Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2454
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Bagul Kashinath
(44 records)

Village: खंडाळा - Khandala

26 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-1.6a (A02-01-06a) - Woman’s doubtful entity / Imagining one’s funeral / One dies alone

[5] id = 47518
कोणाचे घरंदारं आण कोणाची शेतीवाडी
आिण स्वर्गाची वाट हा आत्मा चालला उपाशी
kōṇācē gharandāraṁ āṇa kōṇācī śētīvāḍī
āiṇa svargācī vāṭa hā ātmā cālalā upāśī
Whose houses, whose farms are these
On way to heaven, soul is going empty stomach
▷ (कोणाचे)(घरंदारं)(आण)(कोणाची)(शेतीवाडी)
▷ (आिण)(स्वर्गाची)(वाट)(हा)(आत्मा)(चालला)(उपाशी)
pas de traduction en français
[6] id = 47519
जीव माझा ही गेला यम धरी मनगट
देवजीच्या दारी तिथं होतं खरंखोटं
jīva mājhā hī gēlā yama dharī managaṭa
dēvajīcyā dārī tithaṁ hōtaṁ kharaṅkhōṭaṁ
Life has left me, Yama (the God of Death) is holding me by the wrist
In God’s abode, what is true and what is false is decided
▷  Life my (ही) has_gone (यम)(धरी)(मनगट)
▷ (देवजीच्या)(दारी)(तिथं)(होतं)(खरंखोटं)
pas de traduction en français
[7] id = 47520
आत्मा बोलतो कूडीला आणि कूडी बोलते आत्म्याला
काय चालला कूडीला सोडून काय झाला बेईमान
ātmā bōlatō kūḍīlā āṇi kūḍī bōlatē ātmyālā
kāya cālalā kūḍīlā sōḍūna kāya jhālā bēīmāna
Soul says to the body and body says to the soul
Why are you leaving the body, why have you become disloyal
▷ (आत्मा) says (कूडीला)(आणि)(कूडी)(बोलते)(आत्म्याला)
▷  Why (चालला)(कूडीला)(सोडून) why (झाला)(बेईमान)
pas de traduction en français
[8] id = 47521
कूडी ही बोलते आत्म्याला, आत्मा बोलतो कूडीला
अरे तुला हा राण गावखुरी मला हा जाणं देशावरी
kūḍī hī bōlatē ātmyālā, ātmā bōlatō kūḍīlā
arē tulā hā rāṇa gāvakhurī malā hā jāṇaṁ dēśāvarī
Body says to the soul, soul says to the body
Listen, you have to stay in the village, I have to go far
▷ (कूडी)(ही)(बोलते)(आत्म्याला)(,)(आत्मा) says (कूडीला)
▷ (अरे) to_you (हा)(राण)(गावखुरी)(मला)(हा)(जाणं)(देशावरी)
pas de traduction en français
[10] id = 65874
जीव माझा गेला जीव झाला निरतुर
अन् गावाच्या खालती कुडी दिसती भेसुर
jīva mājhā gēlā jīva jhālā niratura
an gāvācyā khālatī kuḍī disatī bhēsura
Life has left me, my life cannot give any answer
And beyond the village, my body looks dreadful
▷  Life my has_gone life (झाला)(निरतुर)
▷ (अन्)(गावाच्या)(खालती)(कुडी)(दिसती)(भेसुर)
pas de traduction en français


A:II-2.2b (A02-02-02b) - Woman’s social identity / Alien property / Parents’ grief and inverted feelings

