Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C08-03-02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:VIII-3.2 (C08-03-02)
(42 records)

Display songs in class at higher level (C08-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-3.2 (C08-03-02) - Mother / Offspring and Fulfilment / They are the lamp of the lineage

[1] id = 17837
झांजले अंजना - Jhanjale Anjana
Village कासार अंबोली - Kasar Amboli
बाळतीण बाई बाळतपणाची तुझी हवा
बाजेवरी जळ दिवा पलंगी खेळ रवा
bāḷatīṇa bāī bāḷatapaṇācī tujhī havā
bājēvarī jaḷa divā palaṅgī khēḷa ravā
no translation in English
▷ (बाळतीण) woman (बाळतपणाची)(तुझी)(हवा)
▷ (बाजेवरी)(जळ) lamp (पलंगी)(खेळ)(रवा)
pas de traduction en français
[2] id = 36935
जोशी अन्नपूर्णा - Joshi Annapurna
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-06 start 01:18 ➡ listen to section
वडिल देसायाला लेक झाला
द्राक्षाचा वेल मांडवाला गेला
vaḍila dēsāyālā lēka jhālā
drākṣācā vēla māṇḍavālā gēlā
Desai*, father, an important person, had a son
The grape vine climbed the arch (fulfilment)
▷ (वडिल)(देसायाला)(लेक)(झाला)
▷ (द्राक्षाचा)(वेल)(मांडवाला) has_gone
pas de traduction en français
DesaiSurname of a reputed family. But is also used for one’s father or uncle by the singers.
Notes =>The daughter is expressing satisfaction that now there is a son to continue the lineage.
[3] id = 67939
गायकवाड आसरा - Gaykwad Asrabai
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
एकलुता एक कृष्ण देव हिला झाला
सांगते बाई तुला तिचा वाटा तुला आला
ēkalutā ēka kṛṣṇa dēva hilā jhālā
sāṅgatē bāī tulā ticā vāṭā tulā ālā
no translation in English
▷ (एकलुता)(एक)(कृष्ण)(देव)(हिला)(झाला)
▷  I_tell woman to_you (तिचा)(वाटा) to_you here_comes
pas de traduction en français
[4] id = 71282
पाडे सुदामनी - Pade Sudamani
Village पिंपरी - Pimpri
शेजी मला पुसत्यात तुला बाळ हायेत किती
नऊलाखाचा अेक मोती राजस बाळ माझा
śējī malā pusatyāta tulā bāḷa hāyēta kitī
nūlākhācā aēka mōtī rājasa bāḷa mājhā
no translation in English
▷ (शेजी)(मला)(पुसत्यात) to_you son (हायेत)(किती)
▷ (नऊलाखाचा)(अेक)(मोती)(राजस) son my
pas de traduction en français
[5] id = 75426
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
एकलुता एक अन मी देवाला मारी हाका
पंचअमृताची ताईताची पेटी फेका
ēkalutā ēka ana mī dēvālā mārī hākā
pañcamṛtācī tāītācī pēṭī phēkā
no translation in English
▷ (एकलुता)(एक)(अन) I (देवाला)(मारी)(हाका)
▷ (पंचअमृताची)(ताईताची)(पेटी)(फेका)
pas de traduction en français
[6] id = 75427
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
एकलुता एक मला हजाराला भारी
शांतीलाल हरी माझा चंद्र ढगातला भरारी मारी
ēkalutā ēka malā hajārālā bhārī
śāntīlāla harī mājhā candra ḍhagātalā bharārī mārī
no translation in English
▷ (एकलुता)(एक)(मला)(हजाराला)(भारी)
▷ (शांतीलाल)(हरी) my (चंद्र)(ढगातला)(भरारी)(मारी)
pas de traduction en français
[7] id = 75444
चोरगे हिरा - Chorge Hira
Village निवे - Nive
पिकला उंबर एका फांदीला पुकला
बाईच बाळ पुत्र माईला एकला
pikalā umbara ēkā phāndīlā pukalā
bāīca bāḷa putra māīlā ēkalā
no translation in English
▷ (पिकला)(उंबर)(एका)(फांदीला)(पुकला)
