Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A01-01-06k04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:I-1.6kiv (A01-01-06k04)
(27 records)

Display songs in class at higher level (A01-01-06k)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:I-1.6kiv (A01-01-06k04) - Sītā / Rāvaṇ / Rāma, Rāvaṇ war / Droṇāgīrī was brought

Cross-references:A:I-1.6kiii (A01-01-06k03) - Sītā / Rāvaṇ / Rāma, Rāvaṇ war / Lakṣmaṇ injured
[1] id = 493
जगताप सैना - Jagtap Saina
Village शिरवली - Shirawali
रामाच्या हाताखाली देव मारवती गडी
रत्नागीरीचा डोंगर त्यान आणला पलघडी
rāmācyā hātākhālī dēva māravatī gaḍī
ratnāgīrīcā ḍōṅgara tyāna āṇalā palaghaḍī
no translation in English
▷  Of_Ram (हाताखाली)(देव) Maruti (गडी)
▷ (रत्नागीरीचा)(डोंगर)(त्यान)(आणला)(पलघडी)
Pli
[2] id = 494
जगताप सैना - Jagtap Saina
Village शिरवली - Shirawali
रामाच्या हाताखाली देव मारवती कसा
रत्नागीरीचा डोंगर त्यानी आणीला चेंडू जसा
rāmācyā hātākhālī dēva māravatī kasā
ratnāgīrīcā ḍōṅgara tyānī āṇīlā cēṇḍū jasā
no translation in English
▷  Of_Ram (हाताखाली)(देव) Maruti how
▷ (रत्नागीरीचा)(डोंगर)(त्यानी)(आणीला)(चेंडू)(जसा)
pas de traduction en français
[3] id = 53421
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
उजेड पडला दुरणागिरी परबताचा
लक्ष्मणाला बाण बाण लागला भरताचा
ujēḍa paḍalā duraṇāgirī parabatācā
lakṣmaṇālā bāṇa bāṇa lāgalā bharatācā
no translation in English
▷ (उजेड)(पडला)(दुरणागिरी)(परबताचा)
▷ (लक्ष्मणाला)(बाण)(बाण)(लागला)(भरताचा)
pas de traduction en français
[4] id = 54479
दराडे जना - Darade Jana
Village कर्हे - Karhe
देवामधी देव मारुती मोठा
आणली जमनागीरी तळहातावरी गोटा
dēvāmadhī dēva mārutī mōṭhā
āṇalī jamanāgīrī taḷahātāvarī gōṭā
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(मारुती)(मोठा)
▷ (आणली)(जमनागीरी)(तळहातावरी)(गोटा)
pas de traduction en français
[5] id = 54480
गायकवाड भामाबाई - Gaykwad Bhama
Village नगिना पिंपळगाव - Nagina Pimpalgaon
अंजनी म्हणती माझा मारवती बळी
आनली द्रोणागीरी यान तळहातावरी
añjanī mhaṇatī mājhā māravatī baḷī
ānalī drōṇāgīrī yāna taḷahātāvarī
no translation in English
▷ (अंजनी)(म्हणती) my Maruti (बळी)
▷ (आनली)(द्रोणागीरी)(यान)(तळहातावरी)
pas de traduction en français
[6] id = 54481
गायकवाड गीताबाई् भाऊसाहेब - Gaykwad Gitabai Bhausaheb
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पणामधी पण पण अंजलीचा भारी
आणिली द्रुणागिरी यानं तळहातावरी
paṇāmadhī paṇa paṇa añjalīcā bhārī
āṇilī druṇāgirī yānaṁ taḷahātāvarī
no translation in English
▷ (पणामधी)(पण)(पण)(अंजलीचा)(भारी)
▷ (आणिली)(द्रुणागिरी)(यानं)(तळहातावरी)
pas de traduction en français
[7] id = 54482
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
देवामधी देव मारवती ब्रम्हचारी
तळहातावरी आणिली द्रोणागिरी
dēvāmadhī dēva māravatī bramhacārī
taḷahātāvarī āṇilī drōṇāgirī
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव) Maruti (ब्रम्हचारी)
▷ (तळहातावरी)(आणिली)(द्रोणागिरी)
pas de traduction en français
[8] id = 54484
दराडे जना - Darade Jana
Village कर्हे - Karhe
देवामधी देव देव मारुती कोळी
आणली जमनागिरी यान तळहातावरी
dēvāmadhī dēva dēva mārutī kōḷī
āṇalī jamanāgirī yāna taḷahātāvarī
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(देव)(मारुती)(कोळी)
▷ (आणली)(जमनागिरी)(यान)(तळहातावरी)
pas de traduction en français
[9] id = 83591
गुंदेकर अनुसया - Gundekar Anusaya