Cross-references:A:II-2.3a (A02-02-03a) - Woman’s social identity / Sold in marriage / Forsaken by her parents
A:II-2.3b (A02-02-03b) - Woman’s social identity / Sold in marriage / Husband becomes her owner
[121] id = 50200
अग बाई लाडाची ग लेक
हिचा लाड खायाचा प्यायाचा घराला जायाचा
aga bāī lāḍācī ga lēka
hicā lāḍa khāyācā pyāyācā gharālā jāyācā
Woman, she is our darling daughter
But, her fate is such, she will go to another family
▷  O woman (लाडाची) * (लेक)
▷ (हिचा)(लाड)(खायाचा)(प्यायाचा)(घराला)(जायाचा)
pas de traduction en français
[136] id = 80843
अग बाई लाडाची लेक
लाड खायाचा प्यायाचा अगं बाई घराला जायाचा
aga bāī lāḍācī lēka
lāḍa khāyācā pyāyācā agaṁ bāī gharālā jāyācā
Dear daughter, you are our darling
We pamper you at home, but you have to go to another family
▷  O woman (लाडाची)(लेक)
▷ (लाड)(खायाचा)(प्यायाचा)(अगं) woman (घराला)(जायाचा)
pas de traduction en français


A:II-5.3kvi (A02-05-03k06) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Singing to moon and sun

[12] id = 56743
सात दिसाच ग आठवडा म्या ग गाऊन दावीला
चांद सुर्य ओवाळीते गोंधळ मांडीयला
sāta disāca ga āṭhavaḍā myā ga gāūna dāvīlā
cānda surya ōvāḷītē gōndhaḷa māṇḍīyalā
no translation in English
▷ (सात)(दिसाच) * (आठवडा)(म्या) * (गाऊन)(दावीला)
▷ (चांद)(सुर्य)(ओवाळीते)(गोंधळ)(मांडीयला)
pas de traduction en français


B:IV-1.4 (B04-01-04) - Ambābāī / The dear one

Cross-references:B:V-26 (B05-26) - Village deities / Tukāī / Tukāī
[42] id = 98706
गोंधळ मांडीला शुक्रवारी
आली साती अस्माची ग फेरी
gōndhaḷa māṇḍīlā śukravārī
ālī sātī asmācī ga phērī
no translation in English
▷ (गोंधळ)(मांडीला)(शुक्रवारी)
▷  Has_come (साती)(अस्माची) * (फेरी)
pas de traduction en français


B:IV-2.10 (B04-02-10) - Mārutī cycle / Support to oneself

[73] id = 79393
गोंधळ मांडीला शनिवारी
आली मारुतीची फेरी
gōndhaḷa māṇḍīlā śanivārī
ālī mārutīcī phērī
no translation in English
▷ (गोंधळ)(मांडीला)(शनिवारी)
▷  Has_come (मारुतीची)(फेरी)
pas de traduction en français


B:V-2.2 (B05-02-02) - Village deities / Kāḷubāī / A resident of the village

[13] id = 47300
मांढर गडावरी निशान दिसतं ग आईचं
आईचं गं देऊळ काळूबाईच
māṇḍhara gaḍāvarī niśāna disataṁ ga āīcaṁ
āīcaṁ gaṁ dēūḷa kāḷūbāīca
no translation in English
▷ (मांढर)(गडावरी)(निशान)(दिसतं) * (आईचं)
▷ (आईचं)(गं)(देऊळ)(काळूबाईच)
pas de traduction en français
[15] id = 57043
काळू आई ग माता तुझं तळघर खोल
असा ऐकू येतो तुझ्या भगताचा बोल
kāḷū āī ga mātā tujhaṁ taḷaghara khōla
asā aikū yētō tujhyā bhagatācā bōla
no translation in English
▷ (काळू)(आई) * (माता)(तुझं)(तळघर)(खोल)
▷ (असा)(ऐकू)(येतो) your (भगताचा) says
pas de traduction en français


B:V-2.3a (B05-02-03a) - Village deities / Kāḷubāī / Adornment and splendour / Dress