▷ (बाईच) son (पुत्र)(माईला)(एकला)
pas de traduction en français
[8] id = 75754
शिंदे सुभद्रा - Shinde Subhadra
Village घरणी - Gharani
इकुलता एक मला हाजाराला भारी
चंद्र ढगात लहर्या मारी
ikulatā ēka malā hājārālā bhārī
candra ḍhagāta laharyā mārī
no translation in English
▷ (इकुलता)(एक)(मला)(हाजाराला)(भारी)
▷ (चंद्र)(ढगात)(लहर्या)(मारी)
pas de traduction en français
[9] id = 84989
ढोले सुमनबाई - Dhole Suman
Village भवरवाडी - Bhavarvadi
एकुलता एक म्हण नका म्हणु पांडवाला
कारलीचा यल गर्दी होईल मांडवाला
ēkulatā ēka mhaṇa nakā mhaṇu pāṇḍavālā
kāralīcā yala gardī hōīla māṇḍavālā
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(म्हण)(नका) say (पांडवाला)
▷ (कारलीचा)(यल)(गर्दी)(होईल)(मांडवाला)
pas de traduction en français
[10] id = 84990
पगारे छबू - Pagare Chabu
Village पुणतांबा - Puntamba
एकुलता एक नको म्हणु राजसाला
कारल्याचा वेल सारा मांडव झाकीला
ēkulatā ēka nakō mhaṇu rājasālā
kāralyācā vēla sārā māṇḍava jhākīlā
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक) not say (राजसाला)
▷ (कारल्याचा)(वेल)(सारा)(मांडव)(झाकीला)
pas de traduction en français
[11] id = 84991
मोरे कमल - More Kamal Chintamani
Village गुंधा - Gundha
एकुलता एक पाण्याला लवू
नेनंत्या राघोबाला किती खालीवर पाहू
ēkulatā ēka pāṇyālā lavū
nēnantyā rāghōbālā kitī khālīvara pāhū
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(पाण्याला) apply
▷ (नेनंत्या)(राघोबाला)(किती)(खालीवर)(पाहू)
pas de traduction en français
[12] id = 84992
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
एकुलता एक सर्व देवा ठाव झाला
कंठी शेजारी मनी लेला बाळ हरी नेनंत्यान
ēkulatā ēka sarva dēvā ṭhāva jhālā
kaṇṭhī śējārī manī lēlā bāḷa harī nēnantyāna
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(सर्व)(देवा)(ठाव)(झाला)
▷ (कंठी)(शेजारी)(मनी)(लेला) son (हरी)(नेनंत्यान)
pas de traduction en français
[13] id = 84993
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
एकुलता एक देवाला आली दया
ह्याला अमृत दिल प्याया बाळ हरी नेनंत्याला
ēkulatā ēka dēvālā ālī dayā
hyālā amṛta dila pyāyā bāḷa harī nēnantyālā
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(देवाला) has_come (दया)
▷ (ह्याला)(अमृत)(दिल)(प्याया) son (हरी)(नेनंत्याला)
pas de traduction en français
[14] id = 84994
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
एकुलता एक सर्व देवाला माहित
बाळाला माझ्या अंजनाला अवखाचे ताईत
ēkulatā ēka sarva dēvālā māhita
bāḷālā mājhyā añjanālā avakhācē tāīta
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(सर्व)(देवाला)(माहित)
▷ (बाळाला) my (अंजनाला)(अवखाचे)(ताईत)
pas de traduction en français
[15] id = 84995
सुर्यवंशीय सुमन - Suryavanshi Suman
Village शिरुर - Shirur
एकूणतीचा एक माझा कातनीचा धागा
माझ्या बाळकाला आई बहिणी आवुक मागा
ēkūṇatīcā ēka mājhā kātanīcā dhāgā
mājhyā bāḷakālā āī bahiṇī āvuka māgā
no translation in English
▷ (एकूणतीचा)(एक) my (कातनीचा)(धागा)
▷  My (बाळकाला)(आई)(बहिणी)(आवुक)(मागा)
pas de traduction en français
[16] id = 85007
बोधक केशर - Bodhak Keshar
Village हरेगाव - Haregaon
दोन्ही माझे लाल आहे मालाचे संदुक
अशी लताबाई वर बारकी संदुक
