Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 825
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Ujgare Mahananda
(8 records)

Village: घळाटवाडी - Ghalatwadi

7 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:VI-2.7b (B06-02-07b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Bhajan, kirtan

Cross-references:B:VI-2.9h (B06-02-09h) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Viṭṭhal embraces. gives attention
B:VI-2.9b53 ???
B:VI-2.11gix (B06-02-11g09) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Mutual love of Viṭṭhal, Rukhmini / How I stay alone
B:VI-2.9g (B06-02-09g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal - the dear one / Katha, Kirtan, Vina
[11] id = 36697
UVS-16-17
पंढरपुरामंदी टाळमृंदगाची घाई
बाळा पैजण (पायी) बाई किर्तनाले उभी राही
paṇḍharapurāmandī ṭāḷamṛndagācī ghāī
bāḷā paijaṇa (pāyī) bāī kirtanālē ubhī rāhī
A din of drums and cymbals in Pandharpur
Woman, my son with anklets on his feet, performs the kirtan*
▷ (पंढरपुरामंदी)(टाळमृंदगाची)(घाई)
▷  Child (पैजण) ( (पायी) ) woman (किर्तनाले) standing stays
pas de traduction en français
kirtanSinging the praises of God


B:VI-2.11oi (B06-02-11o01) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women / Sixteen, seventeen, three hundred sixty, thousand women etc

Cross-references:B:VI-2.19b (B06-02-19b) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / Description
[25] id = 36698
UVS-16-17 start 00:14 ➡ listen to section
सोळा सतरा ग नारी सोळा सतरा खोल्या
अशी रखमीण म्हणी कुठ गेला गोडबोल्या
sōḷā satarā ga nārī sōḷā satarā khōlyā
aśī rakhamīṇa mhaṇī kuṭha gēlā gōḍabōlyā
Sixteen-seventeen women, sixteen-seventeen rooms
Rukhmin* says, where has the sweet-tongued (Vitthal*) gone
▷ (सोळा)(सतरा) * (नारी)(सोळा)(सतरा)(खोल्या)
▷ (अशी)(रखमीण)(म्हणी)(कुठ) has_gone (गोडबोल्या)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
[26] id = 36699
UVS-16-17 start 01:06 ➡ listen to section
सोळा सतराबाई नारी नारी घालीत्या धींगाणा
रखमीणी वाचूनी इडा देवाचा रंगना ग
sōḷā satarābāī nārī nārī ghālītyā dhīṅgāṇā
rakhamīṇī vācūnī iḍā dēvācā raṅganā ga
Sixteen-seventeen women are revelling boisterously (around Vitthal*’s bed)
Without Rukhmini*, God cannot find any pleasure
▷ (सोळा)(सतराबाई)(नारी)(नारी)(घालीत्या)(धींगाणा)
▷ (रखमीणी)(वाचूनी)(इडा)(देवाचा)(रंगना) *
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VI-2.11oix (B06-02-11o09) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women / Differential treatment

Cross-references:B:VI-2.11oiv (B06-02-11o04) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Viṭṭhal’s relation with other women / Tuḷas
[3] id = 36701
UVS-16-17 start 02:14 ➡ listen to section
रखमीणीला साडी चोळी जनाबाईला लुगडी
अशी तुळसेबाई थंड पाण्यात उघयडी ग
rakhamīṇīlā sāḍī cōḷī janābāīlā lugaḍī
aśī tuḷasēbāī thaṇḍa pāṇyāta ughayaḍī ga
A fine sari and blouse for Rukhmini*, a coarse sari is for Janabai*
Tulasibai* is standing in cold water, she has nothing
▷ (रखमीणीला)(साडी) blouse (जनाबाईला)(लुगडी)
▷ (अशी)(तुळसेबाई)(थंड)(पाण्यात)(उघयडी) *
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
JanabaiSaint Janabai
Tulasibai


B:VI-2.12b (B06-02-12b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Jani’s hut

[18] id = 36700
UVS-16-17 start 01:45 ➡ listen to section
अशी रखमीण ग म्हणे जळु जनीच झोपड
दोहीच्या बाई पीरतीच कवा येईन वाकड ग
aśī rakhamīṇa ga mhaṇē jaḷu janīca jhōpaḍa
dōhīcyā bāī pīratīca kavā yēīna vākaḍa ga
Rukhmin* says, let Jani’s hut get burnt
Else there might be a misunderstanding between Vitthal*’s love for them both
▷ (अशी)(रखमीण) * (म्हणे)(जळु)(जनीच)(झोपड)
▷ (दोहीच्या) woman (पीरतीच)(कवा)(येईन)(वाकड) *
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


F:XV-2.7 (F15-02-07) - Sister worries for brother / Sister’s dedication to brother’s life

[24] id = 36702
UVS-16-17 start 02:51 ➡ listen to section
माझी नाडी फटली मी देते गाठी गाठी
बंधु माझ्या सोन्यासाठी मालनीला घेते ताटी वाटी
mājhī nāḍī phaṭalī mī dētē gāṭhī gāṭhī
bandhu mājhyā sōnyāsāṭhī mālanīlā ghētē tāṭī vāṭī
My link is broken, I am making knots after knots (to connect it)
For my brother, my gold, I ask my sister-in-law to eat with me
▷  My (नाडी)(फटली) I give (गाठी)(गाठी)
▷  Brother my (सोन्यासाठी)(मालनीला)(घेते)(ताटी)(वाटी)
pas de traduction en français


F:XV-3.2l (F15-03-02l) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Brother is “the dear one”

Cross-references:A:II-3.4 (A02-03-04) - Constraints on behaviour / Charity to Gosāvī mendicant
A:II-3.82 ???
[43] id = 36704
UVS-16-17 start 03:56 ➡ listen to section
उभ्या रस्त्याने चालली आपला ग घेतुया कडा
बयणीच धरी हाती मनधरणीचा किती
ubhyā rastyānē cālalī āpalā ga ghētuyā kaḍā
bayaṇīca dharī hātī manadharaṇīcā kitī
They are going on the road, he carries his own child
He holds his sister by the hand
▷ (उभ्या)(रस्त्याने)(चालली)(आपला) * (घेतुया)(कडा)
▷ (बयणीच)(धरी)(हाती)(मनधरणीचा)(किती)
pas de traduction en français


F:XVII-2.5a (F17-02-05a) - Brother’s wife, bhāujay / Denies gifts to husband’s sister / Blouse

[35] id = 36703
UVS-16-17 start 03:24 ➡ listen to section
बंधु घेतो चोळी रुपयाचा एक ठसा
भावजय बाई मारी हाका चोळी माघाची घेऊ नका
bandhu ghētō cōḷī rupayācā ēka ṭhasā
bhāvajaya bāī mārī hākā cōḷī māghācī ghēū nakā
Brother buys a blouse, for a rupee
Sister-i-law calls out to him, don’t buy an expensive blouse
▷  Brother (घेतो) blouse (रुपयाचा)(एक)(ठसा)
▷ (भावजय) woman (मारी)(हाका) blouse (माघाची)(घेऊ)(नका)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhajan, kirtan
  2. Sixteen, seventeen, three hundred sixty, thousand women etc
  3. Differential treatment
  4. Jani’s hut
  5. Sister’s dedication to brother’s life
  6. Brother is “the dear one”
  7. Blouse