Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-04-12a
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-4.12a (B06-04-12a)
(58 records)

Display songs in class at higher level (B06-04-12)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-4.12a (B06-04-12a) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Maludev servant of the Dhangar

[1] id = 15116
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
मल्हारी म्हण देव धनगराची चाकरी
बानाईच्या जीवासाठी खातो कोंड्याची भाकरी
malhārī mhaṇa dēva dhanagarācī cākarī
bānāīcyā jīvāsāṭhī khātō kōṇḍyācī bhākarī
God Malhari says, I am the servant of Dhangar*
I eat coarse bread for the sake of Banai
▷ (मल्हारी)(म्हण)(देव)(धनगराची)(चाकरी)
▷ (बानाईच्या)(जीवासाठी)(खातो)(कोंड्याची)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[2] id = 15117
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
मलुजी देवूराया धनगराची चाकयरी
बाणा बाईच्या जिवासाठी खातो कोंड्याची भाकयरी
malujī dēvūrāyā dhanagarācī cākayarī
bāṇā bāīcyā jivāsāṭhī khātō kōṇḍyācī bhākayarī
God Maluji says, I am the servant of Dhangar*
I eat coarse bread for the sake of Banai
▷ (मलुजी)(देवूराया)(धनगराची)(चाकयरी)
▷ (बाणा)(बाईच्या)(जिवासाठी)(खातो)(कोंड्याची)(भाकयरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[3] id = 15118
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगर वाड्यावरी मलुदेव चाकरी
धनगरी बाणाबाई खातो कोंड्याची भाकरी
dhanagara vāḍyāvarī maludēva cākarī
dhanagarī bāṇābāī khātō kōṇḍyācī bhākarī
In Dhangar*’s hamlet, Maludev is the servant
In Banabai’s house, he eats coarse bread
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(मलुदेव)(चाकरी)
▷ (धनगरी)(बाणाबाई)(खातो)(कोंड्याची)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[4] id = 15119
कोकरे गंगू - Kokare Ganga
Village मुगाव - Mugaon
मलुका म्हण देव बारा वरस चाकयरी
बाणाबाईच्या जिवासाठी खातो कोंड्याच्या भाकयरी
malukā mhaṇa dēva bārā varasa cākayarī
bāṇābāīcyā jivāsāṭhī khātō kōṇḍyācyā bhākayarī
God Malu says, I am serving for twelve years
For Banabai’s sake, I eat coarse bread
▷ (मलुका)(म्हण)(देव)(बारा)(वरस)(चाकयरी)
▷ (बाणाबाईच्या)(जिवासाठी)(खातो)(कोंड्याच्या)(भाकयरी)
pas de traduction en français
[5] id = 15120
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगरणीबाई तुझ्या ना कोंड्याच्या भाकरी
बाणु ना ग हिच्यासाठी देव करीतो चाकयरी
dhanagaraṇībāī tujhyā nā kōṇḍyācyā bhākarī
bāṇu nā ga hicyāsāṭhī dēva karītō cākayarī
Dhangar* woman, you make coarse bread
For Banu’s sake, God is serving (Dhangar*)
▷ (धनगरणीबाई) your * (कोंड्याच्या)(भाकरी)
▷ (बाणु) * * (हिच्यासाठी)(देव)(करीतो)(चाकयरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[6] id = 15121
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
डोईवर भाकर काखत कोकरी
बाणाई बाईसाठी देव करतो चाकरी
ḍōīvara bhākara kākhata kōkarī
bāṇāī bāīsāṭhī dēva karatō cākarī
Lunch basket on the head, a lamb under the arm
For Banai, God works as a servant
▷ (डोईवर)(भाकर)(काखत)(कोकरी)
▷ (बाणाई)(बाईसाठी)(देव)(करतो)(चाकरी)
pas de traduction en français
[7] id = 15122
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगराच्या घरी मलु करीतो चाकरी
धनगराच्या बाणुसाठी खातो कोंड्याच्या भाकरी
dhanagarācyā gharī malu karītō cākarī
dhanagarācyā bāṇusāṭhī khātō kōṇḍyācyā bhākarī
Malu works as a servant in a Dhangar*’s house
For the sake of Dhangar*’s Banu, he eats coarse bread
▷ (धनगराच्या)(घरी)(मलु)(करीतो)(चाकरी)
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(खातो)(कोंड्याच्या)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[8] id = 15123
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
