Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03f08
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3fviii (A02-05-03f08)
(25 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03f)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3fviii (A02-05-03f08) - Labour / Grinding / “At the grindmill at dawn…” / All other gods

[1] id = 6180
शिळीमकर लक्ष्मी - Shilimkar Lakshmi
Village भोर्डी - Bhordi
सकाळी उठूनी उठा सयानु दळाया
जात्याच्या पाळीयला देव आल्यात दळाया
sakāḷī uṭhūnī uṭhā sayānu daḷāyā
jātyācyā pāḷīyalā dēva ālyāta daḷāyā
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(उठा)(सयानु)(दळाया)
▷ (जात्याच्या)(पाळीयला)(देव)(आल्यात)(दळाया)
pas de traduction en français
[2] id = 6181
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पहाटेच दळाण मला दळता येईना
देवाच नाव माझ्या तोंडातल जाईना
pahāṭēca daḷāṇa malā daḷatā yēīnā
dēvāca nāva mājhyā tōṇḍātala jāīnā
no translation in English
▷ (पहाटेच)(दळाण)(मला)(दळता)(येईना)
▷ (देवाच)(नाव) my (तोंडातल)(जाईना)
pas de traduction en français
[3] id = 39815
तेलतुंबडे आशा - Teltumbade Asha
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
सकाळी उठून देते जातीयाला माडी
हरी द्वारकेचा गायीला पहिल्या तोंडी
sakāḷī uṭhūna dētē jātīyālā māḍī
harī dvārakēcā gāyīlā pahilyā tōṇḍī
no translation in English
▷  Morning (उठून) give (जातीयाला)(माडी)
▷ (हरी)(द्वारकेचा)(गायीला)(पहिल्या)(तोंडी)
pas de traduction en français
[4] id = 54088
मोरे सरस्वती - More Saraswati
Village वेळापूर - Velapur
पाठच्या पार्यामंदी झाली कोंबड्याची घाई
बोलते बाई तुला देव बोलतेत बाई
pāṭhacyā pāryāmandī jhālī kōmbaḍyācī ghāī
bōlatē bāī tulā dēva bōlatēta bāī
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पार्यामंदी) has_come (कोंबड्याची)(घाई)
▷ (बोलते) woman to_you (देव)(बोलतेत) woman
pas de traduction en français
[5] id = 65771
गायकवाड इठा - Gaykwad Eitha
Village तडखेल - Tadkhel
पहाटेच्या दळण नाही मला चीव आला
मारवती राजाने ईना वाजवुनी गेला
pahāṭēcyā daḷaṇa nāhī malā cīva ālā
māravatī rājānē īnā vājavunī gēlā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळण) not (मला)(चीव) here_comes
▷  Maruti king (ईना)(वाजवुनी) has_gone
pas de traduction en français
[6] id = 65777
कांबळे अंजना - Kamble Anjana
Village होनवडज - Honvadaj
पाठच्या दळणाच इठ्ठलाला पडलय कोड
उठ जना जात झाड अभंगाच्या वव्या काढ
pāṭhacyā daḷaṇāca iṭhṭhalālā paḍalaya kōḍa
uṭha janā jāta jhāḍa abhaṅgācyā vavyā kāḍha
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाच)(इठ्ठलाला)(पडलय)(कोड)
▷ (उठ)(जना) class (झाड)(अभंगाच्या)(वव्या)(काढ)
pas de traduction en français
[7] id = 68688
हत्तीकर ताराबाई - Hattikar Tarabai
Village कोळ - Kol
पाहटच्या दळणाला दुपार झाली मला
बिरुबाच्या भैरुबाबा घोड बांध चंदनाला
pāhaṭacyā daḷaṇālā dupāra jhālī malā
birubācyā bhairubābā ghōḍa bāndha candanālā
no translation in English
▷ (पाहटच्या)(दळणाला)(दुपार) has_come (मला)
▷ (बिरुबाच्या)(भैरुबाबा)(घोड)(बांध)(चंदनाला)
pas de traduction en français
[8] id = 106916
