Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-01d
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.1d (F17-01-01d)
(31 records)

Display songs in class at higher level (F17-01-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.1d (F17-01-01d) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / “I make my brother my vyāhī” / In the presence of brother-in-law

Cross-references:G:XX-3.5d (G20-03-05d) - With husband’s brother / Cross relationship / Quarrels among brothers-in-law
[1] id = 29097
बोडके बबा - Bodake Baba
Village कुंभेरी - Kumbheri
बंधु करते व्याही दिर दाजीबा बोलना
उच उच गड्या बहिणी सोईरा तोलना
bandhu karatē vyāhī dira dājībā bōlanā
uca uca gaḍyā bahiṇī sōīrā tōlanā
I make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law does not say a word
Brother has tall mansions, sister cannot match him
▷  Brother (करते)(व्याही)(दिर)(दाजीबा) say
▷ (उच)(उच)(गड्या)(बहिणी)(सोईरा)(तोलना)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[2] id = 29098
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
बंधु मी करते व्याही दिर दाजीबा समोर
शेल्याच्या पदरी सून मैनाच घुंगुर
bandhu mī karatē vyāhī dira dājībā samōra
śēlyācyā padarī sūna maināca ghuṅgura
I want to make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, is in front
Brother has his daughter’s, my daughter-in-law’s ornaments in his stole
▷  Brother I (करते)(व्याही)(दिर)(दाजीबा)(समोर)
▷ (शेल्याच्या)(पदरी)(सून) of_Mina (घुंगुर)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[3] id = 29099
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
बंधु करते याही दिर दाजीबा संग चला
बंधुची भिड मला त्याच्या संग तुम्ही बोला
bandhu karatē yāhī dira dājībā saṅga calā
bandhucī bhiḍa malā tyācyā saṅga tumhī bōlā
I want to make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you talk to him
▷  Brother (करते)(याही)(दिर)(दाजीबा) with let_us_go
▷ (बंधुची)(भिड)(मला)(त्याच्या) with (तुम्ही) says
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 40898
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
सखा भाऊ केला व्याही दिर दाजीबा बोलेना
सोयरा गंगाथडीचा मजला ताळेबंद
sakhā bhāū kēlā vyāhī dira dājībā bōlēnā
sōyarā gaṅgāthaḍīcā majalā tāḷēbanda
I made my real brother my Vyahi* Dajiba, my brother-in-law does not say anything
Vyahi* from the banks of Godavari river is my equal
▷ (सखा) brother did (व्याही)(दिर)(दाजीबा)(बोलेना)
▷ (सोयरा)(गंगाथडीचा)(मजला)(ताळेबंद)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[5] id = 40899
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
सखा भाऊ करीते व्याही दिर भाये संग चला
दादाची भिड मला कंठीची बोली करा
sakhā bhāū karītē vyāhī dira bhāyē saṅga calā
dādācī bhiḍa malā kaṇṭhīcī bōlī karā
I want to make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you ask him to give me a gold chain
▷ (सखा) brother I_prepare (व्याही)(दिर)(भाये) with let_us_go
▷ (दादाची)(भिड)(मला)(कंठीची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[6] id = 104475
हिवडे लक्ष्मी बाबासाहेब - Hivde Lakshmi Babasaheb
Village वरखेड - Varkhed
जाते माहेराला मला बसायाच हुड
भाच्या गेल्या माग भावजया आल्या पुढ
jātē māhērālā malā basāyāca huḍa
bhācyā gēlyā māga bhāvajayā ālyā puḍha
I go to my maher*, I get special treatment
Sisters-in-law comes forward to greet me more than my nieces
▷  Am_going (माहेराला)(मला)(बसायाच)(हुड)
▷ (भाच्या)(गेल्या)(माग)(भावजया)(आल्या)(पुढ)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[7] id = 41424
टिके हौसा - Tike Hausa
Village वाघुर्डे - Waghurde
बंधू इवाही करु गेले आई नांदण तुझ गाव
माझ येतल दीरभाऊ जागा पैसे मला दावु
bandhū ivāhī karu gēlē āī nāndaṇa tujha gāva
mājha yētala dīrabhāū jāgā paisē malā dāvu
I make my brother my Vyahi*, mother, Nandan is your village
My brother-in-law will come, show me the land and money
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone (आई)(नांदण) your (गाव)
▷  My (येतल)(दीरभाऊ)(जागा)(पैसे)(मला)(दावु)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[8] id = 41425
टिके हौसा - Tike Hausa
Village वाघुर्डे - Waghurde
बंधू इवाही करु गेले मी का मागतो थोड थोड
जिना सकट पाच घोड
