Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2487
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Vade Chandrakala
Ziguji

(8 records)

Village: वजरखेड - Vajarkhed

7 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-3.5kii (A02-03-05k02) - Constraints on behaviour / Rules of conduct / Enduring sasurvās harassment / To keep the name of father, mother

Cross-references:A:II_3.3di (A02-03-03d) - Constraints on behaviour / Duties and manners / Principles and advices for life
[50] id = 106430
सासुचा सासरवास सोसला जिवावर
आई वडीलाच्या नावासाठी
sāsucā sāsaravāsa sōsalā jivāvara
āī vaḍīlācyā nāvāsāṭhī
Mother-in-law’s sasurvas*, I suffered to the end of my limit
For the sake of my mother’s and father’s reputation
▷ (सासुचा)(सासरवास)(सोसला)(जिवावर)
▷ (आई)(वडीलाच्या)(नावासाठी)
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.


B:VI-2.9j (B06-02-09j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Worshipped

[51] id = 93611
पंढरपुरात कपीला गाया व्याली
तिच्या दुधाची खिर केली
paṇḍharapurāta kapīlā gāyā vyālī
ticyā dudhācī khira kēlī
In Pandharpur, a cow named Kapila delivered
Sweet pudding was made from her milk
▷ (पंढरपुरात)(कपीला)(गाया)(व्याली)
▷ (तिच्या)(दुधाची)(खिर) shouted
pas de traduction en français


B:VI-2.19g (B06-02-19g) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Market

Cross-references:B:VI-2.9 (B06-02-09) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one
[20] id = 78454
पंढरपुरामध्ये विठ्ठल हलवाई
सोन्याच्या तागडीने पेढे मोजीले रखमाबाई
paṇḍharapurāmadhyē viṭhṭhala halavāī
sōnyācyā tāgaḍīnē pēḍhē mōjīlē rakhamābāī
Vitthal*, the sweetmeat maker is in Pandharpur
Rakhumabai weighs milk sweets with a gold balance
▷ (पंढरपुरामध्ये) Vitthal (हलवाई)
▷  Of_gold (तागडीने)(पेढे)(मोजीले)(रखमाबाई)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Cross references for this song:B:VI-2.11j (B06-02-11j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Selling kuṅku black powder, other things with Viṭṭhal
B:VI-2.14 (B06-02-14) - Paṅḍharpur pilgrimage / Namdev
B:VI-2.18 (B06-02-18) - Paṅḍharpur pilgrimage / Other saints
G:XIX-1.1a (G19-01-01a) - Wife with a living husband / Kuṅku / Purchasing kuṅku
[21] id = 78455
पंढरपुरात विठ्ठल देव दलाल
सोन्याच्या तागडीने रखमाबाई मोजीते गुलाल
paṇḍharapurāta viṭhṭhala dēva dalāla
sōnyācyā tāgaḍīnē rakhamābāī mōjītē gulāla
In Pandharpur, God Vitthal* is the middleman
Rakhumabai weighs gulal* with a gold balance
▷ (पंढरपुरात) Vitthal (देव)(दलाल)
▷  Of_gold (तागडीने)(रखमाबाई)(मोजीते)(गुलाल)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
gulalRed powder
Cross references for this song:B:VI-2.11j (B06-02-11j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Selling kuṅku black powder, other things with Viṭṭhal
B:VI-2.14 (B06-02-14) - Paṅḍharpur pilgrimage / Namdev
B:VI-2.18 (B06-02-18) - Paṅḍharpur pilgrimage / Other saints
G:XIX-1.1a (G19-01-01a) - Wife with a living husband / Kuṅku / Purchasing kuṅku


B:VII-5.3h (B07-05-03h) - Surrounding Nature / Rains / Rain has come

[6] id = 111269
पाण्या पावसाची येवुनी लंबी दोरी
दुनियाच पाप भारी चारी नक्षत्र खोलदरी
pāṇyā pāvasācī yēvunī lambī dōrī
duniyāca pāpa bhārī cārī nakṣatra khōladarī
no translation in English
▷ (पाण्या)(पावसाची)(येवुनी)(लंबी)(दोरी)
▷ (दुनियाच)(पाप)(भारी)(चारी)(नक्षत्र)(खोलदरी)
pas de traduction en français


F:XV-4.2aii (F15-04-02a02) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Brother’s work and fields / Rain falls

[104] id = 58137
बाई रस्त्याने चालला बंधु ग माझा ऐना दिसे
माडीची कमला पुस कुठ चालला राजस
bāī rastyānē cālalā bandhu ga mājhā ainā disē
māḍīcī kamalā pusa kuṭha cālalā rājasa
Woman, my brother is going on the road, he looks very impressive
Kamla (name of a woman) asks, where are you going, handsome man
▷  Woman (रस्त्याने)(चालला) brother * my (ऐना)(दिसे)
▷ (माडीची)(कमला) enquire (कुठ)(चालला)(राजस)
pas de traduction en français


F:XVI-1.2i (F16-01-02i) - Sister expects brother’s presents / Blouse / “My blouse is torn”

Cross-references:F:XV-2.10 (F15-02-10) - Sister worries for brother / Sister takes vow for brother, prays for him, performing vrata
[6] id = 90845
फाटली चोळी फाटल्या धडधड्या
पाटच्या बंधवाच्या उभ्या गेला गाडया
phāṭalī cōḷī phāṭalyā dhaḍadhaḍyā
pāṭacyā bandhavācyā ubhyā gēlā gāḍayā
My blouse is torn, they were all torn one after the other
I stopped my younger brother’s bullock cart
▷ (फाटली) blouse (फाटल्या)(धडधड्या)
▷ (पाटच्या)(बंधवाच्या)(उभ्या) has_gone (गाडया)
pas de traduction en français


F:XVII-2.4 (F17-02-04) - Brother’s wife, bhāujay / Bhāujay resents serving husband’s sister, nananda

[78] id = 48425
भाऊजी म्हण येते बहिन पान खावू
भावजयी म्हणते पानपुडा कुठ पाहू
bhāūjī mhaṇa yētē bahina pāna khāvū
bhāvajayī mhaṇatē pānapuḍā kuṭha pāhū
Brother says, sister has come, let’s eat betel-leaf
Sister-in-law says, where can I search for the box of betel-leaf
▷ (भाऊजी)(म्हण)(येते) sister (पान)(खावू)
▷ (भावजयी)(म्हणते)(पानपुडा)(कुठ)(पाहू)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. To keep the name of father, mother
  2. Worshipped
  3. Market
  4. Rain has come
  5. Rain falls
  6. “My blouse is torn”
  7. Bhāujay resents serving husband’s sister, nananda