Village आंबेसावळी - Ambesawali
राम सांग काम मारवती गुजरला
वल्लीबाई तुझे पान दुरणागिरी डोंगराला
rāma sāṅga kāma māravatī gujaralā
vallībāī tujhē pāna duraṇāgirī ḍōṅgarālā
no translation in English
▷  Ram with (काम) Maruti (गुजरला)
▷ (वल्लीबाई)(तुझे)(पान)(दुरणागिरी)(डोंगराला)
pas de traduction en français
[10] id = 88759
तापरते मणकर्णा - Taparte Mankarna
Village कोरंगळी - Korangali
उजेड पडला दुरणागिरी पर्वताचा
हिय्या माझ्या मारुतीचा आणिला तळहाती
ujēḍa paḍalā duraṇāgirī parvatācā
hiyyā mājhyā mārutīcā āṇilā taḷahātī
no translation in English
▷ (उजेड)(पडला)(दुरणागिरी)(पर्वताचा)
▷ (हिय्या) my (मारुतीचा)(आणिला)(तळहाती)
pas de traduction en français
[11] id = 88761
बांडे शकूंतला - Bande Shakuntala
Village आंबेसावळी - Ambesawali
हजार नारळ लक्ष्मणाला उठवाया
तळहातावरी वल्ली आले तांबड फुटाया
hajāra nāraḷa lakṣmaṇālā uṭhavāyā
taḷahātāvarī vallī ālē tāmbaḍa phuṭāyā
no translation in English
▷ (हजार)(नारळ)(लक्ष्मणाला)(उठवाया)
▷ (तळहातावरी)(वल्ली) here_comes (तांबड)(फुटाया)
pas de traduction en français
[12] id = 92901
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
अंजनी माता बोले माझा मारुती बाळुत्यात
द्रोणागीरी परवत ह्यान आणला तळहातात
añjanī mātā bōlē mājhā mārutī bāḷutyāta
drōṇāgīrī paravata hyāna āṇalā taḷahātāta
no translation in English
▷ (अंजनी)(माता)(बोले) my (मारुती)(बाळुत्यात)
▷ (द्रोणागीरी)(परवत)(ह्यान)(आणला)(तळहातात)
pas de traduction en français
[13] id = 92902
बांडे शकूंतला - Bande Shakuntala
Village आंबेसावळी - Ambesawali
दुरणागीरी डोंगराला उजेड कशाचा पडला
राजा देव मारवती वल्ली आणायाला गेला
duraṇāgīrī ḍōṅgarālā ujēḍa kaśācā paḍalā
rājā dēva māravatī vallī āṇāyālā gēlā
no translation in English
▷ (दुरणागीरी)(डोंगराला)(उजेड)(कशाचा)(पडला)
▷  King (देव) Maruti (वल्ली)(आणायाला) has_gone
pas de traduction en français
[14] id = 92903
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
मारुती बोले अंजनी माझी माता
आनली दुरनागीरी नेत्र उघड आता
mārutī bōlē añjanī mājhī mātā
ānalī duranāgīrī nētra ughaḍa ātā
no translation in English
▷ (मारुती)(बोले)(अंजनी) my (माता)
▷ (आनली)(दुरनागीरी)(नेत्र)(उघड)(आता)
pas de traduction en français
[15] id = 92904
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
मारवती बोल अंजनी माझे माता
आणिले द्रोणागीरी डोळे उघडुन पाही आता
māravatī bōla añjanī mājhē mātā
āṇilē drōṇāgīrī ḍōḷē ughaḍuna pāhī ātā
no translation in English
▷  Maruti says (अंजनी)(माझे)(माता)
▷ (आणिले)(द्रोणागीरी)(डोळे)(उघडुन)(पाही)(आता)
pas de traduction en français
[16] id = 92906
जाधव तान्हा - Jadhav Tanha
Village खैरी - Khiri
मारुती बोले अंजनी माझी आई
आनली दुरनागीरी नेत्र उघडुन पाही
mārutī bōlē añjanī mājhī āī
ānalī duranāgīrī nētra ughaḍuna pāhī
no translation in English
▷ (मारुती)(बोले)(अंजनी) my (आई)
▷ (आनली)(दुरनागीरी)(नेत्र)(उघडुन)(पाही)
pas de traduction en français
[17] id = 92907
पंडीत मंदाकिनी - Pandit Mandakini
Village उंदीरगाव - Undirgaon
मारवती म्हणे अंजनी माझी माता
आली आली दुर्णागीरी नेत्र उघडावा आता
māravatī mhaṇē añjanī mājhī mātā
ālī ālī durṇāgīrī nētra ughaḍāvā ātā
no translation in English
▷  Maruti (म्हणे)(अंजनी) my (माता)
▷  Has_come has_come (दुर्णागीरी)(नेत्र)(उघडावा)(आता)
pas de traduction en français
[18] id = 92993
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
मारुती ग बोले अंजनी माझे आये
आणली द्रोणागीरी नेत्रा उघडुनी पाहे