bandhū ivāhī karu gēlē mī kā māgatō thōḍa thōḍa
jinā sakaṭa pāca ghōḍa
I make my brother my Vyahi*, why should I ask for little
I ask for five horses with saddle
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone I (का)(मागतो)(थोड)(थोड)
▷ (जिना)(सकट)(पाच)(घोड)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[9] id = 42245
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
बंधु ईवाई करिते भाची सुनची हावुस
काढा दािगना गव्हुस दिर राघुबा माझे
bandhu īvāī karitē bhācī sunacī hāvusa
kāḍhā dāiganā gavhusa dira rāghubā mājhē
I make my brother my Vyahi*, I am very fond of having my niece as daughter-in-law
Raghoba, my brother-in-law, take out golden coloured ornaments
▷  Brother (ईवाई) I_prepare (भाची)(सुनची)(हावुस)
▷ (काढा)(दािगना)(गव्हुस)(दिर)(राघुबा)(माझे)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[10] id = 42246
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
दंडातल्या येळ्या सैया म्हणे कधी केल्या
भाऊ केला येही मला राजबिंदी आल्या
daṇḍātalyā yēḷyā saiyā mhaṇē kadhī kēlyā
bhāū kēlā yēhī malā rājabindī ālyā
Armlets on my arms, friends ask me, when did I make them
I make my brother my Vyahi*, I get an ornament for the parting of the hair
▷ (दंडातल्या)(येळ्या)(सैया)(म्हणे)(कधी)(केल्या)
▷  Brother did (येही)(मला)(राजबिंदी)(आल्या)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[11] id = 44484
शिंदे सखु - Shinde Sakhu
Village वाकडी - Vakadi
बंधु इवाइ करिते देरभाया संग चला
बंधवाची भीड मला तुम्ही हुंड्याची बोली करा
bandhu ivāi karitē dērabhāyā saṅga calā
bandhavācī bhīḍa malā tumhī huṇḍyācī bōlī karā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you do the talking about dowry
▷  Brother (इवाइ) I_prepare (देरभाया) with let_us_go
▷ (बंधवाची)(भीड)(मला)(तुम्ही)(हुंड्याची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[12] id = 63716
भुजबळ पार्वती - Bhujbal Parvati
Village हारंगुळ - Harangul
बंधु ईवाई करु गेले दिरा भायाला पुसुन
माझ्या माहेरा पासुन हाये बिदागीचा उजेड
bandhu īvāī karu gēlē dirā bhāyālā pusuna
mājhyā māhērā pāsuna hāyē bidāgīcā ujēḍa
I make my brother my Vyahi*, I consult my brother-in-law about it
My aher* starts from my maher* onwards, illuminating the whole place
▷  Brother (ईवाई)(करु) has_gone (दिरा)(भायाला)(पुसुन)
▷  My (माहेरा)(पासुन)(हाये)(बिदागीचा)(उजेड)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
aher ➡ ahersA gift or a present given on an auspicious occasion like a wedding or a religious function, and also given to mark the end of the mourning period. In aher, there is an implied sense of participation, sharing the joy on happy occasions and grief on sad occasions. Aher is generally exchanged by both parties.
maherA married woman’s parental home
[13] id = 64641
कर्णे तान्हाबाई बा. - Karne Tanhabai Ba.
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बंधु इवाही करुन गेली दिरा रहावना संग चला
कड्या तोड्याची बोली करा माझ्या बंधूची भीड मला
bandhu ivāhī karuna gēlī dirā rahāvanā saṅga calā
kaḍyā tōḍyācī bōlī karā mājhyā bandhūcī bhīḍa malā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you do the talking about bracelets and armlets
▷  Brother (इवाही)(करुन) went (दिरा)(रहावना) with let_us_go
▷ (कड्या)(तोड्याची) say doing my (बंधूची)(भीड)(मला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[14] id = 64662
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
बंधू इवाही करु गेले दिर राजस संग चला
माझ्या बंधूची भीड मला तुम्ही हुंड्याची बोली करा
bandhū ivāhī karu gēlē dira rājasa saṅga calā
mājhyā bandhūcī bhīḍa malā tumhī huṇḍyācī bōlī karā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you do the talking about dowry
▷  Brother (इवाही)(करु) has_gone (दिर)(राजस) with let_us_go
▷  My (बंधूची)(भीड)(मला)(तुम्ही)(हुंड्याची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[15] id = 70779
आढाव नादरा - Adhaw Natara
Village घायगाव - Ghaygaon
भाची करते सुन गल्लो गल्ली गर्हान
माझ नव्हत मन भरी घातल दिरान
bhācī karatē suna gallō gallī garhāna
mājha navhata mana bharī ghātala dirāna
I make my niece my daughter-in-law, I go and complain in each lane
I was not very keen, brother-in-law made me accept it
