Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-03b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.3b (D10-03-03b)
(26 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.3b (D10-03-03b) - Mother attached to son / Wonders at his personality / He is virtuous

[1] id = 20908
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
सरवणा सारख्या पोटी पुतरु इमानी
तनाच्या करी खुणा दगडाच्या रची ढिगानी
saravaṇā sārakhyā pōṭī putaru imānī
tanācyā karī khuṇā dagaḍācyā racī ḍhigānī
no translation in English
▷ (सरवणा)(सारख्या)(पोटी)(पुतरु)(इमानी)
▷ (तनाच्या)(करी)(खुणा)(दगडाच्या)(रची)(ढिगानी)
pas de traduction en français
[2] id = 20909
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
गुणाच्या माणसा तुझ्या गुणाच्या चटका
तोडिला चंदन वाया जाईना कुटका
guṇācyā māṇasā tujhyā guṇācyā caṭakā
tōḍilā candana vāyā jāīnā kuṭakā
no translation in English
▷ (गुणाच्या)(माणसा) your (गुणाच्या)(चटका)
▷ (तोडिला)(चंदन)(वाया)(जाईना)(कुटका)
pas de traduction en français
[3] id = 37484
वाघमारे सुभद्रा - Waghmare Subhadra
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-21-33 start 04:06 ➡ listen to section
तुझ्या चांगुलपणाची किती करु बंदोबस्ती
सुमीध ग माझ्या बाळा गुंड्या लावूनी मस्ती
tujhyā cāṅgulapaṇācī kitī karu bandōbastī
sumīdha ga mājhyā bāḷā guṇḍyā lāvūnī mastī
How much can I control your nature of getting carried away by people
Sumedh, my son, you are over enthusiastic
▷  Your (चांगुलपणाची)(किती)(करु)(बंदोबस्ती)
▷ (सुमीध) * my child (गुंड्या)(लावूनी)(मस्ती)
pas de traduction en français
[4] id = 69156
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
अंग्यावरी अंग्या अंगीला हाय अस्तर
कुण्या वर्गाचे मास्तर
aṅgyāvarī aṅgyā aṅgīlā hāya astara
kuṇyā vargācē māstara
no translation in English
▷ (अंग्यावरी)(अंग्या)(अंगीला)(हाय)(अस्तर)
▷ (कुण्या)(वर्गाचे)(मास्तर)
pas de traduction en français
[5] id = 69163
वाघ उषा - Wagh Usha
Village चिखली - Chikhali
पोर या मंदी पोर गजानन लई चंद
पालण्यात जपे माझी सोनीयाची पींड
pōra yā mandī pōra gajānana laī canda
pālaṇyāta japē mājhī sōnīyācī pīṇḍa
no translation in English
▷ (पोर)(या)(मंदी)(पोर)(गजानन)(लई)(चंद)
▷ (पालण्यात)(जपे) my (सोनीयाची)(पींड)
pas de traduction en français
[6] id = 79012
बिडबाग बेबी संभाजी - Bidbag Baby Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
गावाला गेला हरी खुशाल झाल्या नारी
रुप सावळ गुण भारी
gāvālā gēlā harī khuśāla jhālyā nārī
rupa sāvaḷa guṇa bhārī
no translation in English
▷ (गावाला) has_gone (हरी)(खुशाल)(झाल्या)(नारी)
▷  Form (सावळ)(गुण)(भारी)
pas de traduction en français
[7] id = 81367
नकाते मंगल - Nakate Mangal
Village शिराळा - Shirala
गादीवर बसणार लोडाची घेतो हवा
दुकानदार झाला नवा राजस बाळ माझ
gādīvara basaṇāra lōḍācī ghētō havā
dukānadāra jhālā navā rājasa bāḷa mājha
no translation in English
▷ (गादीवर)(बसणार)(लोडाची)(घेतो)(हवा)
▷ (दुकानदार)(झाला)(नवा)(राजस) son my
pas de traduction en français
[8] id = 99470
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
अंगणात उभी अंगण देती सोभा
माझे बाळराजे खणमाझ्या चोळी जोगा
aṅgaṇāta ubhī aṅgaṇa dētī sōbhā
mājhē bāḷarājē khaṇamājhyā cōḷī jōgā
no translation in English
▷ (अंगणात) standing (अंगण)(देती)(सोभा)
▷ (माझे)(बाळराजे)(खणमाझ्या) blouse (जोगा)
pas de traduction en français
[9] id = 100390
दराडे सुंदरा - Darade Sundara
Village कर्हे - Karhe
श्रावणासारखा पोटी पुत्र इमानी
पाण्याच्या आसर्याला रची दगडाच्या तिमानी
śrāvaṇāsārakhā pōṭī putra imānī
pāṇyācyā āsaryālā racī dagaḍācyā timānī
no translation in English
▷ (श्रावणासारखा)(पोटी)(पुत्र)(इमानी)
▷ (पाण्याच्या)(आसर्याला)(रची)(दगडाच्या)(तिमानी)
pas de traduction en français
[10] id = 100391
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
लाडक्या बाळाचं कुणी नेलं काही
विकास बाळाचं काजळ वाया जाई
lāḍakyā bāḷācaṁ kuṇī nēlaṁ kāhī
vikāsa bāḷācaṁ kājaḷa vāyā jāī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(बाळाचं)(कुणी)(नेलं)(काही)
▷ (विकास)(बाळाचं)(काजळ)(वाया)(जाई)
pas de traduction en français
[11] id = 100392
चिलगर इंद्रायणी सर्जेरावाव - Chilgar Indrayani Sarjerao
Village देवदैठण - Devdaithan
दाताला दातवान माझ्या ओठाला काही नाही
सखीबाईच माझ्या लेकाची चतुराई
dātālā dātavāna mājhyā ōṭhālā kāhī nāhī
sakhībāīca mājhyā lēkācī caturāī
no translation in English
▷ (दाताला)(दातवान) my (ओठाला)(काही) not
▷ (सखीबाईच) my (लेकाची)(चतुराई)
pas de traduction en français
[12] id = 100772
पाटील विधुलता ल. - Patil Vidhutlata L.