देव मल्हारी हा धनगराच्या चाकरी
धनगराची बाणु बाणु पुरवी भाकरी
dēva malhārī hā dhanagarācyā cākarī
dhanagarācī bāṇu bāṇu puravī bhākarī
God Malhari works as a servant with a Dhangar*
Dhangar*’s Banu provides him bread
▷ (देव)(मल्हारी)(हा)(धनगराच्या)(चाकरी)
▷ (धनगराची)(बाणु)(बाणु)(पुरवी)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[9] id = 15124
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
काखत कोकर डोईवरी भाकर
धनगराच्या घरी मलु राहिला चाकर
kākhata kōkara ḍōīvarī bhākara
dhanagarācyā gharī malu rāhilā cākara
A lamb under the arm, lunch basket on the head
Malu stayed as a servant in a Dhangar*’s house
▷ (काखत)(कोकर)(डोईवरी)(भाकर)
▷ (धनगराच्या)(घरी)(मलु)(राहिला)(चाकर)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[10] id = 15125
तुरडे फुला - Turde Phula
Village कुसुर - Kusur
धनगराची बाणु काम सांगे चाकराला
झाडीच्या झाड पाला आण माझ्या बकराला
dhanagarācī bāṇu kāma sāṅgē cākarālā
jhāḍīcyā jhāḍa pālā āṇa mājhyā bakarālā
Dhangar*’s Banu tells the servant some work to do
Bring leaves from the tree for my lamb
▷ (धनगराची)(बाणु)(काम) with (चाकराला)
▷ (झाडीच्या)(झाड)(पाला)(आण) my (बकराला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[11] id = 15126
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
धनगरीनबाई तुझ्या घरी आहे कढी
बाणुच्या जीवासाठी देव राहीला गडी
dhanagarīnabāī tujhyā gharī āhē kaḍhī
bāṇucyā jīvāsāṭhī dēva rāhīlā gaḍī
Dhangar* woman, you have buttermilk curry in your house
For the sake of Banu, God has stayed on as a servant
▷ (धनगरीनबाई) your (घरी)(आहे)(कढी)
▷ (बाणुच्या)(जीवासाठी)(देव)(राहीला)(गडी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[12] id = 15127
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
धनगर वाड्यावर मलु काढूतो झाडूनी
भर मध्यान रातीची नेली बाणाला काढूनी
dhanagara vāḍyāvara malu kāḍhūtō jhāḍūnī
bhara madhyāna rātīcī nēlī bāṇālā kāḍhūnī
Malu sweeps and cleans in Dhangar*’s house
In the middle of the night, he took away Banu
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(मलु)(काढूतो)(झाडूनी)
▷ (भर)(मध्यान)(रातीची)(नेली)(बाणाला)(काढूनी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[13] id = 15128
दिघे कांता - Dighe Kanta
Village भांबर्डे - Bhambarde
रदाळ बाणाबाई हिच्या ताकामंदी लेंड्या
बाणाईबाई साठी देव हाकली शेळ्यामेंढ्या
radāḷa bāṇābāī hicyā tākāmandī lēṇḍyā
bāṇāībāī sāṭhī dēva hākalī śēḷyāmēṇḍhyā
Banabai is lazy, there is sheep dung in her buttermilk
For the sake of Banabai, God is looking after sheep and goat
▷ (रदाळ)(बाणाबाई)(हिच्या)(ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (बाणाईबाई) for (देव)(हाकली)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
[14] id = 15129
जोरी सावीत्रा - Jori Savitra
Village डोंगरगाव - Dongargaon
धनगरणीबाई तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
देव मलुदेव वळीतो शेळ्यामेंढ्या
dhanagaraṇībāī tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
dēva maludēva vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
Banabai is lazy, there is sheep dung in her buttermilk
For the sake of Banabai, God is looking after sheep and goat
▷ (धनगरणीबाई) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (देव)(मलुदेव)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
[15] id = 15130
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
देव वळीतो गायाम्हशी बानू वळती शेळ्यामेंढ्या
सांगते बाई तुला तिच्या ताकात केस लेंड्या
dēva vaḷītō gāyāmhaśī bānū vaḷatī śēḷyāmēṇḍhyā
sāṅgatē bāī tulā ticyā tākāta kēsa lēṇḍyā
God grazes the cattle, Banu grazes sheep and goat
I tell you woman, there is sheep wool and dung in her buttermilk
