Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2653
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Thate Rekha
(14 records)

Village: निपाणा - Nipana

12 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

E:XIII-3.1avii (E13-03-01a07) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Blouse / New blouse given for Holi festival

[6] id = 103053
दिवाळी सारखा सण साखरेचे लाडु माझे मायबाई
आशा माझी नको मोडु
divāḷī sārakhā saṇa sākharēcē lāḍu mājhē māyabāī
āśā mājhī nakō mōḍu
My mother, sugar sweets for a festival like Diwali*
Don’t disappoint me
▷ (दिवाळी)(सारखा)(सण)(साखरेचे)(लाडु)(माझे)(मायबाई)
▷ (आशा) my not (मोडु)
pas de traduction en français
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“


F:XV-3.2g (F15-03-02g) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister extolls brother’s personality

[54] id = 69653
वाटीच्या वाटसरा काय पाहतुस खेड्याला
सोन्याच कुलुप माझ्या बंधुच्या वाड्याले
vāṭīcyā vāṭasarā kāya pāhatusa khēḍyālā
sōnyāca kulupa mājhyā bandhucyā vāḍyālē
Traveller on the road, what are you looking at in the village
My brother’s house has a lock in gold
▷ (वाटीच्या)(वाटसरा) why (पाहतुस)(खेड्याला)
▷  Of_gold (कुलुप) my (बंधुच्या)(वाड्याले)
pas de traduction en français


F:XVII-2.1 (F17-02-01) - Brother’s wife, bhāujay / Brings stress on brother/sister relation

[177] id = 92032
बहिण भांवड एका झाडीचे संतर
परायाच्या आली लेकी इन पाडला अंतर
bahiṇa bhāmvaḍa ēkā jhāḍīcē santara
parāyācyā ālī lēkī ina pāḍalā antara
Brother and sister are like oranges from the same tree
Sister-in-law came from another family, she caused the distance
▷  Sister (भांवड)(एका)(झाडीचे)(संतर)
▷ (परायाच्या) has_come (लेकी)(इन)(पाडला)(अंतर)
pas de traduction en français


F:XVII-3.2b (F17-03-02b) - Feast of bhāubij / Rite of waving a plate with lamps, ovalṇe / The type of plate, tāṭ

Cross-references:F:XVII-3.6 (F17-03-06) - Feast of bhāubij / Present offered by brother
[7] id = 104928
दिवाळीचा सण मह्या ताटात मोती
ओवाळीला राज्य भावजय तुझे पती
divāḷīcā saṇa mahyā tāṭāta mōtī
ōvāḷīlā rājya bhāvajaya tujhē patī
On Diwali* day, he puts pearls in my plate with lamps
Sister-in-law, I waved the plate with lamps around my brother, your husband
▷ (दिवाळीचा)(सण)(मह्या)(ताटात)(मोती)
▷ (ओवाळीला)(राज्य)(भावजय)(तुझे)(पती)
pas de traduction en français
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“


G:XX-1.1 (G20-01-01) - Daughter-in-law with parents-in-law / Parents-in-law receive daughter-in-law as a family member

[185] id = 84931
सासु सासरा कोण्या भाग्याच्या नारीले
मह्या बहिण बाई न माहेर भोगु द्या लाडिले
sāsu sāsarā kōṇyā bhāgyācyā nārīlē
mahyā bahiṇa bāī na māhēra bhōgu dyā lāḍilē
Who is this woman who has good father-in-law and mother-in-law
My sister, let her enjoy being in maher*
▷ (सासु)(सासरा)(कोण्या)(भाग्याच्या)(नारीले)
▷ (मह्या) sister woman * (माहेर)(भोगु)(द्या)(लाडिले)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home


G:XX-2.19 (G20-02-19) - Daughter-in-law with mother-in-law / Changing times and ways of life

[47] id = 76366
ऐका हो सासुबाई तुम्ही दळु दळु मेल्या
आमच्या राज्यामध्ये गिरण्या आल्या
aikā hō sāsubāī tumhī daḷu daḷu mēlyā
āmacyā rājyāmadhyē giraṇyā ālyā
Listen, mother-in-law, my paternal aunt, you almost died grinding and grinding
In our times, flour mills have come
▷ (ऐका)(हो)(सासुबाई)(तुम्ही)(दळु)(दळु)(मेल्या)
▷ (आमच्या) regime (गिरण्या)(आल्या)
pas de traduction en français


H:XXI-1.14 (H21-01-14) - Buddha / Support

[4] id = 96018
सकाळी उठुन सडा टाकीन घाईघाई
माझ्या दारावुन बौध्द देव गेले बाई
sakāḷī uṭhuna saḍā ṭākīna ghāīghāī
mājhyā dārāvuna baudhda dēva gēlē bāī
Getting up in the morning, I shall quickly sprinkle water (in the courtyard)
Woman, Buddha Dev passed in front of my door
▷  Morning (उठुन)(सडा)(टाकीन)(घाईघाई)
▷  My (दारावुन) Buddha (देव) has_gone woman
pas de traduction en français


H:XXI-5.1c (H21-05-01c) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Writes the Constitution & laws

Cross-references:H:XXI-5.10g (H21-05-10g) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Pilgrimage
H:XXI-5.8fii (H21-05-08f02) - Ambedkar / A portray of grandeur & pride / Body
H:XXI-5.7a (H21-05-07a) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Taking Bhīm’s name
[10] id = 49018
आमचा भीम राज आला इग्लंड होऊन
भारताची घटना ठेवली लिहुन
āmacā bhīma rāja ālā iglaṇḍa hōūna
bhāratācī ghaṭanā ṭhēvalī lihuna
Our Bhimraja* is England-returned
He has written the Constitution* of India
▷ (आमचा) Bhim king here_comes (इग्लंड)(होऊन)
▷ (भारताची)(घटना)(ठेवली)(लिहुन)
Notre Bhīmrāj est arrivé d'Angleterre
Il a établi et couché par écrit la Constitution de Bharat.
BhimrajaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
the ConstitutionThe Constitution of India


