Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 67
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Mapari Shewanta
(10 records)

Village: बार्पे - Barpe
Hamlet: मापारी - Mapari

9 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-1.7a (A02-01-07a) - Woman’s doubtful entity / Feelings during one’s serious illness

[15] id = 2415
जीवाला जडभारी कंत रडीतो उभ्याधायी
तुझी केली सोई तान्ह्या बाळाला करु काही
jīvālā jaḍabhārī kanta raḍītō ubhyādhāyī
tujhī kēlī sōī tānhyā bāḷālā karu kāhī
I am seriously ill, my husband is lamenting loudly
You have left, what do I do with the little baby
▷ (जीवाला)(जडभारी)(कंत)(रडीतो)(उभ्याधायी)
▷ (तुझी) shouted (सोई)(तान्ह्या)(बाळाला)(करु)(काही)
pas de traduction en français


A:II-2.3b (A02-02-03b) - Woman’s social identity / Sold in marriage / Husband becomes her owner

Cross-references:A:II-2.2b (A02-02-02b) - Woman’s social identity / Alien property / Parents’ grief and inverted feelings
A:II-1.3b (A02-01-03b) - Woman’s doubtful entity / Worthlessness / Indignity and filth
A:II-3.5i (A02-03-05i) - Constraints on behaviour / Rules of conduct / No blot on kūḷ, got
[12] id = 4828
बापानी दिल्या लेकी लेकी देवूनी झाला वाणी
आई बोले बाप लेकी परव्या तुझा धनी
bāpānī dilyā lēkī lēkī dēvūnī jhālā vāṇī
āī bōlē bāpa lēkī paravyā tujhā dhanī
no translation in English
▷ (बापानी)(दिल्या)(लेकी)(लेकी)(देवूनी)(झाला)(वाणी)
▷ (आई)(बोले) father (लेकी)(परव्या) your (धनी)
pas de traduction en français


D:X-3.2ax (D10-03-02a10) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Plays of Hoḷī

Cross-references:D:X1.1j ???
[59] id = 20380
सणामधी सण सण शिमगा नाही केला
सरवण बाळ राज माझ खेळ्या बडोद्याला गेला
saṇāmadhī saṇa saṇa śimagā nāhī kēlā
saravaṇa bāḷa rāja mājha khēḷyā baḍōdyālā gēlā
Among the festivals, I did not celebrate Shimaga*
My dear son Saravan who sings, dances and plays fun games, has gone to Badoda
▷ (सणामधी)(सण)(सण)(शिमगा) not did
▷ (सरवण) son king my (खेळ्या)(बडोद्याला) has_gone
pas de traduction en français
ShimagaThe Holi Festival in the month of Phalgun


F:XVI-3.5 (F16-03-05) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Brother feels sorry about her troubles, sāsurvāsa

[10] id = 28698
बहिणीला सासुरवास बंधु ऐकीतो चोरुनी
शेल्याच्या आडूनी आले डोळे भरुनी
bahiṇīlā sāsuravāsa bandhu aikītō cōrunī
śēlyācyā āḍūnī ālē ḍōḷē bharunī
Sister’s sasurvas*, brother hears it without her knowledge
Behind his stole, his eyes were filled with tears
▷  To_sister (सासुरवास) brother (ऐकीतो)(चोरुनी)
▷ (शेल्याच्या)(आडूनी) here_comes (डोळे)(भरुनी)
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.


