Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-02-06b02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-2.6bii (A02-02-06b02)
(13 records)

Display songs in class at higher level (A02-02-06b)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-2.6bii (A02-02-06b02) - Woman’s social identity / Reasons of satisfaction / Bangles / “Put on plenty of bangles”

[1] id = 3050
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
अशी ना बांगड्या भरु गेले चार चार
माग म्होर चारी ना गोठ मधी बिजगलीचा थाट
aśī nā bāṅgaḍyā bharu gēlē cāra cāra
māga mhōra cārī nā gōṭha madhī bijagalīcā thāṭa
I went to put on four, four bangles
Four bangles behind, four in front, goth* shines like a lightening in the middle
▷ (अशी) * (बांगड्या)(भरु) has_gone (चार)(चार)
▷ (माग)(म्होर)(चारी) * (गोठ)(मधी)(बिजगलीचा)(थाट)
pas de traduction en français
goth ➡ gothsA thick gold bracelet
[2] id = 3051
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
वाईच्या वैराळा बस टाकीते घोंगडी
हौस मला मोठी भरा हिरवी बांगडी
vāīcyā vairāḷā basa ṭākītē ghōṅgaḍī
hausa malā mōṭhī bharā hiravī bāṅgaḍī
Vairal* from Wai, come, sit, I will spread a coarse blanket
I am very fond of putting green bangles on my hand
▷ (वाईच्या)(वैराळा)(बस)(टाकीते)(घोंगडी)
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(भरा) green bangles
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[3] id = 3052
मरगळे ठका - Margale Thaka
Village मुगाव - Mugaon
वाईच वैराळ भर बांगडी हातभर
नांदाया जाईन माझ हाये मोठ घर
vāīca vairāḷa bhara bāṅgaḍī hātabhara
nāndāyā jāīna mājha hāyē mōṭha ghara
Vairal* fom Wai, put a handful of bangles on my hand
I shall go to live with my in-law family, my household is big
▷ (वाईच)(वैराळ)(भर) bangles (हातभर)
▷ (नांदाया)(जाईन) my (हाये)(मोठ) house
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[4] id = 3053
यादव जिजा - Yadav Jija
Village आंधळे - Andhale
वैराळदादा विचारतो तुला नणंदा जावा किती
चल माझ्या वाड्या तुझ पेटार होईल रीती
vairāḷadādā vicāratō tulā naṇandā jāvā kitī
cala mājhyā vāḍyā tujha pēṭāra hōīla rītī
Brother Vairal* asks, how many nanands and sisters-in-law do you have
Come to my house, your big box will become empty
▷ (वैराळदादा)(विचारतो) to_you (नणंदा)(जावा)(किती)
▷  Let_us_go my (वाड्या) your (पेटार)(होईल)(रीती)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[5] id = 3054
शिंदे सरु - Shinde Saru
Village भोरकस - Bhorkas
बारीक बांगडी माझ्या हाताला लाग थोडी
कासार म्हण दादा राजवर्खीची लाव जोडी
bārīka bāṅgaḍī mājhyā hātālā lāga thōḍī
kāsāra mhaṇa dādā rājavarkhīcī lāva jōḍī
Thin bangles hurt my hand slightly
Bangle seller says, I will get Rajvarkhi bangles for you
▷ (बारीक) bangles my (हाताला)(लाग)(थोडी)
▷ (कासार)(म्हण)(दादा)(राजवर्खीची) put (जोडी)
pas de traduction en français
[6] id = 3055
पडवळ अनसुया - Padwal Anasuya
Village शेडाणी - Shedani
माडीवरती माडी वरती कासारा तुझा बस्ता
तांबडी बांगडी नाव तिच सातरस्ता
māḍīvaratī māḍī varatī kāsārā tujhā bastā
tāmbaḍī bāṅgaḍī nāva tica sātarastā
Storey on storey, Kasar (bangle-seller), you display your ware on top of it
Red bangle, it is called Sat Rasta
▷ (माडीवरती)(माडी)(वरती)(कासारा) your (बस्ता)
▷ (तांबडी) bangles (नाव)(तिच)(सातरस्ता)
pas de traduction en français
[7] id = 3056
पडवळ अनसुया - Padwal Anasuya
Village शेडाणी - Shedani
