Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2830
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Bharati Lakshmi
(14 records)

Village: आचलगाव - Achalgaon

9 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.5cvi (A01-01-05c06) - Sītā / First exile amorous idyll / Rām sent to exile / Pothī and its chapters

[43] id = 55007
पोथी वाचायचा अध्याय झाला एक
वनवासी गेला राजा दशरथाचे लेक
pōthī vācāyacā adhyāya jhālā ēka
vanavāsī gēlā rājā daśarathācē lēka
no translation in English
▷  Pothi (वाचायचा)(अध्याय)(झाला)(एक)
▷ (वनवासी) has_gone king (दशरथाचे)(लेक)
pas de traduction en français
[44] id = 55008
पोथी वाचायची अध्याय झाले दोन
वनवासी गेली राजा दशरथाची लेक
pōthī vācāyacī adhyāya jhālē dōna
vanavāsī gēlī rājā daśarathācī lēka
no translation in English
▷  Pothi (वाचायची)(अध्याय) become two
▷ (वनवासी) went king (दशरथाची)(लेक)
pas de traduction en français
[45] id = 55009
पोथी वाचायची अध्याय झाले सात
राम गेले वनवासा पुढे झडपीचा घाट
pōthī vācāyacī adhyāya jhālē sāta
rāma gēlē vanavāsā puḍhē jhaḍapīcā ghāṭa
no translation in English
▷  Pothi (वाचायची)(अध्याय) become (सात)
▷  Ram has_gone vanavas (पुढे)(झडपीचा)(घाट)
pas de traduction en français
[46] id = 55010
पोथी वाचायचे अध्याय झाले पाच
राम गेले वनवासा मागे मारुती नाच
pōthī vācāyacē adhyāya jhālē pāca
rāma gēlē vanavāsā māgē mārutī nāca
no translation in English
▷  Pothi (वाचायचे)(अध्याय) become (पाच)
▷  Ram has_gone vanavas (मागे)(मारुती)(नाच)
pas de traduction en français
[47] id = 55011
पोथी वाचायचे अध्याय झाले चार
राम गेले वनवासा सिताला दुःख फार
pōthī vācāyacē adhyāya jhālē cāra
rāma gēlē vanavāsā sitālā duḥkha phāra
no translation in English
▷  Pothi (वाचायचे)(अध्याय) become (चार)
▷  Ram has_gone vanavas Sita (दुःख)(फार)
pas de traduction en français
[52] id = 79105
पोथी वाचायाचे अध्याय झाले सहा
राम गेले वनवासा थाट कैकयीचा पहा
pōthī vācāyācē adhyāya jhālē sahā
rāma gēlē vanavāsā thāṭa kaikayīcā pahā
no translation in English
▷  Pothi (वाचायाचे)(अध्याय) become (सहा)
▷  Ram has_gone vanavas (थाट)(कैकयीचा)(पहा)
pas de traduction en français


A:I-1.7b (A01-01-07b) - Sītā / Sītā departs towards vanavās / Kuṅkū, nose-ring, saffron remembered

सीता निघाली वनवासा कुकु कपाळ भरुनी भरल्या सभमधी राम न्याहळतो दुरुनी, शेल्याच्या आडूनी नेत्र आले भरूनीVanavās: litt. the stay in forest, actually the forest exile in which Sītā is sent by her husband Rām, with all the physical and moral hardships that this desertion and its solitude carry with them.
The kuṅku on the forehead of Sītā symbolically refers to her absolute faithfulness and innocence.
[78] id = 54965
सिता जाती वनवासा कुंकू कपाळ भरुन
राम देखीले दुरुन आले नेत्र भरुन
sitā jātī vanavāsā kuṅkū kapāḷa bharuna
rāma dēkhīlē duruna ālē nētra bharuna
no translation in English
▷  Sita caste vanavas kunku (कपाळ)(भरुन)
▷  Ram (देखीले)(दुरुन) here_comes (नेत्र)(भरुन)
pas de traduction en français


A:I-1.7eiii (A01-01-07e03) - Sītā / Sītā departs towards vanavās / Dialogue of Sītā escort / “Vanavās on my head” (forest exile)

[25] id = 54972
सिता जाती वनवासा बाया जाती कोसकोस
परत फिरा बायांनो शिरी माझ्या वनवास
sitā jātī vanavāsā bāyā jātī kōsakōsa
parata phirā bāyānnō śirī mājhyā vanavāsa
no translation in English
▷  Sita caste vanavas (बाया) caste (कोसकोस)
▷ (परत)(फिरा)(बायांनो)(शिरी) my vanavas
pas de traduction en français


