Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-02n
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.2n (H21-05-02n)
(22 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.2n (H21-05-02n) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā’s death

[1] id = 49003
पवार लक्ष्मी - Pawar Lakshmi
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
रमाबाई मेली तळहातावर नेली
भीमबाबांनी पोर बाम्हणाची केली
ramābāī mēlī taḷahātāvara nēlī
bhīmabābānnī pōra bāmhaṇācī kēlī
Ramabai has expired, she was carried on the palm of the hand
Bhimbaba* has married a Brahman girl
▷  Ramabai (मेली)(तळहातावर)(नेली)
▷ (भीमबाबांनी)(पोर)(बाम्हणाची) shouted
Ramābāī est décédée, on l'emporte dans la paume de la main
Bhīm Bābā a épousé une fille de Bāman.
BhimbabaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
Cross references for this song:H:XXI-5.3b (H21-05-03b) - Ambedkar / Takes a second wife / Ambedkar’s relation with his Brahmin wife
[2] id = 49085
निकाळजे सुमन - Nikalge Suman
Village निमगाव गांगर्डी - Nimgaon Gangardi
रमाबाई मेली तळहातावर नेली
भिम बाबानी पोर बाम्हणाची केली
ramābāī mēlī taḷahātāvara nēlī
bhima bābānī pōra bāmhaṇācī kēlī
Ramabai has expired, she was carried on the palm of the hand
Bhimbaba* has married a Brahman girl
▷  Ramabai (मेली)(तळहातावर)(नेली)
▷  Bhim (बाबानी)(पोर)(बाम्हणाची) shouted
Ramābāī est décédée, on l'emporte dans la paume de la main
Bhīm Bābā a épousé une fille de Bāman.
BhimbabaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[3] id = 49233
वाघ उषा - Wagh Usha
Village चिखली - Chikhali
मेली रमाबाई सांगून गेली आयाबाया
भीमाच धोतर वाहू घाला निंबोनाया
mēlī ramābāī sāṅgūna gēlī āyābāyā
bhīmāca dhōtara vāhū ghālā nimbōnāyā
Ramabai is dead, she departed telling mothers and women
Put Bhim*’s dhotar* to dry on the Neem tree
▷ (मेली) Ramabai (सांगून) went (आयाबाया)
▷ (भीमाच)(धोतर)(वाहू)(घाला)(निंबोनाया)
Ramābāī mourut, elle partit en disant Mères et femmes
Mettez le dhotar de Bhīm à sécher à la branche du neem.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
Notes =>लिंबोणीच्या झाडावर वाळत घाला. ळ च्या जागी ह वापरला आहे.
[4] id = 49349
सिध्दगणेश भीमबाई लक्ष्मण - Siddha Ganesh Bhim Lakshman
Village सोलापूर - Solapur
पहीली माझी ववी बाबाला गायीली
रमाबाई सवाशीण गेली बाबाला दुःखे झाली
pahīlī mājhī vavī bābālā gāyīlī
ramābāī savāśīṇa gēlī bābālā duḥkhē jhālī
My first verse, I sing for Baba
Ramabi died a savashin*, Baba is sad
▷ (पहीली) my (ववी)(बाबाला)(गायीली)
▷  Ramabai (सवाशीण) went (बाबाला)(दुःखे) has_come
Je chante mon premier chant pour Bābā
Ramābāī est morte du vivant de Bābā, Bābā est malheureux.
savashin ➡ savashinsA married woman whose husband is living
[5] id = 50839
रायपुरे अनीता अर्जुन - Raypure Anita Arjun
Village बोराळा पो. रूधाणा वकाणा - Borala, Po. Rudhana Vakana
रमाबाई मेली सांगून गेली धोबीणीले
भीमाच धोतर वावू घाल तू लिंबोणीले
ramābāī mēlī sāṅgūna gēlī dhōbīṇīlē
bhīmāca dhōtara vāvū ghāla tū limbōṇīlē
Ramabai died, but just before, she told the washerwoman
Put Bhim*’s dhotar* to dry on the Neem tree
▷  Ramabai (मेली)(सांगून) went (धोबीणीले)
▷ (भीमाच)(धोतर)(वावू)(घाल) you (लिंबोणीले)
Ramābāī est décédée, les lavandières en portent la nouvelle
Le dhoti de Bhīm, pends-le aux branches du neem.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
Cross references for this song:A:I-1.7e (A01-01-07e) - Sītā / Sītā departs towards vanavās / Dialogue of Sītā escort
A:I-1.36 ???
