Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 67
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Mapari Shewanta”
1 record(s)
 
 

[67]
मापारी शेवंता
Mapari Shewanta


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Hamlet: मापारी / Mapari
Taluka: मुळशी / Mulshi
District: पुणे / Pune
Valley: मुळशी / Mulshi
Gender: F

Songs by Mapari Shewanta (10)

वयः २५ वर्षे शिक्षणः ४थी महिला मंडळ अध्यक्षा

मुलगेः२ मुलीः२ माहेरः वडुस्ते माहेरचे आडनावः शिळीमकर

व्यवसायः शेती. नवरा गवंडी कामही करतो. दोन एकर शेती आहे. भात, नाचणी ही पीकं घेतात. २-३ पोती भात होतो. दोन बैल, ७ कोंबड्या आहेत.

सासरी आल्यावर गाण शिकले. शेजारणी बरोबर दळायचे.

गाण म्हणल्यावर दळाण सरात, नाहीतर कंटाळा येतो. लाईट नसल्यामुळे दळायला लागतं. मंग गाण येतच की. शब्द घोळत बसते त्यातूनच आठवतं. चार बायका बसल्या म्हणजे गाण म्हणतो.
लेकीची गाणी लय आवडतात.

घरची परिस्थितीःतीन खणाचे दगडी बांधकाम असलेले घर आहे.