बोडके सरूबाई माधवराव - Bodke Sarubai Madhavrao
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
पोटीच्या पुतराला येडी नार ओव्या गाती
पाठीच्या बंधवाला एक ववी कमी घेती
pōṭīcyā putarālā yēḍī nāra ōvyā gātī
pāṭhīcyā bandhavālā ēka vavī kamī ghētī
no translation in English
▷ (पोटीच्या)(पुतराला)(येडी)(नार)(ओव्या)(गाती)
▷ (पाठीच्या)(बंधवाला)(एक)(ववी)(कमी)(घेती)
pas de traduction en français
[9] id = 78913
कांबळे कस्तुरबाई नामदेव - Kamle Kastur Namdev
Village नळदुर्ग - Naldurg
पहाटेच्या दळणाला जीव आला आळशीला
हात लावु का तुळशीला
pahāṭēcyā daḷaṇālā jīva ālā āḷaśīlā
hāta lāvu kā tuḷaśīlā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला) life here_comes (आळशीला)
▷  Hand apply (का)(तुळशीला)
pas de traduction en français
[10] id = 83471
पाटील काशी - Patil Kashi
Village चौसाळ - Chausal
पहाटच दळण मला वेळ नाही झाली
विठ्ठलाची रुखमीण दळु लागुन गेली
pahāṭaca daḷaṇa malā vēḷa nāhī jhālī
viṭhṭhalācī rukhamīṇa daḷu lāguna gēlī
no translation in English
▷ (पहाटच)(दळण)(मला)(वेळ) not has_come
▷  Of_Vitthal (रुखमीण)(दळु)(लागुन) went
pas de traduction en français
[11] id = 87351
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
साकळी उठुन बाई मी हात खुट्याला लाविला
राजा मारवती बाई मी अंभग गाईला
sākaḷī uṭhuna bāī mī hāta khuṭyālā lāvilā
rājā māravatī bāī mī ambhaga gāīlā
no translation in English
▷  Morning (उठुन) woman I hand (खुट्याला)(लाविला)
▷  King Maruti woman I (अंभग)(गाईला)
pas de traduction en français
[12] id = 89294
मोरे नाथू - More Nathu
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पाटच्या पार्यात म्या दळण घातील
लिंबार्याच्या झाडात जस घुबड घुमत
pāṭacyā pāryāta myā daḷaṇa ghātīla
limbāryācyā jhāḍāta jasa ghubaḍa ghumata
no translation in English
▷ (पाटच्या)(पार्यात)(म्या)(दळण)(घातील)
▷ (लिंबार्याच्या)(झाडात)(जस)(घुबड)(घुमत)
pas de traduction en français
[13] id = 89314
गायकवाड पार्वताबाई भागूजी - Gaykwad Parvatabai Bhaguji
Village अत्करगाव - Atkargaon
पाटच्या पार्यात दळण मी दळीते
हात मी जोडीते सुर्यदेवाला
pāṭacyā pāryāta daḷaṇa mī daḷītē
hāta mī jōḍītē suryadēvālā
no translation in English
▷ (पाटच्या)(पार्यात)(दळण) I (दळीते)
▷  Hand I (जोडीते)(सुर्यदेवाला)
pas de traduction en français
[14] id = 89404
शेरे कुसुम - Shere Kusum
Village शेवग - Shewag
सकाळी उठुनी हात खुटयाला लावीला
सावळ्या हरीला अभंग सख्याला गाईला
sakāḷī uṭhunī hāta khuṭayālā lāvīlā
sāvaḷyā harīlā abhaṅga sakhyālā gāīlā
no translation in English
▷  Morning (उठुनी) hand (खुटयाला)(लावीला)
▷ (सावळ्या)(हरीला)(अभंग)(सख्याला)(गाईला)
pas de traduction en français
[15] id = 7052
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पहाटेच्या दळणाला करते वंदन रामाला
झाले उजाडूनी लख चुडा जायचा कामाला
pahāṭēcyā daḷaṇālā karatē vandana rāmālā
jhālē ujāḍūnī lakha cuḍā jāyacā kāmālā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला)(करते)(वंदन) Ram
▷  Become (उजाडूनी)(लख)(चुडा)(जायचा)(कामाला)
pas de traduction en français
[16] id = 110344
शिळवणे कला - Shilawane Kala
Village औंढे खु - Aunde Kh.