▷ (देव)(वळीतो)(गायाम्हशी)(बानू)(वळती)(शेळ्यामेंढ्या)
▷  I_tell woman to_you (तिच्या)(ताकात)(केस)(लेंड्या)
pas de traduction en français
[16] id = 15131
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
मलु वळीतो गाया म्हशी बाणू वळती शेळ्या मेंढ्या
धनगराच्या बाणाबाई तिच्या ताकात शेण लेंड्या
malu vaḷītō gāyā mhaśī bāṇū vaḷatī śēḷyā mēṇḍhyā
dhanagarācyā bāṇābāī ticyā tākāta śēṇa lēṇḍyā
Malu grazes the cattle, Banu grazes sheep and goat
Dhangar*’s Banabai, there is sheep dung in her buttermilk
▷ (मलु)(वळीतो)(गाया)(म्हशी)(बाणू)(वळती)(शेळ्या)(मेंढ्या)
▷ (धनगराच्या)(बाणाबाई)(तिच्या)(ताकात)(शेण)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[17] id = 15132
मरगळे नका - Margale Naka
Village दासवे - Dasve
धनगराच्या बाणुसाठी देव वळीतो गाया म्हशी
सांगते बाई त्याच्या ताकामंधी माशी
dhanagarācyā bāṇusāṭhī dēva vaḷītō gāyā mhaśī
sāṅgatē bāī tyācyā tākāmandhī māśī
For the sake of Dhangar*’s Banu, God grazes the cattle
I tell you, woman, there is a fly in his buttermilk
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(देव)(वळीतो)(गाया)(म्हशी)
▷  I_tell woman (त्याच्या)(ताकामंधी)(माशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[18] id = 15133
कानगुडे पारु - Kangude Paru
Village वेगरे - Vegre
बाणाई करी ताक तिच्या ताकात दशी
बाणाईसाठी मलुजी ओढीतो गाया म्हशी
bāṇāī karī tāka ticyā tākāta daśī
bāṇāīsāṭhī malujī ōḍhītō gāyā mhaśī
Banai makes buttermilk, there is sheep wool in her buttermilk
For the sake of Banai, Maluji garzes the cattle
▷ (बाणाई)(करी)(ताक)(तिच्या)(ताकात)(दशी)
▷ (बाणाईसाठी)(मलुजी)(ओढीतो)(गाया)(म्हशी)
pas de traduction en français
[19] id = 15134
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
संभुदेवाच्या शिखराला मलु वळीतो गाया म्हशी
धनगराच्या बाणाबाई तुझ्या ताकात केस माशी
sambhudēvācyā śikharālā malu vaḷītō gāyā mhaśī
dhanagarācyā bāṇābāī tujhyā tākāta kēsa māśī
On the peak of Shambhudev, Malu is grazing the cattle
Dhangar*’s Banabai, there is sheep wool and fly in your buttermilk
▷ (संभुदेवाच्या)(शिखराला)(मलु)(वळीतो)(गाया)(म्हशी)
▷ (धनगराच्या)(बाणाबाई) your (ताकात)(केस)(माशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[20] id = 15135
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
धनगराच्या घरी मलु वळवीतो म्हस
जेजुरी गडाला बाणाला करमना कस
dhanagarācyā gharī malu vaḷavītō mhasa
jējurī gaḍālā bāṇālā karamanā kasa
In Dhangar*’s house, Malu grazes buffaloes
On the hill fort of Jejuri, Banu is feeling lonely
▷ (धनगराच्या)(घरी)(मलु)(वळवीतो)(म्हस)
▷ (जेजुरी)(गडाला)(बाणाला)(करमना) how
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[21] id = 15136
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
धनगराच्या बाणु तुझ्या ताकात केस
धनगराच्या बाणुसाठी देव वळीतो गायी म्हस
dhanagarācyā bāṇu tujhyā tākāta kēsa
dhanagarācyā bāṇusāṭhī dēva vaḷītō gāyī mhasa
Dhangar*’s Banu, there is sheep wool in your buttermilk
For Dhangar*’s Banu, God grazes the cattle
▷ (धनगराच्या)(बाणु) your (ताकात)(केस)
▷ (धनगराच्या)(बाणुसाठी)(देव)(वळीतो) cows (म्हस)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[22] id = 15137
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
मल्हारी म्हण देव करी दह्या दुधाची अंघोळी
बाणाईसाठी देव मल्हारी शेळ्या मेंढ्या वळी
malhārī mhaṇa dēva karī dahyā dudhācī aṅghōḷī
bāṇāīsāṭhī dēva malhārī śēḷyā mēṇḍhyā vaḷī
God Malhari says, have a bath with curds and milk
For Banai, God Malhari grazes sheep and goat
▷ (मल्हारी)(म्हण)(देव)(करी)(दह्या)(दुधाची)(अंघोळी)
▷ (बाणाईसाठी)(देव)(मल्हारी)(शेळ्या)(मेंढ्या)(वळी)
pas de traduction en français
[23] id = 15138
मरगळे नका - Margale Naka