Village पानगाव - Pangaon
माझ्या कंपाळाच कुंकू कपाळी रंगल
फुल जाईच चांगल नेनंता माझा हरी
mājhyā kampāḷāca kuṅkū kapāḷī raṅgala
phula jāīca cāṅgala nēnantā mājhā harī
no translation in English
▷  My (कंपाळाच) kunku (कपाळी)(रंगल)
▷  Flowers (जाईच)(चांगल) younger my (हरी)
pas de traduction en français
[13] id = 100933
शिंदे लक्ष्मी - Shinde Lakshmi
Village सुपतगाव - Supatgaon
वाटनी कोणी येतो काळ्या छतरीचा
नवनाथ माझा बाळ आहे खातरीचा
vāṭanī kōṇī yētō kāḷyā chatarīcā
navanātha mājhā bāḷa āhē khātarīcā
no translation in English
▷ (वाटनी)(कोणी)(येतो)(काळ्या)(छतरीचा)
▷ (नवनाथ) my son (आहे)(खातरीचा)
pas de traduction en français
[14] id = 100934
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
फुगडी घालीतो तु तर गुणायाच्या बाळा
तुझा या छळ झाला माझ्याया मना
phugaḍī ghālītō tu tara guṇāyācyā bāḷā
tujhā yā chaḷa jhālā mājhyāyā manā
no translation in English
▷ (फुगडी)(घालीतो) you wires (गुणायाच्या) child
▷  Your (या)(छळ)(झाला)(माझ्याया)(मना)
pas de traduction en français
[15] id = 101124
गुंदेकर शारदा - Gundekar Sharada
Village आंबेसावळी - Ambesawali
शीतल सावलीला बसले टेकुनी
माझ्या हरणीचे बाळ आंबे डोल्याचे देखुनी
śītala sāvalīlā basalē ṭēkunī
mājhyā haraṇīcē bāḷa āmbē ḍōlyācē dēkhunī
no translation in English
▷  Sita (सावलीला)(बसले)(टेकुनी)
▷  My (हरणीचे) son (आंबे)(डोल्याचे)(देखुनी)
pas de traduction en français
[16] id = 101125
आढाव नादरा - Adhaw Natara
Village घायगाव - Ghaygaon
लेक माझ सोन नागीनचं पान
दोहीला पाहिल्यावर मन माझ समाधान
lēka mājha sōna nāgīnacaṁ pāna
dōhīlā pāhilyāvara mana mājha samādhāna
no translation in English
▷ (लेक) my gold (नागीनचं)(पान)
▷ (दोहीला)(पाहिल्यावर)(मन) my (समाधान)
pas de traduction en français
[17] id = 101126
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
बाळ हौशाला पुसयती तुझ्या काचाला गोंड किती
माझ्या काच्याला गोंड नऊ खाली बघुन धुण धुव
bāḷa hauśālā pusayatī tujhyā kācālā gōṇḍa kitī
mājhyā kācyālā gōṇḍa naū khālī baghuna dhuṇa dhuva
no translation in English
▷  Son (हौशाला)(पुसयती) your (काचाला)(गोंड)(किती)
▷  My (काच्याला)(गोंड)(नऊ)(खाली)(बघुन)(धुण)(धुव)
pas de traduction en français
[18] id = 102306
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
लोकाच्या लेकराला जाय म्हणीना मी घरा
आप्पाराव माझे बाळा सजन तुझे समींदरा
lōkācyā lēkarālā jāya mhaṇīnā mī gharā
āppārāva mājhē bāḷā sajana tujhē samīndarā
no translation in English
▷ (लोकाच्या)(लेकराला)(जाय)(म्हणीना) I house
▷ (आप्पाराव)(माझे) child (सजन)(तुझे)(समींदरा)
pas de traduction en français
[19] id = 102307
नकाते मंगल - Nakate Mangal
Village शिराळा - Shirala
अंबारीचा हात्ती दुकानापुढ उभा केला
किल्लेदार कुठ गेला राजस बाळ माझ
ambārīcā hāttī dukānāpuḍha ubhā kēlā
killēdāra kuṭha gēlā rājasa bāḷa mājha
no translation in English
▷ (अंबारीचा)(हात्ती)(दुकानापुढ) standing did
