Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F18-03-02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVIII-3.2 (F18-03-02)
(25 records)

Display songs in class at higher level (F18-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVIII-3.2 (F18-03-02) - Sister / Wish for meeting each other

[1] id = 30598
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दिवस मावळला जाळीमधी झाला घईन
गवळण माझी बाई बहिणीसाठी आली बहीण
divasa māvaḷalā jāḷīmadhī jhālā ghīna
gavaḷaṇa mājhī bāī bahiṇīsāṭhī ālī bahīṇa
The sun has set, it set behind the woods in a hurry
My dear daughter came for her sister
▷ (दिवस)(मावळला)(जाळीमधी)(झाला)(घईन)
▷ (गवळण) my daughter (बहिणीसाठी) has_come sister
pas de traduction en français
[2] id = 30599
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
गाव मोशामधी माझ कशाला येण जाण
बहिणी गवळणी तुझ्यासाठी केल येण
gāva mōśāmadhī mājha kaśālā yēṇa jāṇa
bahiṇī gavaḷaṇī tujhyāsāṭhī kēla yēṇa
There is no reason for me to come to Mosha village
But dear sister, I have come for your sake
▷ (गाव)(मोशामधी) my (कशाला)(येण)(जाण)
▷ (बहिणी)(गवळणी)(तुझ्यासाठी) did (येण)
pas de traduction en français
[3] id = 30600
शिंदे रखमा - Shinde Rakhma
Village येकोले - Yekole
सांगते बाई तुला मनी भाव घेतयली
बहिणी माझ्या गवळणी मना भेटइली
sāṅgatē bāī tulā manī bhāva ghētayalī
bahiṇī mājhyā gavaḷaṇī manā bhēṭilī
I tell you, woman, I just remembered her
My dear sister, she came and met me
▷  I_tell woman to_you (मनी) brother (घेतयली)
▷ (बहिणी) my (गवळणी)(मना)(भेटइली)
pas de traduction en français
[4] id = 30601
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दिवस मावळला कडी कपारी झाली काळी
पाहुणी मना आली माझ्या बहिणीची साळी
divasa māvaḷalā kaḍī kapārī jhālī kāḷī
pāhuṇī manā ālī mājhyā bahiṇīcī sāḷī
The sun has set, the hill has become dark
My sister’s sister-in-law came as a guest to my house
▷ (दिवस)(मावळला)(कडी)(कपारी) has_come Kali
▷ (पाहुणी)(मना) has_come my (बहिणीची)(साळी)
pas de traduction en français
[5] id = 30602
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
कधी ग ओलंडीन मी तर नदीची साखळी
गवळण माझी कदी भेटेल धाकली
kadhī ga ōlaṇḍīna mī tara nadīcī sākhaḷī
gavaḷaṇa mājhī kadī bhēṭēla dhākalī
When will I cross the river
When will I meet my younger sister
▷ (कधी) * (ओलंडीन) I wires (नदीची)(साखळी)
▷ (गवळण) my (कदी)(भेटेल)(धाकली)
pas de traduction en français
[6] id = 30603
राउत शेवंता - Raut Shewanta
Village आडगाव - Adgaon
दिवस मावळीला मावळीला घाई घाई
गवळण माझी बहिणीसाठी आली बाई
divasa māvaḷīlā māvaḷīlā ghāī ghāī
gavaḷaṇa mājhī bahiṇīsāṭhī ālī bāī
The sun has set, it set in a hurry
My dear daughter came for her sister
▷ (दिवस)(मावळीला)(मावळीला)(घाई)(घाई)
▷ (गवळण) my (बहिणीसाठी) has_come woman
pas de traduction en français
[7] id = 31741
उंबरे रेणुका - Umbre Renuka
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-29-03 start 03:06 ➡ listen to section
जिवाला जड भारी डोक दुखत केसामधी
पाठीची माझी बाई हाये दुसर्या देशामधी
jivālā jaḍa bhārī ḍōka dukhata kēsāmadhī
pāṭhīcī mājhī bāī hāyē dusaryā dēśāmadhī
Now I feel unwell, my head is aching in the hair
My younger sister is away in a remote country
▷ (जिवाला)(जड)(भारी)(डोक)(दुखत)(केसामधी)
▷ (पाठीची) my daughter (हाये)(दुसर्या)(देशामधी)
Je me sens mal, j'ai mal à la tête — là où est la chevelure
Ma jeune sœur est partie pour un pays lointain.