mārutī ga bōlē añjanī mājhē āyē
āṇalī drōṇāgīrī nētrā ughaḍunī pāhē
no translation in English
▷ (मारुती) * (बोले)(अंजनी)(माझे)(आये)
▷ (आणली)(द्रोणागीरी)(नेत्रा)(उघडुनी)(पाहे)
pas de traduction en français
[19] id = 92994
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
मारुती ग बोले अंजनी माझे माता
आणली द्रोणागीरी नेत्र उघडावे आता
mārutī ga bōlē añjanī mājhē mātā
āṇalī drōṇāgīrī nētra ughaḍāvē ātā
no translation in English
▷ (मारुती) * (बोले)(अंजनी)(माझे)(माता)
▷ (आणली)(द्रोणागीरी)(नेत्र)(उघडावे)(आता)
pas de traduction en français
[20] id = 92995
खैरनार भीमा - Khairnar Bhima
Village शिरसगाव - Shirasgaon
मारवती बोल अंजनी माझे माता
आणीली दुरणागीरी नेत्र उघडावा आता
māravatī bōla añjanī mājhē mātā
āṇīlī duraṇāgīrī nētra ughaḍāvā ātā
no translation in English
▷  Maruti says (अंजनी)(माझे)(माता)
▷ (आणीली)(दुरणागीरी)(नेत्र)(उघडावा)(आता)
pas de traduction en français
[21] id = 92996
पंडीत तान्हाबाई दाजीबा - Pandit Tanhabbai Dajiba
Village खैरी - Khiri
मारवती बोले अंजनी माझे आई
आणीले द्रोणागीरी डोळे उघडुनी पाही
māravatī bōlē añjanī mājhē āī
āṇīlē drōṇāgīrī ḍōḷē ughaḍunī pāhī
no translation in English
▷  Maruti (बोले)(अंजनी)(माझे)(आई)
▷ (आणीले)(द्रोणागीरी)(डोळे)(उघडुनी)(पाही)
pas de traduction en français
[22] id = 93025
साळुंखे सुमिता - Salunkhe Sumita
Village उंबडगा - Umbadga
अंजन म्हणीती माझा मारुती धाकला
वल्ली आणायाला कसा जाईल एकला
añjana mhaṇītī mājhā mārutī dhākalā
vallī āṇāyālā kasā jāīla ēkalā
no translation in English
▷ (अंजन)(म्हणीती) my (मारुती)(धाकला)
▷ (वल्ली)(आणायाला) how will_go (एकला)
pas de traduction en français
[23] id = 93031
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
मारवती म्हणे अंजनी माझी माता
आणली द्रोणागीरी उघडवा नेत्र आता
māravatī mhaṇē añjanī mājhī mātā
āṇalī drōṇāgīrī ughaḍavā nētra ātā
no translation in English
▷  Maruti (म्हणे)(अंजनी) my (माता)
▷ (आणली)(द्रोणागीरी)(उघडवा)(नेत्र)(आता)
pas de traduction en français
[24] id = 93043
शितापे सरु - Shitape Saru
Village उंबडगा - Umbadga
दुरणागीरी परवत उचलीला
एक हात लई बळाचा मारुती
duraṇāgīrī paravata ucalīlā
ēka hāta laī baḷācā mārutī
no translation in English
▷ (दुरणागीरी)(परवत)(उचलीला)
▷ (एक) hand (लई)(बळाचा)(मारुती)
pas de traduction en français
[25] id = 93044
शितापे सरु - Shitape Saru
Village उंबडगा - Umbadga
दुरणागीरी परबत ह्यान उचलीला कसा
टाकी शेपटीचा फासा लई बळाचा मारुती
duraṇāgīrī parabata hyāna ucalīlā kasā
ṭākī śēpaṭīcā phāsā laī baḷācā mārutī
no translation in English
▷ (दुरणागीरी)(परबत)(ह्यान)(उचलीला) how
▷ (टाकी)(शेपटीचा)(फासा)(लई)(बळाचा)(मारुती)
pas de traduction en français
[26] id = 93045
शिंदे सुभद्रा - Shinde Subhadra
Village घरणी - Gharani
दुरणागीरी परवत उचलीला
एका अंग मारुती बाळ सांग
duraṇāgīrī paravata ucalīlā
ēkā aṅga mārutī bāḷa sāṅga
no translation in English
▷ (दुरणागीरी)(परवत)(उचलीला)
▷ (एका)(अंग)(मारुती) son with
pas de traduction en français
[27] id = 93351
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
राम म्हणतो सीता अग्नी डाव घ्यावी
अग्नी जोडीती हात रामा सीता तशी नाही
rāma mhaṇatō sītā agnī ḍāva ghyāvī
agnī jōḍītī hāta rāmā sītā taśī nāhī
no translation in English
▷  Ram (म्हणतो) Sita (अग्नी)(डाव)(घ्यावी)
▷ (अग्नी)(जोडीती) hand Ram Sita (तशी) not
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Droṇāgīrī was brought
⇑ Top of page ⇑