Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-02l
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.2l (H21-05-02l)
(13 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.2l (H21-05-02l) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā, the dear one:bliss, beauty & distinction

[1] id = 37543
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-05 start 02:11 ➡ listen to section

पाचवी माझी ववी ग रमाबाई पुंजीन
धन्य धन्य मावली गेली एक होवून
pācavī mājhī vavī ga ramābāī puñjīna
dhanya dhanya māvalī gēlī ēka hōvūna
My fifth verse, I worship Ramabai
Great is this mother, who lived among us
▷ (पाचवी) my (ववी) * Ramabai (पुंजीन)
▷ (धन्य)(धन्य)(मावली) went (एक)(होवून)
Mon deuxième chant, je vénère Ramābāī
C'est une mère bénie, bénie, qui a vécu parmi nous.
[2] id = 49084
थाटे पदमीनी - Thate Padmini
Village निपाणा - Nipana
दिल्लीचीये गल्ली वल्ली कशायाने झाली
रमाबाई न्हाली केस आवरत गेली
dillīcīyē gallī vallī kaśāyānē jhālī
ramābāī nhālī kēsa āvarata gēlī
With what has the lane in Delhi become wet
Ramabai washed her hair and went gathering them together
▷ (दिल्लीचीये)(गल्ली)(वल्ली)(कशायाने) has_come
▷  Ramabai (न्हाली)(केस)(आवरत) went
L'allée de Delhi, comment se fait-elle qu'elle soit humide
Ramābāī baigna sa chevelure et passa là pour la sécher.
[3] id = 50836
कांबळे लक्ष्मीबाई - Kamble Lakshmi
Village हिंगणघाट - Hinganghat
चला पाहाया जाऊ रमाबाईची खोली
मोती लावील्या तिच्या चुली
calā pāhāyā jāū ramābāīcī khōlī
mōtī lāvīlyā ticyā culī
Let us go and see Ramabai’s room
She has put pearls on the tiles
▷  Let_us_go (पाहाया)(जाऊ)(रमाबाईची)(खोली)
▷ (मोती)(लावील्या)(तिच्या)(चुली)
Venez, allons visiter Ramābāī, dans sa pièce
Son fourneau (reluit) (on dirait qu') elle a mis des perles.
[4] id = 51012
निकम सुपडबाई देवीदास - Nikan Supada Devidas
Village शेंदुर्णी - Shendurni
महुची ग वाट कशान वली झाली
रमाबाई न्हाली केस सुकाळत गेली
mahucī ga vāṭa kaśāna valī jhālī
ramābāī nhālī kēsa sukāḷata gēlī
With what has the road to Mahu become wet
Ramabai washed her hair and went on it drying the hair
▷ (महुची) * (वाट)(कशान)(वली) has_come
▷  Ramabai (न्हाली)(केस)(सुकाळत) went
Comment le chemin de Mahu se trouve-t-il humide?
Ramābāī a baigné sa chevelure et partit pour les faire sêcher.
[5] id = 37907
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
भीम म्हणू भीम भीम सुरतीचा मोती
रमाबाई माझी हिरकणी ढाळ देती
bhīma mhaṇū bhīma bhīma suratīcā mōtī
ramābāī mājhī hirakaṇī ḍhāḷa dētī
Say Bhim* Bhim, Bhim* is pearl from Surat
Ramabai my diamond suits him
▷  Bhim say Bhim Bhim (सुरतीचा)(मोती)
▷  Ramabai my (हिरकणी)(ढाळ)(देती)
Dites “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est une perle de Surat
Ramābāī, mon petit diamant, lui sied à merveille.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[6] id = 37908
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
भीम म्हणू भीम भीम गुलाबाचा हार
सावळी रमाबाई शेवंती सुकुमार
bhīma mhaṇū bhīma bhīma gulābācā hāra
sāvaḷī ramābāī śēvantī sukumāra
Say Bhim* Bhim, Bhim* is a garland of roses
Tanned Ramabai is tender flower of chrysanthemum
▷  Bhim say Bhim Bhim (गुलाबाचा)(हार)
▷  Wheat-complexioned Ramabai (शेवंती)(सुकुमार)
Dites “Bhīm!' Bhīm, une guirlande de roses
Ramābāī au teint basané est une fleur de shévanti (rosa glandulifera)
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[7] id = 37909
कळमनुरी बाया
(औरादकर उर्मिला संकलन) - Kalamnuri women
(Auradkar Urmila collection)

