Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 869
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Joshi Annapurna
(14 records)

Village: मंजीरत - Manjirat

12 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-3.3c (A02-03-03c) - Constraints on behaviour / Duties and manners / Mother teachs and gives support

[59] id = 36937
UVS-17-06 start 01:53 ➡ listen to section
पराया पुरुषाला बोलू नये एकाएकी
नेनंते मैना आपण आशिलाच्या लेकी
parāyā puruṣālā bōlū nayē ēkāēkī
nēnantē mainā āpaṇa āśilācyā lēkī
You should not talk to a stranger all of a sudden
Little Mina, we are daughters from a good family
▷ (पराया)(पुरुषाला)(बोलू) don't (एकाएकी)
▷ (नेनंते) Mina (आपण)(आशिलाच्या)(लेकी)
pas de traduction en français


A:II-3.3di (A02-03-03d01) - Constraints on behaviour / Duties and manners / Principles and advices for life / Mother teaches

Cross-references:A:II-3.5kii (A02-03-05k02) - Constraints on behaviour / Rules of conduct / Enduring sasurvās harassment / To keep the name of father, mother
[48] id = 36938
UVS-17-06 start 02:10 ➡ listen to section
परया पुरुषाला मागू नये कात चुना
सांगते जाऊबाई आपण आशिलाच्या लेकसुना
parayā puruṣālā māgū nayē kāta cunā
sāṅgatē jāūbāī āpaṇa āśilācyā lēkasunā
Don’t ask a stranger for lime and catechu
I tell you, sister-in-law, we are daughters and sister-in-law from a good family
▷ (परया)(पुरुषाला)(मागू) don't (कात)(चुना)
▷  I_tell (जाऊबाई)(आपण)(आशिलाच्या)(लेकसुना)
pas de traduction en français


A:II-3.5biii (A02-03-05b03) - Constraints on behaviour / Rules of conduct / Father / For no blot on father’s name

[36] id = 36936
UVS-17-06 start 01:36 ➡ listen to section
भरली ग सभामंदी नको पाहू सभेकडे
वडील ग देसायाला समुद्राला पाणी चढे
bharalī ga sabhāmandī nakō pāhū sabhēkaḍē
vaḍīla ga dēsāyālā samudrālā pāṇī caḍhē
Meeting is taking place, don’t look at people
My father, Desai*, an important person, feels very proud of me
▷ (भरली) * in_the_full_assembly not (पाहू)(सभेकडे)
▷ (वडील) * (देसायाला)(समुद्राला) water, (चढे)
pas de traduction en français
DesaiSurname of a reputed family. But is also used for one’s father or uncle by the singers.


C:VIII-3.2 (C08-03-02) - Mother / Offspring and Fulfilment / They are the lamp of the lineage

[2] id = 36935
UVS-17-06 start 01:18 ➡ listen to section
वडिल देसायाला लेक झाला
द्राक्षाचा वेल मांडवाला गेला
vaḍila dēsāyālā lēka jhālā
drākṣācā vēla māṇḍavālā gēlā
Desai*, father, an important person, had a son
The grape vine climbed the arch (fulfilment)
▷ (वडिल)(देसायाला)(लेक)(झाला)
▷ (द्राक्षाचा)(वेल)(मांडवाला) has_gone
pas de traduction en français
DesaiSurname of a reputed family. But is also used for one’s father or uncle by the singers.
Notes =>The daughter is expressing satisfaction that now there is a son to continue the lineage.


