Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-01p
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.1p (H21-05-01p)
(10 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.1p (H21-05-01p) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Gratitude

Cross-references:H:XXI-5.8fii (H21-05-08f02) - Ambedkar / A portray of grandeur & pride / Body
[1] id = 49337
गायकवाड संपदा - Gaykwad Sampada
Village सोलापूर - Solapur
ब्रीद माझे मी सोडू कशी मन भीम आईचे मोडू कशी
उध्दरीले जयानी मला ऋण भीमगाईचे फेडू कशी
brīda mājhē mī sōḍū kaśī mana bhīma āīcē mōḍū kaśī
udhdarīlē jayānī malā ṛṇa bhīmagāīcē phēḍū kaśī
How can I give up my motto, how can I go against mother Bhim*
He is the one who has uplifted me, how can I repay his debt?
▷ (ब्रीद)(माझे) I (सोडू) how (मन) Bhim (आईचे)(मोडू) how
▷ (उध्दरीले)(जयानी)(मला)(ऋण)(भीमगाईचे)(फेडू) how
Comment abandonner ma devise? Comment détruire l'esprit de mère Bhīm? Comment payer ma dette envers mère-Bhīm qui m'a relevé?
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[2] id = 49338
गायकवाड संपदा - Gaykwad Sampada
Village सोलापूर - Solapur
मातलो मी जरी भूवरी सत्य मातीत गाडू कशी
भीम बच्चे होईन बेईमान नाते जनाशी तोडू कशी
mātalō mī jarī bhūvarī satya mātīta gāḍū kaśī
bhīma baccē hōīna bēīmāna nātē janāśī tōḍū kaśī
Even though I become pretentious on the earth, how can I bury the truth
Bhim*’s children will not be disloyal, how can I break my relations with the people
▷ (मातलो) I (जरी)(भूवरी)(सत्य)(मातीत)(गाडू) how
▷  Bhim (बच्चे)(होईन)(बेईमान)(नाते)(जनाशी)(तोडू) how
Aussi inconstant que je sois comment enfouir la vérité en terre?
Devenu enfant de Bhīm, comment à ma honte rompre relation avec les gens?
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[3] id = 50816
वानखेडे पद्माबाई अनील - Wankhede Padma Anil
Village माळेगाव - Malegaon
उतर उतर रमा आला बाबासाहेबाचा मुलुख
कस इसरुन जाऊ रमा बाबासाहेबाच लेण
utara utara ramā ālā bābāsāhēbācā mulukha
kasa isaruna jāū ramā bābāsāhēbāca lēṇa
Get down, Rama, Babasaheb*’s territory has come
How can I forget Rama and Babasaheb*’s eminence
▷ (उतर)(उतर) Ram here_comes (बाबासाहेबाचा)(मुलुख)
▷  How (इसरुन)(जाऊ) Ram (बाबासाहेबाच)(लेण)
Descends, Ramā, le royaume de Bābāsāheb est arrivé
Comment oublierais-je la distinction de Ramā et de Bābāsāheb?
Babasaheb
[4] id = 82018
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
नववी माझी ओवी दलित बंधु बहीणीला
कोटी कोटी प्रणाम आमचे भारताच्या धरणीला
navavī mājhī ōvī dalita bandhu bahīṇīlā
kōṭī kōṭī praṇāma āmacē bhāratācyā dharaṇīlā
My ninth verse is for Dalit* brothers and sisters
We salute the land of Bharat a million times
▷ (नववी) my verse (दलित) brother to_sister
▷ (कोटी)(कोटी)(प्रणाम)(आमचे)(भारताच्या)(धरणीला)
Mon neuvième distique pour mes frères et sœurs dalit
Nos millions de salutations pour la terre de Bhārat.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[5] id = 82019
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
भीम येतील कधी दुःख संपतील दुबळ्याची
माझ्या भीमाच्या हाताला लावू रोप त्या मोक्षाची
bhīma yētīla kadhī duḥkha sampatīla dubaḷyācī
mājhyā bhīmācyā hātālā lāvū rōpa tyā mōkṣācī
The day Bhim* comes, the sufferings of the weak will come to an end
Let us plant the sapling of liberation at the hands of Bhim*
▷  Bhim (येतील)(कधी)(दुःख)(संपतील)(दुबळ्याची)
▷  My (भीमाच्या)(हाताला) apply (रोप)(त्या)(मोक्षाची)
Bhīm viendra ce jour-là le malheur des faibles prendra fin
Plantons des pousses de libération de la main de mon Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[6] id = 83958
गायकवाड अनुसया पंढरी - Gaykwad Anusaya Pandhari
Village मिरकल - Mirkal
बाबाचे उपकार होतील अनंत
कुंकवाची खूण ठेवा जिवन्त
bābācē upakāra hōtīla ananta
kuṅkavācī khūṇa ṭhēvā jivanta
We have endless gratitude for Baba
Keep the sign of kunku* alive
▷ (बाबाचे)(उपकार)(होतील)(अनंत)
▷ (कुंकवाची)(खूण)(ठेवा)(जिवन्त)
Reconnaissance sans fin pour Bābā Ambedkar
Le signe du kumku garde-le vivant.