Village १८ गावे - 18 villages
भीम भीम करता भीम सोनीयाचा गोल
सावळी रमाबाई साखळी देते तोल
bhīma bhīma karatā bhīma sōnīyācā gōla
sāvaḷī ramābāī sākhaḷī dētē tōla
Say Bhim* Bhim, Bhim* is golden ball
Tanned Ramabai is chain who balances him
▷  Bhim Bhim (करता) Bhim of_gold (गोल)
▷  Wheat-complexioned Ramabai (साखळी) give (तोल)
Dites “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est une boule en or
Ramābāī au teint basané est la chaînette qui lui va juste.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[8] id = 48968
कांबळे बेबी - Kamble Baby
Village फलटण - Phaltan
रमामाता तुजा जल्म रान माळावरल फुल
तुझ्या व्रताचा सुगंध दाही दिशा वार गेल
ramāmātā tujā jalma rāna māḷāvarala fula
tujhyā vratācā sugandha dāhī diśā vāra gēla
Mother Rama, your life is like a flower in the scrub forest
The wind carries the fragrance of your vow in all the ten directions
▷ (रमामाता)(तुजा)(जल्म)(रान)(माळावरल) flowers
▷  Your (व्रताचा)(सुगंध)(दाही)(दिशा)(वार) gone
Mère Ramā, ton existence est une fleur de la forêt
Le vent emporte dans les dix directions le parfum de ta fidélité.
[9] id = 50834
गुडदे सखुबाई - Gudade Sakhu
Village वगरंज लाड - Vagaranj Lad
साजणी रमाबाई रेशमाची बोया (बोळा)
लवंग भरली सव्वा तोया (तोळा)
sājaṇī ramābāī rēśamācī bōyā (bōḷā)
lavaṅga bharalī savvā tōyā (tōḷā)
Ramabai looks beautiful in a silk sari
Cloves weigh an ounce and a half
▷ (साजणी) Ramabai (रेशमाची)(बोया) ( says )
▷ (लवंग)(भरली)(सव्वा)(तोया) ( (तोळा) )
Ramābāī est resplendissante, un sari de soie
Mince comme un quart de kilo de clous de girofle.
[10] id = 50835
कांबळे लक्ष्मीबाई - Kamble Lakshmi
Village हिंगणघाट - Hinganghat
आमच्या रमाबाईच जाऊन पाहू रांधणघर
मोती लावले यणहार (फरशीवर)
āmacyā ramābāīca jāūna pāhū rāndhaṇaghara
mōtī lāvalē yaṇahāra (pharaśīvara)
Let us go and see our Ramabai’s kitchen
She has put pearls on her hearth
▷ (आमच्या)(रमाबाईच)(जाऊन)(पाहू)(रांधणघर)
▷ (मोती)(लावले)(यणहार) ( (फरशीवर) )
Allons rencontrer notre Ramābāī, allons voir sa cuisine
Sur les dalles (on dirait qu') elle a mis des perles.
[11] id = 51403
कांबळे शांताबाई दत्तु - Kamble Shanta Dattu
Village तुरूरी - Tururi
दुसरी माझी ओवी ग रमाबाई पुजनी
धन्य धन्य माऊली गेली एक होऊनी
dusarī mājhī ōvī ga ramābāī pujanī
dhanya dhanya māūlī gēlī ēka hōūnī
My second verse, I worship Ramabai
Great is this mother, who lived among us
▷ (दुसरी) my verse * Ramabai (पुजनी)
▷ (धन्य)(धन्य)(माऊली) went (एक)(होऊनी)
Mon deuxième chant, je vénère Ramābāī
C'est une mère bénie, bénie, qui a vécu parmi nous.
[12] id = 81973
कासले अलका - Kasale Alka
Village वडाचा पाट - Vadacha Pat
आयानो बायानो कुणाचा करू नका हेवा
माता रमाईचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवा
āyānō bāyānō kuṇācā karū nakā hēvā
mātā ramāīcā ādarśa ḍōḷyāpuḍhē ṭhēvā
Mothers and women, don’t envy anyone
Keep the ideal of Ramai before your eyes
▷ (आयानो)(बायानो)(कुणाचा)(करू)(नका)(हेवा)
▷ (माता)(रमाईचा)(आदर्श)(डोळ्यापुढे)(ठेवा)
Femmes et mères, ne soyez jalouses de personne
Gardez comme idéal sous vos yeux mère Ramābāī.
[13] id = 84168
कांबळे इंदूबाई - Kamble Indubai
Village वाकरे - Wakre
भीमबाबाची तुम्ही ऐकावी कहाणी
रमामाई झाली ती शहाणी
bhīmabābācī tumhī aikāvī kahāṇī
ramāmāī jhālī tī śahāṇī
You all, listen to the story of Bhimbaba*
Ramabai has become wiser (in Bhim*’s company)
▷ (भीमबाबाची)(तुम्ही)(ऐकावी)(कहाणी)
▷ (रमामाई) has_come (ती)(शहाणी)
Vous, écoutez le récit de mon Bhīmbābā
Ramābāī s'est avérée d'une intelligence hors paire.
BhimbabaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Ramā, the dear one:bliss, beauty & distinction
⇑ Top of page ⇑