Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03k08
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3kviii (A02-05-03k08)
(44 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03k)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3kviii (A02-05-03k08) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Mother remembers daughter

Cross-references:A:II-5.3d (A02-05-03d) - Labour / Grinding / Millstone made of corundum
[1] id = 6651
पोळेकर सुंदरा - Polekar Sundra
Village शिरकोली - Shirkoli
जात ना वढताना गोटा जात्यावरी पड
कडस बसाया गवळणीला माझ्या मोठा चढ
jāta nā vaḍhatānā gōṭā jātyāvarī paḍa
kaḍasa basāyā gavaḷaṇīlā mājhyā mōṭhā caḍha
no translation in English
▷  Class * (वढताना)(गोटा)(जात्यावरी)(पड)
▷ (कडस) come_and_sit (गवळणीला) my (मोठा)(चढ)
pas de traduction en français
[2] id = 6652
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
गाण या म्हणाईला नको मैना तुझा लाड
ववीना गायाला भाऊ भावजयची जोड
gāṇa yā mhaṇāīlā nakō mainā tujhā lāḍa
vavīnā gāyālā bhāū bhāvajayacī jōḍa
no translation in English
▷ (गाण)(या)(म्हणाईला) not Mina your (लाड)
▷ (ववीना)(गायाला) brother (भावजयची)(जोड)
pas de traduction en français
[3] id = 6653
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पाठच्या दळणाला वव्या गातात कोण कोण
गवळण सोनाबाई दळू लागल तुला सुन
pāṭhacyā daḷaṇālā vavyā gātāta kōṇa kōṇa
gavaḷaṇa sōnābāī daḷū lāgala tulā suna
no translation in English
▷ (पाठच्या)(दळणाला)(वव्या)(गातात) who who
▷ (गवळण)(सोनाबाई)(दळू)(लागल) to_you (सुन)
pas de traduction en français
[4] id = 109831
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
दोघाईच जात मी एकली तोलाईनी
आता बाई माझी शिणची बोलवती
dōghāīca jāta mī ēkalī tōlāīnī
ātā bāī mājhī śiṇacī bōlavatī
no translation in English
▷ (दोघाईच) class I alone (तोलाईनी)
▷ (आता) woman my (शिणची)(बोलवती)
pas de traduction en français
[5] id = 81561
वाकळे गंगू - Wakle Gangu
Village तळबीड - Talbeed
बारीक दळणाची त्याची भाकरी चवघडी
बयाच्या जेवणाची याद येते घडोघडी
bārīka daḷaṇācī tyācī bhākarī cavaghaḍī
bayācyā jēvaṇācī yāda yētē ghaḍōghaḍī
no translation in English
▷ (बारीक)(दळणाची)(त्याची)(भाकरी)(चवघडी)
▷ (बयाच्या)(जेवणाची)(याद)(येते)(घडोघडी)
pas de traduction en français
[6] id = 6656
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
नाचण्याच पीठ माझी सांजई राहीन
मैनाच्या नावाच्या मी तर वव्या गाईन
nācaṇyāca pīṭha mājhī sāñjaī rāhīna
mainācyā nāvācyā mī tara vavyā gāīna
no translation in English
▷ (नाचण्याच)(पीठ) my (सांजई)(राहीन)
▷  Of_Mina (नावाच्या) I wires (वव्या)(गाईन)
pas de traduction en français
[7] id = 6657
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जात्यावर बसते वव्या योजीते मना
गवळण बाई गाण्याच्या नादानी दळी नाचण्याचा दाणा
jātyāvara basatē vavyā yōjītē manā
gavaḷaṇa bāī gāṇyācyā nādānī daḷī nācaṇyācā dāṇā