Village दासवे - Dasve
जुनी झोपडी बघयुनी त्याला बसाया दिली
हाती लोटना देऊयनी त्याला लोटायला लाविली
junī jhōpaḍī baghayunī tyālā basāyā dilī
hātī lōṭanā dēūyanī tyālā lōṭāyalā lāvilī
Finding an old hut, it was given to him for living
Giving a broom in his hand, he was made to sweep it
▷ (जुनी)(झोपडी)(बघयुनी)(त्याला) come_and_sit (दिली)
▷ (हाती)(लोटना)(देऊयनी)(त्याला)(लोटायला)(लाविली)
pas de traduction en français
[24] id = 15139
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मलुजीच्या हाती फ्वॅाडांनी (फोड) केल पानी
सांगते बाई तुला चिंतावले मनी
malujīcyā hātī phavêāḍānnī (phōḍa) kēla pānī
sāṅgatē bāī tulā cintāvalē manī
Maluji’s hands were filled with boils
I tell you, woman, I was quite worried
▷ (मलुजीच्या)(हाती)(फ्वॅाडांनी) ( (फोड) ) did water,
▷  I_tell woman to_you (चिंतावले)(मनी)
pas de traduction en français
[25] id = 15140
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
धनगर वाड्यावरी मलुजी करी केर झाड
लोटीता झाडताना हाती फ्वाँड (फोड)
dhanagara vāḍyāvarī malujī karī kēra jhāḍa
lōṭītā jhāḍatānā hātī phavāṇḍa (phōḍa)
In Dhangar*’s house, Maluji sweeps and cleans
While sweeping and cleaning, he had boils on his hand
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(मलुजी)(करी)(केर)(झाड)
▷ (लोटीता)(झाडताना)(हाती)(फ्वाँड) ( (फोड) )
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[26] id = 15141
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाणाबाईची आई बोल मलु चाकरी ठेवू नका
बाणा उप्पर आहे कन्या त्या तर मलुला देवू नका
bāṇābāīcī āī bōla malu cākarī ṭhēvū nakā
bāṇā uppara āhē kanyā tyā tara malulā dēvū nakā
Banabai’s mother says, don’t keep Malu as a servant
Bana is an eligible girl, don’t give her to that Malu
▷ (बाणाबाईची)(आई) says (मलु)(चाकरी)(ठेवू)(नका)
▷ (बाणा)(उप्पर)(आहे)(कन्या)(त्या) wires (मलुला)(देवू)(नका)
pas de traduction en français
[27] id = 15142
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
मलु ग म्हणल्यानी मलु जेजुरीचा गड
धनगर वाड्यावरी वाट पाण्याची जाती जड
malu ga mhaṇalyānī malu jējurīcā gaḍa
dhanagara vāḍyāvarī vāṭa pāṇyācī jātī jaḍa
Malu says, let’s go to Jejuri fort
The way to fetch water in Dhangar*’s house is very difficult
▷ (मलु) * (म्हणल्यानी)(मलु)(जेजुरीचा)(गड)
▷ (धनगर)(वाड्यावरी)(वाट)(पाण्याची) caste (जड)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[28] id = 15143
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
मलु ग म्हणल्यानी मलु कुठ मी तर पाहिला
जेजुरीचा मलु धनगर वाड्यावर राहिला
malu ga mhaṇalyānī malu kuṭha mī tara pāhilā
jējurīcā malu dhanagara vāḍyāvara rāhilā
Malu, I say, I saw Malu somewhere
Jejuri’s Malu remained behind in Dhangar*’s house
▷ (मलु) * (म्हणल्यानी)(मलु)(कुठ) I wires (पाहिला)
▷ (जेजुरीचा)(मलु)(धनगर)(वाड्यावर)(राहिला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[29] id = 15144
मरगळे भागा - Margale Bhaga
Village भोईणी - Bhoini
मलुजी म्हण देव रहातोयी चाकरीला
बाणाच्या जीवासाठी म्हस वळीतो संभूच्या शिखराला
malujī mhaṇa dēva rahātōyī cākarīlā
bāṇācyā jīvāsāṭhī mhasa vaḷītō sambhūcyā śikharālā
God Maluji says, I will stay in your service
For Bana’s sake, I will graze buffaloes on Shambhu’s peak
▷ (मलुजी)(म्हण)(देव)(रहातोयी)(चाकरीला)
▷ (बाणाच्या)(जीवासाठी)(म्हस)(वळीतो)(संभूच्या)(शिखराला)
pas de traduction en français
ShambhuGod Shankar
[30] id = 30276
दिघे रुक्मीणी - Dighe Rukmini
Village भांबर्डे - Bhambarde
धनगराच्या घरी देव मालुजी चाकरी
धनगराच्या भानूसाठी खातो कोंड्याच्या भाकरी
dhanagarācyā gharī dēva mālujī cākarī
dhanagarācyā bhānūsāṭhī khātō kōṇḍyācyā bhākarī
Maluji works as a servant in a Dhangar*’s house
For the sake of Dhangar*’s Banu, he eats coarse bread