▷ (भाची)(करते)(सुन)(गल्लो)(गल्ली)(गर्हान)
▷  My (नव्हत)(मन)(भरी)(घातल)(दिरान)
pas de traduction en français
[16] id = 73826
कदम पद्मा - Kadam Padma
Village आर्वी - Arvi
बंधु ईवाई करीते दिर भाया संग चला
तुम्ही हुंड्याची बोली करा
bandhu īvāī karītē dira bhāyā saṅga calā
tumhī huṇḍyācī bōlī karā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you do the talking about dowry
▷  Brother (ईवाई) I_prepare (दिर)(भाया) with let_us_go
▷ (तुम्ही)(हुंड्याची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[17] id = 73827
भुजबळ पार्वती - Bhujbal Parvati
Village हारंगुळ - Harangul
बंधु ईवाई करु गेले दिर भायांनु संग चला
सरज्या बोलतो तुम्ही बोला माझ्या गवळणीच बाळ
bandhu īvāī karu gēlē dira bhāyānnu saṅga calā
sarajyā bōlatō tumhī bōlā mājhyā gavaḷaṇīca bāḷa
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
Sarja, my mother’s son, says, you do the talking
▷  Brother (ईवाई)(करु) has_gone (दिर)(भायांनु) with let_us_go
▷ (सरज्या) says (तुम्ही) says my (गवळणीच) son
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[18] id = 75173
ननरे पद्मीन - Nanre Padmin
Village गोविंदपूरवाडी - Govindpurwadi
बंधु याही केला दिरा भायाच्या तटीन
वाटा सुपारी मुठीन
bandhu yāhī kēlā dirā bhāyācyā taṭīna
vāṭā supārī muṭhīna
I made my brother my Vyahi* on brother-in-law’s insistence
Distribute handfuls of areca nut
▷  Brother (याही) did (दिरा)(भायाच्या)(तटीन)
▷ (वाटा)(सुपारी)(मुठीन)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[19] id = 77125
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
भासी करायला ग सुन माझ ग नव्हत मन
भरी घातील दिरान
bhāsī karāyalā ga suna mājha ga navhata mana
bharī ghātīla dirāna
I was not keen to have my niece as my daughter-in-law
My brother-in-law made me accept it
▷ (भासी)(करायला) * (सुन) my * (नव्हत)(मन)
▷ (भरी)(घातील)(दिरान)
pas de traduction en français
[20] id = 77297
शेळके चंद्रा - Shelke Chandra
Village लेाणंद - Lonand
बंधुजी करते व्याही दिर दाजीबा संग चला
पायघड्याची बोली करा
bandhujī karatē vyāhī dira dājībā saṅga calā
pāyaghaḍyācī bōlī karā
I make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, come with me
You talk to him about spreading a length of cloth for me to walk on (as a part of the wedding ceremony)
▷ (बंधुजी)(करते)(व्याही)(दिर)(दाजीबा) with let_us_go
▷ (पायघड्याची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[21] id = 77679
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
जाते माहेराला तोंड धुण्या उन पाणी
सिनभाग घेते माझ्या बंधवाची रानी
jātē māhērālā tōṇḍa dhuṇyā una pāṇī
sinabhāga ghētē mājhyā bandhavācī rānī
I go to my maher*, I get hot water to wash my face
My brother’s queen (sister-in-law) helps me to get over my fatigue
▷  Am_going (माहेराला)(तोंड)(धुण्या)(उन) water,
▷ (सिनभाग)(घेते) my (बंधवाची)(रानी)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[22] id = 77689
शिंदे सिताबाई - Shinde Sitabai
Village लवार्डे - Lawarde
बंधु करीते याही दिर दाजीबा बोलेना
लव्हार्डे गावाचा मला सोईरा तोलेना
bandhu karītē yāhī dira dājībā bōlēnā
lavhārḍē gāvācā malā sōīrā tōlēnā
I make my brother my vyahi*, brother-in-law, Dajiba, does not say a word
I cannot be equal to my brother from Lavarde, I cannot match him
▷  Brother I_prepare (याही)(दिर)(दाजीबा)(बोलेना)
▷ (लव्हार्डे)(गावाचा)(मला)(सोईरा)(तोलेना)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[23] id = 77690
शिंदे सिताबाई - Shinde Sitabai
Village लवार्डे - Lawarde
बंधु करीते याही दिर संगे चला
येतीन जावाभावा पायी घड्याची बोली करा
bandhu karītē yāhī dira saṅgē calā
yētīna jāvābhāvā pāyī ghaḍyācī bōlī karā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
My sisters-in-law will come, you talk to him about spreading a length of cloth for me to walk on (as a part of the wedding ceremony)
▷  Brother I_prepare (याही)(दिर) with let_us_go
▷ (येतीन)(जावाभावा)(पायी)(घड्याची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[24] id = 77964
पवार गया - Pawar Gaya
Village इळशी - Ilashi
बंधु इवाही केले दिर भायांनो संग चला
तुम्ही हुंड्याची बोली करा माझ्या बंधुची भीड मला
bandhu ivāhī kēlē dira bhāyānnō saṅga calā