[6] id = 57046
आई ग काळूबाई तुझे केस सोनियाचा तारा
अंगी भरला ग तुझ्या वारा दुनिया कोण थरा थरा
āī ga kāḷūbāī tujhē kēsa sōniyācā tārā
aṅgī bharalā ga tujhyā vārā duniyā kōṇa tharā tharā
no translation in English
▷ (आई) * (काळूबाई)(तुझे)(केस) of_gold wires
▷ (अंगी)(भरला) * your (वारा)(दुनिया) who (थरा)(थरा)
pas de traduction en français
[7] id = 84379
चोळी पातळ आईला घेऊ
आईचा सन्मान करुन जाऊ काळुबाईचा
cōḷī pātaḷa āīlā ghēū
āīcā sanmāna karuna jāū kāḷubāīcā
no translation in English
▷  Blouse (पातळ)(आईला)(घेऊ)
▷ (आईचा)(सन्मान)(करुन)(जाऊ)(काळुबाईचा)
pas de traduction en français


B:V-2.4 (B05-02-04) - Village deities / Kāḷubāī / Shrine

[9] id = 47298
करवंदीच्या ग झाडाजवळ
काळूबाईची देऊळ जवळ
karavandīcyā ga jhāḍājavaḷa
kāḷūbāīcī dēūḷa javaḷa
no translation in English
▷ (करवंदीच्या) * (झाडाजवळ)
▷ (काळूबाईची)(देऊळ)(जवळ)
pas de traduction en français
[10] id = 57048
आई ग काळूबाई तुझ्या देवळाच्या सारविते भिती
भितीमध्ये ग मला सापजीले मोती
āī ga kāḷūbāī tujhyā dēvaḷācyā sāravitē bhitī
bhitīmadhyē ga malā sāpajīlē mōtī
no translation in English
▷ (आई) * (काळूबाई) your (देवळाच्या)(सारविते)(भिती)
▷ (भितीमध्ये) * (मला)(सापजीले)(मोती)
pas de traduction en français
[11] id = 98800
आई ग काळुबाई तुझा सारविता वटा
तुझ्या ग वट्यावरी मला सापडला गोटा
āī ga kāḷubāī tujhā sāravitā vaṭā
tujhyā ga vaṭyāvarī malā sāpaḍalā gōṭā
no translation in English
▷ (आई) * (काळुबाई) your (सारविता)(वटा)
▷  Your * (वट्यावरी)(मला)(सापडला)(गोटा)
pas de traduction en français


B:V-2.5b (B05-02-05b) - Village deities / Kāḷubāī / Celebration, festival / Palanquin

[9] id = 84381
गोधंळ घातीला मंगळवारी काळुबाईचा माझ्या
आली मंगळवाराची ग स्वारी
gōdhanḷa ghātīlā maṅgaḷavārī kāḷubāīcā mājhyā
ālī maṅgaḷavārācī ga svārī
no translation in English
▷ (गोधंळ)(घातीला)(मंगळवारी)(काळुबाईचा) my
▷  Has_come (मंगळवाराची) * (स्वारी)
pas de traduction en français


B:V-2.8c (B05-02-08c) - Village deities / Kāḷubāī / Kāḷubāī and children / Worshipped by one’s child

[14] id = 53046
काळूबाईला जाईन बाई
बाळ गोपाळा संग नेईन
kāḷūbāīlā jāīna bāī
bāḷa gōpāḷā saṅga nēīna
no translation in English
▷ (काळूबाईला)(जाईन) woman
▷  Son (गोपाळा) with (नेईन)
pas de traduction en français


B:V-2.9a (B05-02-09a) - Village deities / Kāḷubāī / Vow / Grant and fulfillment

[39] id = 53044
आई ग काळूबाई तु धावण्याला धाव
धावण्याला धाव माझ्या नवसाला पाव
āī ga kāḷūbāī tu dhāvaṇyālā dhāva
dhāvaṇyālā dhāva mājhyā navasālā pāva
no translation in English
▷ (आई) * (काळूबाई) you (धावण्याला)(धाव)
▷ (धावण्याला)(धाव) my (नवसाला)(पाव)
pas de traduction en français
[42] id = 84384
आई ग काळुबाई तूझी सारविते मोरी
तुझ्या ग मोरीमध्ये मला सापडली सरी
āī ga kāḷubāī tūjhī sāravitē mōrī
tujhyā ga mōrīmadhyē malā sāpaḍalī sarī
no translation in English
▷ (आई) * (काळुबाई)(तूझी)(सारविते)(मोरी)
▷  Your * (मोरीमध्ये)(मला)(सापडली)(सरी)
pas de traduction en français