माडीवरी माडी वर कासारा तुझ घरु
तांबडी बांगडी नाव तिच बिलवरु
māḍīvarī māḍī vara kāsārā tujha gharu
tāmbaḍī bāṅgaḍī nāva tica bilavaru
Storey on storey, Storey on storey, Kasar (bangle-seller), your house is on top of it
Red bangle, it is called bilwar*
▷ (माडीवरी)(माडी)(वर)(कासारा) your (घरु)
▷ (तांबडी) bangles (नाव)(तिच)(बिलवरु)
pas de traduction en français
bilwarA type of gold bracelets
[8] id = 42977
गायकवाड इठा - Gaykwad Eitha
Village तडखेल - Tadkhel
कासार माझ्या दादा उतर ढेलजच्या कोना
येवढा राजा कोणा म्होरी लेकी मागे सुना
kāsāra mājhyā dādā utara ḍhēlajacyā kōnā
yēvaḍhā rājā kōṇā mhōrī lēkī māgē sunā
Brother bangle seller, you get down the steps
Who is this rich person, daughters walking in the front, daughters-in-law behind
▷ (कासार) my (दादा)(उतर)(ढेलजच्या) who
▷ (येवढा) king who (म्होरी)(लेकी)(मागे)(सुना)
pas de traduction en français
[9] id = 44234
भोसले प्रभावती - Bhosale Prabhawati
Village कोठाळा - Kothala
अरे वैराळदादा उतर माझ्या मयदानी
आम्ही लेकी लईजणी माग पुतण्याची राणी
arē vairāḷadādā utara mājhyā mayadānī
āmhī lēkī lījaṇī māga putaṇyācī rāṇī
Brother Vairal*, come to my courtyard
We are many daughters, nephew’s wife is behind
▷ (अरे)(वैराळदादा)(उतर) my (मयदानी)
▷ (आम्ही)(लेकी)(लईजणी)(माग)(पुतण्याची)(राणी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[10] id = 44281
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
वैराळदादा बस माझ्या अंगणी
आम्ही जावा लई जाणी संग पुतण्याची राणी
vairāḷadādā basa mājhyā aṅgaṇī
āmhī jāvā laī jāṇī saṅga putaṇyācī rāṇī
Brother Vairal*, sit in my courtyard
We are many sisters-in-law, nephew’s wife is also with us
▷ (वैराळदादा)(बस) my (अंगणी)
▷ (आम्ही)(जावा)(लई)(जाणी) with (पुतण्याची)(राणी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[11] id = 37201
अंबोरे सुंदरा - Ambore Sundra
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
UVS-20-41 start 00:33 ➡ listen to section
अरे वैराळदादा तू तर बसरे अंगणी
आम्ही जावा लईजण संग पुतराची राणी
arē vairāḷadādā tū tara basarē aṅgaṇī
āmhī jāvā lījaṇa saṅga putarācī rāṇī
Brother Vairal*, sit in the courtyard
We are many sisters-in-law, son’s wife is also with us
▷ (अरे)(वैराळदादा) you wires (बसरे)(अंगणी)
▷ (आम्ही)(जावा)(लईजण) with (पुतराची)(राणी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[12] id = 45850
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
वैराळ दादा चुडा भरतो अंगणी
चौघी जणी जावा संग पुतण्याची राणी
vairāḷa dādā cuḍā bharatō aṅgaṇī
caughī jaṇī jāvā saṅga putaṇyācī rāṇī
Brother Vairal*, puts bangles on our hand in the courtyard
We are four sisters-in-law, nephew’s wife is also with us
▷ (वैराळ)(दादा)(चुडा)(भरतो)(अंगणी)
▷ (चौघी)(जणी)(जावा) with (पुतण्याची)(राणी)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller
[13] id = 88970
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
वाईचा वैराळ चुडा भर अटखोर
वर्षातुनी एकदा चुडा भर तू भरपूर
vāīcā vairāḷa cuḍā bhara aṭakhōra
varṣātunī ēkadā cuḍā bhara tū bharapūra
Vairal* from Wai, puts the bangles on the hand sluggishly
Once in a year, put many bangles on the hand
▷ (वाईचा)(वैराळ)(चुडा)(भर)(अटखोर)
▷ (वर्षातुनी)(एकदा)(चुडा)(भर) you (भरपूर)
pas de traduction en français
VairalBangle-seller

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. “Put on plenty of bangles”
⇑ Top of page ⇑