पाहटच्या पारी हात चौकटी बाईला
तुळशीच्या वट्यावर राम गोविंद पाहीला
pāhaṭacyā pārī hāta caukaṭī bāīlā
tuḷaśīcyā vaṭyāvara rāma gōvinda pāhīlā
no translation in English
▷ (पाहटच्या)(पारी) hand (चौकटी)(बाईला)
▷ (तुळशीच्या)(वट्यावर) Ram (गोविंद)(पाहीला)
pas de traduction en français
[17] id = 111188
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
मातेच्या उसन्यासाय़ी देवाने घेतले लहानपण
वैराग्याचे रुप घेऊन निघाले भगवान
mātēcyā usanyāsāyī dēvānē ghētalē lahānapaṇa
vairāgyācē rupa ghēūna nighālē bhagavāna
no translation in English
▷ (मातेच्या)(उसन्यासाय़ी)(देवाने)(घेतले)(लहानपण)
▷ (वैराग्याचे) form (घेऊन)(निघाले)(भगवान)
pas de traduction en français
[18] id = 111189
मुरकुटे गंगाबाई - Murkute Gangabai
Village दगडवाडी - Dagadvadi
पहाटेच्या पार्यामधी मारोती ओला झाला
कुणबी सेवेला लागला
pahāṭēcyā pāryāmadhī mārōtī ōlā jhālā
kuṇabī sēvēlā lāgalā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधी)(मारोती)(ओला)(झाला)
▷ (कुणबी)(सेवेला)(लागला)
pas de traduction en français
[19] id = 111930
शिरढोणे सुभद्रा - Shirdhone Subhadra
Village महातपूर - Mahatpur
सकाळीच्या पारी कोण करीतो हरीहरी
त्याला देवाचे ध्यान भारी
sakāḷīcyā pārī kōṇa karītō harīharī
tyālā dēvācē dhyāna bhārī
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी) who (करीतो)(हरीहरी)
▷ (त्याला)(देवाचे) remembered (भारी)
pas de traduction en français
[20] id = 111931
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पाठच्या पार्यात लोक घरामधी आले
पाठच्या दळणाची माझी तयारी झाली
pāṭhacyā pāryāta lōka gharāmadhī ālē
pāṭhacyā daḷaṇācī mājhī tayārī jhālī
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पार्यात)(लोक)(घरामधी) here_comes
▷ (पाठच्या)(दळणाची) my (तयारी) has_come
pas de traduction en français
[21] id = 111932
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
पाठच्या पार्यात कोण करी हरीहरी
पक्षी बोल झाडावरी
pāṭhacyā pāryāta kōṇa karī harīharī
pakṣī bōla jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पार्यात) who (करी)(हरीहरी)
▷ (पक्षी) says (झाडावरी)
pas de traduction en français
[22] id = 111933
गायकवाड रोहीणी - Gaykwad Rohini
Village बउर - Baur
Group(s) = Lakshmi

सकाळीच्या पारी जात्या तुझी घीर घीर
लक्ष्मी बोल आहे माझ खटल्याच घर
sakāḷīcyā pārī jātyā tujhī ghīra ghīra
lakṣmī bōla āhē mājha khaṭalyāca ghara
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी)(जात्या)(तुझी)(घीर)(घीर)
▷  Lakshmi says (आहे) my (खटल्याच) house
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[23] id = 111934
यादव पार्वती - Yadav Parvati
Village लातूर - Latur
पहाटेच्या पार्यामधे एक कोंबडा कोकला
सांगते बाई तुला रथ रामाचा थोपला
pahāṭēcyā pāryāmadhē ēka kōmbaḍā kōkalā
sāṅgatē bāī tulā ratha rāmācā thōpalā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधे)(एक)(कोंबडा)(कोकला)
▷  I_tell woman to_you (रथ) of_Ram (थोपला)
pas de traduction en français
[24] id = 112996
काशीद मंगल सीताराम - Kashid Mangal Sitaram
Village पानगाव - Pangaon
सकाळीच्या पारी का ग सनीबाई तुझी घाई
पारुस्या केरामधी राम टाकण पाई
sakāḷīcyā pārī kā ga sanībāī tujhī ghāī
pārusyā kērāmadhī rāma ṭākaṇa pāī
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी)(का) * (सनीबाई)(तुझी)(घाई)
▷ (पारुस्या)(केरामधी) Ram (टाकण)(पाई)
pas de traduction en français
[25] id = 113026
मानकर सखुबाई - Mankar Sakhubai
पहाटेच्या प्रहरी रांजन कोणी वाजवला
राजे मारुती गस्तावला पाणी पिला
pahāṭēcyā praharī rāñjana kōṇī vājavalā
rājē mārutī gastāvalā pāṇī pilā
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(प्रहरी)(रांजन)(कोणी)(वाजवला)
▷ (राजे)(मारुती)(गस्तावला) water, (पिला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. All other gods
⇑ Top of page ⇑