B:V-2.10 (B05-02-10) - Village deities / Kāḷubāī / Support granted

[19] id = 84380
आई ग माता तुझ्या सरपत्राटा साठ
एकाएका साठ्यामध्ये गोरे मारले तिनशे साठ
āī ga mātā tujhyā sarapatrāṭā sāṭha
ēkāēkā sāṭhyāmadhyē gōrē māralē tinaśē sāṭha
no translation in English
▷ (आई) * (माता) your (सरपत्राटा) with
▷ (एकाएका)(साठ्यामध्ये)(गोरे)(मारले)(तिनशे) with
pas de traduction en français


B:V-71 (B05-71) - Village deities / Birājī / Birājī

[5] id = 47686
माझ्या ग माता लक्ष्मीआईची गोंधळ घातीला बुधवारी
बिरुबाची आली ग स्वारी
mājhyā ga mātā lakṣmīāīcī gōndhaḷa ghātīlā budhavārī
birubācī ālī ga svārī
no translation in English
▷  My * (माता)(लक्ष्मीआईची)(गोंधळ)(घातीला)(बुधवारी)
▷ (बिरुबाची) has_come * (स्वारी)
pas de traduction en français


B:V-89 (B05-89) - Village deities / Lākhābāī / Lākhābāī

[24] id = 47305
आई ग लखाबाई तुझ्या संग संग कोण
मरंती मुंजाबा ग माता
āī ga lakhābāī tujhyā saṅga saṅga kōṇa
marantī muñjābā ga mātā
no translation in English
▷ (आई) * (लखाबाई) your with with who
▷ (मरंती)(मुंजाबा) * (माता)
pas de traduction en français
[25] id = 47306
आई ग लखाबाई लांबून दिसते उजळ
ग माता लेली सोन्याचा काजळ हिरवी नेसली पातळ
āī ga lakhābāī lāmbūna disatē ujaḷa
ga mātā lēlī sōnyācā kājaḷa hiravī nēsalī pātaḷa
no translation in English
▷ (आई) * (लखाबाई)(लांबून)(दिसते)(उजळ)
▷  * (माता)(लेली) of_gold (काजळ) green (नेसली)(पातळ)
pas de traduction en français
[26] id = 47307
आई ग लखाबाई तुझ्या केशाच्या सोिनयाचा तारा
अंगी भरीला तूझ्या ग माता वारा
दुिनया कापे ग माता थरथरा
āī ga lakhābāī tujhyā kēśācyā sōinayācā tārā
aṅgī bharīlā tūjhyā ga mātā vārā
duinayā kāpē ga mātā tharatharā
no translation in English
▷ (आई) * (लखाबाई) your (केशाच्या)(सोिनयाचा) wires
▷ (अंगी)(भरीला) your * (माता)(वारा)
▷ (दुिनया)(कापे) * (माता)(थरथरा)
pas de traduction en français
[27] id = 47308
आई ग लखाबाई तुझा शेंदराचा माथा
अगं मरण्याच्या भेत माता हात जोडीला जातो
āī ga lakhābāī tujhā śēndarācā māthā
agaṁ maraṇyācyā bhēta mātā hāta jōḍīlā jātō
no translation in English
▷ (आई) * (लखाबाई) your (शेंदराचा)(माथा)
▷ (अगं)(मरण्याच्या)(भेत)(माता) hand (जोडीला) goes
pas de traduction en français
[28] id = 47309
आई ग लखाबाई तू धावण्याला धाव
धावण्याला धाव माझ्या माता नवसाला पाव
āī ga lakhābāī tū dhāvaṇyālā dhāva
dhāvaṇyālā dhāva mājhyā mātā navasālā pāva
no translation in English
▷ (आई) * (लखाबाई) you (धावण्याला)(धाव)
▷ (धावण्याला)(धाव) my (माता)(नवसाला)(पाव)
pas de traduction en français
[29] id = 47685
आई गं लखाबाई तुझे कुठवर जाणे
आई ग माता संग ते देते गाडी याला संभाळून आण
āī gaṁ lakhābāī tujhē kuṭhavara jāṇē
āī ga mātā saṅga tē dētē gāḍī yālā sambhāḷūna āṇa
no translation in English
▷ (आई)(गं)(लखाबाई)(तुझे)(कुठवर)(जाणे)
▷ (आई) * (माता) with (ते) give (गाडी)(याला)(संभाळून)(आण)
pas de traduction en français
[31] id = 56977
आई ग लखाबाई तुझे लंबे लंबे बाल
तुझ्या जोडीला ग सकल दुनियाचे झाले हाल
āī ga lakhābāī tujhē lambē lambē bāla
tujhyā jōḍīlā ga sakala duniyācē jhālē hāla
no translation in English
▷ (आई) * (लखाबाई)(तुझे)(लंबे)(लंबे) child
▷  Your (जोडीला) * (सकल)(दुनियाचे) become (हाल)
pas de traduction en français