[8] id = 105861
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
वडील बाई माझी माझ्या मनाच अर्ध अंग
मला बसुन गुज सांग
vaḍīla bāī mājhī mājhyā manāca ardha aṅga
malā basuna guja sāṅga
My elder sister, she like my own half
Sit and tell me everything that is in your mind
▷ (वडील) woman my my (मनाच)(अर्ध)(अंग)
▷ (मला)(बसुन)(गुज) with
pas de traduction en français
[9] id = 40026
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
पाऊस पाणी नाही गंगा कुणीकून आली
बहिण माझी बाई भेट अवचित झाली
pāūsa pāṇī nāhī gaṅgā kuṇīkūna ālī
bahiṇa mājhī bāī bhēṭa avacita jhālī
There is no rain, from where is the river (symbolic for sister) coming
My dear sister, we both met unexpectedly
▷  Rain water, not the_Ganges (कुणीकून) has_come
▷  Sister my daughter (भेट)(अवचित) has_come
pas de traduction en français
[10] id = 40227
मोरे चंद्रभागा - More Chandrabhaga
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
भरीला बाजार काय दिसतं लालीलाल
बहिण माझी रुखमीनी उभी पेठला मखमल
bharīlā bājāra kāya disataṁ lālīlāla
bahiṇa mājhī rukhamīnī ubhī pēṭhalā makhamala
On the market day, what is this red thing
My sister Rukhmini* is in a red sari, standing in the market
▷ (भरीला)(बाजार) why (दिसतं)(लालीलाल)
▷  Sister my (रुखमीनी) standing (पेठला)(मखमल)
pas de traduction en français
RukhminiThe principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
[11] id = 40241
गायकवाड मारीया - Gaykwad Mariya
Village हरेगाव - Haregaon
गाडी मागं गाडी एका अंतरली
पाठीची साळुबाई भेटीसाठी उतरली
gāḍī māgaṁ gāḍī ēkā antaralī
pāṭhīcī sāḷubāī bhēṭīsāṭhī utaralī
Cart after cart, one fell behind
My younger sister got down to meet me
▷ (गाडी)(मागं)(गाडी)(एका)(अंतरली)
▷ (पाठीची) salubai (भेटीसाठी)(उतरली)
pas de traduction en français
[12] id = 42314
मोरे आगर - More Aagar
Village गुंधा - Gundha
माझ्या घराला पाव्हणी फरशी माझी दगडाची
वडील बाई माझी खरी चांदी विचण्याची
mājhyā gharālā pāvhaṇī pharaśī mājhī dagaḍācī
vaḍīla bāī mājhī kharī cāndī vicaṇyācī
I have a guest in the house, the floor is of stone
My elder sister is like a real ornament
▷  My (घराला)(पाव्हणी)(फरशी) my (दगडाची)
▷ (वडील) woman my (खरी)(चांदी)(विचण्याची)
pas de traduction en français
[13] id = 45536
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
मावशी म्हणूनी धरली माझी मिरी
माझा नही बाई माझ्या बहिण दारी
māvaśī mhaṇūnī dharalī mājhī mirī
mājhā nahī bāī mājhyā bahiṇa dārī
She held the pleats of my sari thinking I was her maternal aunt
Don’t come here, go to my sister’s, your mother’s house
▷  Maternal_aunt (म्हणूनी)(धरली) my (मिरी)
▷  My not woman my sister (दारी)
pas de traduction en français
[14] id = 67590
भोसले रखमा - Bhosale Rakhma
Village जेऊर - Jeur
हवस मला मोठी हंड्या शेजारी गलासाची
पाठीची बहिण माझी आली पाव्हणी उल्हासाची
havasa malā mōṭhī haṇḍyā śējārī galāsācī
pāṭhīcī bahiṇa mājhī ālī pāvhaṇī ulhāsācī