H:XXI-5.3eii (H21-05-03e02) - Ambedkar / Takes a second wife / Singers’ resentment / The Brahmin wife is looked down upon

[39] id = 49105
आमच्या भीमाच्या दारात आहे शेळी
बाम्हणाची शांता तू कशी बनली व वेळी
āmacyā bhīmācyā dārāta āhē śēḷī
bāmhaṇācī śāntā tū kaśī banalī va vēḷī
There is a goat at our Bhim*’s door
Shanta, you are a Brahman girl, how did you get hooked to him?
▷ (आमच्या)(भीमाच्या)(दारात)(आहे)(शेळी)
▷ (बाम्हणाची)(शांता) you how (बनली)(व)(वेळी)
Il y a des chèvres à la porte de notre Bhīm
Toi, Shanta, fille de Bāmaṇ, comment t'es-tu entichée de lui?
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar


H:XXI-5.7a (H21-05-07a) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Taking Bhīm’s name

[18] id = 49278
भीमा तुझ नाव कोण नार विसरली
शेणाच्या पोवट्यावरी गदधी पसरली
bhīmā tujha nāva kōṇa nāra visaralī
śēṇācyā pōvaṭyāvarī gadadhī pasaralī
Bhim*, your name, which woman has forgotten it
Her mattress is spread on a layer of cow dung (as punishment)
▷  Bhim your (नाव) who (नार)(विसरली)
▷ (शेणाच्या)(पोवट्यावरी)(गदधी)(पसरली)
Bhīm! ton nom, quelle est cette femme qui l'a oubliée?
Son matelas est étendu sur une couche de fumier (en punition)
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar


H:XXI-5.10c (H21-05-10c) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Conversion to Buddha Dhamma

[11] id = 49183
माझ्या बाबाच सांगते ज्ञानाच गोठी
मह्या बाबाचा ज्ञानान भरी ओटी
mājhyā bābāca sāṅgatē jñānāca gōṭhī
mahyā bābācā jñānāna bharī ōṭī
I shall tell you the stories of my Baba’s learning
My lap is filled with my Baba’s knowledge
▷  My of_Baba_(Ambedkar) I_tell (ज्ञानाच)(गोठी)
▷ (मह्या) of_Baba_(Ambedkar) (ज्ञानान)(भरी)(ओटी)
Bābā me dit les histoires de la connaissance
La connaissance de Bābā remplit mon giron.
[12] id = 49184
हाती खराटा डोक्यावर शेणाची पाटी
माझ्या भीमान भरली सोन्यान बाई भरली वटी
hātī kharāṭā ḍōkyāvara śēṇācī pāṭī
mājhyā bhīmāna bharalī sōnyāna bāī bharalī vaṭī
A broom in hand, a basket of cow dung on my head
Woman, my Bhim* has filled my lap with gold
▷ (हाती)(खराटा)(डोक्यावर)(शेणाची)(पाटी)
▷  My (भीमान)(भरली)(सोन्यान) woman (भरली)(वटी)
Le balai à la main, la corbeille de fumier sur la tête
Femme, Bhīm, mon Bhīm m'a rempli mon giron d'or.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[14] id = 49186
सुट बुट कोट बाह्या तुझ लेण
इसरुन नको जाऊ बाबासाहेबाचं देण
suṭa buṭa kōṭa bāhyā tujha lēṇa
isaruna nakō jāū bābāsāhēbācaṁ dēṇa
A complete suit and shoes, this is your attire
Don’t forget what you owe to Baba
▷ (सुट)(बुट)(कोट)(बाह्या) your (लेण)
▷ (इसरुन) not (जाऊ)(बाबासाहेबाचं)(देण)
Complet-veston, souliers, voilà tes ornements
Ne va pas oublier ce que Bābāsāheb nous a donné.


H:XXI-5.12b (H21-05-12b) - Ambedkar / Closeness / The dear one

Cross-references:H:XXI-5.8a (H21-05-08a) - Ambedkar / A portray of grandeur & pride / Images of gold
[9] id = 49206
कस कस भीम भीम करता भीम दंडातल कड
कसं भीमाच्या सुरतीच लागून गेल येड
kasa kasa bhīma bhīma karatā bhīma daṇḍātala kaḍa
kasaṁ bhīmācyā suratīca lāgūna gēla yēḍa
Look! I say “Bhim!, Bhim*!”, Bhim* is the armlet on my arm
I am so impressed by Bhim*’s face, I become mad
▷  How how Bhim Bhim (करता) Bhim (दंडातल)(कड)
▷ (कसं)(भीमाच्या)(सुरतीच)(लागून) gone (येड)
Comment! Je fais “Bhīm! Bhīm!” Bhīm, le bracelet à mon bras
Impressionnée par l'aspect de Bhīm, je suis devenue folle.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. New blouse given for Holi festival
 2. Sister extolls brother’s personality
 3. Brings stress on brother/sister relation
 4. The type of plate, tāṭ
 5. Parents-in-law receive daughter-in-law as a family member
 6. Changing times and ways of life
 7. Support
 8. Writes the Constitution & laws
 9. The Brahmin wife is looked down upon
 10. Taking Bhīm’s name
 11. Conversion to Buddha Dhamma
 12. The dear one
⇑ Top of page ⇑