dōnhī mājhē lāla āhē mālācē sanduka
aśī latābāī vara bārakī sanduka
no translation in English
▷  Both (माझे)(लाल)(आहे)(मालाचे)(संदुक)
▷ (अशी)(लताबाई)(वर)(बारकी)(संदुक)
pas de traduction en français
[17] id = 85008
माने सुमन - Mane Suman
Village तळवडी - Talwadi
नेंनत्या राघोबाची जोडी दिसती उच खालु
दिसती उच खाली त्यात धाकल्या बाळा लवु
nēnnatyā rāghōbācī jōḍī disatī uca khālu
disatī uca khālī tyāta dhākalyā bāḷā lavu
no translation in English
▷ (नेंनत्या)(राघोबाची)(जोडी)(दिसती)(उच)(खालु)
▷ (दिसती)(उच)(खाली)(त्यात)(धाकल्या) child apply
pas de traduction en français
[18] id = 87928
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
एकुलता एक म्हणीतीय जवान लोक
हाजाराचा मोती एक
ēkulatā ēka mhaṇītīya javāna lōka
hājārācā mōtī ēka
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(म्हणीतीय)(जवान)(लोक)
▷ (हाजाराचा)(मोती)(एक)
pas de traduction en français
[19] id = 87929
वाघमारे कौसाबाई ज्ञानोबा - Waghmare Kausa Dnyanoba
Village हांडरगुळी - Handarguli
एकुलता एक नको म्हणु शेजीबाई
मला हाजाराच्या ठायी
ēkulatā ēka nakō mhaṇu śējībāī
malā hājārācyā ṭhāyī
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक) not say (शेजीबाई)
▷ (मला)(हाजाराच्या)(ठायी)
pas de traduction en français
[20] id = 88000
भाकरे साकरबाई भिकाजी - Bhakare Sakarbai Bhikaji
Village खैरी - Khiri
एकला एकला म्हणु नको आईबाई
आहे शंभराचे ठाई भाई राया
ēkalā ēkalā mhaṇu nakō āībāī
āhē śambharācē ṭhāī bhāī rāyā
no translation in English
▷ (एकला)(एकला) say not (आईबाई)
▷ (आहे)(शंभराचे)(ठाई)(भाई)(राया)
pas de traduction en français
[21] id = 88002
कदम पद्मा - Kadam Padma
Village आर्वी - Arvi
दुबळा पाबळा पोटी पुतर असावा
श्रींमत जावायचा मला परसंग नसावा
dubaḷā pābaḷā pōṭī putara asāvā
śrīmmata jāvāyacā malā parasaṅga nasāvā
no translation in English
▷ (दुबळा)(पाबळा)(पोटी)(पुतर)(असावा)
▷ (श्रींमत)(जावायचा)(मला)(परसंग)(नसावा)
pas de traduction en français
[22] id = 88251
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
एकुनिचा (एकुलता) एक माझा कातणीचा धागा
माझ्या गोरखाला माय बहिणी आउक मागा
ēkunicā (ēkulatā) ēka mājhā kātaṇīcā dhāgā
mājhyā gōrakhālā māya bahiṇī āuka māgā
no translation in English
▷ (एकुनिचा) ( (एकुलता) ) (एक) my (कातणीचा)(धागा)
▷  My (गोरखाला)(माय)(बहिणी)(आउक)(मागा)
pas de traduction en français
[23] id = 88252
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
एकुलता एक नको म्हणु पांडवाला
वेल कारल्याचा गर्दी झाली मांडवाला
ēkulatā ēka nakō mhaṇu pāṇḍavālā
vēla kāralyācā gardī jhālī māṇḍavālā
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक) not say (पांडवाला)
▷ (वेल)(कारल्याचा)(गर्दी) has_come (मांडवाला)
pas de traduction en français
[24] id = 84997
गायकवाड जाई - Gaykwad Jai
Village बार्शी - Barshi
येकूलता येक हाये हजाराला भारी
सभा भरली त्याच्या दारी
yēkūlatā yēka hāyē hajārālā bhārī
sabhā bharalī tyācyā dārī
no translation in English
▷ (येकूलता)(येक)(हाये)(हजाराला)(भारी)
▷ (सभा)(भरली)(त्याच्या)(दारी)
pas de traduction en français
[25] id = 96279
बेडेकर जानकीबाई रघुनाथ - Bedekar Janakibai Raghunath
Village मुंबई - Mumbai
एकला एकला श्रीकृष्ण देवकीचा
तसा माझे आईबाईचा भाईराया