▷ (धनगराच्या)(घरी)(देव)(मालुजी)(चाकरी)
▷ (धनगराच्या)(भानूसाठी)(खातो)(कोंड्याच्या)(भाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[31] id = 31831
उंबरे लक्ष्मी - Umbre Lakshmi
Village राजमाची - Rajmachi
UVS-30-07 start 18:24 ➡ listen to section
बाणाई काय बाई काम सांगती चाकर्याला
वनीच्या वनशीपाला आणा माझ्या तू बकर्याला
bāṇāī kāya bāī kāma sāṅgatī cākaryālā
vanīcyā vanaśīpālā āṇā mājhyā tū bakaryālā
Banai tells some work to the servant
“Bring my goat to the forest”
▷ (बाणाई) why woman (काम)(सांगती)(चाकर्याला)
▷ (वनीच्या)(वनशीपाला)(आणा) my you (बकर्याला)
pas de traduction en français
Notes =>धनगराच्या घरी देव गेलेत चाकरी बाणाई काय बाई काम सांगती चाकर्याला
वनीच्या वनशी आणा माझ्या तू बकर्याला
The following narrative is largely known among all peasant communities : god Malhārī, resident of Jejuri, in Pune district, is marrried to Mhāḷsā, from a Vāṇī community. He happens to fall in love with Bāṇāī, a woman from a Dhanagar shepherd community. To conquer her, he becomes a servant in the Bāṇāī’s community.
[32] id = 41481
कापसे सुशीला - Kapse Sushila
Village मल्हारखेड सावर्डे - Malharkhed Savarde
धनगरीणबाई तुझ्या ताकात हायेत लेंड्या
धनगर बाणुसाठी देव मल्हारी राखी मेंढ्या
dhanagarīṇabāī tujhyā tākāta hāyēta lēṇḍyā
dhanagara bāṇusāṭhī dēva malhārī rākhī mēṇḍhyā
Dhangar* woman, there is sheep dung in your buttermilk
For Dhangar*’s Banu, God Malhari looks after sheep
▷ (धनगरीणबाई) your (ताकात)(हायेत)(लेंड्या)
▷ (धनगर)(बाणुसाठी)(देव)(मल्हारी)(राखी)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[33] id = 41522
कापसे सुशीला - Kapse Sushila
Village मल्हारखेड सावर्डे - Malharkhed Savarde
धनगरीणबाई तुझ्या ताकात लोहोकर
धनगर बाणूसाठंी देव मल्हारी करी चाकरी
dhanagarīṇabāī tujhyā tākāta lōhōkara
dhanagara bāṇūsāṭhaṁī dēva malhārī karī cākarī
Dhangar* woman, there is sheep wool in your buttermilk
For Dhangar*’s Banu, God Malhari works as a servant
▷ (धनगरीणबाई) your (ताकात)(लोहोकर)
▷ (धनगर)(बाणूसाठंी)(देव)(मल्हारी)(करी)(चाकरी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[34] id = 45041
सांगळे तुळसा - Sangale Tulsa
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
बाणू बाणू म्हणता येड लागल देवाला
धनगर वाड्यावरी गेला चाकरी रहायाला
bāṇū bāṇū mhaṇatā yēḍa lāgala dēvālā
dhanagara vāḍyāvarī gēlā cākarī rahāyālā
Saying Banu, Banu, God has become mad
He went to work as a servant in a Dhangar*’s house
▷ (बाणू)(बाणू)(म्हणता)(येड)(लागल)(देवाला)
▷ (धनगर)(वाड्यावरी) has_gone (चाकरी)(रहायाला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[35] id = 45049
जेजुरकर निवृत्ती - Jejurkar Nivruuti
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगरीन बाई तुझ्या पाया मधी लोकरी जोडा
मल्हारी झाडीतो बानूचा वाडा
dhanagarīna bāī tujhyā pāyā madhī lōkarī jōḍā
malhārī jhāḍītō bānūcā vāḍā
Dhangar* woman, you have a pair of woollen slippers on your feet
Malhari is sweeping Banu’s house
▷ (धनगरीन) woman your (पाया)(मधी)(लोकरी)(जोडा)
▷ (मल्हारी)(झाडीतो)(बानूचा)(वाडा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[36] id = 57666
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराची भानू तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
तुझ्या रुपासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācī bhānū tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
tujhyā rupāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your beauty, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराची)(भानू) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
▷  Your (रुपासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[37] id = 57667
