Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 51403
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #51403 by Kamble Shanta Dattu

Village: तुरूरी - Tururi


H:XXI-5.2l (H21-05-02l) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā, the dear one:bliss, beauty & distinction

[11] id = 51403
कांबळे शांताबाई दत्तु - Kamble Shanta Dattu
दुसरी माझी ओवी ग रमाबाई पुजनी
धन्य धन्य माऊली गेली एक होऊनी
dusarī mājhī ōvī ga ramābāī pujanī
dhanya dhanya māūlī gēlī ēka hōūnī
My second verse, I worship Ramabai
Great is this mother, who lived among us
▷ (दुसरी) my verse * Ramabai (पुजनी)
▷ (धन्य)(धन्य)(माऊली) went (एक)(होऊनी)
Mon deuxième chant, je vénère Ramābāī
C'est une mère bénie, bénie, qui a vécu parmi nous.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Ramā, the dear one:bliss, beauty & distinction