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसते)(वव्या)(योजीते)(मना)
▷ (गवळण) woman (गाण्याच्या)(नादानी)(दळी)(नाचण्याचा)(दाणा)
pas de traduction en français
[8] id = 6658
ठोंबरे सखू - Thombare Sakhu
Village टेकपोळे - Tekpole
जात या वढताना मी तर वढीते घाई घाई
गाण ना ऐकायाला जवळ बस माझी बाई
jāta yā vaḍhatānā mī tara vaḍhītē ghāī ghāī
gāṇa nā aikāyālā javaḷa basa mājhī bāī
no translation in English
▷  Class (या)(वढताना) I wires (वढीते)(घाई)(घाई)
▷ (गाण) * (ऐकायाला)(जवळ)(बस) my daughter
pas de traduction en français
[9] id = 6659
तुरडे फुला - Turde Phula
Village कुसुर - Kusur
नको मला दळू लागू बस माझ्या जवळी
मला ना बाई गळ्याच्या सांग दोन ओळी
nakō malā daḷū lāgū basa mājhyā javaḷī
malā nā bāī gaḷyācyā sāṅga dōna ōḷī
no translation in English
▷  Not (मला)(दळू)(लागू)(बस) my (जवळी)
▷ (मला) * woman (गळ्याच्या) with two (ओळी)
pas de traduction en français
[10] id = 6660
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेकुरवाळी मैना पहाटे दळाया लागती
तिच बाळाशाच बाळ त्यावरुनी ववी गाती
lēkuravāḷī mainā pahāṭē daḷāyā lāgatī
tica bāḷāśāca bāḷa tyāvarunī vavī gātī
no translation in English
▷ (लेकुरवाळी) Mina (पहाटे)(दळाया)(लागती)
▷ (तिच)(बाळाशाच) son (त्यावरुनी)(ववी)(गाती)
pas de traduction en français
[11] id = 6661
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
माझ्या ना गळ्यावर मैना ठेवावस ध्यान
जात्यावर बसुनी मी तर मोडीते गाण
mājhyā nā gaḷyāvara mainā ṭhēvāvasa dhyāna
jātyāvara basunī mī tara mōḍītē gāṇa
no translation in English
▷  My * (गळ्यावर) Mina (ठेवावस) remembered
▷ (जात्यावर)(बसुनी) I wires (मोडीते)(गाण)
pas de traduction en français
[12] id = 76828
मोरे पंचवटी - More Panchawati
Village गुंधा - Gundha
वाट मी पाहतते झाडाआड झुडपाची
हरणी तुझ्या पाडसाची
vāṭa mī pāhatatē jhāḍāāḍa jhuḍapācī
haraṇī tujhyā pāḍasācī
no translation in English
▷ (वाट) I (पाहतते)(झाडाआड)(झुडपाची)
▷ (हरणी) your (पाडसाची)
pas de traduction en français
[13] id = 6663
केळदकर रुखमीणी - Keladkar Rukhmini
Village दापसर - Dapsar
जात्यावर बसते गळा काढते मोडीचा
गवळणीचा माझा आला पती जोडीचा
jātyāvara basatē gaḷā kāḍhatē mōḍīcā
gavaḷaṇīcā mājhā ālā patī jōḍīcā
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसते)(गळा)(काढते)(मोडीचा)
▷ (गवळणीचा) my here_comes (पती)(जोडीचा)
pas de traduction en français
[14] id = 6664
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
मैना म्हणती गाण जात्यावर जाऊनी
सांगते बाई तुला गुण मातेच गाऊनी
mainā mhaṇatī gāṇa jātyāvara jāūnī
sāṅgatē bāī tulā guṇa mātēca gāūnī
no translation in English
▷  Mina (म्हणती)(गाण)(जात्यावर)(जाऊनी)
▷  I_tell woman to_you (गुण)(मातेच)(गाऊनी)
pas de traduction en français
[15] id = 83797
काकडे सुंदरा - Kakade Sundra
Village फलटण - Phaltan
दळाण दळता दळता सुर्यबाई उगवला
लेकी बाई काढ धार बाळा हाती दे ग पेला
