Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 214
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Kudle Rakhma
(12 records)

Village: घुटके - Ghutke

9 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-2.13biii (A02-02-13b03) - Woman’s social identity / Friendly ties / “Your, mine fraternity” / Mutual fondness

[2] id = 3593
तुझा माझा भाऊपणा भाऊपणाला काय देऊ
सांगते मैनाबाई एक लवंग दोघी खाऊ
tujhā mājhā bhāūpaṇā bhāūpaṇālā kāya dēū
sāṅgatē mainābāī ēka lavaṅga dōghī khāū
You and me, we are close friends, what shall I give you for our friendship
I tell you, Mainabai, we shall both share one clove and eat
▷  Your my (भाऊपणा)(भाऊपणाला) why (देऊ)
▷  I_tell (मैनाबाई)(एक)(लवंग)(दोघी)(खाऊ)
pas de traduction en français
[9] id = 3600
तुझा माझा भाऊपणा जन तोडीत तुटना
रेशमाचा दोरा गाठ पडली सुटना
tujhā mājhā bhāūpaṇā jana tōḍīta tuṭanā
rēśamācā dōrā gāṭha paḍalī suṭanā
Our close friendship, people tried hard but it does not break
It’s like silk thread, its tight knot does not open
▷  Your my (भाऊपणा)(जन)(तोडीत)(तुटना)
▷ (रेशमाचा)(दोरा)(गाठ)(पडली)(सुटना)
pas de traduction en français


A:II-2.13bvii (A02-02-13b07) - Woman’s social identity / Friendly ties / “Your, mine fraternity” / “Break your silence”

[2] id = 14071
तुझा माझा भाऊपणा कोणी कालवला ओवा
सांगते मैना तुला वाड्याला यावा जावा
tujhā mājhā bhāūpaṇā kōṇī kālavalā ōvā
sāṅgatē mainā tulā vāḍyālā yāvā jāvā
Our close friendship, who tried to mix Bishop’s weed in it (tried to spoil it)
I tell you, Mina, my friend, keep coming to my house
▷  Your my (भाऊपणा)(कोणी)(कालवला)(ओवा)
▷  I_tell Mina to_you (वाड्याला)(यावा)(जावा)
pas de traduction en français
[69] id = 65853
तुझा माझा भाऊपणा कुणी कालवला ओवा
सांगते मैना तुला वाड्याला यावाजावा
tujhā mājhā bhāūpaṇā kuṇī kālavalā ōvā
sāṅgatē mainā tulā vāḍyālā yāvājāvā
Our close friendship, who tried to mix Bishop’s weed in it (tried to spoil it)
I tell you, Mina, my friend, keep coming often to my house
▷  Your my (भाऊपणा)(कुणी)(कालवला)(ओवा)
▷  I_tell Mina to_you (वाड्याला)(यावाजावा)
pas de traduction en français


A:II-2.13ciii (A02-02-13c03) - Woman’s social identity / Friendly ties / Neighbour’s children / Given attention

[12] id = 3626
आग तू शेजारणीबाई तुझा शेजार बरवा
बाळ माझ्या राजसाला अंगणी खेळू दे पारवा
āga tū śējāraṇībāī tujhā śējāra baravā
bāḷa mājhyā rājasālā aṅgaṇī khēḷū dē pāravā
Neighbour woman, your are a good neighbour
Let my handsome child, my pigeon, play in the courtyard
▷  O you (शेजारणीबाई) your (शेजार)(बरवा)
▷  Son my (राजसाला)(अंगणी)(खेळू)(दे)(पारवा)
pas de traduction en français


A:II-2.13eii (A02-02-13e02) - Woman’s social identity / Friendly ties / Friendly support / Opening up one’s mind

Cross-references:D:X-2.4e ???
E:XIII-3.3b (E13-03-03b) - Mother-daughter, mutual expectations / Mother’s expectations / Mutual wish to confide
F:XVI-2.6 (F16-02-06) - Sister expects brother’s moral support / Sister shares with brother
[29] id = 3721
सासुरवासात मी तर लढते कुडीशी
शेजारणी साळू पुडी सोडीते थोडीशी
sāsuravāsāta mī tara laḍhatē kuḍīśī
śējāraṇī sāḷū puḍī sōḍītē thōḍīśī
In my sasurvas*, I fight with my own self
Salu*, neighbour woman, I open my packet of sorrow a little to you
▷ (सासुरवासात) I wires (लढते)(कुडीशी)
▷ (शेजारणी)(साळू)(पुडी)(सोडीते)(थोडीशी)
pas de traduction en français
sasurvasLitt. the stay of the daughter-in-law in her in-laws’ house, with her husband, actually referring to all sorts of ill-treatment meted out to the daughter-in-law by her in-laws and husband.
SaluProper name of a girl