▷ (किल्लेदार)(कुठ) has_gone (राजस) son my
pas de traduction en français
[20] id = 102314
इंगळे विठाबाई - Engle Vithabai
Village वैजापुर - Viijapur
हातचे आधुली माप करे झरझरा
बोलते व्यापारी कोण्या माऊलीचा हिरा
hātacē ādhulī māpa karē jharajharā
bōlatē vyāpārī kōṇyā māūlīcā hirā
no translation in English
▷ (हातचे)(आधुली)(माप)(करे)(झरझरा)
▷ (बोलते)(व्यापारी)(कोण्या)(माऊलीचा)(हिरा)
pas de traduction en français
[21] id = 102407
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
धरमाची लेक भितीला लागुन
घेते देवाला मागुन माझ्या पुटीचा सरवान
dharamācī lēka bhitīlā lāguna
ghētē dēvālā māguna mājhyā puṭīcā saravāna
no translation in English
▷ (धरमाची)(लेक)(भितीला)(लागुन)
▷ (घेते)(देवाला)(मागुन) my (पुटीचा)(सरवान)
pas de traduction en français
[22] id = 102416
कांबळे जगन भीमराव - Kamble Jagan Bhimrao
Village करदाशी - Kardashi
रंगया लेनी बायी रंग तो जोंधळ्याला
वानीच बाळ माझ शालु रंगवायला
raṅgayā lēnī bāyī raṅga tō jōndhaḷyālā
vānīca bāḷa mājha śālu raṅgavāyalā
no translation in English
▷ (रंगया)(लेनी)(बायी)(रंग)(तो)(जोंधळ्याला)
▷ (वानीच) son my (शालु)(रंगवायला)
pas de traduction en français
[23] id = 106382
येडोलीकर शांताबाई महादेव - Yedolikar Shanta Mahadev
Village सांगली - Sangli
हाक मी मारु किती उभी राहुनी सडकला
धाकल माझा बकुल चांद इशीत भडकला
hāka mī māru kitī ubhī rāhunī saḍakalā
dhākala mājhā bakula cānda iśīta bhaḍakalā
no translation in English
▷ (हाक) I (मारु)(किती) standing (राहुनी)(सडकला)
▷ (धाकल) my (बकुल)(चांद)(इशीत)(भडकला)
pas de traduction en français
[24] id = 106385
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
काळ्या घोंगडीला हिला रेवडी हरबरी
बाळ माझ्या संपाजीच बोली दंडती कारभारी
kāḷyā ghōṅgaḍīlā hilā rēvaḍī harabarī
bāḷa mājhyā sampājīca bōlī daṇḍatī kārabhārī
no translation in English
▷ (काळ्या)(घोंगडीला)(हिला)(रेवडी)(हरबरी)
▷  Son my (संपाजीच) say (दंडती)(कारभारी)
pas de traduction en français
[25] id = 107088
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
किती मी हाका मारु माझ्या मुलाच्या जिनसाला
माझ्या राघु्या बाळाला माझ्या मोत्याच्या कणसाला
kitī mī hākā māru mājhyā mulācyā jinasālā
mājhyā rāghuyā bāḷālā mājhyā mōtyācyā kaṇasālā
no translation in English
▷ (किती) I (हाका)(मारु) my (मुलाच्या)(जिनसाला)
▷  My (राघु्या)(बाळाला) my (मोत्याच्या)(कणसाला)
pas de traduction en français
[26] id = 110194
माने सखु - Mane Sakhu
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-13-52 start 06:02 ➡ listen to section
माजलगावी ग पेठामधी नाही कोणाची वळयख
ऐना तरी दुकानी ठळईक
mājalagāvī ga pēṭhāmadhī nāhī kōṇācī vaḷayakha
ainā tarī dukānī ṭhaḷīka
He doesn’t know anyone in Majalgaon market
There is a big mirror in the shop
▷ (माजलगावी) * (पेठामधी) not (कोणाची)(वळयख)
▷ (ऐना)(तरी) shop (ठळईक)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. He is virtuous
⇑ Top of page ⇑