पगारे जना - Pagare Jana
Village साकोरा - Sakora
देव खंडेराया रोज वळे शेळ्या मेंढ्या
धनगराची भानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
dēva khaṇḍērāyā rōja vaḷē śēḷyā mēṇḍhyā
dhanagarācī bhānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
God Khanderaya grazes sheep and goat everyday
Dhangar*’s Bhanu, there is sheep dung in your buttermilk
▷ (देव)(खंडेराया)(रोज)(वळे)(शेळ्या)(मेंढ्या)
▷ (धनगराची)(भानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[38] id = 57668
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
धनगराच्या बानू तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुला पहाण्यासाठी देव वळीतो शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācyā bānū tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tulā pahāṇyāsāṭhī dēva vaḷītō śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Bhanu, there is sheep dung in your buttermilk
God grazes sheep and goat just to see you
▷ (धनगराच्या)(बानू) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  To_you (पहाण्यासाठी)(देव)(वळीतो)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[39] id = 59019
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
जेजुरीचा खंडेराव वळीतो शेळ्यामेंढ्या
याच्या ताकामधी लेंड्या
jējurīcā khaṇḍērāva vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
yācyā tākāmadhī lēṇḍyā
Jejuri’s Khanderao grazes sheep and goat
There is sheep dung in his buttermilk
▷ (जेजुरीचा)(खंडेराव)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
▷  Of_his_place (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
[40] id = 59131
पवार धोंडा - Pawar Dhonda
Village मालुंजा - Malunga
देव मल्हारीच्या ताटामंदी लेंड्या
धनगराच्या बाणूसाठी वळीतो शेळ्यामेंढ्या
dēva malhārīcyā tāṭāmandī lēṇḍyā
dhanagarācyā bāṇūsāṭhī vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
There is sheep dung in God Malhari’s plate
For the sake of Dhangar*’s Banu, he grazes sheep and goat
▷ (देव)(मल्हारीच्या)(ताटामंदी)(लेंड्या)
▷ (धनगराच्या)(बाणूसाठी)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[41] id = 59132
निवंगुणे जना - Niwangune Jana
Village आंबी - Ambi
म्हाळसाबाई बोल येड लागल रायाला
धनगराच्या बाणूसाठी गेला चाकरी राह्याला
mhāḷasābāī bōla yēḍa lāgala rāyālā
dhanagarācyā bāṇūsāṭhī gēlā cākarī rāhyālā
Saying Mhalasa, God has become mad
He went to work as a servant in a Dhangar*’s house
▷ (म्हाळसाबाई) says (येड)(लागल)(रायाला)
▷ (धनगराच्या)(बाणूसाठी) has_gone (चाकरी)(राह्याला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[42] id = 61151
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
मल्हारी म्हणे तु नाही बाणाई फुकाची
बारा वर्षे चाकरी केली धनगर लोकाची
malhārī mhaṇē tu nāhī bāṇāī phukācī
bārā varṣē cākarī kēlī dhanagara lōkācī
Malhari says, I have not got you for free
I have served the Dhangar*’s for twelve years for it
▷ (मल्हारी)(म्हणे) you not (बाणाई)(फुकाची)
▷ (बारा)(वर्षे)(चाकरी) shouted (धनगर)(लोकाची)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[43] id = 61152
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
Village रेटवडी - Retwadi
येडा मलुदेव वळीतो शेळ्या मेेंढ्या
धनगराच्या बानु तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
yēḍā maludēva vaḷītō śēḷyā mēēṇḍhyā
dhanagarācyā bānu tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
This mad Maludev grazes sheep and goat
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
▷ (येडा)(मलुदेव)(वळीतो)(शेळ्या)(मेेंढ्या)
▷ (धनगराच्या)(बानु) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[44] id = 61153
निकम सोना - Nikam Sona
Village धोंडराई - Dhondrai
