरले शेणानी
कपाळीच कुंकू भडके मारी मेणानी
sakāḷacyā praharī hāta bharalē śēṇānī
kapāḷīca kuṅkū bhaḍakē mārī mēṇānī
Early in the morning, my hands are covered with cow dung
Kunku* on my forehead looks bright on wax
▷ (सकाळच्या)(प्रहरी) hand (भरले)(शेणानी)
▷  Of_forehead kunku (भडके)(मारी)(मेणानी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[28] id = 86634
कांबळे सोनाबाई ग्यानदेव - Kamble Sonabai gyndev
Village नळदुर्ग - Naldurga
कुकीचा कंरडा मेणाला दुसरा
माझ्या चुड्याला आसरा
kukīcā kaṇraḍā mēṇālā dusarā
mājhyā cuḍyālā āsarā
A box of kunku* another one for wax
My husband has the support (of my brother-in-law)
▷ (कुकीचा)(कंरडा)(मेणाला)(दुसरा)
▷  My (चुड्याला)(आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[29] id = 95636
पाटील कस्तूरबा - Patil Kasturba
Village न्हावी - Nahvi
ज्या दिवशी वहे कुंकू माझे
पुसते माझ आभळ उघडे दिसले
jyā divaśī vahē kuṅkū mājhē
pusatē mājha ābhaḷa ughaḍē disalē
The day my kunku* is wiped out
At that time, my sky will become blank
▷ (ज्या)(दिवशी)(वहे) kunku (माझे)
▷ (पुसते) my (आभळ)(उघडे)(दिसले)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[30] id = 95638
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
पुतळ्याची माळ नार जाखुनी घेती गळा
हाळदीवरी कुंकू नीत दागीणा माझा नवा
putaḷyācī māḷa nāra jākhunī ghētī gaḷā
hāḷadīvarī kuṅkū nīta dāgīṇā mājhā navā
A necklace with gold coins, a woman inspects and wears
Kunku* on haladi* is my ornament which I wear every day
▷ (पुतळ्याची)(माळ)(नार)(जाखुनी)(घेती)(गळा)
▷ (हाळदीवरी) kunku (नीत)(दागीणा) my (नवा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
haladiTurmeric. Also application of turmeric, Haladi ceremony, forms a part of the rites of marriage which generally takes place a day before the wedding
[31] id = 95664
मुंडे इंदु - Munde Indu
Village जहागीर वडगाव - Jahgir Vadgaon
कुंकाचा करंडा मेणाला दुसरा
माझ्या कुंकाला आसरा (दिर)
kuṅkācā karaṇḍā mēṇālā dusarā
mājhyā kuṅkālā āsarā (dira)
A box of kunku* another one for wax
My husband has the support (of my brother-in-law)
▷  Kunku (करंडा)(मेणाला)(दुसरा)
▷  My (कुंकाला)(आसरा) ( (दिर) )
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[32] id = 95674
लठ्ठे वच्छला - Latthe Vachala
Village महातपूर - Mahatpur
सकाळच्या पारी सज गेले सभागती
आडवी आली पदमावती हळदी कुंकवासाठी
sakāḷacyā pārī saja gēlē sabhāgatī
āḍavī ālī padamāvatī haḷadī kuṅkavāsāṭhī
Early in the morning, I was just going
I met Goddess Padmavati all of a sudden, I applied haladh and kunku* on her forehead
▷ (सकाळच्या)(पारी)(सज) has_gone (सभागती)
▷ (आडवी) has_come (पदमावती) turmeric (कुंकवासाठी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[33] id = 95973
शिंदे ठकु - Shinde Thaku
Village कारेगाव - Karegaon
कुकाचा करंडा माझ्या मेनाचा दुसरा
दिर या भायाला माझ्या आसरा
kukācā karaṇḍā mājhyā mēnācā dusarā
dira yā bhāyālā mājhyā āsarā
My box of kunku*, another one for wax
My husband has the support (of my brother-in-law)
▷ (कुकाचा)(करंडा) my (मेनाचा)(दुसरा)
▷ (दिर)(या)(भायाला) my (आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[34] id = 109685
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
देगा देवा मला संपत्ती सोने
कुंकवाचे लेणे जन्मभरी
dēgā dēvā malā sampattī sōnē
kuṅkavācē lēṇē janmabharī
God, give me wealth and gold
I want to wear my ornament of kunku* all my life
▷ (देगा)(देवा)(मला)(संपत्ती)(सोने)
▷ (कुंकवाचे)(लेणे)(जन्मभरी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[35] id = 109688
बनसोडे तेजाबाई नामदेव - Bansode Teja Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurga
कुंकाचा कंरडा माझ्या मेणाला दुसरा
सासु न सासरा माझ्या चुड्याला आसरा
kuṅkācā kaṇraḍā mājhyā mēṇālā dusarā
sāsu na sāsarā mājhyā cuḍyālā āsarā
A box of kunku*, another one for wax
My husband has the support of father-in-law and mother-in-law
▷  Kunku (कंरडा) my (मेणाला)(दुसरा)
▷ (सासु) * (सासरा) my (चुड्याला)(आसरा)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[36] id = 109689
कांबळे जनाबाई बापु - Kamble Janabai Bapu
Village अष्टकासार - Ashtakasar
कपाळीच कुंकु गेलेत ना रानात
जतन कर नागीनीच्या पानात
kapāḷīca kuṅku gēlēta nā rānāta
jatana kara nāgīnīcyā pānāta
Kunku* on my forehead (husband) has gone to the field
Protect it in a betel leaf
▷  Of_forehead kunku (गेलेत) * (रानात)
▷ (जतन) doing (नागीनीच्या)(पानात)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[37] id = 78100
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
सकाळी उठुनी हात भरले शेणानी
कपाळी कुंकू न भडक्या मारीतो मेणानी
sakāḷī uṭhunī hāta bharalē śēṇānī
kapāḷī kuṅkū na bhaḍakyā mārītō mēṇānī
Early in the morning, my hands are covered with cow dung
Kunku* on my forehead looks bright on wax
▷  Morning (उठुनी) hand (भरले)(शेणानी)
▷ (कपाळी) kunku * (भडक्या)(मारीतो)(मेणानी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[38] id = 82995
मोहीते इंदू - Mohite Indu
Village आरा - Ara
सकाळी उठुनी हात भरले शेणानी
कुकु कपाळीच माझ फुलल मेणानी
sakāḷī uṭhunī hāta bharalē śēṇānī
kuku kapāḷīca mājha phulala mēṇānī
Early in the morning, my hands are covered with cow dung
Kunku* on my forehead looks nicer on wax
▷  Morning (उठुनी) hand (भरले)(शेणानी)
▷  Kunku of_forehead my (फुलल)(मेणानी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Box and support of relatives to husband
⇑ Top of page ⇑