A:I-1.68 ???
[6] id = 50840
तायडे अनुसुयाबाई - Tayade Anusuya
Village खेर्डा बु. - Kherda Bk
रमाबाई मेली सांगून गेली पोरी सोरी
भीम हाये घरी लक्ष ठेवा त्याच्यावरी
ramābāī mēlī sāṅgūna gēlī pōrī sōrī
bhīma hāyē gharī lakṣa ṭhēvā tyācyāvarī
Ramabai died, but just before, she told the girls
Bhim* is at home, do look after him
▷  Ramabai (मेली)(सांगून) went (पोरी)(सोरी)
▷  Bhim (हाये)(घरी)(लक्ष)(ठेवा)(त्याच्यावरी)
Ramābāī est décédée, toutes les filles en portent la nouvelle
Bhīm est à la maison, veillez sur lui.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[7] id = 50845
रायपुरे अनीता अर्जुन - Raypure Anita Arjun
Village बोराळा पो. रूधाणा वकाणा - Borala, Po. Rudhana Vakana
नेली रमाबाई उभ्या सडकीन नेली
बाबासाहेबान गर्दी गुलालाच्या केली
nēlī ramābāī ubhyā saḍakīna nēlī
bābāsāhēbāna gardī gulālācyā kēlī
Ramabai’s body was taken, covering the entire stretch of the road
Babasaheb* threw a lot of red powder
▷ (नेली) Ramabai (उभ्या)(सडकीन)(नेली)
▷ (बाबासाहेबान)(गर्दी)(गुलालाच्या) shouted
On emporte la dépouille de Ramābāī par la route principale
Bābāsāheb a fait jeter plein de poudre rouge.
Babasaheb
[8] id = 50846
रायपुरे अनीता अर्जुन - Raypure Anita Arjun
Village बोराळा पो. रूधाणा वकाणा - Borala, Po. Rudhana Vakana
रमाबाई मेली सांगून गेली बरणीले (पान विकणारी)
पान पुरव जा भीमाचे इडले
ramābāī mēlī sāṅgūna gēlī baraṇīlē (pāna vikaṇārī)
pāna purava jā bhīmācē ḍilē
Ramabai died, but just before, she told the woman selling betel leaves
Supply betel leaves to Bhim*
▷  Ramabai (मेली)(सांगून) went (बरणीले) ( (पान)(विकणारी) )
▷ (पान)(पुरव)(जा)(भीमाचे) gave
Ramābāī est décédée, les vendeuses de bétel en colportent la nouvelle Allez fournir des feuilles de bétel à Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[9] id = 50847
तायडे अनुसुयाबाई - Tayade Anusuya
Village खेर्डा बु. - Kherda Bk
रमाबाई मेली सांगून गेली आयाबाया
भीम भुकचा कवशा भात रंधया मोकया
ramābāī mēlī sāṅgūna gēlī āyābāyā
bhīma bhukacā kavaśā bhāta randhayā mōkayā
Ramabai died, but just before, she told mothers and women
Bhim* is hungry for a long time, make non-sticky rice for him
▷  Ramabai (मेली)(सांगून) went (आयाबाया)
▷  Bhim (भुकचा)(कवशा)(भात)(रंधया)(मोकया)
Ramābāī est morte, mères et femmes sont allées l'annoncer
Bhīm crie famine, je prépare du riz bien délié.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Cross references for this song:A:I-1.7e (A01-01-07e) - Sītā / Sītā departs towards vanavās / Dialogue of Sītā escort
A:I-1.27 ???
[10] id = 51366
पाखरे सरसाबाई - Pakhare Sarsa
Village बिरजवाडी - Birajvadi
जलमाची जोडी तुझी माझी जमली
रमा तू मला सोडूनी कुठ चालली
jalamācī jōḍī tujhī mājhī jamalī
ramā tū malā sōḍūnī kuṭha cālalī
Our pair was to be there for life
Rama, where are you going, leaving me alone?