येडा धनगर मेंढ्या चारी हारळीला
हानीतो दगड कौट (कवट) म्हणून नारळीला
yēḍā dhanagara mēṇḍhyā cārī hāraḷīlā
hānītō dagaḍa kauṭa (kavaṭa) mhaṇūna nāraḷīlā
Mad Dhangar* grazes sheep on the gross
He throws wood apple thinking it’s coconut
▷ (येडा)(धनगर)(मेंढ्या)(चारी)(हारळीला)
▷ (हानीतो)(दगड)(कौट) ( (कवट) ) (म्हणून)(नारळीला)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[45] id = 61154
मोमताटे जीजा - Momtate Jija
Village आईनवाडी - Ainwadi
बानाई धनगरणीच्या ताकामधी माशा
मालुदेव चवराशा (चतुर) सोडीना तीचा पीछा
bānāī dhanagaraṇīcyā tākāmadhī māśā
māludēva cavarāśā (catura) sōḍīnā tīcā pīchā
There are flies in the buttermilk of Banai, the Dhangar* woman
Clever Malu does not stop following her
▷ (बानाई)(धनगरणीच्या)(ताकामधी)(माशा)
▷ (मालुदेव)(चवराशा) ( (चतुर) ) (सोडीना)(तीचा)(पीछा)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[46] id = 59018
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
धनगराचे बानू तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या ग बाई देव वळीत्यात शेळ्यामेंढ्या
dhanagarācē bānū tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā ga bāī dēva vaḷītyāta śēḷyāmēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
This mad Maludev grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(बानू) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your * woman (देव)(वळीत्यात)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[47] id = 82502
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
धनगराची बानु तुझ्या ताटामध्ये लेंड्या
खांद्यावरी घोंगडी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācī bānu tujhyā tāṭāmadhyē lēṇḍyā
khāndyāvarī ghōṅgaḍī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
This mad Maludev grazes sheep and goat
▷ (धनगराची)(बानु) your (ताटामध्ये)(लेंड्या)
▷ (खांद्यावरी)(घोंगडी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[48] id = 93564
निमसे केशर - Nimse Keshar
Village नाउर - Nahur
धनगराचे बाऩु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या ताकासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācē bāṉu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā tākāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(बाऩु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your (ताकासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[49] id = 41235
मोरे सरस्वती - More Sarasvati
Village सावर्डे - Savarde
धनगरबाई हायता ताकात लेंड्या
भानू या नारीसाठी देव मल्हारी राखी मेंढ्या
dhanagarabāī hāyatā tākāta lēṇḍyā
bhānū yā nārīsāṭhī dēva malhārī rākhī mēṇḍhyā
There is sheep dung in Dhangar* woman’s buttermilk
For Banu, God Malhari looks after the sheep
▷ (धनगरबाई)(हायता)(ताकात)(लेंड्या)
▷ (भानू)(या)(नारीसाठी)(देव)(मल्हारी)(राखी)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[50] id = 38563
चव्हाण शेवंता - Chavan Shewanta
Village कितीगळी - Kitigali
धनगराचे भानु तुझ्या ताकामध्ये लेंड्या
तुझ्या जीवासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācē bhānu tujhyā tākāmadhyē lēṇḍyā
tujhyā jīvāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
This mad Maludev grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(भानु) your (ताकामध्ये)(लेंड्या)
▷  Your (जीवासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[51] id = 38562
चव्हाण शेवंता - Chavan Shewanta
Village कितीगळी - Kitigali
धनगराचे भानु तुझ्या ताकात माशी
तुझ्या जीवासाठी देव वळी गाय म्हशी
dhanagarācē bhānu tujhyā tākāta māśī
tujhyā jīvāsāṭhī dēva vaḷī gāya mhaśī
There are flies in the buttermilk of Banai, the Dhangar* woman
For Dhangar*’s Banu, God grazes the cattle
▷ (धनगराचे)(भानु) your (ताकात)(माशी)