A:I-1.9cv (A01-01-09c05) - Sītā / Kaikeyī, the heinous mother-in-law / Harassing Sītā / Isolation:no communication

[54] id = 55318
सीताला सासुरवास चारी दरवाजे लावूनी
सिताचे आयबाप आले बैरागी होऊनी
sītālā sāsuravāsa cārī daravājē lāvūnī
sitācē āyabāpa ālē bairāgī hōūnī
no translation in English
▷  Sita (सासुरवास)(चारी)(दरवाजे)(लावूनी)
▷ (सिताचे)(आयबाप) here_comes (बैरागी)(होऊनी)
pas de traduction en français


A:I-1.10c (A01-01-10c) - Sītā / The forest exile, vanavās, of Sītā / Sītā’s food:forest fruits

[25] id = 55523
सिताचा सासुरवास रामाला काय कळ
वनाची वनफळ निंबोणीचा रस गळ
sitācā sāsuravāsa rāmālā kāya kaḷa
vanācī vanaphaḷa nimbōṇīcā rasa gaḷa
no translation in English
▷ (सिताचा)(सासुरवास) Ram why (कळ)
▷ (वनाची)(वनफळ)(निंबोणीचा)(रस)(गळ)
pas de traduction en français


A:I-1.12c (A01-01-12c) - Sītā / The delivery of Sītā / Baby’s play in Sītā’s lap

[63] id = 93423
नव्या दिवशी सिता बसली आनंदात
तरी केविलवानी अंकुश खेळे पाळण्यात
navyā divaśī sitā basalī ānandāta
tarī kēvilavānī aṅkuśa khēḷē pāḷaṇyāta
no translation in English
▷ (नव्या)(दिवशी) Sita sitting (आनंदात)
▷ (तरी)(केविलवानी)(अंकुश)(खेळे)(पाळण्यात)
pas de traduction en français


B:VI-2.1b (B06-02-01b) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Description of the road

Cross-references:B:VI-2.3e (B06-02-03e) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Daughter
B:VI-2.1 (B06-02-10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected
B:VI-2.3g (B06-02-03g) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Brother
B:VI-2.3 (B06-02-03) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions
[337] id = 66964
पंढरीची वाट मला दिस हिरवीगार
देवा इठ्ठलाचा झेंडु मधी कोथींबीर
paṇḍharīcī vāṭa malā disa hiravīgāra
dēvā iṭhṭhalācā jhēṇḍu madhī kōthīmbīra
The way to Pandhari looks all green to me
Coriander is planted in the middle of God Vitthal*’s marigold
▷ (पंढरीची)(वाट)(मला)(दिस)(हिरवीगार)
▷ (देवा)(इठ्ठलाचा)(झेंडु)(मधी)(कोथींबीर)
pas de traduction en français
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.


B:VII-2.3a (B07-02-03a) - Basil / Basil and bhakti / Worship, reading of pothi

[71] id = 83625
पहिली माझी ओवी ग ओवीचा आहे नेम
पोथी वाचीते तुळशी खाली राम
pahilī mājhī ōvī ga ōvīcā āhē nēma
pōthī vācītē tuḷaśī khālī rāma
no translation in English
▷ (पहिली) my verse * (ओवीचा)(आहे)(नेम)
▷  Pothi (वाचीते)(तुळशी)(खाली) Ram
pas de traduction en français


F:XV-2.1 (F15-02-01) - Sister worries for brother / When he goes in the bright sun

[25] id = 104711
उन्हाळ्याच उन्ह उन्ह लागल चिटीपिटी
शेला धनपटी नवतीन केली दाटी
unhāḷyāca unha unha lāgala ciṭīpiṭī
śēlā dhanapaṭī navatīna kēlī dāṭī
In summer, he feels the hot sun
A thick stole, my young brother takes it over his head
▷ (उन्हाळ्याच)(उन्ह)(उन्ह)(लागल)(चिटीपिटी)
▷ (शेला)(धनपटी)(नवतीन) shouted (दाटी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Pothī and its chapters
  2. Kuṅkū, nose-ring, saffron remembered
  3. “Vanavās on my head” (forest exile)
  4. Isolation:no communication
  5. Sītā’s food:forest fruits
  6. Baby’s play in Sītā’s lap
  7. Description of the road
  8. Worship, reading of pothi
  9. When he goes in the bright sun
⇑ Top of page ⇑