daḷāṇa daḷatā daḷatā suryabāī ugavalā
lēkī bāī kāḍha dhāra bāḷā hātī dē ga pēlā
no translation in English
▷ (दळाण)(दळता)(दळता)(सुर्यबाई)(उगवला)
▷ (लेकी) woman (काढ)(धार) child (हाती)(दे) * (पेला)
pas de traduction en français
[16] id = 6666
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
मैना म्हणती गाण जात्यावर जाऊनी
गवळण माझी बाई हाती दुरुडी भरुनी
mainā mhaṇatī gāṇa jātyāvara jāūnī
gavaḷaṇa mājhī bāī hātī duruḍī bharunī
no translation in English
▷  Mina (म्हणती)(गाण)(जात्यावर)(जाऊनी)
▷ (गवळण) my daughter (हाती)(दुरुडी)(भरुनी)
pas de traduction en français
[17] id = 6667
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
पहाटेच्या दळणाला ववी जात्यावर गाईली
मैना माझी जोडीची ती ग जवळ राीहली
pahāṭēcyā daḷaṇālā vavī jātyāvara gāīlī
mainā mājhī jōḍīcī tī ga javaḷa rāīhalī
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(दळणाला)(ववी)(जात्यावर)(गाईली)
▷  Mina my (जोडीची)(ती) * (जवळ)(राीहली)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.3fxii (A02-05-03f12) - Labour / Grinding / “At the grindmill at dawn…” / Mother and daughter’s intimacy
[18] id = 6668
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
जात्यावरी बसूनी गळा शिकवीते घाईचा
माझ्या का गवळणीचा आला मुरळी बाईचा
jātyāvarī basūnī gaḷā śikavītē ghāīcā
mājhyā kā gavaḷaṇīcā ālā muraḷī bāīcā
no translation in English
▷ (जात्यावरी)(बसूनी)(गळा)(शिकवीते)(घाईचा)
▷  My (का)(गवळणीचा) here_comes (मुरळी)(बाईचा)
pas de traduction en français
[19] id = 6669
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
जात्यावर बसुनी गळा येतो घाईचा
सासरी जायाला झोळणा बांधा बाईचा
jātyāvara basunī gaḷā yētō ghāīcā
sāsarī jāyālā jhōḷaṇā bāndhā bāīcā
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसुनी)(गळा)(येतो)(घाईचा)
▷ (सासरी)(जायाला)(झोळणा)(बांधा)(बाईचा)
pas de traduction en français
[20] id = 6670
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
जात्यावर बसते गळा मोडीते घाई घाई
गवळणीची माझ्या झाली जायाची तयारी
jātyāvara basatē gaḷā mōḍītē ghāī ghāī
gavaḷaṇīcī mājhyā jhālī jāyācī tayārī
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसते)(गळा)(मोडीते)(घाई)(घाई)
▷ (गवळणीची) my has_come will_go (तयारी)
pas de traduction en français
[21] id = 6671
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
कुरुंदी माझ जात हयाला खुटा आवळीचा
गवळण मैना माझी गळा माझ्या सावळीचा
kurundī mājha jāta hayālā khuṭā āvaḷīcā
gavaḷaṇa mainā mājhī gaḷā mājhyā sāvaḷīcā
no translation in English
▷ (कुरुंदी) my class (हयाला)(खुटा)(आवळीचा)
▷ (गवळण) Mina my (गळा) my (सावळीचा)
pas de traduction en français
[22] id = 6672
खैरे शैला - Khaire Shaila
Village मुळापूर - Mulapur
थोरल माझ जात त्याला खुटा आवळीचा
मैनाच्या माझ्या गळा माझ्या सावळीचा
thōrala mājha jāta tyālā khuṭā āvaḷīcā
mainācyā mājhyā gaḷā mājhyā sāvaḷīcā