C:IX-5.1 (C09-05-01) - Baby / And husband / Baby dear to husband

[1] id = 36918
UVS-17-05 start 00:54 ➡ listen to section
माझ्या वसरीला जावा जावांचे पाळणे
नेणंता बाळ ग हवशा बांधीतो माझा बांधीतो खेळणे
mājhyā vasarīlā jāvā jāvāñcē pāḷaṇē
nēṇantā bāḷa ga havaśā bāndhītō mājhā bāndhītō khēḷaṇē
Sisters-in-law’s cradles in my veranda
My young enthusiastic son ties a toy on them
▷  My (वसरीला)(जावा)(जावांचे)(पाळणे)
▷  Younger son * (हवशा)(बांधीतो) my (बांधीतो)(खेळणे)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1j (E13-02-01j) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Mother waits for a message from her

[18] id = 36916
UVS-17-05 start 00:12 ➡ listen to section
वाटच्या वाटसरा जाया निरोप घेवून
सांग वाड्यात जावू नी नेनंत्या मैनाला
vāṭacyā vāṭasarā jāyā nirōpa ghēvūna
sāṅga vāḍyāta jāvū nī nēnantyā mainālā
Traveller on the road. take a message with you
Go to the house and give it to young Mina
▷ (वाटच्या)(वाटसरा)(जाया)(निरोप)(घेवून)
▷  With (वाड्यात)(जावू)(नी)(नेनंत्या) for_Mina
pas de traduction en français
[19] id = 36917
UVS-17-05 start 00:36 ➡ listen to section
वाटच्या वाटसरा खूण सांगते दुसरी
तान्ह खेळते वसरी नेनंत्या मैनाच
vāṭacyā vāṭasarā khūṇa sāṅgatē dusarī
tānha khēḷatē vasarī nēnantyā maināca
Traveller on the road, I will give you another sign
Young Mina’s baby is playing in the veranda
▷ (वाटच्या)(वाटसरा)(खूण) I_tell (दुसरी)
▷ (तान्ह)(खेळते)(वसरी)(नेनंत्या) of_Mina
pas de traduction en français


E:XIV-1.2h (E14-01-02h) - Relatives attached to daughter / Maternal uncle / Uncle’s support

[8] id = 36923
UVS-17-06 start 05:25 ➡ listen to section
मोठे मोठे गहू यात नाही खडा माती
जोडा पाहून द्यावा हाती नेनंत्या भाचीयेला
mōṭhē mōṭhē gahū yāta nāhī khaḍā mātī
jōḍā pāhūna dyāvā hātī nēnantyā bhācīyēlā
Big big grains of wheat, no stones or soil mixed in it
Make sure the match is suitable, and then get the young niece married
▷ (मोठे)(मोठे)(गहू)(यात) not (खडा)(माती)
▷ (जोडा)(पाहून)(द्यावा)(हाती)(नेनंत्या)(भाचीयेला)
pas de traduction en français


F:XV-3.3k (F15-03-03k) - Sister’s attachment to brother / Sister’s frustrations / He demands money from her for his meals

[2] id = 36932
UVS-17-03 start 00:48 ➡ listen to section
तुझ्या माझ्या लोभात कोणी मिसळले गहू
भाई राजसारे माझ्या नको निष्ठूर होवू
tujhyā mājhyā lōbhāta kōṇī misaḷalē gahū
bhāī rājasārē mājhyā nakō niṣṭhūra hōvū
Who has put a spoke in our mutual affection
Dear brother, don’t be so cruel
▷  Your my (लोभात)(कोणी)(मिसळले)(गहू)
▷ (भाई)(राजसारे) my not (निष्ठूर)(होवू)
pas de traduction en français


F:XVII-2.14 (F17-02-14) - Brother’s wife, bhāujay / “Brother’s wife bows down to me”

Cross-references:E:XIII-3.2d (E13-03-02d) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects moral support / Wish to go to mother’s house and meet father
E:XIII-3.4 ???
E:XIII-3.5 ???
F:XVIII-1.1 (F18-01-01) - Parents’ home, māher / Appeal for māher
F:XVIII-1.11 ???
F:XVIII-1.13 ???
F:XVIII-1.14 ???
F:XVIII-1.54 ???
F:XVIII-1.58 ???
F:XVIII-2.1a (F18-02-01a) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / Singer’s close relation with them
[62] id = 36919
UVS-17-05 start 01:27 ➡ listen to section
पाया पडू आली पाया ग वल वसरीला आले
भावजयी मालणी ग चाल वसरीला आली
pāyā paḍū ālī pāyā ga vala vasarīlā ālē
bhāvajayī mālaṇī ga cāla vasarīlā ālī
She came to touch my feet, with all her affection
Sister-in-law, thanks to you, good practices are there in the house
▷ (पाया)(पडू) has_come (पाया) * (वल)(वसरीला) here_comes
▷ (भावजयी)(मालणी) * let_us_go (वसरीला) has_come
pas de traduction en français


