Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2780
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Nikam Gumfabai Arjun
(5 records)

Village: शेंदुर्णी - Shendurni

5 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description

Cross-references:B:VI-2.11o (B06-02-11o) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women
B:VI-2.9e (B06-02-09e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Rich household
B:VI-2.9f (B06-02-09f) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal and devotees work for each other, mutual intimacy
B:VI-2.11aiii (B06-02-11a03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Māher of Rukhmini / Marriage of Viṭṭhal Rukhmini
B:VI-2.10c (B06-02-10c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Sansāra prapañca
B:VI-2.11c (B06-02-11c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s ornaments
B:VI-2.7b35 ???
B:VI-2.7c23 ???
B:VI-2.70 ???
B:VI-2.98 ???
B:VI-2.182 ???
B:VI-2.9f24 ???
[223] id = 78568
पंढरपुरात नींदन (खुरपणे) लागल काहीच
सोन्याच्या खुरप्या तन (गवत) मातल लहीच
paṇḍharapurāta nīndana (khurapaṇē) lāgala kāhīca
sōnyācyā khurapyā tana (gavata) mātala lahīca
There was a need for grubbing up the fields
Grubbing hoes were of gold, weeds have grown wild
▷ (पंढरपुरात)(नींदन) ( (खुरपणे) ) (लागल)(काहीच)
▷  Of_gold (खुरप्या)(तन) ( (गवत) ) (मातल)(लहीच)
pas de traduction en français


B:VI-2.19e (B06-02-19e) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Theft

Cross-references:B:VI-2.12i (B06-02-12i) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Theft in Jani’s house
[31] id = 78570
पंढरपुरात विठ्ठलाचा गेला तवा
उठ उठा नामदेवा दवंडी द्यावा सरव्या गावा
paṇḍharapurāta viṭhṭhalācā gēlā tavā
uṭha uṭhā nāmadēvā davaṇḍī dyāvā saravyā gāvā
In Pandharpur, Vitthal*’s iron plate is stolen
Get up, Namdev*, proclaim in the whole village
▷ (पंढरपुरात)(विठ्ठलाचा) has_gone (तवा)
▷ (उठ)(उठा)(नामदेवा)(दवंडी)(द्यावा)(सरव्या)(गावा)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
NamdevSaint


C:VIII-8.9a (C08-08-09a) - Mother / Feelings and representations / Mother compared to neighbour and sister in law / Nobody like mother

[70] id = 87966
माय माय करु माय सोन्याची परात
ह्या मायेच्या मी चुक (आईशिवाय) चीत लागना घरात
māya māya karu māya sōnyācī parāta
hyā māyēcyā mī cuka (āīśivāya) cīta lāganā gharāta
no translation in English
▷ (माय)(माय)(करु)(माय)(सोन्याची)(परात)
▷ (ह्या)(मायेच्या) I (चुक) ( (आईशिवाय) ) (चीत)(लागना)(घरात)
pas de traduction en français


F:XVII-2.9a (F17-02-09a) - Brother’s wife, bhāujay / Her daughter as daughter-in-law / Vihin to each other

Cross-references:F:XVII-2.15 (F17-02-15) - Brother’s wife, bhāujay / Sweet mutual relation
[42] id = 104580
भाऊ करु याही माझी भावजयी यहीण
मांडवाचे दारी पाय उठयाले जावीन
bhāū karu yāhī mājhī bhāvajayī yahīṇa
māṇḍavācē dārī pāya uṭhayālē jāvīna
I will make my brother my Vyahi*, my sister-in-law my Vihin*
At the entrance of the open shed for marriage, she will wash my feet
▷  Brother (करु)(याही) my (भावजयी)(यहीण)
▷ (मांडवाचे)(दारी)(पाय)(उठयाले)(जावीन)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law


G:XX-2.17 (G20-02-17) - Daughter-in-law with mother-in-law / Daughter-in-law’s husband take wife’s side

Cross-references:A:II-5.3qi (A02-05-03q01) - Labour / Grinding / Mother-in-law, daughter-in-law / Anger and blame
[77] id = 86960
सासु सुनाचा झगडा नको बोलु नंदाबाई
मया बोलण्याच्या पायी भाऊ माझे येत नाही
sāsu sunācā jhagaḍā nakō bōlu nandābāī
mayā bōlaṇyācyā pāyī bhāū mājhē yēta nāhī
Mother-in-law’s and daughter-in-law’s fight, my nanand*, don’t talk in the middle
Because of my talking, my brother’s don’t come
▷ (सासु)(सुनाचा)(झगडा) not (बोलु)(नंदाबाई)
▷ (मया)(बोलण्याच्या)(पायी) brother (माझे)(येत) not
pas de traduction en français
nanandHusband’s sister

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Description
  2. Theft
  3. Nobody like mother
  4. Vihin to each other
  5. Daughter-in-law’s husband take wife’s side