no translation in English
▷ (थोरल) my class (त्याला)(खुटा)(आवळीचा)
▷  Of_Mina my (गळा) my (सावळीचा)
pas de traduction en français
[23] id = 6673
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जात्या इसवरा त्याला खुटा आवळीचा
त्याला गळा माझ्या ग बाई सावळीचा
jātyā isavarā tyālā khuṭā āvaḷīcā
tyālā gaḷā mājhyā ga bāī sāvaḷīcā
no translation in English
▷ (जात्या)(इसवरा)(त्याला)(खुटा)(आवळीचा)
▷ (त्याला)(गळा) my * woman (सावळीचा)
pas de traduction en français
[24] id = 6674
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
जात्या इसवरा त्याला खुटा आजणीचा
त्याला गळा माझ्या बाई तो सजणीचा
jātyā isavarā tyālā khuṭā ājaṇīcā
tyālā gaḷā mājhyā bāī tō sajaṇīcā
no translation in English
▷ (जात्या)(इसवरा)(त्याला)(खुटा)(आजणीचा)
▷ (त्याला)(गळा) my woman (तो)(सजणीचा)
pas de traduction en français
[25] id = 6675
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
गवळणीच माझ्या पाळण्या शेजारी हाये जात
बाळायाला माझ्या गाण म्हणूनी मारी झोक
gavaḷaṇīca mājhyā pāḷaṇyā śējārī hāyē jāta
bāḷāyālā mājhyā gāṇa mhaṇūnī mārī jhōka
no translation in English
▷ (गवळणीच) my (पाळण्या)(शेजारी)(हाये) class
▷ (बाळायाला) my (गाण)(म्हणूनी)(मारी)(झोक)
pas de traduction en français
[26] id = 6676
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village कुळे - Kule
तुझा नी माझा गळा वाड्या मागल्या मैनाचा
मजला जड गेला रथ दोघीच्या वढणीचा
tujhā nī mājhā gaḷā vāḍyā māgalyā mainācā
majalā jaḍa gēlā ratha dōghīcyā vaḍhaṇīcā
no translation in English
▷  Your (नी) my (गळा)(वाड्या)(मागल्या) of_Mina
▷ (मजला)(जड) has_gone (रथ)(दोघीच्या)(वढणीचा)
pas de traduction en français
[27] id = 6677
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
आगीन म्हण गाडी बोरीबंदर भायखळा
गवळण माझी बाई बंधुवर गाती गळा
āgīna mhaṇa gāḍī bōrībandara bhāyakhaḷā
gavaḷaṇa mājhī bāī bandhuvara gātī gaḷā
no translation in English
▷ (आगीन)(म्हण)(गाडी)(बोरीबंदर)(भायखळा)
▷ (गवळण) my daughter (बंधुवर)(गाती)(गळा)
pas de traduction en français
[28] id = 6678
वाघ जाई - Wagh Jai
Village वाघवाडी - Waghwadi
थोरील माझ जात याला ना खुटा आवळीचा
आता माझी मैना गळा माझ्या सावळीचा
thōrīla mājha jāta yālā nā khuṭā āvaḷīcā
ātā mājhī mainā gaḷā mājhyā sāvaḷīcā
no translation in English
▷ (थोरील) my class (याला) * (खुटा)(आवळीचा)
▷ (आता) my Mina (गळा) my (सावळीचा)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.3e (A02-05-03e) - Labour / Grinding / A huge grindmill in a vast house
[29] id = 75310
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
दळण दळते दुरडी भरीली भाकरीनी
बाईनी माझ्या वाटा उचलीला धाकलीनी
daḷaṇa daḷatē duraḍī bharīlī bhākarīnī
bāīnī mājhyā vāṭā ucalīlā dhākalīnī
no translation in English
▷ (दळण)(दळते)(दुरडी)(भरीली)(भाकरीनी)
▷ (बाईनी) my (वाटा)(उचलीला)(धाकलीनी)
pas de traduction en français
[30] id = 74994
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