F:XVII-6.5 (F17-06-05) - Brother’s marriage / Karavali, groom’s sister

[1] id = 36922
UVS-17-06 start 04:55 ➡ listen to section
तुझ्या घरी गडंगनेर माझ्या वेल्या म्हशी
माझ्या राजसा रे बंधू येईल लग्नाच्या दिशी
tujhyā gharī gaḍaṅganēra mājhyā vēlyā mhaśī
mājhyā rājasā rē bandhū yēīla lagnācyā diśī
You have Gadagner (a special ceremony preceding a marriage), my buffalo gave birth to a buffalo-calf
My dear brother, I shall come on the marriage day
▷  Your (घरी)(गडंगनेर) my (वेल्या)(म्हशी)
▷  My (राजसा)(रे) brother (येईल)(लग्नाच्या)(दिशी)
pas de traduction en français


F:XVIII-2.1a (F18-02-01a) - Other relatives / Paternal uncles, aunts / Singer’s close relation with them

Cross-references:F:XVII-2.14 (F17-02-14) - Brother’s wife, bhāujay / “Brother’s wife bows down to me”
[37] id = 36920
UVS-17-06 start 03:30 ➡ listen to section
चुलत ग हे भाऊ नको सांगू ध्यानात
जावू मालणीला राग येईल मनात
culata ga hē bhāū nakō sāṅgū dhyānāta
jāvū mālaṇīlā rāga yēīla manāta
Don’t say that they are my cousins
My sister-in-law will be angry
▷  Paternal_uncle * (हे) brother not (सांगू)(ध्यानात)
▷ (जावू)(मालणीला)(राग)(येईल)(मनात)
pas de traduction en français
[38] id = 36921
UVS-17-06 start 03:46 ➡ listen to section
चुलत हे भाऊ नको म्हणु लांब लांब
एका वसरीचे खांब नेनंते बाळ
culata hē bhāū nakō mhaṇu lāmba lāmba
ēkā vasarīcē khāmba nēnantē bāḷa
How can I call cousins distant relatives
Now, my son is a pillar of the same veranda
▷  Paternal_uncle (हे) brother not say (लांब)(लांब)
▷ (एका)(वसरीचे)(खांब)(नेनंते) son
pas de traduction en français


G:XX-2.5a (G20-02-05a) - Daughter-in-law with mother-in-law / Singer’s husband, mother-in-law’s son / “I got mother-in-law’s son”

[16] id = 36939
UVS-17-06 start 02:27 ➡ listen to section
पयली माझी ववी सासूबाईच्या मोरीला
माझ्या कुकूंच्या चीरीला जावू जलमाला
payalī mājhī vavī sāsūbāīcyā mōrīlā
mājhyā kukūñcyā cīrīlā jāvū jalamālā
My first song is to the room in which my mother-in-law delivered her children
The horizontal line of kunku* on my forehead (husband), let him get a long life
▷ (पयली) my (ववी)(सासूबाईच्या)(मोरीला)
▷  My (कुकूंच्या)(चीरीला)(जावू)(जलमाला)
pas de traduction en français
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Mother teachs and gives support
 2. Mother teaches
 3. For no blot on father’s name
 4. They are the lamp of the lineage
 5. Baby dear to husband
 6. Mother waits for a message from her
 7. Uncle’s support
 8. He demands money from her for his meals
 9. “Brother’s wife bows down to me”
 10. Karavali, groom’s sister
 11. Singer’s close relation with them
 12. “I got mother-in-law’s son”
⇑ Top of page ⇑