▷ (जलमाची)(जोडी)(तुझी) my (जमली)
▷  Ram you (मला)(सोडूनी)(कुठ)(चालली)
Partenaire de ma vie, toi et moi, on était accordé
Toi, Ramā, où t'en es-tu allée, m'abandonnant seul?
[11] id = 51367
भालदरे कुसुम रामचंद्र - Bhaldare Kusum Ramchandra
Village पालोरा - Palora
मांडी उशाला खूप वेळ झाला बोलेना रमा
केव्हाच डोळे मिटले तुझे हे बोल का रमा
māṇḍī uśālā khūpa vēḷa jhālā bōlēnā ramā
kēvhāca ḍōḷē miṭalē tujhē hē bōla kā ramā
Sleeping with her head on my lap, for a long time, Rama does not saying a word
Since when your eyes are closed, tell me Rama
▷ (मांडी)(उशाला)(खूप)(वेळ)(झाला)(बोलेना) Ram
▷ (केव्हाच)(डोळे)(मिटले)(तुझे)(हे) says (का) Ram
Ramā, sur mes genoux comme oreiller, que de temps s'est passé, sans un mot
Ramā, ne me disais-tu pas, je ferme les yeux.
[12] id = 51368
भालदरे कुसुम रामचंद्र - Bhaldare Kusum Ramchandra
Village पालोरा - Palora
केलीस काय रमा जाण्याची एवढी घाई
या दलित चिंतेमुळे तुझे दुःख जाणले नाही
kēlīsa kāya ramā jāṇyācī ēvaḍhī ghāī
yā dalita cintēmuḷē tujhē duḥkha jāṇalē nāhī
Rama, why were you in such a great hurry to go?
Being preoccupied with the Dalits*, I did not realise your suffering
▷ (केलीस) why Ram (जाण्याची)(एवढी)(घाई)
▷ (या)(दलित)(चिंतेमुळे)(तुझे)(दुःख)(जाणले) not
Ramā, pourquoi une telle hâte à partir?
Préoccupé par les dalit, je n'ai pas réalisé tes peines.
Dalit ➡ DalitsDepressed classes
[13] id = 83997
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
माही महीना शनवारचा दिस आला
माझी रमाई बाई ती मुक्त पावली
māhī mahīnā śanavāracā disa ālā
mājhī ramāī bāī tī mukta pāvalī
In the month of Magh, on a Saturday
Woman, my mother Rama was liberated
▷ (माही)(महीना)(शनवारचा)(दिस) here_comes
▷  My (रमाई) woman (ती)(मुक्त)(पावली)
Le samedi du mois de mai est arrivé
Femme, ma mère Ramā a connu la libération.
[14] id = 83998
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
आंबेडकरबाबा लई हुषार कोरे कागद निळी शाई
पत्र लिहीती ग बाई घाई घाई (रमा मृत्युची बातमी)
āmbēḍakarabābā laī huṣāra kōrē kāgada niḷī śāī
patra lihītī ga bāī ghāī ghāī (ramā mṛtyucī bātamī)
Ambedkarbaba is very clever, blank sheets of paper and blue ink
Woman, he writes a letter in a hurry (to announce Rama’s death)
▷ (आंबेडकरबाबा)(लई)(हुषार)(कोरे)(कागद)(निळी)(शाई)
▷ (पत्र)(लिहीती) * woman (घाई)(घाई) ( Ram (मृत्युची)(बातमी) )
Ambedkarbābā est très intelligent, papier blanc, encre bleue
Femme, il écrit une lettre en hâte (annonce du décès de Ramā)
[15] id = 84066
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
यशवंत बोले लई तुझे उपकार
माझ्या आई दिली दुधाची धार
yaśavanta bōlē laī tujhē upakāra
mājhyā āī dilī dudhācī dhāra
Yeshwant says, I am ever grateful to you
My mother, you gave me milk from your bosom
▷ (यशवंत)(बोले)(लई)(तुझे)(उपकार)
▷  My (आई)(दिली)(दुधाची)(धार)
Yashvanta parla, grande est ta gratitude
Ma mère ; tu nous donnas le lait de ton sein.
[16] id = 83999
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
घाई घाईने लिहीले त्या पत्राला
पत्र ते पाठवले होनाड शहराला
ghāī ghāīnē lihīlē tyā patrālā
patra tē pāṭhavalē hōnāḍa śaharālā
He wrote that letter in a great hurry
He sent that letter to Honad city
▷ (घाई)(घाईने)(लिहीले)(त्या)(पत्राला)
▷ (पत्र)(ते)(पाठवले)(होनाड)(शहराला)
Il écrivit cette lettre en toute hâte
Il envoya cette lettre à la ville de Honad.