B:V-10.3a (B05-10-03a) - Village deities / Jānāī / Children / Their guardian

[1] id = 11674
आई तू जनाबाई तुझी सोन्याची सदार
खेळत्या बाळावर असु दे तुझी नदार
āī tū janābāī tujhī sōnyācī sadāra
khēḷatyā bāḷāvara asu dē tujhī nadāra
no translation in English
▷ (आई) you (जनाबाई)(तुझी)(सोन्याची)(सदार)
▷ (खेळत्या)(बाळावर)(असु)(दे)(तुझी)(नदार)
pas de traduction en français
[6] id = 11679
आई तू जनाबाई तुझी सोन्याची दसंगळी
बाळ यांना माझ्या तुझ्या घातीली वसंगळी
āī tū janābāī tujhī sōnyācī dasaṅgaḷī
bāḷa yānnā mājhyā tujhyā ghātīlī vasaṅgaḷī
no translation in English
▷ (आई) you (जनाबाई)(तुझी)(सोन्याची)(दसंगळी)
▷  Son (यांना) my your (घातीली)(वसंगळी)
pas de traduction en français


B:VI-2.11gi (B06-02-11g01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / Spending time together-playing, chitchating etc

Cross-references:B:VI-2.11fv (B06-02-11f05) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Rukhmini’s work / Serving dishes
[27] id = 93655
इठ्ठल रुखमीण बाळ अेकदस सरवणाला
जाई वनाला चंदन शोधायला
iṭhṭhala rukhamīṇa bāḷa aēkadasa saravaṇālā
jāī vanālā candana śōdhāyalā
Itthal* Rukhmin*’s son Shravan has Ekadashi* fast
He goes to the forest to look for sandalwood
▷ (इठ्ठल)(रुखमीण) son (अेकदस)(सरवणाला)
▷ (जाई)(वनाला)(चंदन)(शोधायला)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month


F:XV-1.1k (F15-01-01k) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With pulses and gram

[4] id = 26278
शेजारणी बाई तुझ माझ टिपाण
बंधुजी पाव्हणा फोडू गुळाच लिपाण
śējāraṇī bāī tujha mājha ṭipāṇa
bandhujī pāvhaṇā phōḍū guḷāca lipāṇa
Neighbour woman, we have the same feelings for our brothers
Brother has come as a guest, let’s break the lump of jaggery*
▷ (शेजारणी) woman your my (टिपाण)
▷ (बंधुजी)(पाव्हणा)(फोडू)(गुळाच)(लिपाण)
pas de traduction en français
jaggeryA traditional non-centrifugal cane sugar


F:XV-1.1p (F15-01-01p) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With sweets prepared for Diwali festival

[1] id = 26343
शेजारणीबाई सोजी निसते सुपामधी
बंधवाला माझ्या करंज्या तळते तुपामधी
śējāraṇībāī sōjī nisatē supāmadhī
bandhavālā mājhyā karañjyā taḷatē tupāmadhī
Neighbour womans cleans semolina in a sifting fan
For my brother, I fry karanji* (a special Diwali* sweet) in ghee*
▷ (शेजारणीबाई)(सोजी)(निसते)(सुपामधी)
▷ (बंधवाला) my (करंज्या)(तळते)(तुपामधी)
pas de traduction en français
karanjiA sweet stuffed with coconut
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“
gheeclarified butter


F:XVI-2.14d (F16-02-14d) - Sister expects brother’s moral support / Brother visits sister at her house / Brother comes as a guest

Cross-references:F:XV-1.1k (F15-01-01k) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With pulses and gram
[8] id = 28452
शेजारणी बाई तुझी माझी एक वटी
बंधु माझा पाव्हणा त्याला धरु एकवटी
śējāraṇī bāī tujhī mājhī ēka vaṭī
bandhu mājhā pāvhaṇā tyālā dharu ēkavaṭī
no translation in English
▷ (शेजारणी) woman (तुझी) my (एक)(वटी)
▷  Brother my (पाव्हणा)(त्याला)(धरु)(एकवटी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mutual fondness
  2. “Break your silence”
  3. Given attention
  4. Opening up one’s mind
  5. Their guardian
  6. Spending time together-playing, chitchating etc
  7. With pulses and gram
  8. With sweets prepared for Diwali festival
  9. Brother comes as a guest
⇑ Top of page ⇑