tumhī huṇḍyācī bōlī karā mājhyā bandhucī bhīḍa malā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you do the talking about dowry
▷  Brother (इवाही)(केले)(दिर)(भायांनो) with let_us_go
▷ (तुम्ही)(हुंड्याची) say doing my (बंधुची)(भीड)(मला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[25] id = 79227
गायकवाड जीजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पर्हाडवाडी - Parhadwadi
बंधु करते व्याही दिर दाजीबा बोलना
सांगतो बहिणी बाई सोयरा तोलना
bandhu karatē vyāhī dira dājībā bōlanā
sāṅgatō bahiṇī bāī sōyarā tōlanā
I make my brother my vyahi*, brother-in-law, Dajiba, does not say a word
I tell my brother, I cannot be your equal, I cannot match you
▷  Brother (करते)(व्याही)(दिर)(दाजीबा) say
▷ (सांगतो)(बहिणी) woman (सोयरा)(तोलना)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[26] id = 112310
घोरपडे अनुसूया - Ghorpade Anusaya
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
बंधु मी करीते याही दिर दाजी बोलनात
वानीचा माझा बंधु जुना सोईरा तोलानात
bandhu mī karītē yāhī dira dājī bōlanāta
vānīcā mājhā bandhu junā sōīrā tōlānāta
I make my brother my vyahi*, brother-in-law, Dajiba, does not say a word
Dear brother, I cannot be your equal, I cannot match you
▷  Brother I I_prepare (याही)(दिर)(दाजी)(बोलनात)
▷ (वानीचा) my brother (जुना)(सोईरा)(तोलानात)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[27] id = 112311
घोरपडे अनुसूया - Ghorpade Anusaya
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
बंधु मी करीते याही दिर दाजीबा संग चला
बंधवाला माझ्या पायघड्याची बोली करा
bandhu mī karītē yāhī dira dājībā saṅga calā
bandhavālā mājhyā pāyaghaḍyācī bōlī karā
I make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, come with me
You talk to him about spreading a length of cloth for me to walk on (as a part of the wedding ceremony)
▷  Brother I I_prepare (याही)(दिर)(दाजीबा) with let_us_go
▷ (बंधवाला) my (पायघड्याची) say doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[28] id = 112312
बागुल अंजना - Bagul Anjana
Village लासुर - Lasur
भाव करिते यही देर मनाच हासला
हेड्या घंगाळाचा तांग्या वाळुत फसला
bhāva karitē yahī dēra manāca hāsalā
hēḍyā ghaṅgāḷācā tāṅgyā vāḷuta phasalā
I make my brother my Vyahi*, brother-in-law is laughing to himself
A horse cart with a big metal vessel and a small circular vessel (reference to brother and sister) got entrapped in sand
▷  Brother I_prepare (यही)(देर)(मनाच)(हासला)
▷ (हेड्या)(घंगाळाचा)(तांग्या)(वाळुत)(फसला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[29] id = 113371
पारधे शांता - Pardhe Shanta
Village पुणतांबा - Puntamba
भाऊ करते व्याही दिर माझ्या संग चला
कंठीची बोली करा दादाची भिड मला
bhāū karatē vyāhī dira mājhyā saṅga calā
kaṇṭhīcī bōlī karā dādācī bhiḍa malā
I want to make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, come with me
I am in awe of my brother, you ask him to give me a gold chain
▷  Brother (करते)(व्याही)(दिर) my with let_us_go
▷ (कंठीची) say doing (दादाची)(भिड)(मला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[30] id = 113372
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भाऊ करते व्याही दिर दादजी बोलना
गाडी घोडी याचा वहीनी सोयर तोलाना
bhāū karatē vyāhī dira dādajī bōlanā
gāḍī ghōḍī yācā vahīnī sōyara tōlānā
I want to make my brother my vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, does not say a word
We are not able to match the rich relative
▷  Brother (करते)(व्याही)(दिर)(दादजी) say
▷ (गाडी)(घोडी)(याचा)(वहीनी)(सोयर)(तोलाना)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[31] id = 113373
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भाऊ करते व्याही दिर बोलले बाहेरी
जोडली वधु वहिनी तुमच्या माहेरी
bhāū karatē vyāhī dira bōlalē bāhērī
jōḍalī vadhu vahinī tumacyā māhērī
I want to make my brother my Vyahi*, Dajiba, my brother-in-law, says outside
Sister-in-law, we make (your niece) from your maher* the bride
▷  Brother (करते)(व्याही)(दिर) says (बाहेरी)
▷ (जोडली)(वधु)(वहिनी)(तुमच्या)(माहेरी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
maherA married woman’s parental home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. In the presence of brother-in-law
⇑ Top of page ⇑