ēkalā ēkalā śrīkṛṣṇa dēvakīcā
tasā mājhē āībāīcā bhāīrāyā
no translation in English
▷ (एकला)(एकला)(श्रीकृष्ण)(देवकीचा)
▷ (तसा)(माझे)(आईबाईचा)(भाईराया)
pas de traduction en français
[26] id = 96423
भाकरे साकरबाई भिकाजी - Bhakare Sakarbai Bhikaji
Village खैरी - Khiri
सांगते सरयाला पहिल्या उमतीया रना
पहिल्या पुताची गोर्या बाईला उभारी
sāṅgatē sarayālā pahilyā umatīyā ranā
pahilyā putācī gōryā bāīlā ubhārī
no translation in English
▷  I_tell (सरयाला)(पहिल्या)(उमतीया)(रना)
▷ (पहिल्या)(पुताची)(गोर्या)(बाईला)(उभारी)
pas de traduction en français
[27] id = 96439
शेळके अज्ञान - Shelke Adyan
Village राव टाकळी - Rao Takli
कलमीबाई आंबा आगाशी पिकला
चुलती माझ्या गवळणीला घड केळीला एकला
kalamībāī āmbā āgāśī pikalā
culatī mājhyā gavaḷaṇīlā ghaḍa kēḷīlā ēkalā
no translation in English
▷ (कलमीबाई)(आंबा)(आगाशी)(पिकला)
▷ (चुलती) my (गवळणीला)(घड)(केळीला)(एकला)
pas de traduction en français
[28] id = 96442
कामथे धोंडाबाई गणपत - Kamthe Dhonda Ganpat
Village खळद - Khalad
पाळण्या घालीते पाळणा लांब झोका
माझ्या ना लेकसरा वंशाला येईल लेका
pāḷaṇyā ghālītē pāḷaṇā lāmba jhōkā
mājhyā nā lēkasarā vañśālā yēīla lēkā
no translation in English
▷ (पाळण्या)(घालीते) cradle (लांब)(झोका)
▷  My * (लेकसरा)(वंशाला)(येईल)(लेका)
pas de traduction en français
[29] id = 96458
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
एकलुता एक मी मनीना माझा माझा
सुखी ठेवावा नारायण
ēkalutā ēka mī manīnā mājhā mājhā
sukhī ṭhēvāvā nārāyaṇa
no translation in English
▷ (एकलुता)(एक) I (मनीना) my my
▷ (सुखी)(ठेवावा)(नारायण)
pas de traduction en français
[30] id = 96459
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
नको म्हणु नारी आई बापाचा एकला
आता भाऊ माझा आंबा अडचणी पिकला
nakō mhaṇu nārī āī bāpācā ēkalā
ātā bhāū mājhā āmbā aḍacaṇī pikalā
no translation in English
▷  Not say (नारी)(आई) of_father (एकला)
▷ (आता) brother my (आंबा)(अडचणी)(पिकला)
pas de traduction en français
[31] id = 96460
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
एकुला एक कशी म्हणु पांडवाला
दारी कारलीचे वेल गर्दी झाली मांडवाला
ēkulā ēka kaśī mhaṇu pāṇḍavālā
dārī kāralīcē vēla gardī jhālī māṇḍavālā
no translation in English
▷ (एकुला)(एक) how say (पांडवाला)
▷ (दारी)(कारलीचे)(वेल)(गर्दी) has_come (मांडवाला)
pas de traduction en français
[32] id = 98856
लांडे गंगूबाई नारायण - Lande Gangubai Narayan
Village नायगाव - Naygaon
नको म्हणु बाई बाळाला माझ्या येकला
पोटी ईस्तरीला उंबर शेंड्याला पिकला
nakō mhaṇu bāī bāḷālā mājhyā yēkalā
pōṭī īstarīlā umbara śēṇḍyālā pikalā
no translation in English
▷  Not say woman (बाळाला) my (येकला)
▷ (पोटी)(ईस्तरीला)(उंबर)(शेंड्याला)(पिकला)
pas de traduction en français
[33] id = 17848
उभे तारा - Ubhe Tara
Village कोळवडे - Kolavade
एकला एकला नको म्हणू पांडवाला
कारलीचा वेल येढा पडला मांडवाला
ēkalā ēkalā nakō mhaṇū pāṇḍavālā
kāralīcā vēla yēḍhā paḍalā māṇḍavālā
no translation in English
▷ (एकला)(एकला) not say (पांडवाला)
▷ (कारलीचा)(वेल)(येढा)(पडला)(मांडवाला)
pas de traduction en français
[34] id = 17849
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
एकुलता एक काटा बाभळ बनीचा