माझ्या ग नदरन सुकली तुझी छाया
शीर देते उतराया आवडीचे माझे बाई
mājhyā ga nadarana sukalī tujhī chāyā
śīra dētē utarāyā āvaḍīcē mājhē bāī
no translation in English
▷  My * (नदरन)(सुकली)(तुझी)(छाया)
▷ (शीर) give (उतराया)(आवडीचे)(माझे) woman
pas de traduction en français
[31] id = 65930
बाजुळगे सोजरबाई - Bajulage Sojarbai
Village होळी - Holi
पिवळ्याची भाकर खायाला चव देती
घडोघडीला याद येती माय माझ्या गवळनीची
pivaḷyācī bhākara khāyālā cava dētī
ghaḍōghaḍīlā yāda yētī māya mājhyā gavaḷanīcī
no translation in English
▷ (पिवळ्याची)(भाकर)(खायाला)(चव)(देती)
▷ (घडोघडीला)(याद)(येती)(माय) my (गवळनीची)
pas de traduction en français
[32] id = 65871
आंद्रे राधा - Andre Radha
Village वाजवणे - Vajvane
जात ना कुरुंदाच ह्याला खुटा आवळीचा
बाई ग रसीका वर गळा सावकीचा
jāta nā kurundāca hyālā khuṭā āvaḷīcā
bāī ga rasīkā vara gaḷā sāvakīcā
no translation in English
▷  Class * (कुरुंदाच)(ह्याला)(खुटा)(आवळीचा)
▷  Woman * (रसीका)(वर)(गळा)(सावकीचा)
pas de traduction en français
[33] id = 6689
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळाण दळताना पाय करीती लांब लांब
गवळण बस कडस आई मना काय सांग
daḷāṇa daḷatānā pāya karītī lāmba lāmba
gavaḷaṇa basa kaḍasa āī manā kāya sāṅga
no translation in English
▷ (दळाण)(दळताना)(पाय) asks_for (लांब)(लांब)
▷ (गवळण)(बस)(कडस)(आई)(मना) why with
pas de traduction en français
[34] id = 6684
पोळेकर सुंदरा - Polekar Sundra
Village शिरकोली - Shirkoli
गवळण मांडीवरी माझ्या मांडीला झाली जड
बाई तू माग सर गाण सांगते थोड थोड
gavaḷaṇa māṇḍīvarī mājhyā māṇḍīlā jhālī jaḍa
bāī tū māga sara gāṇa sāṅgatē thōḍa thōḍa
no translation in English
▷ (गवळण)(मांडीवरी) my (मांडीला) has_come (जड)
▷  Woman you (माग)(सर)(गाण) I_tell (थोड)(थोड)
pas de traduction en français
[35] id = 6683
पोळेकर सुंदरा - Polekar Sundra
Village शिरकोली - Shirkoli
मांडीवरी बस नको करुस तू वटवट
सांगते गाण तुला तू तर ऐक निट
māṇḍīvarī basa nakō karusa tū vaṭavaṭa
sāṅgatē gāṇa tulā tū tara aika niṭa
no translation in English
▷ (मांडीवरी)(बस) not (करुस) you (वटवट)
▷  I_tell (गाण) to_you you wires (ऐक)(निट)
pas de traduction en français
[36] id = 65646
होजगे शकुंतला - Hojage Shakuntala
Village अवदर - Awadar
तुझ्या ना गळ्यासाठी आले ना पालटुन
सांगते बाई तुला द्यावा गळा ना उलटुनी
tujhyā nā gaḷyāsāṭhī ālē nā pālaṭuna
sāṅgatē bāī tulā dyāvā gaḷā nā ulaṭunī
no translation in English
▷  Your * (गळ्यासाठी) here_comes * (पालटुन)
▷  I_tell woman to_you (द्यावा)(गळा) * (उलटुनी)
pas de traduction en français
[37] id = 65645
होजगे शकुंतला - Hojage Shakuntala
Village अवदर - Awadar
तुझ्या ना गळ्यासाठी मी तर तुला दळु लाग
म्हणती गवळणी मला गळ्याच्या मोडी सांग
tujhyā nā gaḷyāsāṭhī mī tara tulā daḷu lāga
mhaṇatī gavaḷaṇī malā gaḷyācyā mōḍī sāṅga
no translation in English
▷  Your * (गळ्यासाठी) I wires to_you (दळु)(लाग)