I am very fond of keeping a glass near a water vessel
My younger sister, always full of joy, has come as a guest
▷ (हवस)(मला)(मोठी)(हंड्या)(शेजारी)(गलासाची)
▷ (पाठीची) sister my has_come (पाव्हणी)(उल्हासाची)
pas de traduction en français
[15] id = 69781
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
हित गुज बोलताना चांदनी आली कुठ
हिला गुजाच येड मोठ माझ्या बहिणा बाईला
hita guja bōlatānā cāndanī ālī kuṭha
hilā gujāca yēḍa mōṭha mājhyā bahiṇā bāīlā
While talking to each other, night has fallen, a star can be seen in the sky
My dear sister likes to open her heart to me
▷ (हित)(गुज)(बोलताना)(चांदनी) has_come (कुठ)
▷ (हिला)(गुजाच)(येड)(मोठ) my sister (बाईला)
pas de traduction en français
[16] id = 70048
जाधव सुभद्रा - Jadhav Subhadra
Village होळी - Holi
आंबाड्याची भाजी करीते ताजी ताजी
आपल्या बहिणीसाठी परायाला म्हण दाजी
āmbāḍyācī bhājī karītē tājī tājī
āpalyā bahiṇīsāṭhī parāyālā mhaṇa dājī
I cook fresh Ambadi vegetable
For the sake of my sister, I bear with him and call him brother-in-law
▷ (आंबाड्याची)(भाजी) I_prepare (ताजी)(ताजी)
▷ (आपल्या)(बहिणीसाठी)(परायाला)(म्हण)(दाजी)
pas de traduction en français
[17] id = 73116
खाडे केशर - Khade Keshar
Village वडगाव - Vadgaon
तोंडात तोंड घाली चिमणी कव्हाची
माझी बहिण माझ्या जीवाची
tōṇḍāta tōṇḍa ghālī cimaṇī kavhācī
mājhī bahiṇa mājhyā jīvācī
Sparrows are putting their beaks together
My sister is very close to me
▷ (तोंडात)(तोंड)(घाली)(चिमणी)(कव्हाची)
▷  My sister my (जीवाची)
pas de traduction en français
[18] id = 79365
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
पाऊस नाही पाणी गंगा कुणीकुण आली
माया बहिणीची अवचित भेट झाली
pāūsa nāhī pāṇī gaṅgā kuṇīkuṇa ālī
māyā bahiṇīcī avacita bhēṭa jhālī
There is no rain, from where is the river (symbolic for sister) coming
My dear sister, we both met unexpectedly
▷  Rain not water, the_Ganges (कुणीकुण) has_come
▷ (माया)(बहिणीची)(अवचित)(भेट) has_come
pas de traduction en français
[19] id = 96637
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
लोकाच्या बहिणी भांडाच्या जावा वाली
सांगुन देते बहिणी तूला आपली देवागळी
lōkācyā bahiṇī bhāṇḍācyā jāvā vālī
sāṅguna dētē bahiṇī tūlā āpalī dēvāgaḷī
Other people’s sisters quarrel with each other like sisters-in-law
I tell you, sister, you and me are very close
▷ (लोकाच्या)(बहिणी)(भांडाच्या)(जावा)(वाली)
▷ (सांगुन) give (बहिणी) to_you (आपली)(देवागळी)
pas de traduction en français
[20] id = 96638
कुचेकर केशर - Kuchekar Keshar
Village लोणी घाट - Loni Ghat
सांगुन धाडीते चिंचच्या पानावरी
वडील बाईची आडवी चीर मेणावरी
sāṅguna dhāḍītē ciñcacyā pānāvarī
vaḍīla bāīcī āḍavī cīra mēṇāvarī
I send a message on a tamarind leaf (the matter is so little), she understands
My elder sister makes a horizontal line on wax with kunku* powder
▷ (सांगुन)(धाडीते)(चिंचच्या)(पानावरी)
▷ (वडील)(बाईची)(आडवी)(चीर)(मेणावरी)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.