F:XVI-3.10 (F16-03-10) - Expectations of sister at in-laws’, sāsurvāsin / Sister returns from māher to in-laws’

[16] id = 28784
बहिणीला घालवुनी बंधु माघारी परतला
बंधूच्या डोळ्यापाणी जसा भादवा बरसीला
bahiṇīlā ghālavunī bandhu māghārī paratalā
bandhūcyā ḍōḷyāpāṇī jasā bhādavā barasīlā
Sending his sister back to her in-laws, brother returns home
Tears just kept flowing through his mother’s eyes, like the rain in the month of Bhadrapad
▷  To_sister (घालवुनी) brother (माघारी)(परतला)
▷ (बंधूच्या)(डोळ्यापाणी)(जसा)(भादवा)(बरसीला)
pas de traduction en français


G:XIX-7.2 (G19-07-02) - Wife’s death before husband / Ear-ring goes with the corpse

[6] id = 32316
आहेव मेली गोरी सर्व घेतल काढुनी
कानातला चुडा गेला पदरी दडूनी
āhēva mēlī gōrī sarva ghētala kāḍhunī
kānātalā cuḍā gēlā padarī daḍūnī
The woman died as an Ahev*, they removed all ornaments
Only the ear-rings in the ears remained hidden behind the end of the sari
▷ (आहेव)(मेली)(गोरी)(सर्व)(घेतल)(काढुनी)
▷ (कानातला)(चुडा) has_gone (पदरी)(दडूनी)
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman


G:XIX-7.5 (G19-07-05) - Wife’s death before husband / Father is aggrieved

[10] id = 32386
आहेव मेली गोरी धूर गंगणी पांगला
आई बोल बाप लेकी सोयरा चांगला
āhēva mēlī gōrī dhūra gaṅgaṇī pāṅgalā
āī bōla bāpa lēkī sōyarā cāṅgalā
The woman died as an Ahev*, smoke is rising in the sky
Mother says to father, her in-laws are good
▷ (आहेव)(मेली)(गोरी)(धूर)(गंगणी)(पांगला)
▷ (आई) says father (लेकी)(सोयरा)(चांगला)
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman
[11] id = 32387
आहेव मेली गोरी धूर गंगणी दाटला
आई बोल बाप लेकी सोयरा तुटला
āhēva mēlī gōrī dhūra gaṅgaṇī dāṭalā
āī bōla bāpa lēkī sōyarā tuṭalā
The woman died as an Ahev*, smoke is rising in the sky
Mother says to father, relations with her in-laws are broken
▷ (आहेव)(मेली)(गोरी)(धूर)(गंगणी)(दाटला)
▷ (आई) says father (लेकी)(सोयरा)(तुटला)
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman


G:XIX-7.9 (G19-07-09) - Wife’s death before husband / The death should happen on Monday night

[24] id = 32415
आहेव मेली गोरी सोमवाराची रात्र थोडी
पुतळ माझ बंधु दिवट्या लावून फुल तोडी
āhēva mēlī gōrī sōmavārācī rātra thōḍī
putaḷa mājha bandhu divaṭyā lāvūna fula tōḍī
Death as an Ahev* woman, late night on Monday
My dear brother plucks flowers in torchlight
▷ (आहेव)(मेली)(गोरी)(सोमवाराची)(रात्र)(थोडी)
▷ (पुतळ) my brother (दिवट्या)(लावून) flowers (तोडी)
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman


G:XIX-7.10 (G19-07-10) - Wife’s death before husband / Corpse decorated with symbols of fortune saubhagya

[11] id = 32455
आहेव मेली गोरी झाला सयांना आनंद
मरणाच्या वेळी वटी भरती नणंद
āhēva mēlī gōrī jhālā sayānnā ānanda
maraṇācyā vēḷī vaṭī bharatī naṇanda
The woman died as an Ahev*, friends were happy
Her nanand* is filling her lap at the time of death
▷ (आहेव)(मेली)(गोरी)(झाला)(सयांना)(आनंद)
▷ (मरणाच्या)(वेळी)(वटी)(भरती)(नणंद)
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman
nanandHusband’s sister

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Feelings during one’s serious illness
  2. Husband becomes her owner
  3. Plays of Hoḷī
  4. Brother feels sorry about her troubles, sāsurvāsa
  5. Sister returns from māher to in-laws’
  6. Ear-ring goes with the corpse
  7. Father is aggrieved
  8. The death should happen on Monday night
  9. Corpse decorated with symbols of fortune saubhagya
⇑ Top of page ⇑