▷ (म्हणती)(गवळणी)(मला)(गळ्याच्या)(मोडी) with
pas de traduction en français
[38] id = 6994
शेडगे राधा - Shedge Radha
Village धामणवळ - DhamanOhol
जात्यावर बसते ववी गाते बाळश्याच्या बाळा
गवळणी माझ्या बाई गाण ध्यानामंदी ठेवा
jātyāvara basatē vavī gātē bāḷaśyācyā bāḷā
gavaḷaṇī mājhyā bāī gāṇa dhyānāmandī ṭhēvā
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसते)(ववी)(गाते)(बाळश्याच्या) child
▷ (गवळणी) my woman (गाण)(ध्यानामंदी)(ठेवा)
pas de traduction en français
[39] id = 111783
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
Group(s) = Lakshmi

सकाळी उठुन शेणभरी गोमुतर
गवळणीचा माझ्या हाये लक्ष्मी आवतार
sakāḷī uṭhuna śēṇabharī gōmutara
gavaḷaṇīcā mājhyā hāyē lakṣmī āvatāra
no translation in English
▷  Morning (उठुन)(शेणभरी)(गोमुतर)
▷ (गवळणीचा) my (हाये) Lakshmi (आवतार)
pas de traduction en français
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
[40] id = 111784
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
भुक्याली तान्याली मला कोण म्हणील
एक माझी माय त्वांड कोमजेल जाणील
bhukyālī tānyālī malā kōṇa mhaṇīla
ēka mājhī māya tvāṇḍa kōmajēla jāṇīla
no translation in English
▷ (भुक्याली)(तान्याली)(मला) who (म्हणील)
▷ (एक) my (माय)(त्वांड)(कोमजेल)(जाणील)
pas de traduction en français
[41] id = 112020
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
दळण दळीते कुण्या आळशीच्या पायी
घडी लागु दिली नाही पांडुरंगा सावळ्यान
daḷaṇa daḷītē kuṇyā āḷaśīcyā pāyī
ghaḍī lāgu dilī nāhī pāṇḍuraṅgā sāvaḷyāna
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते)(कुण्या)(आळशीच्या)(पायी)
▷ (घडी)(लागु)(दिली) not (पांडुरंगा)(सावळ्यान)
pas de traduction en français
[42] id = 113028
शिंदे लक्ष्मी - Shinde Lakshmi
Village बाभळगाव - Babhalgaon
देवळाची घंटा वाजे एकाएकी
मिसाला निघाल्या शिनगार्याच्या मायलेकी
dēvaḷācī ghaṇṭā vājē ēkāēkī
misālā nighālyā śinagāryācyā māyalēkī
no translation in English
▷ (देवळाची)(घंटा)(वाजे)(एकाएकी)
▷ (मिसाला)(निघाल्या)(शिनगार्याच्या)(मायलेकी)
pas de traduction en français
[43] id = 113336
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
सकाळी उठुनी मुख पाहाव गाईच
माझ्या बहिण बाईच पहिल्या लेकाच्या माईच
sakāḷī uṭhunī mukha pāhāva gāīca
mājhyā bahiṇa bāīca pahilyā lēkācyā māīca
no translation in English
▷  Morning (उठुनी)(मुख)(पाहाव)(गाईच)
▷  My sister (बाईच)(पहिल्या)(लेकाच्या)(माईच)
pas de traduction en français
[44] id = 113337
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
गळा गाण्यासाठी वरजिल आन पाणी
माझ्या शिणच्या बाईच गळयिना तुझ्यावाणी
gaḷā gāṇyāsāṭhī varajila āna pāṇī
mājhyā śiṇacyā bāīca gaḷayinā tujhyāvāṇī
no translation in English
▷ (गळा)(गाण्यासाठी)(वरजिल)(आन) water,
▷  My (शिणच्या)(बाईच)(गळयिना)(तुझ्यावाणी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mother remembers daughter
⇑ Top of page ⇑