[21] id = 96639
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
येडा येडा बहिणी जेवु एक ताटी
कोण्या प्रसंगानी आता पडल्यात गाठी
yēḍā yēḍā bahiṇī jēvu ēka tāṭī
kōṇyā prasaṅgānī ātā paḍalyāta gāṭhī
We sisters, so fond of each other, let us eat from one plate
We have met now for some occasion
▷ (येडा)(येडा)(बहिणी)(जेवु)(एक)(ताटी)
▷ (कोण्या)(प्रसंगानी)(आता)(पडल्यात)(गाठी)
pas de traduction en français
[22] id = 101792
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
दुरल्या देशाच घेते पत्र मी धावुनी
माझ्या पाठीच्या बहिणीनी काय धाडील लेवुनी
duralyā dēśāca ghētē patra mī dhāvunī
mājhyā pāṭhīcyā bahiṇīnī kāya dhāḍīla lēvunī
I run to take a letter from a distant land
What has my younger sister written (I am eager to read)
▷ (दुरल्या)(देशाच)(घेते)(पत्र) I (धावुनी)
▷  My (पाठीच्या) sisters why (धाडील)(लेवुनी)
pas de traduction en français
[23] id = 105065
वाघमारे शेशाबाई - Waghmare Shesha
Village बाचोटी - Bachoti
अशी औख मागते कांगणा माग पाटलीला
धाकली बहिणीला
aśī aukha māgatē kāṅgaṇā māga pāṭalīlā
dhākalī bahiṇīlā
I pray for a long life for Kangan (husband), Patli (herself)
And my younger sister
▷ (अशी)(औख)(मागते)(कांगणा)(माग)(पाटलीला)
▷ (धाकली) to_sister
pas de traduction en français
[24] id = 105080
जाधव पार्वतीबाई अंबादास - Jadhav Parvati Ambadas
Village नळदुर्ग - Naldurg
भुक लागली पोटा म्या निरीचा देते भर
गाव सकीच वाटवर आईबापाच्या माघारी बहिणाबाईच
bhuka lāgalī pōṭā myā nirīcā dētē bhara
gāva sakīca vāṭavara āībāpācyā māghārī bahiṇābāīca
I am hungry, I make the fold of sari pleats thick (to hide my empty stomach)
My sister’s house is on the way (after my parents are gone)
▷  Hunger (लागली)(पोटा)(म्या)(निरीचा) give (भर)
▷ (गाव)(सकीच)(वाटवर)(आईबापाच्या)(माघारी)(बहिणाबाईच)
pas de traduction en français
[25] id = 105084
कसबे नाजुका प्रल्हाद - Kasbe Najuka Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
भरल्या बाजारात नाही कुणाची ओळख
बहिणी माझी राधा उभी पेठला ठळक
bharalyā bājārāta nāhī kuṇācī ōḷakha
bahiṇī mājhī rādhā ubhī pēṭhalā ṭhaḷaka
On the crowded market day, I don’t know anybody
My sister Radha is clearly visible standing in the market
▷ (भरल्या)(बाजारात) not (कुणाची)(ओळख)
▷ (बहिणी) my (राधा) standing (पेठला)(ठळक)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Wish for meeting each other
⇑ Top of page ⇑