▷  Your (जीवासाठी)(देव)(वळी)(गाय)(म्हशी)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[52] id = 93548
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
देव खंडेराया रोज वळी शेळ्या मेंढ्या
धनगराची बानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
dēva khaṇḍērāyā rōja vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
dhanagarācī bānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (देव)(खंडेराया)(रोज)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
▷ (धनगराची)(बानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[53] id = 80224
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuvan Lakshmi
Village हणमंतगाव - Hanmantgaon
धनगराच्या बानु तुझ्या ताटामध्ये लेंड्या
एडा मलुदेव वळीतो शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācyā bānu tujhyā tāṭāmadhyē lēṇḍyā
ēḍā maludēva vaḷītō śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराच्या)(बानु) your (ताटामध्ये)(लेंड्या)
▷ (एडा)(मलुदेव)(वळीतो)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[54] id = 59148
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
धनगराची बाणू वळीती शेळ्यामेंढ्या
देवा खंडेरावा तुझ्या ताकामधी लेंड्या
dhanagarācī bāṇū vaḷītī śēḷyāmēṇḍhyā
dēvā khaṇḍērāvā tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
Dhangar*’s Banu grazes sheep abd goat
God Khanderao, there is sheep dung in your buttremilk
▷ (धनगराची)(बाणू)(वळीती)(शेळ्यामेंढ्या)
▷ (देवा)(खंडेरावा) your (ताकामधी)(लेंड्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[55] id = 59150
गायकवाड गंगु - Gaykwad Gangu
Village कुंभारी - Kumbhari
धनगराचे भानु तुझ्या ताकामधी लेंड्या
तुझ्या जीवासाठी देव वळी शेळ्या मेंढ्या
dhanagarācē bhānu tujhyā tākāmadhī lēṇḍyā
tujhyā jīvāsāṭhī dēva vaḷī śēḷyā mēṇḍhyā
Dhangar*’s Banu, there is sheep dung in your buttermilk
For your buttermilk, God grazes sheep and goat
▷ (धनगराचे)(भानु) your (ताकामधी)(लेंड्या)
▷  Your (जीवासाठी)(देव)(वळी)(शेळ्या)(मेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[56] id = 59146
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
धनगराच्या बाणू तुझ्या ताकामंदी लेंड्या
धनगराच्या बाणूसाठी देव वळी शेळयामेंढ्या
dhanagarācyā bāṇū tujhyā tākāmandī lēṇḍyā
dhanagarācyā bāṇūsāṭhī dēva vaḷī śēḷayāmēṇḍhyā
There is sheep dung in Dhangar* woman’s buttermilk
For Banu, God Malhari looks after the sheep
▷ (धनगराच्या)(बाणू) your (ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (धनगराच्या)(बाणूसाठी)(देव)(वळी)(शेळयामेंढ्या)
pas de traduction en français
Dhangar ➡ DhangarsShepherds
[57] id = 110079
खैरे राधा - Khaire Radha
Village गेवंडे खडक - Gevande Khadak
UVS-51-04 start 17:32 ➡ listen to section
म्हाळसा बाई बोल देवा ताकामंदी लेंड्या
या बाणाई बाई साठी देव वळीतो शेळ्यामेंढ्या
mhāḷasā bāī bōla dēvā tākāmandī lēṇḍyā
yā bāṇāī bāī sāṭhī dēva vaḷītō śēḷyāmēṇḍhyā
Mhalasabai says, God there is sheep dung in your buttermilk
For the sake of this woman, Banai, God grazes sheep and goat
▷ (म्हाळसा) woman says (देवा)(ताकामंदी)(लेंड्या)
▷ (या)(बाणाई) woman for (देव)(वळीतो)(शेळ्यामेंढ्या)
pas de traduction en français
[58] id = 93562
शेडगे उमाजी - Shedge Umaji
Village केसूर्डी - Kesurdi
कातरील्या मेंढ्या जेवाण कटीनी गुळ पोळ्या
मेंढ्या भिवाच्या मायदंळ्या
kātarīlyā mēṇḍhyā jēvāṇa kaṭīnī guḷa pōḷyā
mēṇḍhyā bhivācyā māyadanḷyā
Wool is shorn off the sheep, a meal with sweet stuffed bread is prepared
Bhiva has a huge number of sheep
▷ (कातरील्या)(मेंढ्या)(जेवाण)(कटीनी)(गुळ)(पोळ्या)
▷ (मेंढ्या)(भिवाच्या)(मायदंळ्या)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Maludev servant of the Dhangar
⇑ Top of page ⇑