B:VI-4.4 (B06-04-04) - Jejuri cycle / Darshan

[25] id = 92443
जेजुरी गडावरी गोंधळ मांडीला रविवारी
आली खंडोबाची स्वारी
jējurī gaḍāvarī gōndhaḷa māṇḍīlā ravivārī
ālī khaṇḍōbācī svārī
A Gondhal* was organised on the hill-fort of Jejuri on Sunday
Khandoba came for it in person
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(गोंधळ)(मांडीला)(रविवारी)
▷  Has_come (खंडोबाची)(स्वारी)
pas de traduction en français
GondhalSong and music in honour of a Goddess on a festive occasion


B:VI-15.1 (B06-15-01) - Fire sacrifice / Rājasuya / The decision of Dharmaraja

Cross-references:B:VI-15.7 (B06-15-07) - Fire sacrifice / Rājasuya / Main ritual
[32] id = 81893
धर्म धर्माच्या गती धर्म येतो जीवाच्या संगती
वेळ कामाला येतो धर्म पाच या बोटाचा
dharma dharmācyā gatī dharma yētō jīvācyā saṅgatī
vēḷa kāmālā yētō dharma pāca yā bōṭācā
no translation in English
▷ (धर्म)(धर्माच्या)(गती)(धर्म)(येतो)(जीवाच्या)(संगती)
▷ (वेळ)(कामाला)(येतो)(धर्म)(पाच)(या)(बोटाचा)
pas de traduction en français


B:VI-16 (B06-16) - Rememberance of different gods

[28] id = 97765
धावज्या गवज्याला संग मी घेईन
तुझ्या लेण्याच ग पडतो उजड
dhāvajyā gavajyālā saṅga mī ghēīna
tujhyā lēṇyāca ga paḍatō ujaḍa
no translation in English
▷ (धावज्या)(गवज्याला) with I (घेईन)
▷  Your (लेण्याच) * falls (उजड)
pas de traduction en français


B:VII-8.2 (B07-08-02) - Religious concepts / Ethical norms

Cross-references:A:II-5.2a (A02-05-02a) - Labour / Worthless work / No value
[40] id = 47231
जीव माझाही गेला यम मारीत्या लाथा
खरं सांग आत्मराजा तू धर्म किती केला होता
jīva mājhāhī gēlā yama mārītyā lāthā
kharaṁ sāṅga ātmarājā tū dharma kitī kēlā hōtā
no translation in English
▷  Life (माझाही) has_gone (यम)(मारीत्या)(लाथा)
▷ (खरं) with (आत्मराजा) you (धर्म)(किती) did (होता)
pas de traduction en français