मावली बया बोल बाळ आपला वाणीचा
ēkulatā ēka kāṭā bābhaḷa banīcā
māvalī bayā bōla bāḷa āpalā vāṇīcā
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(काटा)(बाभळ)(बनीचा)
▷ (मावली)(बया) says son (आपला)(वाणीचा)
pas de traduction en français
[35] id = 17850
जोरी शांता - Jori Shanta
Village संभवे - Sambhave
नको नारी म्हणू माऊलीला तू एकला
कारलीचा मंडप सारा मंडप झाकला
nakō nārī mhaṇū māūlīlā tū ēkalā
kāralīcā maṇḍapa sārā maṇḍapa jhākalā
no translation in English
▷  Not (नारी) say (माऊलीला) you (एकला)
▷ (कारलीचा)(मंडप)(सारा)(मंडप)(झाकला)
pas de traduction en français
[36] id = 17851
सातपुते गीता - Satpute Gita
Village वळणे - Walane
पिकला उंबर एका खांदीला चुकला
आता माझ बाळ हिरा माईला एकला
pikalā umbara ēkā khāndīlā cukalā
ātā mājha bāḷa hirā māīlā ēkalā
no translation in English
▷ (पिकला)(उंबर)(एका)(खांदीला)(चुकला)
▷ (आता) my son (हिरा)(माईला)(एकला)
pas de traduction en français
[37] id = 30821
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
एकुलता एक माझा पाण्यातील लहु
आनंद माझ्या रावा किती तुझ्याकड पाहु
ēkulatā ēka mājhā pāṇyātīla lahu
ānanda mājhyā rāvā kitī tujhyākaḍa pāhu
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक) my (पाण्यातील)(लहु)
▷ (आनंद) my (रावा)(किती)(तुझ्याकड)(पाहु)
pas de traduction en français
[38] id = 107562
औताडे सखुबाई शंकर - Autade Sakhu
Village माळेवाडी - Malewadi
एकुलता एक जसा पाण्यातील लहु (लव्हाळा)
वाणीच्या बाळाला किती खालवर पाहु
ēkulatā ēka jasā pāṇyātīla lahu (lavhāḷā)
vāṇīcyā bāḷālā kitī khālavara pāhu
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(जसा)(पाण्यातील)(लहु) ( (लव्हाळा) )
▷ (वाणीच्या)(बाळाला)(किती)(खालवर)(पाहु)
pas de traduction en français
[39] id = 107563
मोरे त्रिवेणी - More Triveni
Village पोहरेगाव - Poharegaon
काय करावे लोकाचे लई लेक
माझ्या केळीच्या खांब एक
kāya karāvē lōkācē laī lēka
mājhyā kēḷīcyā khāmba ēka
no translation in English
▷  Why (करावे)(लोकाचे)(लई)(लेक)
▷  My (केळीच्या)(खांब)(एक)
pas de traduction en français
[40] id = 107564
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
एकुलता म्हणोनी कोणी करित कळ
त्यांना नाही पाठबळ
ēkulatā mhaṇōnī kōṇī karita kaḷa
tyānnā nāhī pāṭhabaḷa
no translation in English
▷ (एकुलता)(म्हणोनी)(कोणी)(करित)(कळ)
▷ (त्यांना) not (पाठबळ)
pas de traduction en français
[41] id = 108784
सोनावणे सुमन - Sonavane Suman
Village करमजाळा - Karamjala
एकुलता एक नका म्हणु इळ इळ
माझ्या बाईच बाळ सुरवातीची पायधुळ
ēkulatā ēka nakā mhaṇu iḷa iḷa
mājhyā bāīca bāḷa suravātīcī pāyadhuḷa
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(नका) say (इळ)(इळ)
▷  My (बाईच) son (सुरवातीची)(पायधुळ)
pas de traduction en français
[42] id = 108785
ओव्हाळ केशरबाई गोवींद - Ohal Keshar Govind
Village तांबवे - Tambve
एकुलता एक नका म्हणु पांडवाला
दारी कारल्याचा येल गरदी झाली मांडवाला
ēkulatā ēka nakā mhaṇu pāṇḍavālā
dārī kāralyācā yēla garadī jhālī māṇḍavālā
no translation in English
▷ (एकुलता)(एक)(नका) say (पांडवाला)
▷ (दारी)(कारल्याचा)(येल)(गरदी) has_come (मांडवाला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. They are the lamp of the lineage
⇑ Top of page ⇑