[17] id = 84000
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
होनाडच्या बाया हायेती लई हुषार
लई हुषार माखु (उटण) वाटीती रमाबाईला
hōnāḍacyā bāyā hāyētī laī huṣāra
laī huṣāra mākhu (uṭaṇa) vāṭītī ramābāīlā
Women from Honad are very clever
Very clever, they are grinding utane* for Ramabai
▷ (होनाडच्या)(बाया)(हायेती)(लई)(हुषार)
▷ (लई)(हुषार)(माखु) ( (उटण) ) (वाटीती)(रमाबाईला)
Les femmes de Honad sont très intelligentes
Très intelligentes, elles écrasent de l'onguent pour Ramābāī.
utaneA paste made from fragrant ingredients to apply on body
[18] id = 84001
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
मुल लई हुषार हायेत होनाडची
अन् बाई तिरडी रचती रमाबाईला
mula laī huṣāra hāyēta hōnāḍacī
ana bāī tiraḍī racatī ramābāīlā
Boys from Honad are very clever
Women, they are making a bier for Ramabai
▷  Children (लई)(हुषार)(हायेत)(होनाडची)
▷ (अन्) woman (तिरडी)(रचती)(रमाबाईला)
Les gars de Honad sont très intelligents
Femmes, ils préparent un brancart pour Ramābāī.
[19] id = 84002
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
बाया लई हुषार हायेत होनाडच्या
अन् ती आंघोळ घालती रमाबाईला
bāyā laī huṣāra hāyēta hōnāḍacyā
ana tī āṅghōḷa ghālatī ramābāīlā
Women from Honad are very clever
They give a bath to Ramabai (to Ramabai’s dead body)
▷ (बाया)(लई)(हुषार)(हायेत)(होनाडच्या)
▷ (अन्)(ती)(आंघोळ)(घालती)(रमाबाईला)
Les femmes de Honad sont très intelligentes
Elle donnent un bain funéraire à Ramābāī.
[20] id = 84003
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
पुढे चालतो सासरच गोत मागे माहेरच गोत
मधी रमाबाईच पिरत
puḍhē cālatō sāsaraca gōta māgē māhēraca gōta
madhī ramābāīca pirata
The in-laws’ family walks in the front, the parental family walks behind
In between is Ramabai’s dead body
▷ (पुढे)(चालतो)(सासरच)(गोत)(मागे)(माहेरच)(गोत)
▷ (मधी)(रमाबाईच)(पिरत)
Le clan de la belle-famille marche en tête, celui de la maison-mère par derrière
Au milieu la dépouille de Ramābāī.
[21] id = 84004
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
सरण जळत ते ग धडाधडा
यशवंत तो ग बाई रडतो खळाखळा
saraṇa jaḷata tē ga dhaḍādhaḍā
yaśavanta tō ga bāī raḍatō khaḷākhaḷā
The funeral pyre is burning briskly
Woman, that Yeshwant is weeping inconsolab
▷ (सरण)(जळत)(ते) * (धडाधडा)
▷ (यशवंत)(तो) * woman (रडतो)(खळाखळा)
Le bûcher brûle avec véhémence
Femme, Yashvanta lui, pleure à chaudes larmes.
[22] id = 84034
गायकवाड पार्वताबाई भागूजी - Gaykwad Parvatabai Bhaguji
Village अत्करगाव - Atkargaon
सरण जळ धडा धडा माता रड खळा खळा
मागण रडती सारी जनता
saraṇa jaḷa dhaḍā dhaḍā mātā raḍa khaḷā khaḷā
māgaṇa raḍatī sārī janatā
The funeral pyre is burning briskly, her mother weeps inconsolably
Behind, all the people are weeping
▷ (सरण)(जळ)(धडा)(धडा)(माता)(रड)(खळा)(खळा)
▷ (मागण)(रडती)(सारी)(जनता)
Le bûcher brûle avec véhémence ; sa mère pleure à chaudes larmes.
Derrière, tout le peuple verse des larmes.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Ramā’s death
⇑ Top of page ⇑