D:X-2.10c (D10-02-10c) - With a son, no head bath on Monday / Fear of adversity

[2] id = 73378
आठदिसा शनिवार सईची घाली माळ
बाळ्याची माझ्या रात विघ्नाची टाळ
āṭhadisā śanivāra sīcī ghālī māḷa
bāḷyācī mājhyā rāta vighnācī ṭāḷa
Every Saturday coming after eight days, I offer a garland of rui* flowers to God Shani
Avoid the difficult night in my son’s life
▷ (आठदिसा)(शनिवार)(सईची)(घाली)(माळ)
▷ (बाळ्याची) my (रात)(विघ्नाची)(टाळ)
pas de traduction en français
rui


D:X-3.2f (D10-03-02f) - Mother attached to son / Taking pride in son / His friends visit him

[21] id = 82646
सकाळच्या पारी अंगण कशायानी ओले
बाळयाच्या माझ्या मैतर पाणी पेले
sakāḷacyā pārī aṅgaṇa kaśāyānī ōlē
bāḷayācyā mājhyā maitara pāṇī pēlē
In the early morning, with what has my courtyard become wet
My son’s friends drank water over there
▷ (सकाळच्या)(पारी)(अंगण)(कशायानी)(ओले)
▷ (बाळयाच्या) my (मैतर) water, (पेले)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1ai (E13-02-01a01) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Mother weaps, sad, worried

[55] id = 52656
लेक चालली नांदायाला बाप बसला गावाकुशी
आईची वेडी माया पदराने डोळे पुशी
lēka cālalī nāndāyālā bāpa basalā gāvākuśī
āīcī vēḍī māyā padarānē ḍōḷē puśī
no translation in English
▷ (लेक)(चालली)(नांदायाला) father (बसला)(गावाकुशी)
▷ (आईची)(वेडी)(माया)(पदराने)(डोळे)(पुशी)
pas de traduction en français
[166] id = 108703
लेक चालली नांदायला जांभुळ पिकल शिवला
लेकीचा घोर आईबापाच्या जिवाला
lēka cālalī nāndāyalā jāmbhuḷa pikala śivalā
lēkīcā ghōra āībāpācyā jivālā
no translation in English
▷ (लेक)(चालली)(नांदायला)(जांभुळ)(पिकल)(शिवला)
▷ (लेकीचा)(घोर)(आईबापाच्या)(जिवाला)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1avi (E13-02-01a06) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Mother feels restless

[17] id = 52655
पोचरल्या भिंती काढल्या मईना
लेक नांदायाला जाई बाई आईची माया हुंबरती गाई
pōcaralyā bhintī kāḍhalyā maīnā
lēka nāndāyālā jāī bāī āīcī māyā humbaratī gāī
I plastered the walls with cow dung wash, drew pictures of Maina* on it
Daughter is leaving for her in-laws’house, mother’s deep attachment, she lows like a cow
▷ (पोचरल्या)(भिंती)(काढल्या) Mina
▷ (लेक)(नांदायाला)(जाई) woman (आईची)(माया)(हुंबरती)(गाई)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter


E:XIII-2.1axi (E13-02-01a11) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Relatives, neghbour, relatives grieved

[11] id = 52654
लेक चालली नांदायाला ओलांडीला माथा
संगतीचे गणगोत धर्माचे झाले आता
lēka cālalī nāndāyālā ōlāṇḍīlā māthā
saṅgatīcē gaṇagōta dharmācē jhālē ātā
Daughter is leaving for her in-laws’house, she has crossed the mountain top
All the relatives who had gone to leave her have now become another family for her
▷ (लेक)(चालली)(नांदायाला)(ओलांडीला)(माथा)
▷ (संगतीचे)(गणगोत)(धर्माचे) become (आता)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1f (E13-02-01f) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Filling her lap when she goes to in-laws’ house