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[7] id = 84207
कांबळे सरीताबाई भीमराव - Kamble Sarita Bhimrao
Village वाकरे - Wakre
कोल्हापूर शहर हंड्या भांड्यानी खेचीले
बाबासाहेबांनी मधी बावडे रचीले
kōlhāpūra śahara haṇḍyā bhāṇḍyānī khēcīlē
bābāsāhēbānnī madhī bāvaḍē racīlē
There are rows and rows of pitchers and utensils aligned in Kolhapur city
In the meantime, Babasaheb* has constructed wells
▷ (कोल्हापूर)(शहर)(हंड्या)(भांड्यानी)(खेचीले)
▷ (बाबासाहेबांनी)(मधी)(बावडे)(रचीले)
Ville de Kolhapur cruches et ustensiles sont bien alignés
Bābāsāheb entre temps avait construit un puits.
Babasaheb
[8] id = 84213
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
रातरणीचा सुगंध फुलता भरल्या अंधारात
तसा माणसा सुगंधित हो रे या जगात
rātaraṇīcā sugandha phulatā bharalyā andhārāta
tasā māṇasā sugandhita hō rē yā jagāta
The fragrance of the night queen fills the darkness
Man, be fragrant like this in the world
▷ (रातरणीचा)(सुगंध)(फुलता)(भरल्या)(अंधारात)
▷ (तसा)(माणसा)(सुगंधित)(हो)(रे)(या)(जगात)
La reine de nuit en fleur exhale un parfum à remplir la ténèbre
Il en va ainsi de la fragrance de l'homme en ce monde.
[9] id = 84215
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
सह्याद्री वाहीनी तुमचे खूप खूप आभार
भीम स्मृतीने दिलात आम्हाला खूप आधार
sahyādrī vāhīnī tumacē khūpa khūpa ābhāra
bhīma smṛtīnē dilāta āmhālā khūpa ādhāra
Many thanks, Sahyadri T. V. Channel
Remembering Bhim* gives us a great support
▷ (सह्याद्री)(वाहीनी)(तुमचे)(खूप)(खूप)(आभार)
▷  Bhim (स्मृतीने)(दिलात)(आम्हाला)(खूप)(आधार)
Chaîne de TV Sahyadri Vahini, très grand merci pour vous
La Mémoire de Bhim nous a donné un grand soutien.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[10] id = 84247
कांबळे पार्वती महादेव - Kamble Parvati Mahadev
Village निरवांगी - Nirvangi
देव नाही देवळात देऊळ कशाला बांधीतो
बाबासाहेबाची किर्त जगाला दावीतो
dēva nāhī dēvaḷāta dēūḷa kaśālā bāndhītō
bābāsāhēbācī kirta jagālā dāvītō
There is no God in the temple, why build a temple
I shall spread Babasaheb*’s fame throughout the world
▷ (देव) not (देवळात)(देऊळ)(कशाला)(बांधीतो)
▷ (बाबासाहेबाची)(किर्त)(जगाला)(दावीतो)
Pas de dieu dans le temple, à quoi bon construire un temple
Je révèle au monde la louange de Bābāsāheb.
Babasaheb

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Gratitude
⇑ Top of page ⇑