[27] id = 52653
लेक चालली नांदायाला तीच्या वटीला गहू
बोलती भाऊराया दिवाळीला मूळ येऊ
lēka cālalī nāndāyālā tīcyā vaṭīlā gahū
bōlatī bhāūrāyā divāḷīlā mūḷa yēū
Daughter is going to her in-laws’ house, her lap is filled with wheat
Her dear brothers say, we shall come to bring you for Diwali* festival
▷ (लेक)(चालली)(नांदायाला)(तीच्या)(वटीला)(गहू)
▷ (बोलती)(भाऊराया)(दिवाळीला) children (येऊ)
pas de traduction en français
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“


E:XIV-2.1aiv (E14-02-01a04) - Daughter’s marriage / Marriage is arranged / Demand comes from groom’s people / Guest from Pune

[33] id = 52658
लेकीला मागण आल बाई पुण्याचा कारकून
त्यानी बाई आखीतर घेतल पारखुन
lēkīlā māgaṇa āla bāī puṇyācā kārakūna
tyānī bāī ākhītara ghētala pārakhuna
A demand has come for daughter Salu* from a clerk in Pune
Woman, he verified daughter's family background and then married her
▷ (लेकीला)(मागण) here_comes woman (पुण्याचा)(कारकून)
▷ (त्यानी) woman (आखीतर)(घेतल)(पारखुन)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl


G:XIX-7.1 (G19-07-01) - Wife’s death before husband / Received with pomp and ceremony in heaven

Cross-references:B:VII-9.1g (B07-09-01g) - Religious institutions / Guru / Support
[87] id = 84870
आत्म कुडीचच भांडण कुडी बोलती आत्म्याला
काय चालला कुडीला सोडुन कामुन झाला बेईमान
ātma kuḍīcaca bhāṇḍaṇa kuḍī bōlatī ātmyālā
kāya cālalā kuḍīlā sōḍuna kāmuna jhālā bēīmāna
Body and soul are quarrelling, body says to the soul
Why are you leaving the body, why have you become a betrayer
▷ (आत्म)(कुडीचच)(भांडण)(कुडी)(बोलती)(आत्म्याला)
▷  Why (चालला)(कुडीला)(सोडुन)(कामुन)(झाला)(बेईमान)
pas de traduction en français
[94] id = 85151
जीव माझा हा गेला यम करी पुसापुसी
खर सांग आत्मराजा तू किती केल्या एकादशी
jīva mājhā hā gēlā yama karī pusāpusī
khara sāṅga ātmarājā tū kitī kēlyā ēkādaśī
Life has left me, Yama is making enquiries
Tell me the truth, soul, how many Ekadashi* fasts did you observe
▷  Life my (हा) has_gone (यम)(करी)(पुसापुसी)
▷ (खर) with (आत्मराजा) you (किती)(केल्या)(एकादशी)
pas de traduction en français
EkadashiEleventh day in the new moon or full moon fortnight every month

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. One dies alone
 2. Parents’ grief and inverted feelings
 3. Singing to moon and sun
 4. The dear one
 5. Support to oneself
 6. A resident of the village
 7. Dress
 8. Shrine
 9. Palanquin
 10. Worshipped by one’s child
 11. Grant and fulfillment
 12. Support granted
 13. Birājī
 14. Lākhābāī
 15. Darshan
 16. The decision of Dharmaraja
 17. Ethical norms
 18. Fear of adversity
 19. His friends visit him
 20. Mother weaps, sad, worried
 21. Mother feels restless
 22. Relatives, neghbour, relatives grieved
 23. Filling her lap when she goes to in-laws’ house
 24. Guest from Pune
 25. Received with pomp and ceremony in heaven
⇑ Top of page ⇑